Polish / polski – DMCA Notices

Print
Download PDF

 

Zawiadomienia na mocy ustawy DMCA

Zgodnie z tytułem 17 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, rozdział 512(c)(2), zawiadomienia o rzekomym naruszeniu praw autorskich należy przesyłać Wyznaczonemu pełnomocnikowi Usługodawcy.

Zawiadomienie należy przesłać następującemu Wyznaczonemu pełnomocnikowi: Usługodawca: The Walt Disney Company

Imię i nazwisko pełnomocnika wyznaczonego do odbierania zawiadomień o rzekomych naruszeniach: TWDC Designated Agent

Pełny adres Wyznaczonego pełnomocnika, na jaki należy wysłać zawiadomienie: 500 South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, USA

Numer telefonu Wyznaczonego pełnomocnika: +1 818-560-1000

Numer faksu Wyznaczonego pełnomocnika: +1 818-560-4299

Adres e-mail Wyznaczonego pełnomocnika: designated.agent@dig.twdc.com

 

Aby zawiadomienie było ważne, musi być sporządzone w formie pisemnej i zawierać:

  1. podpis odręczny lub podpis elektroniczny osoby upoważnionej do występowania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które jest rzekomo naruszane;
  2. wskazanie objętego prawem autorskim utworu, którego dotyczy rzekome naruszenie lub, jeśli pojedyncze zawiadomienie dotyczy licznych utworów objętych prawem autorskim i znajdujących się na jednej stronie internetowej, listę takich utworów znajdujących się na takiej stronie;
  3. informacje na temat materiałów, które rzekomo stanowią naruszenie lub są przedmiotem działań stanowiących naruszenie oraz które mają zostać usunięte lub do których ma zostać uniemożliwiony dostęp, jak również uzasadniony zakres informacji wystarczających do zlokalizowania takich materiałów;
  4. uzasadniony zakres informacji wystarczających do skontaktowania się ze stroną zgłaszającą naruszenie, np. adres, numer telefonu oraz, jeśli jest dostępny, adres poczty elektronicznej, dzięki którym można skontaktować się ze stroną zgłaszającą naruszenie;
  5. oświadczenie, że strona zgłaszająca naruszenie uważa w dobrej wierze, że wykorzystanie danych materiałów w sposób, do którego zgłasza zastrzeżenia, nie zostało dopuszczone przez właściciela prawa autorskiego ani jego pełnomocnika ani nie jest dozwolone z mocy przepisów prawa; oraz
  6. oświadczenie, że informacje podane w zawiadomieniu są prawdziwe oraz – pod rygorem kary za składanie fałszywych oświadczeń – że strona zgłaszająca naruszenie jest upoważniona do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone.

 

Możemy powiadomić Państwa o usunięciu lub uniemożliwieniu dostępu do pewnych materiałów w formie ogólnego zawiadomienia zamieszczonego w ramach dowolnej Usługi Disney, w formie wiadomości przesłanej na adres e-mail użytkownika zapisany w naszej dokumentacji lub też pocztą tradycyjną w formie przesyłki ekspresowej wysłanej na adres zapisany w naszej dokumentacji. Jeśli otrzymają Państwo takie zawiadomienie, mogą Państwo przesłać wyznaczonemu pełnomocnikowi pisemne kontrzawiadomienie, które będzie zawierać określone poniżej informacje. Aby kontr-zawiadomienie było ważne, musi być sporządzone w formie pisemnej i zawierać:

  1. Państwa podpis odręczny lub podpis elektroniczny;
  2. informacje na temat materiałów, które zostały usunięte lub do których dostęp został uniemożliwiony, a także na temat miejsca, w którym takie materiały pojawiły się, zanim zostały usunięte lub zanim dostęp do nich został uniemożliwiony;
  3. Państwa oświadczenie – pod rygorem kary za składanie fałszywych oświadczeń – że w dobrej wierze uważają Państwo, że materiały takie zostały usunięte lub dostęp do nich został uniemożliwiony w wyniku pomyłki lub błędnej identyfikacji materiałów, które miały być usunięte lub dostęp do których miał być uniemożliwiony; oraz
  4. Państwa imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu, oświadczenie, że poddają się Państwo jurysdykcji amerykańskiego Federalnego Sądu Okręgowego właściwego dla okręgu sądowego Państwa miejsca zamieszkania lub też, jeśli Państwa miejsce zamieszkania znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi – dla dowolnego okręgu sądowego, w którym znajduje się Disney Interactive, oraz że przyjmą Państwo fakt doręczania pism procesowych przez osobę, która przekazała zawiadomienie o materiałach rzekomo naruszających prawa lub też przez pełnomocnika takiej osoby.