Polish / polski – Disney Terms of Use

Jeśli Użytkownik uzyskuje w Polsce dostęp do produktów lub usług Disney skierowanych na rynek polski, musi zapoznać się z warunkami korzystania z tych produktów lub usług Disney dotyczącymi rynku polskiego.

Print
Download PDF

Warunki korzystania

Ostatnia aktualizacja – 10 lipca 2014 r

Disney Interactive ma przyjemność zaoferować użytkownikowi dostęp do swoich stron internetowych, oprogramowania, aplikacji, treści, produktów i usług („Usługi Disney”), które mogą występować pod marką Disney, ABC, ESPN, Marvel, Lucasfilm, Club Penguin, Playdom lub pod inną marką, będącą własnością The Walt Disney Company lub objętą licencją przez The Walt Disney Company. Niniejsze warunki regulują udostępnianie przez nas Usług Disney oraz korzystanie przez użytkowników z Usług Disney, w ramach których opublikowano niniejsze warunki, oraz z Usług Disney udostępnianych przez nas na stronach internetowych i platformach osób trzecich, w przypadku gdy niniejsze warunki są użytkownikom udostępniane w związku z korzystaniem z Usług Disney. ZANIM UŻYTKOWNIK ZACZNIE KORZYSTAĆ Z USŁUG DISNEY, PROSIMY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI.

WSZELKIE SPORY MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A NAMI MUSZĄ BYĆ ROZSTRZYGANE NA DRODZE INDYWIDUALNEGO, WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU. PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KLAUZULĄ ARBITRAŻOWĄ NINIEJSZYCH WARUNKÓW, GDYŻ WPROWADZA ONA ZMIANY W ZAKRESIE PRAW GWARANTOWANYCH UŻYTKOWNIKOWI NINIEJSZĄ UMOWĄ.

NINIEJSZE WARUNKI W ŻADEN ZPOSÓB NIE MAJĄ NA CELU NARUSZENIA PRAW GWARANTOWANYCH UŻYTKOWNIKOWI PRAWEM OBOWIĄZUJĄCYM W STAŁYM MIEJSCU ZAMIESZKANIA UŻYTKOWNIKA. JEŚLI NINIEJSZE WARUNKI W JAKIKOLWIEK SPOSÓB NARUSZAJĄ POWYŻSZE PRAWA, UŻYTKOWNIK ZACHOWUJE WSZELKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM LOKALNYM.

1.      Umowa między użytkownikiem a Disney Interactive

Stronami niniejszej umowy są użytkownik i  Disney Interactive, spółka z siedzibą w stanie Kalifornia pod adresem 500 South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, Stany Zjednoczone, albo użytkownik i dostawca usługi właściwy dla danej Usługi Disney, jeśli jest on inny niż wspomniany powyżej. Zanim użytkownik zacznie korzystać z Usług Disney, użytkownik ma obowiązek przeczytać i zaakceptować niniejsze warunki. Niezaakceptowanie przez użytkownika niniejszych warunków wyklucza korzystanie przez użytkownika z Usług Disney. Niniejsze warunki określają ograniczony charakter dostępu do Usług Disney i zastępują one wszelkie wcześniejsze umowy i ustalenia.

W przypadku niektórych Usług Disney mogą obowiązywać dodatkowe warunki i zasady, takie jak regulaminy dotyczące konkretnych konkursów, usług lub innych działań, bądź też warunki dołączone do niektórych treści lub oprogramowania dostępnych za pośrednictwem takich Usług Disney. Dodatkowe warunki i zasady zostaną przedstawione użytkownikowi w związku z danymi konkursami, usługami lub działaniami. Wszelkie dodatkowe warunki i zasady stanowią uzupełnienie niniejszych warunków i w razie sprzecznych zapisów zastępują niniejsze warunki.

Disney Interactive ma prawo wprowadzać zmiany do niniejszych warunków. Wszelkie takie zmiany wchodzą w życie po upływie trzydziestu (30) dni od dnia przesłania użytkownikowi przez Disney Interactive odpowiedniego zawiadomienia lub od dnia umieszczenia przez Disney Interactive takiej zmiany w ramach Usług Disney. Jeśli użytkownik nie akceptuje zmiany niniejszych warunków, użytkownik jest zobowiązany zaprzestać korzystania z Usług Disney. Pracownicy działu obsługi klienta Disney Interactive nie są uprawnieni do zmienienia, ustnie ani pisemnie, któregokolwiek z zapisów niniejszych warunków.

W przypadku naruszenia przez użytkownika któregokolwiek zapisu niniejszych warunków Disney Interactive ma prawo rozwiązać niniejszą umowę z użytkownikiem  ze skutkiem natychmiastowym (włącznie z dostępem do Usług Disney).

2.      Usługi Disney

Usługi Disney są przeznaczone do osobistego, niekomercyjnego użytku i są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych i rozrywkowych użytkownika. Nie stanowią one porad natury prawnej, finansowej, zawodowej, medycznej lub zdrowotnej, nie stanowią diagnozy i nie mogą być wykorzystywane do takich celów. Aby umożliwić płynne działanie Usług Disney na dużych geograficznie obszarach, niektóre czynności, takie jak udział w grze, mogą w pewnym zakresie być symulowane w celu uniknięcia opóźnień.

Usługi Disney stanowią objętą prawami autorskimi własność spółki Disney Interactive lub jej licencjodawców i licencjobiorców, a wszelkie znaki towarowe, zastrzeżone znaki usług, nazwy handlowe, wizualne postaci produktów i wszelkie inne prawa własności intelektualnej dotyczące Usług Disney należą do spółki Disney Interactive, jej licencjodawców lub licencjobiorców. Bez wyraźnej pisemnej zgody Disney Interactive wszystkie elementy Usług Disney mogą być używane i wykorzystywane wyłącznie jako część oferowanych użytkownikowi Usług Disney. Jeśli użytkownik jest w posiadaniu fizycznych nośników, wykorzystywanych do dostarczenia użytkownikowi Usług Disney, w dalszym ciągu Disney Interactive zachowuje pełne i całkowite prawo własności w stosunku do tych Usług Disney. Disney Interactive w żadnym zakresie nie przenosi na użytkownika tytułu własności Usług Disney.

Licencja dotycząca treści i oprogramowania

Jeśli dana Usługa Disney jest skonfigurowana w sposób umożliwiający korzystanie z oprogramowania, treści, obiektów wirtualnych lub innych materiałów należących do Disney Interactive lub objętych przez Disney Interactive licencją, Disney Interactive udziela użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej licencji, bez możliwości jej przeniesienia i bez możliwości sublicencjonowania jej innym osobom, obejmującej dostęp i korzystanie z takiego oprogramowania, treści, obiektów wirtualnych lub innych materiałów wyłącznie na prywatny, niekomercyjny użytek użytkownika.

Zabrania się omijania i odłączania jakichkolwiek systemów ochrony zawartości bądź technologii zarządzania prawami cyfrowymi wykorzystywanymi równocześnie z dowolną Usługą Disney; dekompilowania, odtwarzania, rozkładania lub sprowadzania dowolnej Usługi Disney w inny sposób do postaci czytelnej dla człowieka; usuwania ostrzeżeń identyfikujących, informujących o prawach autorskich lub tytule własności; oraz uzyskiwania dostępu lub korzystania z dowolnej Usługi Disney w sposób niezgodny z prawem, niedozwolony lub sugerujący związek z naszymi produktami, usługami lub markami. Zabrania się uzyskiwania dostępu i korzystania z Usług Disney w sposób niezgodny z ustanowionymi przez Stany Zjednoczone wymogami w zakresie kontroli eksportu i sankcji eksportowych. Nabycie usług, treści lub oprogramowania poprzez Usługi Disney jest równoznaczne z zobowiązaniem się przez użytkownika do uzyskiwania dostępu do takich usług, treści i oprogramowania oraz korzystania z nich w sposób zgodny z powyższymi wymogami.

Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności

USŁUGI DISNEY DOSTARCZANE SĄ UŻYTKOWNIKOWI W WERSJI, W JAKIEJ SĄ AKTUALNIE OFEROWANE I W ZALEŻNOŚCI OD ICH DOSTĘPNOŚCI. DISNEY INTERACTIVE ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZAKRESIE OKREŚLONYM W WARUNKACH, OŚWIADCZENIACH I GWARANCJACH INNYCH NIŻ WYRAŹNIE PRZEDSTAWIONE W NINIEJSZYCH WARUNKACH.

DISNEY INTERACTIVE NIE PONOSI WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY UBOCZNE, PRZYPADKOWE, WYMIERNE I WTÓRNE, W TYM ZA UTRATĘ ZYSKÓW I SZKODY MAJĄTKOWE, NAWET JEŚLI SPÓŁKA DISNEY INTERACTIVE ZOSTAŁA UPRZEDNIO POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. DISNEY INTERACTIVE ZRZEKA SIĘ TEŻ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OPÓŹNIENIA LUB NIEPRAWIDŁOWOŚCI W FUNKCJONOWANIU SPOWODOWANE CZYNNIKAMI NIEZALEŻNYMI OD DISNEY INTERACTIVE. CAŁKOWITA KWOTA JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ, O KTÓRE UŻYTKOWNIK MOŻE WYTOCZYĆ POWÓDZTWO PRZECIWKO DISNEY INTERACTIVE Z TYTUŁU PONIESIONYCH SZKÓD, STRAT LUB Z INNYCH PRZYCZYN, NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ KWOTY TYSIĄCA DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (1.000 USD).

NINIEJSZE WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA NIE NARUSZAJĄ PRAW KONSUMENCKICH UŻYTKOWNIKA ANI NIE MAJĄ NA CELU OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKACH, W KTÓRYCH PRAWO OBOWIĄZUJĄCE W STAŁYM MIEJSCU ZAMIESZKANIA UŻYTKOWNIKA NIE DOPUSZCZA TAKIEGO WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Wprowadzanie zmian do Usług Disney

Usługi Disney stale się rozwijają i będą ulegać zmianom w czasie. W przypadku wprowadzania istotnych zmian do Usług Disney użytkownik zostanie o nich poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem i będzie miał możliwość rozwiązania niniejszej umowy.

Dodatkowe ograniczenia dotyczące korzystania z Usług Disney

Disney Interactive nie zezwala na korzystanie z Usług Disney w celach komercyjnych lub związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; w sposób umożliwiający reklamowanie lub stanowiący ofertę sprzedaży produktów lub usług (bez względu na to, czy są one świadczone w celach zarobkowych), oraz w celu nakłaniania innych osób (w tym nakłaniania do składania darowizn lub datków). Użytkownik zobowiązuje się nie wprowadzać w sposób świadomy lub nieprzemyślany wirusów ani innych szkodliwych komponentów oraz w żaden inny sposób nie ingerować, nie uszkadzać i nie niszczyć żadnej z Usług Disney lub powiązanej sieci, ani też nie zakłócać korzystania oraz komfortu korzystania innych osób i jednostek z Usług Disney. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z żadnego oprogramowania i urządzeń umożliwiających zautomatyzowany udział w grze, przyspieszoną grę lub inny rodzaj manipulacji procesem lub klientem gry oraz zobowiązuje się nie oszukiwać i w żaden inny sposób nie modyfikować Usług Disney lub procesu gry w sposób dający jednemu z uczestników przewagę nad pozostałymi. Użytkownik zobowiązuje się również nie uzyskiwać dostępu, nie monitorować i nie kopiować ani też nie zezwalać innej osobie ani podmiotowi na uzyskiwanie dostępu, monitorowanie ani kopiowanie elementów Usług Disney korzystając z modułów typu robot, spider, scraper oraz innych zautomatyzowanych lub manualnych procesów bez uzyskania uprzednio wyraźnej zgody na piśmie.

Usługi i treści pochodzące od osób trzecich

Usługi Disney mogą łączyć się, stanowić część lub być udostępniane w połączeniu z usługami i treściami pochodzącymi od osób trzecich. Treści i usługi pochodzące od osób trzecich nie są kontrolowane przez Disney Interactive. Użytkownik powinien zapoznać się z warunkami i umowami dotyczącymi korzystania z takich usług i treści pochodzących od osób trzecich oraz z obowiązującą w ich przypadku polityką prywatności.

W przypadku uzyskania dostępu do dowolnej Usługi Disney z wykorzystaniem urządzenia obsługiwanego przez system operacyjny Apple iOS, Android lub Microsoft Windows lub urządzenia Microsoft Xbox One, beneficjentem niniejszej umowy jako osoba trzecia są odpowiednio Apple Inc., Google, Inc. lub Microsoft Corporation. Niemniej jednak beneficjenci będący osobami trzecimi nie są stroną niniejszej umowy i nie odpowiadają za udostępnianie i obsługę Usług Disney. Uzyskiwanie przez użytkownika dostępu do Usług Disney z wykorzystaniem powyższych urządzeń będzie podlegało warunkom użytkowania określonym w warunkach świadczenia usługi właściwego beneficjenta będącego osobą trzecią.

Internet mobilny

W przypadku uzyskiwania dostępu do Usług Disney za pośrednictwem internetu mobilnego obowiązują wszelkie opłaty i stawki za przesyłanie danych i wysyłanie wiadomości oraz inne opłaty i stawki pobierane przez operatora użytkownika lub podmiot świadczący usługę roamingu. Pobieranie, instalowanie oraz korzystanie z niektórych Usług Disney może podlegać zakazom lub ograniczeniom narzuconym przez operatora sieci użytkownika. Niektóre Usługi Disney mogą nie działać z uwagi na operatora użytkownika lub wykorzystywane przez użytkownika urządzenie.

3.      Treści i konto użytkownika

Treści generowane przez użytkownika

Usługi Disney mogą umożliwiać użytkownikowi komunikację, przesyłanie, zamieszczenie oraz udostępnianie w inny sposób tekstów, obrazów, dźwięków, filmów, prac konkursowych i innych treści („Treści generowane przez użytkownika”), które mogą być publicznie dostępne i widoczne dla innych. Dostęp do tych funkcji może podlegać ograniczeniom wiekowym. Zabrania się przesyłania oraz zamieszczania takich Treści generowanych przez użytkownika, które mają postać zniesławienia, nękania, groźby, uprzedzenia, nienawiści, przemocy, wulgarności, obsceniczności, pornografii lub które są w inny sposób obraźliwe, bądź też co do których istnieją podstawy, aby uznać je za potencjalnie działające na szkodę dowolnej osoby lub jednostki bez względu na to, czy materiał taki jest chroniony prawem.

Disney Interactive nie rości sobie prawa własności do Treści generowanych przez użytkownika; niemniej jednak użytkownik niniejszym udziela spółce Disney Interactive wolnej od opłat, nieodwołalnej, obowiązującej na całym świecie licencji bez prawa wyłączności i z prawem sublicencjonowania jej innym osobom zgodnie z wszelkimi przepisami dotyczącymi praw autorskich, znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych, prawa do prywatności i prawa do komercyjnego wizerunku oraz innych praw własności intelektualnej w zakresie dotyczącym korzystania, zwielokrotniania, przekazywania, drukowania, publikowania, publicznego eksponowania, wystawiania, rozpowszechniania, redystrybuowania, kopiowania, katalogowania, komentowania, modyfikowania, adaptowania, tłumaczenia, tworzenia dzieł zależnych, publicznego odtwarzania, udostępniania oraz wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób części lub całości takich Treści generowanych przez użytkownika, we wszelkich formatach oraz za pośrednictwem wszelkich obecnie dostępnych lub wynalezionych w przyszłości kanałów (także w połączeniu z Usługami Disney oraz na stronach osób trzecich i platformach, takich jak Facebook, YouTube lub Twitter), w dowolnej liczbie egzemplarzy oraz bez ograniczeń dotyczących czasu, sposobu i częstotliwości ich wykorzystania, bez potrzeby poinformowania użytkownika, ze wskazaniem autorstwa użytkownika lub bez takiego wskazania oraz bez konieczności uzyskania zgody lub uiszczenia płatności na rzecz użytkownika lub innej osoby bądź jednostki.

Niniejszym użytkownik oświadcza i zapewnia, że należące do użytkownika Treści generowane przez użytkownika spełniają niniejsze warunki oraz że użytkownik posiada lub użytkownikowi przysługują wymagane prawa i zezwolenia, bez konieczności dokonania płatności na rzecz innej osoby lub jednostki, konieczne w celu używania i wykorzystywania, oraz zezwolenia nam na używanie i wykorzystywanie, Treści generowanych przez użytkownika w każdy ze sposobów wspomnianych w niniejszych warunkach. Disney Interactive, jej spółki zależne i powiązane, wraz ze wszystkimi ich pracownikami i przedstawicielami, są zwolnione przez użytkownika z odpowiedzialności cywilnej lub finansowej w wyniku jakichkolwiek żądań, strat, odpowiedzialności cywilnej, roszczeń czy wydatków (w tym kosztów obsługi prawnej), z którymi mogłaby wystąpić przeciwko Disney Interactive dowolna osoba trzecia w związku z użyciem i wykorzystywaniem przez Disney Interactive Treści generowanych przez użytkownika lub w następstwie tego użycia lub wykorzystania. Użytkownik zobowiązuje się także nie dochodzić jakichkolwiek praw osobistych, praw pokrewnych i innych podobnych praw do Treści generowanych przez użytkownika lub dotyczących tych treści, a skierowanych przeciwko spółce Disney Interactive, jej licencjobiorcom, dystrybutorom, pośrednikom, przedstawicielom i innym upoważnionym użytkownikom, a także użytkownik zobowiązuje się zobowiązać do tego samego inne osoby, którym prawa takie mogą przysługiwać.

W zakresie, w którym Disney Interactive dopuszcza tworzenie, umieszczanie, zamieszczanie, rozpowszechnianie, publiczne eksponowanie i publiczne odtwarzanie przez użytkownika Treści generowanych przez użytkownika wymagających skorzystania z dzieł Disney Interactive objętych prawem autorskim, Disney Interactive udziela użytkownikowi licencji, bez prawa wyłączności, na tworzenie dzieł zależnych z wykorzystaniem dzieł Disney Interactive objętych prawem autorskim w stopniu wymaganym do stworzenia powyższych materiałów, z zastrzeżeniem że licencja taka będzie wiążąca wyłącznie po przeniesieniu przez użytkownika na Disney Interactive wszelkich praw autorskich do zawartości stworzonego przez użytkownika dzieła. W przypadku nieprzeniesienia takich praw na Disney Interactive licencja użytkownika zezwalająca na tworzenie dzieł zależnych z wykorzystaniem dzieł Disney Interactive objętych prawem autorskim będzie nieważna.

Spółka Disney Interactive nie jest zobowiązana, ale ma prawo do monitorowania, skanowania, zamieszczania, usuwania, modyfikowania, przechowywania i przeglądania Treści generowanych przez użytkownika oraz komunikatów przesyłanych za pośrednictwem Usług Disney, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, w tym także w celu zagwarantowania, że dane Treści generowane przez użytkownika lub komunikaty spełniają niniejsze warunki, przy czym Disney Interactive nie ma obowiązku informować użytkownika z wyprzedzeniem o takich działaniach. Disney Interactive nie odpowiada i nie ręczy za opinie, zapatrywania, porady i zalecenia zamieszczane i przesyłane przez użytkowników oraz ich nie podziela.

Konta

Niektóre Usługi Disney zezwalają na założenie lub wymagają założenia konta, które umożliwia udział w nich lub zapewnia dodatkowe korzyści. Niniejszym użytkownik zobowiązuje się do dbałości o to, aby podane informacje, w tym dane kontaktowe, umożliwiające wysyłanie zawiadomień i innych komunikatów od Disney Interactive oraz informacji dotyczących płatności, były zawsze prawdziwe, aktualne i pełne. Użytkownik zobowiązuje się nie podszywać się pod inną osobę lub jednostkę i nie przedstawiać fałszywie innej osoby lub jednostki, w tym nie używać nazwy użytkownika, hasła lub innych danych konta należących do innych osób, nie używać imienia i nazwiska należących do lub zbliżonych do imienia i nazwiska należących do innych osób oraz nie podawać fałszywych danych rodziców lub opiekunów. Niniejszym użytkownik wyraża zgodę na podjęcie przez Disney Interactive działań służących weryfikacji podanych przez użytkownika informacji, w tym także danych kontaktowych rodziców lub opiekunów.

Spółka Disney Interactive przyjęła i wdrożyła politykę umożliwiającą, w uzasadnionych przypadkach, zamknięcie kont użytkowników, co do których stwierdzono powtarzające się naruszenie praw autorskich. Disney Interactive ma także prawo zawiesić lub zamknąć konto użytkownika oraz zawiesić lub odebrać użytkownikowi możliwość do korzystania z Usług Disney, w przypadku podjęcia przez użytkownika działań niezgodnych z prawem, zachęcania do podjęcia takich działań lub ich zachwalania oraz w przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika niniejszych warunków lub jakichkolwiek warunków dodatkowych.

Hasła i bezpieczeństwo

Obowiązkiem użytkownika jest podjęcie stosownych działań w celu zachowania w tajemnicy nazwy użytkownika i hasła. Użytkownik odpowiada również za wszelkie czynności wykonane za pośrednictwem konta użytkownika, które użytkownik jest w stanie kontrolować. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Disney Interactive o wszelkich przypadkach nieautoryzowanego wykorzystania nazwy użytkownika, hasła lub innych informacji dotyczących konta oraz o wszelkich innych naruszeniach bezpieczeństwa zaobserwowanych przez użytkownika i dotyczących konta użytkownika lub Usług Disney.

Disney Interactive przykłada ogromną wagę do bezpieczeństwa, nienaruszalności i poufności danych użytkownika. W celu ochrony danych użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, wykorzystaniem lub modyfikacjami wdrożono techniczne, administracyjne i fizyczne środki ochrony stworzone specjalnie w tym celu.

4.      Transakcje płatnicze

Tożsamość sprzedającego

Sprzedającym jest Disney Interactive lub, w innych wypadkach, sprzedający oznaczony w chwili dokonywania sprzedaży. W razie pytań dotyczących złożonego zamówienia należy skontaktować się ze sprzedającym pod podanym adresem w celu uzyskania pomocy. Niektóre witryny dostępne w ramach Usług Disney są zarządzane przez osoby trzecie i w takich wypadkach mogą obowiązywać inne lub dodatkowe warunki sprzedaży, z którymi użytkownik powinien się zapoznać, z chwilą kiedy zostaną one użytkownikowi przedstawione.

Treści cyfrowe i obiekty wirtualne

Disney Interactive może tworzyć aplikacje, gry, oprogramowanie i inne treści cyfrowe udostępniane użytkownikowi w ramach Usług Disney wraz z licencją podlegającą jednorazowej opłacie. W przypadku zakupienia licencji na dostęp do takich materiałów w ramach jednej z Usług Disney należność dla tej Usługi Disney zostanie podana, zanim użytkownik dokona zakupu licencji.

Nabywając wirtualny obiekt lub walutę używaną w grze, użytkownik wnosi opłatę za ograniczoną, nieprzypisaną do osoby licencję na dostęp do takich treści lub funkcji i korzystanie z nich w ramach Usług Disney. Obiekty wirtualne (w tym postaci i nazwy postaci) oraz waluta używana w grze zakupione lub udostępnione użytkownikowi w ramach Usług Disney mogą być wykorzystane wyłącznie w ramach tych Usług Disney, w których zostały one nabyte lub w których użytkownik otrzymał je w wyniku działań podjętych w grze. Obiekty takie są niewymienialne, nie przysługuje za nie zwrot pieniędzy i nie ma możliwości odsprzedania ich poza Usługami Disney w zamian za pieniądze czy inne obiekty o tej samej wartości. Disney Interactive może w każdej chwili zmodyfikować lub wstrzymać dostępność obiektów wirtualnych lub waluty używanej w grze.

Subskrypcja

Dostęp do niektórych Usług Disney wymaga płatnej subskrypcji. Dokonując subskrypcji, użytkownik  wyraża zgodę na jej automatyczną odnawialność. Nieanulowanie przez użytkownika subskrypcji jest równoznaczne z uprawnieniem spółki Disney Interactive do pobrania od użytkownika opłaty za nowy okres subskrypcji. Jeśli tylko w chwili sprzedaży nie zaznaczono inaczej, okres subskrypcji po automatycznym odnowieniu będzie równy pierwotnie wykupionemu okresowi subskrypcji. Jeśli tylko przed odnowieniem subskrypcji użytkownik nie otrzymał od Disney Interactive informacji o zmianie stawki, stawka należna za nowy okres subskrypcji nie będzie przewyższała stawki za bezpośrednio go poprzedzający okres subskrypcji, wyłączając wszelkie ceny promocyjne i zniżki. Disney Interactive może okresowo oferować bezpłatny próbny okres subskrypcji dla którejś z Usług Disney. W przypadku dokonania przez użytkownika subskrypcji na bezpłatny okres próbny i nieanulowania przez użytkownika subskrypcji przed jego zakończeniem, Disney Interactive zacznie nakładać na konto użytkownika opłaty po wygaśnięciu bezpłatnego okresu próbnego.

Proces składania zamówienia

Użytkownik będzie miał możliwość sprawdzenia i potwierdzenia szczegółów złożonego przez użytkownika zamówienia, w tym danych dotyczących ewentualnego adresu doręczenia, metody płatności oraz szczegółowych informacji dotyczących produktu. Disney Interactive prześle użytkownikowi zawiadomienie o przyjęciu zamówienia, przy czym z chwilą wysłania takiego zawiadomienia, przyjęcie zamówienia uznaje się za wykonane, a informację o nim uznaje się za faktycznie przekazaną użytkownikowi do wszelkich celów. Z chwilą tą zostaje zawarta umowa sprzedaży wiążąca zarówno dla użytkownika, jak i dla Disney Interactive. Ryzyko utraty jakichkolwiek zakupionych przez użytkownika produktów lub ich części oraz odpowiedzialność za ich ubezpieczenie przechodzi na użytkownika z chwilą ich dostarczenia.

Disney Interactive zastrzega sobie prawo do anulowania dowolnego zamówienia lub odmowy jego realizacji przed dostarczeniem. Przykładowe sytuacje, które mogą doprowadzić do anulowania zamówienia użytkownika to: błędy systemowe lub błędy typograficzne, nieprawidłowości w informacjach dotyczących produktu, jego ceny lub dostępności, równe traktowanie klientów w przypadku ograniczonych zasobów oraz stwierdzenie problemów przez dział przeciwdziałania oszustwom lub dział kredytowy Disney Interactive. Disney Interactive może zażądać dodatkowej weryfikacji lub dodatkowych informacji przed przyjęciem zamówienia. W przypadku anulowania całości lub części zamówienia użytkownika lub jeśli przyjęcie zamówienia wymaga dodatkowych informacji, Disney Interactive skontaktuje się z użytkownikiem. W przypadku gdy zamówienie użytkownika zostało anulowane po pobraniu płatności, ale przed realizacją dostawy, Disney Interactive zwróci użytkownikowi pobraną kwotę.

Płatności i wystawianie rachunków

Podając dane płatnicze, użytkownik równocześnie oświadcza i gwarantuje, że podane informacje są prawdziwe, że użytkownik jest osobą uprawnioną do skorzystania z podanej metody płatności oraz że użytkownik poinformuje nas o zmianach dotyczących danych płatniczych użytkownika. Disney Interactive zastrzega sobie prawo do korzystania ze świadczonych przez osoby trzecie usług aktualizacji kart kredytowych w celu pozyskania aktualnych dat upływu ważności kart kredytowych.

Prawo do odstąpienia, zwrot towarów

Dokonując subskrypcji dowolnej Usługi Disney, użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania i zaakceptowania niniejszych warunków, przy czym użytkownik otrzyma pełny zwrot wniesionej opłaty za subskrypcję. W przypadku subskrypcji półrocznych i całorocznych, jeśli zawiadomienie o odstąpieniu zostanie doręczone w ciągu pierwszych trzydziestu (30) dni po pierwszym dniu objętym opłatą początkową, użytkownik otrzymuje zwrot wniesionej opłaty za subskrypcję. Jeśli Disney Interactive zwróci wniesioną opłatę za subskrypcję, użytkownik w dalszym ciągu będzie musiał uiścić inne należne opłaty.

Kupując licencję umożliwiającą dostęp do treści cyfrowych lub produktów wirtualnych, użytkownik uzyska możliwość wyrażenia zgody na dostarczenie Usługi w momencie zakupu. Wyrażając zgodę na dostarczenie użytkownik przyjmuje do wiadomości, że stracił prawo do unieważnienia, zaś opłata za zakup licencji nie jest zwracana.

Użytkownik ma prawo, w terminie trzydziestu (30) dni od dnia otrzymania przez użytkownika fizycznych towarów, do odstąpienia od niniejszej umowy i zwrotu towarów. Powyższe prawo nie dotyczy towarów określonych przez Disney Interactive w Usługach Disney jako bezzwrotne, między innymi nagrań audio i wideo, oprogramowania komputerowego, płyt CD, płyt DVD lub innych nośników fizycznych, które zostały rozpakowane lub otwarte. Przy zwrocie towarów, które nie są wadliwe, konieczne może być opłacenie kosztów zwrotu towarów na rzecz Disney Interactive; Disney Interactive może też potrącić pewną kwotę ze zwracanej opłaty, jeśli użytkownik korzystał z takich towarów.

Jeśli użytkownik chce unieważnić umowę, powinien to zrobić, postępując zgodnie z zasadami unieważniania dla konkretnej Usługi Disney. Przykładowy formularz unieważnienia jest dostępny tutaj.

Towary spersonalizowane

Prosimy pamiętać, że prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu towarów nie obejmuje towarów spersonalizowanych. Nie można odstąpić od umowy zakupu towarów spersonalizowanych, ani dokonywać w nich zmian po złożeniu zamówienia, a spersonalizowane produkty nie mogą zostać zwrócone, chyba że wykryto błąd produkcyjny lub wadę produktu. Disney Interactive zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji spersonalizowanych zamówień według własnego uznania. Niewłaściwe korzystanie z usług personalizacji Disney Interactive będzie skutkować anulowaniem zamówienia użytkownika i zwrotem zapłaconych kwot.

Ceny i podatki

Spółka Disney Interactive może dokonywać zmian cen oferowanych przez nią produktów i usług. Jeśli użytkownik uiszcza okresową opłatę subskrypcyjną za Usługę Disney, Disney Interactive odpowiednio wcześniej zawiadomi użytkownika o zmianach w takich opłatach lub metodach wystawiania rachunków przed ich wejściem w życie i użytkownik będzie mógł anulować swoją subskrypcję przed wprowadzeniem takich zmian. Po złożeniu przez użytkownika zamówienia Disney Interactive oszacuje kwotę podatku i dla wygody użytkownika uwzględni tę kwotę w łącznej należnej sumie. Rzeczywista kwota podatku naliczona dla zamówienia użytkownika i uwzględniona w metodzie płatności użytkownika wynika z obliczeń dokonanych na dzień wysyłki, bez względu na termin złożenia zamówienia.

Wysyłka za granicę i cła

Zamawiając towary z zamiarem ich dostawy do krajów innych niż kraj, w którym zlokalizowany jest sprzedawca, użytkownik może być zobowiązany do uiszczenia cła importowego i obowiązujących podatków. Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia tych oraz wszelkich dodatkowych opłat z tytułu odprawy celnej. W przypadku towarów wysyłanych za granicę należy pamiętać, że gwarancja producenta może być nieważna, opcje serwisowe producenta mogą być niedostępne, instrukcje obsługi, inne instrukcje i ostrzeżenia mogą nie zostać przetłumaczone na język(i) kraju docelowego, towary i dołączone do nich materiały mogą nie być zaprojektowane lub opracowane zgodnie z normami, specyfikacjami i wymogami docelowego kraju w zakresie oznakowania, a także towary mogą być niekompatybilne z napięciem stosowanym w kraju docelowym (co wymaga zastosowania adaptera lub konwertera). Użytkownik ma obowiązek zagwarantować, że towary mogą zostać legalnie wwiezione do kraju docelowego. Składając zamówienie w Disney Interactive, odbiorca jest oficjalnym importerem i ma obowiązek przestrzegać wszelkich praw i przepisów kraju docelowego.

5.      Konkursy

Konkursy, w jakich użytkownik uczestniczy w ramach Usługi Disney, mogą podlegać uzupełniającym zasadom i warunkom, jednak w przypadku braku takich uzupełniających zasad i warunków podlegają one poniższym ogólnym zasadom.

Zgłoszenia

Zgłoszenie użytkownika do konkursu stanowi Treść generowaną przez użytkownika i podlega ono wszystkim niniejszym warunkom, które dotyczą przekazania przez użytkownika Treści generowanych przez użytkownika i wykorzystania ich przez Disney Interactive. Disney Interactive może anulować zgłoszenie dokonane zbyt późno, błędnie skierowane, niekompletne, uszkodzone, zagubione, nieczytelne lub nieważne, bądź, we właściwych przypadkach, gdy nie przedstawiono zgody rodzicielskiej. Jedna osoba może dokonać jednego zgłoszenia do danego konkursu. Ponadto nie wolno dokonywać zgłoszeń za pośrednictwem pośredników lub osób trzecich, ani korzystać z wielu tożsamości. Zabrania się korzystania z zautomatyzowanych zgłoszeń, głosów lub innych programów, a wszelkie tego typu zgłoszenia (lub głosy) będą anulowane.

Disney Interactive zastrzega sobie prawo do dokonania zmian, zawieszenia, anulowania lub zakończenia konkursu, bądź przedłużenia lub wznowienia terminów dokonywania zgłoszeń, a także do dyskwalifikowania uczestników lub zgłoszeń w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Disney Interactive ma prawo postąpić w taki sposób, gdy nie można zagwarantować, że konkurs odbędzie się w sposób uczciwy lub prawidłowy pod względem technicznym, prawnym lub innym, bądź gdy Disney Interactive podejrzewa, że jakaś osoba zmanipulowała zgłoszenia lub wyniki, podała fałszywe informacje, bądź postąpiła w sposób nieuczciwy. Jeśli Disney Interactive anuluje lub zakończy konkurs, nagrody mogą zostać przyznane w dowolny sposób uznany przez Disney Interactive za uczciwy i właściwy, zgodnie z miejscowymi przepisami prawa dotyczącymi konkursu.

Kryteria kwalifikacyjne

Aby móc uczestniczyć w konkursie, użytkowni musi być zarejestrowanym użytkownikiem Usług Disney oraz posiadać aktywne konto z aktualnymi danymi kontaktowymi. Uczestnictwo w konkursach nie wymaga żadnego zakupu, a dokonanie jakichkolwiek zakupów nie zwiększa szans wygranej. W konkursach nie mogą uczestniczyć pracownicy Disney Interactive (lub członkowie ich najbliższych rodzin) ani też inne osoby związane zawodowo z danym konkursem. Jeśli użytkownik nie ukończył 18 lat (lub wieku, w którym, zgodnie z właściwym prawem, użytkownik osiąga pełnoletność) i, zgodnie z zasadami konkursu, użytkownik może w nim uczestniczyć, przed przyjęciem zgłoszenia użytkownika możemy zażądać zgody rodziców lub opiekunów prawnych użytkownika. Disney Interactive zastrzega sobie prawo do żądania dowodu potwierdzenia tożsamości lub weryfikacji warunków kwalifikowania się do konkursu i potencjalnych wygrywających zgłoszeń, a także do wręczania nagród zwycięzcom osobiście. Konkursy są nieważne, jeśli są zabronione lub ograniczone przez prawo. Potencjalni zwycięzcy, którzy są mieszkańcami krajów lub terytoriów, gdzie konkursy wymagają pewnych umiejętności, mogą zostać zobowiązani do rozwiązania testu matematycznego w celu uzyskania prawa do zdobycia nagrody.

Nagrody

Nie przewiduje się nagród gotówkowych ani nagród zastępczych, przy czym zastrzegamy sobie prawo (lub strona zapewniająca nagrodę zastrzega sobie prawo) do zastąpienia przedmiotowej nagrody podobną nagrodą o takiej samej lub większej wartości. Zwycięzcy nie mają prawa przekazywać nagród innym osobom (z wyjątkiem przekazania ich dzieciom lub innym członkom swojej rodziny), ani ich sprzedawać. W danym konkursie można wygrać tylko taką liczbę nagród, jaka została określona dla tego konkursu, a nagrody będą przyznawane pod warunkiem uzyskania wystarczającej liczby kwalifikujących się zgłoszeń i odebrania nagród w ważny sposób w terminie określonym w odniesieniu do konkursu, przy czym po tym terminie nie zostaną wskazani żadni alternatywni zwycięzcy, a nieodebrane nagrody nie zostaną ponownie przyznane. O ile przed zgłoszeniem opis nagrody nie stanowi inaczej, zwycięzcy ponoszą wszelkie koszty i wydatki związane z odebraniem nagrody. Zwycięzcy mają wyłączny obowiązek uiszczenia wszelkich podatków. Jednakże Disney Interactive zastrzega sobie prawo do odprowadzenia właściwych podatków, a zwycięzcy zgadzają się wypełnić wszelkie wymagane formularze podatkowe.

Przyjęcie przez użytkownika nagrody oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na uczestnictwo w uzasadnionych działaniach reklamowych związanych z konkursem i przyznaje Disney Interactive bezwarunkowe prawo do wykorzystywania imienia i nazwiska użytkownika, miejscowości zamieszkania, województwa lub kraju, podobizny, informacji o nagrodzie oraz oświadczeń użytkownika dotyczących konkursu w celach marketingowych, reklamowych i promocyjnych, a także użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania właściwych praw i przepisów, bez dodatkowych zgód czy wynagrodzenia dla użytkownika. Warunkiem odebrania nagrody może być podpisanie i złożenie przez zwycięzców (lub ich rodziców bądź opiekunów prawnych) pisemnego oświadczenia o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych, oświadczenia o odpowiedzialności oraz oświadczenia o zgodzie na wykorzystanie wizerunku.

6.      Postanowienia dodatkowe

Zasady dotyczące składanych materiałów i niezamawianych pomysłów

Zgodnie ze swoimi wieloletnimi zasadami, Disney Interactive nie przyjmuje ani nie rozpatruje niezamawianych twórczych pomysłów, propozycji czy materiałów. W związku z wszelkimi materiałami składanymi do Disney Interactive, na zamówienie lub bez zamówienia, użytkownik zgadza się, że składane przez użytkownika twórcze pomysły, propozycje lub inne materiały nie stanowią materiałów poufnych lub powierzanych w zaufaniu, oraz że pomiędzy użytkownikiem i Disney Interactive nie istnieje zamiar utworzenia ani też nie powstaje żadna relacja poufności lub powiernictwa, a także że użytkownik nie oczekuje analizy, zapłaty lub jakiejkolwiek innej formy wynagrodzenia.

Roszczenia dotyczące naruszenia praw autorskich

Zawiadomienia w zakresie roszczeń dotyczących naruszeń praw autorskich oraz kontr-zawiadomienia należy przesyłać do wyznaczonego przedstawiciela Disney Interactive:

TWDC Designated Agent
The Walt Disney Company
500 South Buena Vista Street
Burbank, California 91521, USA
Tel.: +1 818-560-1000
Faks: +1 818-560-4299
E-mail: designated.agent@dig.twdc.com

Zawiadomienia będą przyjmowane tylko w tych językach, w których Disney Interactive udostępnia niniejsze warunki.

Disney Interactive niezwłocznie odpowie na roszczenia dotyczące naruszeń praw autorskich popełnionych z wykorzystaniem Usług Disney, które zostaną zgłoszone naszemu Wyznaczonemu pełnomocnikowi ds. praw autorskich, którego dane znajdują się powyżej, zgodnie z amerykańską ustawą Digital Millennium Copyright Act z 1988 r. (zwaną dalej „DMCA”) lub, w stosownych przypadkach, innymi prawami. W odniesieniu do Usług Disney oferowanych w Stanach Zjednoczonych zawiadomienia takie muszą zawierać wymagane informacje podane w ustawie DMCA i opisane szczegółowo tutaj.

Wiążący arbitraż i odstąpienie od powództwa zbiorowego

W przypadku jakichkolwiek sporów pomiędzy stronami, z wyjątkiem sporów w zakresie egzekwowania praw własności intelektualnej Disney Interactive, użytkownik i Disney Interactive zgadzają się przeprowadzić postępowanie arbitrażowe. Spór oznacza dowolny spór, powództwo lub inne nieporozumienie pomiędzy użytkownikiem i Disney Interactive w zakresie Usług Disney lub niniejszych warunków, wynikające z umowy, czynu niedozwolonego, gwarancji, ustaw lub przepisów prawnych, bądź z innych podstaw prawnych lub zasad słuszności. Użytkownik i Disney Interactive przyznają arbitrowi wyłączne prawo do rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących interpretacji, stosowności lub wykonalności niniejszych warunków lub też sformułowań zawartych w niniejszej umowie, wliczając możliwość poddania pod arbitraż każdego sporu oraz każdego roszczenia stanowiącego, że wszystkie lub którekolwiek z niniejszych warunków są nieważne lub podlegają unieważnieniu.

W razie sporu jedna ze stron, czyli użytkownik lub Disney Interactive, musi przesłać drugiej stronie zawiadomienie o sporze w formie pisemnego oświadczenia, określającego imię i nazwisko/nazwę, adres i dane kontaktowe strony przesyłającej takie zawiadomienie, fakty stanowiące podstawę sporu i dochodzone zadośćuczynienie. Zawiadomienia o sporze należy przesyłać na adres: Disney Interactive, 500 South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, USA, z dopiskiem: „Legal/Arbitration Notice” (Dział Prawny/Zawiadomienie dot. arbitrażu). Zawiadomienia Disney Interactive dotyczące sporów będą przesyłane na adres użytkownika znajdujący się w bazie danych spółki. Użytkownik i Disney Interactive podejmą próby rozstrzygnięcia sporu w drodze polubownej w terminie sześćdziesięciu (60) dni od dnia wysłania zawiadomienia o sporze. Po sześćdziesięciu (60) dniach jedna ze stron, czyli użytkownik lub Disney Interactive, może rozpocząć postępowanie arbitrażowe.  Użytkownik może także wnieść powództwo dotyczące sporu do sądu rozpatrującego drobne roszczenia, jeśli spór spełnia wymogi w zakresie możliwości rozpatrzenia go w takim sądzie, bez względu na to, czy najpierw użytkownik starał się rozstrzygnąć spór polubownie.

W przypadku gdy użytkownik i Disney Interactive nie rozstrzygną sporu polubownie lub w sądzie rozpatrującym drobne roszczenia, wszelkie działania zmierzające do rozstrzygnięcia sporu będą przeprowadzane wyłącznie w ramach wiążącego arbitrażu. UŻYTKOWNIK ZRZEKA SIĘ PRAWA DO ROZSTRZYGANIA SPORÓW W SĄDZIE PRZEZ SĘDZIEGO LUB PRZED ŁAWĄ PRZYSIĘGŁYCH. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez niezależnego arbitra, a jego orzeczenie będzie prawomocne, z wyjątkiem ograniczonego prawa do apelacji wynikającego z amerykańskiej federalnej ustawy o arbitrażu. Postępowanie arbitrażowe będzie przeprowadzane przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe ― American Arbitration Association (dalej „AAA”) zgodnie z „Zasadami arbitrażu handlowego” (ang. Commercial Arbitration Rules) oraz „Uzupełniającymi procedurami dotyczącymi sporów konsumenckich” (ang. Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes) wspomnianego Stowarzyszenia. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie www.adr.org lub dzwoniąc pod numer 800-778-7879 (w Stanach Zjednoczonych). Postępowanie arbitrażowe może być przeprowadzane osobiście, w ramach procedury składania dokumentów, telefonicznie lub internetowo. Arbiter może przyznać użytkownikowi indywidualnie takie samo odszkodowanie, jakie mógłby zasądzić sąd, włącznie z orzeczeniem o prawach stron lub zarządzeniem tymczasowym o zabezpieczeniu roszczenia, jednak tylko w zakresie wymaganym w celu zaspokojenia indywidualnego roszczenia użytkownika.

Disney Interactive pokryje wszelkie opłaty i koszty związane ze składaniem dokumentów oraz zapłaci honorarium i pokryje koszty AAA i arbitra, chyba że arbiter uzna, że wniosek o arbitraż został wniesiony z nieuzasadnionej lub niewłaściwej przyczyny. Jeśli arbiter przyzna użytkownikowi odszkodowanie, którego wartość przekroczy wartość ostatniej pisemnej oferty ugody złożonej przez Disney Interactive przed wyznaczeniem arbitra (lub gdy spółka Disney Interactive nie złożyła oferty ugody przed wyborem arbitra), Disney Interactive zapłaci użytkownikowi kwotę odszkodowania lub tysiąc dolarów amerykańskich (1.000 USD), którakolwiek z tych kwot będzie wyższa, wypłaci adwokatowi użytkownika, jeśli go użytkownik zatrudnił, jego honorarium, a także pokryje wszelkie wydatki (m.in. koszty honorariów i inne koszty biegłych), jakie użytkownik lub adwokat użytkownika ponieśli w uzasadnionym zakresie w celu zbadania, przygotowania i dochodzenia roszczenia użytkownika w postępowaniu arbitrażowym. Disney Interactive zrzeka się prawa do dochodzenia zasądzenia honorariów i wydatków adwokatów w związku z każdym uzasadnionym postępowaniem arbitrażowym pomiędzy użytkownikiem a Disney Interactive.

Jeśli użytkownik jest mieszkańcem Stanów Zjednoczonych, postępowanie arbitrażowe odbędzie się w dowolnym dogodnym dla użytkownika miejscu. Jeśli użytkownik nie jest mieszkańcem Stanów Zjednoczonych, postępowanie arbitrażowe zostanie wszczęte w okręgu Manhattan w Nowym Jorku, w stanie Nowy Jork, w Stanach Zjednoczonych, a użytkownik i Disney Interactive poddają się jurysdykcji osobowej znajdujących się tam sądów federalnych lub stanowych, w celu wymuszenia arbitrażu, zawieszenia postępowania sądowego do czasu wydania orzeczenia w postępowaniu arbitrażowym, bądź potwierdzenia, zmiany, unieważnienia lub wydania wyroku w sprawie orzeczenia wydanego przez arbitra.

POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCE ROZSTRZYGANIA SPORÓW POLUBOWNIE, W RAMACH ARBITRAŻU LUB NA DRODZE SĄDOWEJ W DOWOLNYM SĄDZIE BĘDĄ PROWADZONE INDYWIDUALNIE. Ani użytkownik, ani Disney Interactive nie będą rozstrzygać sporów w ramach powództwa zbiorowego, powództwa prywatnego wnoszonego w interesie publicznym (ang. private attorney general action) lub w ramach innego postępowania, w którym którakolwiek ze stron występuje w charakterze przedstawiciela lub proponuje, że będzie występować w takim charakterze. Niedozwolone jest łączenie postępowań arbitrażowych i innych postępowań bez uprzedniej pisemnej zgody wszystkich stron takich postępowań arbitrażowych lub innych postępowań. W przypadku gdy odstąpienie od wnoszenia powództw zbiorowych zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne w odniesieniu do całego sporu lub niektórych części sporu, takie części zostaną wyłączone i będą rozpatrywane w ramach postępowania sądowego, a pozostałe części nadal będą rozpatrywane w ramach postępowania arbitrażowego.

Wybór właściwego sądu

Użytkownik zgadza się, że wszelkie powództwa wnoszone w oparciu o prawo zwyczajowe lub zasadę słuszności, wynikające z niniejszych warunków bądź Usług Disney bądź z nimi związane, które nie podlegają arbitrażowi, będą wnoszone wyłącznie do sądów stanowych lub federalnych w okręgu Manhattan w Nowym Jorku, w stanie Nowy Jork, w Stanach Zjednoczonych, które są sądami właściwymi w takich przypadkach; ponadto użytkownik zgadza się poddać jurysdykcji osobowej takich sądów do celów przeprowadzania postępowań sądowych w zakresie takich powództw.

Wybór prawa

Niniejsze warunki podlegają przepisom prawa stanu Nowy Jork oraz Stanów Zjednoczonych, z wyłączeniem zasad dotyczących kolizji praw, i są zgodnie z nimi interpretowane.

Klauzula salwatoryjna

W przypadku gdy którekolwiek postanowienie niniejszych warunków zostanie uznane za bezprawne, nieważne lub z jakiejkolwiek przyczyny niewykonalne, postanowienie to zostanie uznane za wyłączone z niniejszych warunków i nie będzie to miało wpływu na ważność i wykonalność wszelkich pozostałych postanowień.

Zachowanie mocy prawnej

Postanowienia niniejszych warunków, które — ze względu na swój charakter — powinny zachować moc prawną po rozwiązaniu/wygaśnięciu niniejszych warunków, zachowają moc prawną.

Odstąpienie od wykonania postanowień

Odstąpienie od wykonania któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków korzystania przez Disney Interactive nie zostanie uznane za dalsze lub trwałe odstąpienie od wykonania takiego postanowienia lub innych postanowień, a niedochodzenie przez Disney Interactive jakiegokolwiek prawa lub postanowienia wynikającego z niniejszych warunków nie będzie oznaczać odstąpienia od wykonania takiego prawa lub postanowienia.