Poland – Disney Terms of Use

Jeśli Użytkownik uzyskuje w Polsce dostęp do produktów lub usług Disney skierowanych na rynek globalny, musi zapoznać się z warunkami korzystania z tych produktów lub usług Disney dotyczącymi rynku globalnego.

Print
Download PDF

 
 

Warunki użytkowania
Data: 2009 Sierpień 24

1.      WPROWADZENIE

Witamy na stronach internetowych Disney Interactive Media Group („Strony”). Do Stron zaliczają się Disney.pl oraz inne strony internetowe, na których zamieszczono niniejsze warunki. Strony są własnością oraz są zarządzane przez Disney Interactive Media Group, The Walt Disney Company Limited, firmę zarejestrowaną w Anglii i Walii (określaną w niniejszym dokumencie jako „my”, „nas”, „nasz” lub „Disney”) z siedzibą przy 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, London W6 9PE, Wielka Brytania (numer rejestracyjny 00530051; Numer VAT 539293808).

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA PRZED SKORZYSTANIEM Z DOWOLNEJ STRONY. Poprzez wejście na Stronę lub kliknięcie rubryki lub łącza z deklaracją akceptacji lub zgody na niniejsze warunki, użytkownik wyraża swoją zgodę na zastosowanie się do tychże warunków użytkowania. Jeśli użytkownik nie zgadza się na te warunki użytkowania, prosimy nie korzystać ze Stron.

JEŚLI JESTEŚ RODZICEM LUB OPIEKUNEM I WYRAZIŁEŚ SWOJĄ ZGODĘ, ABY TWOJE DZIECKO ZAREJESTROWAŁO SIĘ NA KTÓREJŚ ZE STRON, TYM SAMYM ZGADZASZ SIĘ NA ZASTOSOWANIE SIĘ DO NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA W ODNIESIENIU DO WYŻEJ WYMIENIONYCH STRON.

Prosimy zwrócić uwagę, że do niektórych usług oferowanych na Stronach odnoszą się specjalne warunki, takie jak zasady regulujące poszczególne konkursy lub inne opcje bądź zadania. Warunki są udostępniane w zestawieniu z usługą, której dotyczą. Tego rodzaju warunki traktowane są jako uzupełnienie niniejszych warunków użytkowania i w razie konfliktu, mają charakter nadrzędny.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niniejsze warunki są poparte odpowiednimi świadczeniami wzajemnymi, których odbiór i odpowiedni charakter potwierdza niniejszy dokument. Bez ograniczeń dla powyższego, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wyżej wymienione świadczenia wzajemne obejmują korzystanie przez użytkownika ze Stron i odbiór ich treści, programów, materiałów i informacji udostępnianych na Stronach lub za ich pośrednictwem, możliwość wykorzystania i prezentowania Materiałów przesłanych przez użytkownika (jak określono poniżej w Części 3 zatytułowanej „MATERIAŁY PRZESŁANE”) oraz możliwość publicznego udostępniania i promocji będących następstwem korzystania i prezentowania przez nas Materiałów przesłanych przez użytkownika.

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE DLA UŻYTKOWNIKÓW TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

KLIKNIJ TUTAJ , ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z WARUNKAMI KORZYSTANIA ZE STRONY PRZY POMOCY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

Korzystanie z telefonów komórkowych pociąga za sobą koszty za przesył danych i inne koszty. Kliknij tutaj , aby uzyskać więcej informacji.

KLIKNIJ PONIŻSZE ŁĄCZA, ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z DODATKOWYMI WARUNKAMI

2. Korzystanie ze Stron i Treści
3. Materiały przesłane
4. Dostęp do Strony za pośrednictwem telefonu komórkowego
5. Konta
6. Program Disney Punkty
7. Fora Publiczne i komunikacja
8. Zasady postępowania
9. Współpraca; Usuwanie przesłanych materiałów
10. Zrzeczenie
11. Odpowiedzialność użytkowników za konto(a)
12. Nasza odpowiedzialność prawna
13. Wydarzenia poza naszą kontrolą
14. Prawo właściwe i jurysdykcja
15. Zdolność do przyjęcia Warunków użytkowania
16. Poprawki do Warunków użytkowania
17. Rozwiązanie
18. Polityka prywatności
19. Postanowienia ogólne


2.      KORZYSTANIE ZE STRON I TREŚCI

Strony przeznaczone są wyłącznie do osobistego użytku. Użytkownik nie może korzystać ze Stron w celach komercyjnych lub w jakikolwiek bądź sposób niezgodny z prawem lub naruszający nasze dobro lub dobro innych osób i podmiotów, jak określono według naszego wyłącznego uznania.

Wszelkie informacje, materiały, funkcje i inne treści i programy (włącznie z Materiałami przesłanymi, jak określono w Części 3 zatytułowanej „MATERIAŁY PRZESŁANE”) („Treści”) zawarte na Stronach stanowią naszą własność chronioną prawami autorskimi lub chronioną prawami autorskimi własność naszych licencjodawców lub licencjobiorców. Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe i sposób prezentacji są naszą własnością i/lub własnością licencjodawców i licencjobiorców.

Możemy zmienić Strony lub usunąć znajdujące się na Stronach Treści lub elementy w dowolnym czasie, w dowolny sposób i z dowolnej przyczyny.

Wyjąwszy przypadki udzielenia przez nas pisemnej autoryzacji, żadne Treści z którejkolwiek Strony nie mogą być wykorzystywane inaczej niż w powiązaniu z daną Stroną, ani też nie mogą być kopiowane, transmitowane, rozpowszechniane lub wykorzystywane w jakikolwiek inny sposób, za wyjątkiem przypadków, w których Strona została skonfigurowana tak, aby umożliwić pobieranie określonych Treści. Użytkownik może w takim przypadku pobrać jeden egzemplarz takich Treści na jednym komputerze lub telefonie komórkowym (w zależności od sytuacji) na osobisty, nie-komercyjny użytek w warunkach domowych, pod warunkiem, że (a) nie naruszy żadnych komunikatów o prawach autorskich ani innych informacji o zastrzeżeniach prawnych, (b) nie wprowadzi żadnych modyfikacji ani nie będzie wynajmował, leasingował, wypożyczał, sprzedawał, rozpowszechniał, kopiował (za wyjątkiem pojedynczej kopii rezerwowej na własny użytek), ani nie będzie tworzył żadnych pochodnych dzieł w oparciu o Stronę lub Treści, w całości ani w części oraz (c) nie będzie używał Treści w sposób, który sugerowałby związek z którymś z naszych produktów, usług lub marek. Niedozwolony jest użytek dla celów komercyjnych, przekierowywanie wiadomości e-mail, zautomatyzowane masowe wykorzystywanie Stron, ani też przesyłanie jakichkolwiek Treści do innego komputera lub telefonu komórkowego.

Jeśli oferujemy pobieranie oprogramowania na jednej ze Stron i użytkownik pobierze je, oprogramowanie to, włącznie ze wszystkimi plikami, obrazami będącymi częścią lub wygenerowanymi przez to oprogramowanie oraz dane towarzyszące oprogramowaniu (zbiorczo nazywane „Oprogramowaniem”) jest udostępniane użytkownikowi na zasadzie licencji przez nas lub przez innego licencjodawcę na osobisty, nie-komercyjny użytek w warunkach domowych. Nie przenosimy tytułu własności do Oprogramowania na użytkownika. Za wyjątkiem sytuacji dozwolonych odnośnymi przepisami, użytkownik nie może rozpowszechniać ani w inny sposób wykorzystywać Oprogramowania, dekompilować go, odtwarzać jego kodu źródłowego, demontować go ani w inny sposób redukować Oprogramowania do postaci, która mogłaby być odczytana.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że niniejsze warunki nie zawierają niczego, co mogłoby być interpretowane jako przeniesienie na rzecz użytkownika lub stron trzecich własności znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych lub innych zastrzeżonych praw do Stron lub zawartych na nich Treści, ani żadnych ich elementów. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnego działania, które byłoby sprzeczne lub naruszałoby w jakikolwiek sposób wyżej wymienione prawo własności.


3.      MATERIAŁY PRZESŁANE

W niniejszych Warunkach użytkowania używany jest termin „Materiały przesłane” dla oznaczenia tekstu, komunikatów, pomysłów, koncepcji, reklam, sugestii, opowiadań, scenariuszy, układów, formatów, dzieł plastycznych, fotografii, rysunków, wideo, dzieł audiowizualnych, kompozycji muzycznych (włącznie ze słowami utworów), nagrań dźwiękowych, schematów programów, charakteryzacji, imion i nazwisk użytkownika i innych osób, ich wyglądu, głosu, identyfikatorów, profili, działań, wyglądu, występów i innych informacji lub materiałów i/lub podobnych materiałów przesłanych, nadanych, załadowanych, umieszczonych, zaprezentowanych, zakomunikowanych lub w inny sposób rozpowszechnionych (Określane zbiorczo jako „Rozpowszechnianie”) na lub za pośrednictwem którejś ze Stron.

Istnieją dwa rodzaje Materiałów przesłanych: Materiały przesłane na zamówienie i Materiały niezamówione. „Zlecone materiały” to Materiały, (a) które zostały przesłane na wyraźne nasze zamówienie, lub których dostarczenie umożliwiliśmy użytkownikowi za pośrednictwem którejś z opcji lub zadań na Stronie do przeglądu lub zaprezentowania przez nas za ewentualnym szczegółowo ustalonym wynagrodzeniem lub rekompensatą (zbiorczo, „Rekompensata ”) (jak na przykład nagrody lub inne walory zdobyte w grach, loteriach, konkursach i działaniach promocyjnych); oraz (b) które użytkownik rozpowszechnia na którejś ze stron lub za ich pośrednictwem, za które nie oczekuje Rekompensaty (ha przykład Usługi dla gości lub Fora publiczne (Jak podano w Części 7 zatytułowanej „FORA PUBLICZNE I KOMUNIKACJA”). „Materiały niezamówione” to wszystkie te Materiały, do których nie stosują się punkty (a) lub (b) niniejszego akapitu.
NIE NALEŻY ROZPOWSZECHNIAĆ ŻADNYCH NIEZAMÓWIONYCH MATERIAŁÓW

Obowiązująca od dawna w naszej firmie zasada nie pozwala nam na przyjmowanie ani branie pod uwagę niezamówionych pomysłów twórczych, sugestii ani materiałów, tak więc prosimy o nierozpowszechnianie Niezleconych Materiałów na Którejkolwiek ze stron ani za ich pośrednictwem. Mamy nadzieję, że użytkownicy zrozumieją, że intencją tej zasady jest uniknięcie potencjalnych nieporozumień w przyszłości, kiedy projekty opracowane przez nas lub pod naszym kierownictwem mogą być uznane przez innych za podobne do ich własnych dzieł artystycznych.

Jeśli pomimo naszej prośby, użytkownik prześle celowo lub przypadkowo Niezamówione materiały na którąś ze Stron lub za jej pośrednictwem, to czyni to mimo, że nie została pomiędzy nami zawarta żadna umowa odnośnie rekompensaty lub przeglądu Niezamówionego materiału użytkownika. Użytkownik zgadza się tym samym, że przesłał Materiały nie oczekując ewentualnych przyszłych korzyści oraz, że w żaden sposób nie jest zamierzony ani nie został stworzony stosunek powierniczy pomiędzy użytkownikiem i nami oraz, że użytkownik nie oczekuje, że przesłane materiały zostaną poddane przeglądowi lub że otrzyma za nie jakąkolwiek rekompensatę.

Wyjąwszy wyraźne sformułowania zawarte w niniejszych warunkach użytkowania, postanowienia te odnoszą się zarówno do Materiałów Zamówionych jak i do Materiałów Niezamówionych. Stosownie do powyższego, my oraz nasi licencjobiorcy, dystrybutorzy, agenci, przedstawiciele i inni autoryzowani użytkownicy mają prawo do wykorzystywania i ujawniania wszystkich Materiałów i nie ponoszą odpowiedzialności wobec użytkownika ani innych osób składających za pośrednictwem użytkownika roszczenia odnośnie wykorzystywania i ujawniania wszelkich Materiałów.

Bez wpływu na powyższe oświadczenia, użytkownik niniejszym udziela nam (oraz naszym licencjobiorcom, dystrybutorom, agentom, przedstawicielom i innym autoryzowanym użytkownikom), eliminując wymóg uzyskania pozwolenia od użytkownika lub zapłaty użytkownikowi lub innym osobom bądź podmiotom, licencji niewyłącznej, wieczystej, nieodwołalnej, w pełni opłaconej, wolnej od opłat, z możliwością sublicencjonowania i przenoszenia, obowiązującej na całym świecie dotyczącej wszelkich praw autorskich, znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych innych praw własności intelektualnej, będących własnością lub znajdujących się pod kontrolą użytkownika, do użytkowania, reprodukowania, transmisji, drukowania, publikowania, prezentowania, wystawiania na pokaz, rozpowszechniania i wtórnego rozpowszechniania, kopiowania, hostingu, przechowywania, przechowywania w pamięci podręcznej, archiwizowania, indeksowania, klasyfikowania, komentowania na temat, nadawania, transmitowania strumieniowego, edytowania, zmieniania, modyfikacji (w tym, bez ograniczeń, usuwania słów i muzyki z wszelkich Materiałów lub zastępowanie słów i muzyki w dowolnym Materiale słowami i muzyką wybraną przez nas), przystosowywania, tłumaczenia, tworzenia dzieł pochodnych w oparciu o Materiały oraz ich publiczne przedstawianie i inne formy wykorzystywania tychże Materiałów w całości lub w części, we wszystkich mediach i kanałach znanych obecnie i stosowanych w przyszłości (w tym, bez ograniczeń, na grupowych stronach Disney, na stronach internetowych innych podmiotów, w naszych sieciach i stacjach nadawczych i kablowych oraz za pośrednictwem naszych platform szerokopasmowego i bezprzewodowego przesyłu danych, produktów i usług, w mediach fizycznych i w przedstawieniach teatralnych) dla wszelkich i dowolnych przyczyn we wszystkich rodzajach mediów za pośrednictwem wszystkich kanałów rozpowszechniania, w tym, bez ograniczeń, dla celów informacyjnych, reklamowych, promocyjnych, marketingowych, ogłoszeniowych, handlowych i komercyjnych, bez konieczności zawiadamiania użytkownika, z użyciem lub bez użycia atrybucji („Licencja do wykorzystania Materiałów”).

Przekazując Materiały, użytkownik potwierdza i gwarantuje, że Materiały te i przesyłka Materiałów są zgodne z Zasadami postępowania (określonymi poniżej w Części 8 zatytułowanej „ZASADY POSTĘPOWANIA”) oraz z innymi wymogami niniejszych warunków użytkowania oraz, że użytkownik posiada i ma w swojej dyspozycji konieczne prawa, licencje, pozwolenia i upoważnienia, bez konieczności ubiegania się o formularze upoważnienia lub opłat od innych osób lub podmiotów, aby korzystać oraz upoważniać do korzystania z wyżej wymienionych Materiałów w zakresie określonym w niniejszych warunkach użytkowania (w tym również w Licencji do wykorzystania z Materiałów). Niniejsze warunki użytkowania (w tym również Licencja do wykorzystania Materiałów) nie ograniczają przekazywanych w przeszłości lub w przyszłości praw, pozwoleń, umów, nadań ani zwolnień w odniesieniu do Materiałów.

Jeśli któreś z Materiałów przesłanych przez użytkownika zawierają oryginalne piosenki lub nagrania, użytkownik niniejszym oświadcza, że jest członkiem odnośnego stowarzyszenia chroniącego prawa mechanicznego odtwarzania i/lub stowarzyszenia reprezentującego prawa artystów estradowych, i że wszystkie kompozycje muzyczne (ze słowami piosenek włącznie) zawarte w Materiałach przesłanych przez użytkownika mogą być nam udostępnione w celach licencyjnych ( jak również naszym licencjobiorcom, dystrybutorom, agentom, przedstawicielom i innym autoryzowanym użytkownikom) bezpośrednio przez wyżej wymienione stowarzyszenia. Niezależnie od powyższego i niezależnie od tego czy użytkownik jest członkiem wyżej wymienionego stowarzyszenia , użytkownik udziela nam (oraz naszym licencjobiorcom, dystrybutorom, agentom, przedstawicielom i innym autoryzowanym użytkownikom) wieczystej, niewyłącznej, nieodwołalnej, w pełni opłaconej, wolnej od opłat, z możliwością sublicencjonowania i przenoszenia, obowiązującej na całym świecie licencji do publicznego odtwarzania wszystkich i każdej z osobna kompozycji muzycznej (włącznie ze słowami) oraz nagrań dźwiękowych zawartych w wyżej wymienionych Materiałach.

W zakresie, w jakim zlecamy przesyłanie Materiałów za pośrednictwem opcji i zadań na którejś ze Stron (w tym, bez ograniczeń, gier, loterii, konkursów, promocji i Forów publicznych (określonych w Części 7 zatytułowanej „FORA PUBLICZNE I KOMUNIKACJA”), które wymagają korzystania z naszych dzieł chronionych prawami autorskimi (w całości lub w części), niniejszym udzielamy użytkownikowi niewyłącznej, w pełni opłaconej, nie wymagającej opłat licencji do tworzenia prac pochodnych z wykorzystaniem naszych chronionych prawami autorskimi dzieł (w całości lub w części). Użytkownik przekaże na naszą rzecz bez wynagrodzenia wszystkie prawa do stworzonej przez siebie pracy (oraz na rzecz naszych licencjobiorców, dystrybutorów, agentów, przedstawicieli i innych autoryzowanych użytkowników). Użytkownik wyraża zgodę na wyżej opisane przekazanie praw, pozwoleń, umów i przydziałów niezależnie od tego, czy jego Materiał zostanie użyty czy nie.

Użytkownik niniejszym wyznacza nas na swojego agenta z pełnymi uprawnieniami do spisywania i realizacji wszelkich dokumentów i /lub wszelkich czynności, które możemy uznać za właściwe w celu potwierdzenia nadania praw, przyzwoleń, umów, nadań i zwolnień ustalonych w niniejszych warunkach użycia.

Użytkownik zgadza się, że przesłanie przez niego Materiałów nie jest dokonywane z myślą o ewentualnych przyszłych korzyści oraz, że w żaden sposób nie jest zamierzony ani nie został stworzony stosunek powierniczy pomiędzy użytkownikiem i nami. W zakresie, w którym istnieją „osobiste prawa autorskie”, „prawa pokrewne” lub podobne rodzaje praw do przesłanych Materiałów i prawa te nie stanowią naszej wyłącznej własności i w zakresie takim, w jakim przysługują one użytkownikowi na mocy odnośnego prawa, użytkownik wyraża zgodę nie egzekwować wyżej wymienionych praw w stosunku do nas jak również w stosunku do naszych licencjobiorców, dystrybutorów, agentów, przedstawicieli i innych autoryzowanych użytkowników, i podejmuje się uzyskać taką samą umowę o nieegzekwowaniu tychże praw od innych, którym przysługują takie prawa.

Bez ograniczenia zakresu Licencji do wykorzystania Materiałów ani ewentualnego przekazania praw, przyzwolenia, umów, nadań i zwolnień, jakie użytkownik może poczynić w przyszłości odnośnie przesłanych Materiałów, użytkownik niniejszym potwierdza wszelkie wcześniejsze przekazania praw, pozwoleń, umów, nadań i zwolnień dokonanych przez użytkownika w odniesieniu do Materiałów, które przesłał do nas.


4.      DOSTĘP DO STRONY ZA POŚREDNICTWEM TELEFONU KOMÓRKOWEGO

Aby uzyskać dostęp do Strony za pośrednictwem telefonu komórkowego, udzielić pozwolenia na pobieranie i pobierać Treści ze Strony należy spełnić następujące warunki (i) mieć pozwolenie od osoby, która płaci rachunki za telefon, (ii) mieć telefon obsługujący protokół WAP, (iii) uruchomić obsługę WAP za pośrednictwem operatora sieci oraz (iv) posiadać wystarczające saldo dodatnie u operatora sieci.

OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE STRONY ZA POŚREDNICTWEM TELEFONU KOMÓRKOWEGO
Wszystkie opłaty i koszty ponoszone w następstwie korzystania ze Strony za pośrednictwem telefonu komórkowego są pobierane z konta telefonu komórkowego. Oznacza to, że operator sieci pobiera w naszym imieniu odpowiednie kwoty od użytkownika i przekazuje je nam.

OPŁATY ZA PRZESYŁANIE DANYCH

Standardowe taryfy i opłaty za przesyłanie komunikatów, danych oraz inne taryfy określone przez operatora sieciowego obowiązują za dostęp do Strony za pośrednictwem telefonu komórkowego. Od operatora sieciowego należy uzyskać informacje na temat dostępnych planów abonenckich i ich kosztów.

Ponadto, pobieranie, instalacja lub korzystanie z niektórych usług świadczonych przez nas za pośrednictwem telefonu komórkowego użytkownika („Usługi za pośrednictwem telefonu komórkowego”) mogą być niedozwolone lub ograniczone przez operatora sieciowego użytkownika i nie wszystkie Usługi świadczone za pośrednictwem telefonu komórkowego są dostępne dla wszystkich operatorów sieci lub telefonów. Należy od swojego operatora sieciowego uzyskać informacje, czy Usługi za pośrednictwem telefonu komórkowego są dostępne na telefonie użytkownika i czy obowiązują restrykcje, a jeśli tak, to jakie, w zakresie korzystania z Usług za pośrednictwem telefonu komórkowego.

OPŁATY DODATKOWE

Na Stronach możemy udostępniać takie Treści jak gry, na które użytkownik może udzielić pozwolenia i pobrać je. Przy zakupie licencji na użycie i pobranie niektórych Treści ze Strony, mogą obowiązywać dodatkowe opłaty ponad standardowe opłaty za przesyłanie danych określone powyżej („Opłaty dodatkowe”). Użytkownik uzyska wyraźną informację o wszelkich dodatkowych opłatach na Stronach przed wykupieniem odnośnej licencji. Opłaty dodatkowe podane są włącznie z podatkiem VAT i innymi podatkami konsumpcyjnymi i mogą ulegać zmianom.

Niektóre treści mogą być oferowane przez nas bez Dodatkowych Opłat lub za obniżonymi Opłatami Dodatkowymi, w zamian za co użytkownik będzie musiał spełnić wymóg obejrzenia reklamy lub innego elementu marketingowego przed lub po skorzystaniu z wyżej wymienionych Treści. Użytkownik niniejszym udziela swojego wyraźnego zezwolenia na otrzymanie wyżej wymienionej reklamy lub innego komunikatu marketingowego każdorazowo przy korzystaniu z określonych Treści. Jeśli użytkownik nie życzy sobie więcej otrzymywać wyżej wymienionych reklam lub innych komunikatów marketingowych, powinien zaprzestać korzystania z określonych Treści i usunąć je ze swojego telefonu komórkowego.

Za każdorazowy dostęp elektroniczny do Treści pobierane są przez operatora sieciowego opłaty według zwykłych taryf, jak objaśniono w części „Opłaty za przesyłanie danych” powyżej; powiadomimy o tym użytkownika ilekroć będzie chciał skorzystać z elektronicznego dostępu do określonych Treści.

UDZIELANIE LICENCJI NA TREŚCI UDOSTĘPNIANE ZA POŚREDNICTWEM TELEFONU KOMÓRKOWEGO

Aby pobrać licencję na wszelkie Treści dostępne na Stronie, użytkownik musi zastosować się do wyświetlanych instrukcji. Użytkownik składa wiążącą ofertę wykupienia licencji na wybrane Treści po wyświetlonej cenie (jeśli ma to zastosowanie w danym przypadku), klikając odpowiednie łącze lub przycisk.

Użytkownik winien sprawdzić przed kliknięciem odpowiedniego łącza lub przycisku, czy wybrał właściwe Treści, ponieważ nie można zmienić zlecenia na Stronach po wykonaniu kliknięcia.

Jeśli Disney przyjmie ofertę użytkownika, wybrane Treści zostaną udostępnione użytkownikowi w jego telefonie komórkowym. Użytkownik zostanie obciążony odpowiednimi Opłatami Dodatkowymi, jeśli są one stosowane, i kosztami przesyłu danych, które są wyświetlane na Stronach. Po dostarczeniu Treści użytkownikowi, może on zapisać je w swoim urządzeniu mobilnym. Użytkownik będzie miał dostęp do zapisanych Treści aż do ich usunięcia lub do chwili, kiedy użytkownik wymieni lub pozbędzie się swojego urządzenia mobilnego. Po usunięciu Treści przez użytkownika ze swojego urządzenia mobilnego, Treści te nie mogą zostać przywrócone.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że po uzyskaniu licencji na określone Treści, jak opisano w niniejszych warunkach użytkowania, zobowiązujemy się w trybie natychmiastowym dostarczyć użytkownikowi właściwe usługi. Tym samym użytkownik wyraża zgodę, że nie przysługuje mu prawo do „okresu próbnego”, w czasie którego mógłby odwołać umowę licencyjną, powołując się na polską ustawę o ochronie niektórych praw konsumenta oraz o odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dziennik Ustaw Nr 22 z 2000 roku, poz. 271 z późniejszymi poprawkami).

Za wyjątkiem przypadków dozwolonych prawem, Treści nie podlegają wymianie ani zwrotowi.


5.      KONTA

Na Stronie może istnieć wymóg utworzenia konta w celu wzięcia udziału w niektórych czynnościach lub zabezpieczenia dodatkowych korzyści. Użytkownik wyraża zgodę na dostarczenie, prowadzenie i aktualizowanie prawdziwych, dokładnych, aktualnych i pełnych informacji o sobie, stosownie do wymagań określonych w trakcie procesu rejestracji („Dane Rejestracyjne”). Użytkownik nie może podszywać się pod inną osobę lub podmiot ani fałszywie przedstawiać swojej tożsamości lub przynależności do jakichkolwiek osób ani podmiotów, w tym używać nazwy użytkownika, hasła lub innych informacji z konta innej osoby, ani nie może używać imienia i nazwiska, podobizny, głosu, wyobrażenia lub zdjęcia innej osoby, ani podawać fałszywych informacji dotyczących rodzica lub opiekuna, w przypadku jeśli nasza procedura rejestracji wymaga takich informacji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na podjęcie przez nas kroków w celu sprawdzenia prawdziwości informacji, które podał, przeprowadzając wybiórczą weryfikację numerów telefonów komórkowych podanych jako numerów telefonów rodzica lub opiekuna. Użytkownik wyraża też zgodę na poinformowanie nas pod adresem podanym w części 19 o nieautoryzowanym użyciu swojej nazwy użytkownika, hasła, innych informacji o koncie bądź też o i innych formach naruszenia zabezpieczeń dotyczących którejś ze Stron, o których użytkownik dowie się. Ponadto, użytkownik wyraża zgodę na zamknięcie swojego konta po zakończeniu każdej sesji.

Możemy zawiesić lub zamknąć konta użytkownika i jego zdolność do korzystania ze Stron lub z ich części za podszywanie się pod inne osoby lub podmioty bądź też w inny sposób zafałszowywania swojej tożsamości, za niezastosowanie się do niniejszych warunków użycia lub innych szczegółowych warunków odnoszących się do określonych usług, za naruszenie praw autorskich lub z innej dowolnej przyczyny.


6.      PROGRAM DISNEY PUNKTY
Możemy cyklicznie zaoferować program polegający na gromadzeniu punktów za spędzanie czasu na Stronach, pobieranie treści lub uczestnictwo w działaniach na Stronach („Program Punktowy”). Punkty te mogą zostać wymienione na Treści, które oferujemy użytkownikom w ramach Programu Punktowego.

O dostępności Programu Punktowego, jego szczegółach i możliwości zdobywania punktów poinformujemy na odnośnych Stronach. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania poprawek do warunków lub do odwoływania Programu Punktowego w dowolnym czasie i według naszej wyłącznej decyzji, zawiadamiając o tym fakcie użytkowników lub nie.


7.      FORA PUBLICZNE I KOMUNIKACJA
„Forum Publiczne” to obszar, strona lub opcja oferowane jako część Strony, które umożliwiają użytkownikom lub odwiedzającym na Stronie rozpowszechnienie przesłanych Materiałów do obejrzenia przez jednego lub więcej użytkowników lub gości na Stronie, w tym na czacie, tablicy wiadomości, w komunikatorze, komunikatorze mobilnym, w środowisku społecznościowym, na stronie profilu, stronie konwersacyjnej, blogu, wiadomości e-mail (z elektronicznymi kartkami włącznie i wiadomościami e-mail wysyłanymi do przyjaciół).

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Fora Publiczne i oferowane w nich opcje są z reguły przeznaczone do publicznej, a nie prywatnej komunikacji. Prosimy o zwrócenie uwagi, że ilekroć użytkownik elektronicznie udostępnia swoje osobiste informacje za pośrednictwem Forum Publicznego, informacje te mogą zostać pobrane i użyte przez ludzi, których nie znasz. Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa ani prywatności jakichkolwiek informacji, które użytkownik udostępnia za pośrednictwem któregoś z wymienionych wyżej mediów; użytkownik udostępnia te informacje na własne ryzyko. Nie zalecamy udostępniania nikomu osobistych informacji (np. numeru telefonu, adresu e-mail lub adresu domowego) na Forum Publicznym. Część 18 poniżej szczegółowo określa naszą Politykę Prywatności (odnośnie np. Danych osobistych dostarczonych w czasie rejestracji na Forum Publicznym).

Tylko użytkownik jest odpowiedzialny za Materiały, które rozpowszechnia na którejkolwiek ze stron lub za ich pośrednictwem, przesłane i/lub udostępniane przy użycie nazwy użytkownika lub zaprezentowane na Forum Publicznym oraz za konsekwencje przesłania i umieszczenia wyżej wymienionych.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z materiałów umieszczonych na Forum Publicznym ma miejsce na ryzyko własne użytkownika. Dla przykładu, nie ponosimy odpowiedzialności ani nie zatwierdzamy opinii, porad czy zaleceń umieszczonych lub przesłanych przez użytkowników na jakichkolwiek Forach Publicznych i szczegółowo zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności w związku z wyżej wymienionymi.

Zastrzegamy sobie prawo do selekcjonowania, odmowy umieszczenia na Stronie lub edycji nadesłanych Materiałów w dowolnym czasie i z dowolnej przyczyny lub bez przyczyny, w tym, bez ograniczeń, w przypadku, gdy Materiały nie spełniają wymogów określonych w Zasadach Postępowania, według naszego wyłącznego uznania i bez wcześniejszego zawiadomienia, chociaż nie jesteśmy zobowiązani do podejmowania takich kroków ani do monitorowania Forum Publicznego. Jeśli podejmiemy decyzję o selekcjonowaniu Materiałów, może wystąpić opóźnienie w zamieszczaniu na Forum Publicznym wyżej wymienionych treści spowodowane procesem weryfikacji. Jeśli będziemy mieli pytania odnośnie Materiałów przesłanych przez użytkownika, w tym, bez ograniczeń, kwestii dotyczących praw autorskich, możemy skontaktować się z użytkownikiem w celu uzyskania dodatkowych informacji, w tym, dla przykładu, czy użytkownik posiada prawa autorskie lub uzyskał zezwolenie na zamieszczenie materiału.

Użytkownicy biorący udział w Forum Publicznym nie powinni zakładać, że osoby tam spotykane są tymi, za których się podają, wiedzą coś na tematy, w których zabierają głos lub, że mają coś wspólnego z organizacjami, za których członków się podają. Informacje uzyskane na Forum Publicznym mogą nie być wiarygodne, i nie jest wskazane podejmować jakiekolwiek działania, z przeprowadzaniem transakcji giełdowych i podejmowaniem decyzji inwestycyjnych włącznie, wyłącznie lub w dużej mierze w oparciu o niepotwierdzone informacje. Nie ponosimy odpowiedzialności za prawdziwość jakichkolwiek przesłanych Materiałów znajdujących się na Forum Publicznym, i nie jesteśmy odpowiedzialni za decyzje dotyczące transakcji, inwestycji i innych decyzji i działań podjętych lub nie podjętych w oparciu o wyżej wymienione informacje lub treści.

Zdolność użytkownika do uzyskania dostępu i przeglądania Forum Publicznych i/lub przesyłania i/lub zamieszczania Materiałów na Forum Publicznym może podlegać ograniczeniom wiekowym i/lub związanym z nimi procedurom lub warunkom, które mogą zostać przez nas zmienione według naszego wyłącznego uznania w dowolnym czasie i z dowolnej przyczyny. Wszystkie ograniczenia, procedury i warunki tego rodzaju zostaną zamieszczone na Forum Publicznym, według potrzeby.


8.      ZASADY POSTĘPOWANIA

Na Stronach obowiązują następujące Zasady Postępowania. Korzystając ze Stron, Użytkownik zobowiązuje się nie rozpowszechniać żadnych Materiałów, które:

  1. (a) mają charakter zniesławiający, obraźliwy, napastliwy, zawierają groźby lub są naruszeniem prawa prywatności innych osób; (b) są podyktowane bigoterią, nienawiścią lub rasizmem bądź mają obraźliwy charakter; (c) odwołują się do przemocy, są wulgarne, obsceniczne, pornograficzne lub zawierają elementy erotyki; lub (d) w inny sposób szkodzą osobom lub podmiotom;
  2. Są nielegalne lub zawierają zachętę lub obronę nielegalnej działalności lub też omawiają nielegalne czyny z myślą o popełnieniu ich, w tym Materiały, które są lub stanowią próbę dopuszczenia się pornografii dziecięcej, stalkingu, napaści na tle seksualnym, oszustwa, handlu obscenicznymi lub ukradzionymi materiałami, handlu narkotykami i/lub używania narkotyków, prześladowania, kradzieży lub zmowie mającej na celu popełnienie czynów przestępczych;
  3. stanowią naruszenie lub pogwałcenie praw osób trzecich, w tym: (a) praw autorskich, patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych lub innych chronionych lub umownych praw; (b) praw do prywatności (w szczególności, nie wolno rozpowszechniać jakichkolwiek osobistych danych innej osoby bez jej wyraźnego pozwolenia) lub do wizerunku; lub (c) zobowiązania do zachowania poufnego charakteru;
  4. ma charakter handlowy, komercyjny lub reklamuje bądź też oferuje na sprzedaż produkty, usługi itd. (dla zysku lub bez intencji zysku) lub zwraca się z prośbą (również o składki i donacje);
  5. zawiera wirusa lub inny szkodliwy komponent bądź też ingeruje, niekorzystnie wpływa lub narusza integralność którejś ze Stron lub połączonej z nimi sieci bądź też w inny sposób zakłóca korzystanie lub przyjemność związaną z korzystania z tych Stron innym osobom lub podmiotom;
  6. są aspołeczne, szkodliwe, destruktywne, czego przykładem jest „flaming”, „spam”, „flooding”, „trolling” i „griefing” w ogólnie przyjętym rozumieniu tych terminów w Internecie; lub
  7. nie odnosi się do zatwierdzonych tematów lub motywów na poszczególnych Forach Publicznych.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że przy korzystaniu ze Stron może spotkać się z Materiałami pochodzącymi z różnych źródeł, i że nie ponosimy odpowiedzialności za prawdziwość, użyteczność, bezpieczeństwo lub prawa własności intelektualnej odnośnie wyżej wymienionych Materiałów.

Nie możemy zakładać ani nie możemy zagwarantować, że inni użytkownicy stosują się lub będą się stosować do wyżej określonych Zasad Postępowania lub innych postanowień niniejszych warunków użytkowania, i użytkownik może zetknąć się z Materiałami, które są nieprawdziwe, obraźliwe, nieprzyzwoite lub budzące zastrzeżenia. W stosunkach pomiędzy nami i użytkownikiem, użytkownik niniejszym przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko szkód i krzywd, które może być następstwem niezastosowania się do wyżej wymienionych zasad.


9.      WSPÓŁPRACA; USUWANIE PRZESŁANYCH MATERIAŁÓW

Bez uszczerbku dla wszelkich innych praw przysługujących nam na podstawie niniejszych warunków użytkowania lub przepisów prawnych, zastrzegamy sobie prawo, ale zrzekamy się wszelkiego obowiązku lub odpowiedzialności, do (a) odmowy umieszczenia lub przesłania lub usunięcia z dowolnej Strony jakichkolwiek Materiałów, które naruszają niniejsze warunki użytkowania (z Zasadami Postępowania włącznie) i (b) w zakresie dostępnym nam na mocy odnośnych przepisów prawnych, podania tożsamości użytkownika stronom trzecim i/lub udostępnienie stronom trzecim wszelkich Materiałów lub informacji służących do identyfikacji tożsamości danej osoby, jeśli w dobrej wierze uważamy, że identyfikacja tożsamości lub wyżej wymienione udostępnienie informacji (i) będzie zgodne z prawem, na przykład pozwoli na wykonanie nakazu sądowego lub wezwania do stawiennictwa przed sądem, lub (ii) pomoże w egzekwowaniu niniejszych warunków użytkowania (włącznie z Zasadami Postępowania) i/lub zasad naszych konkursów, loterii, promocji i gier i/lub zapewni bezpieczeństwo osób lub mienia, ze Stronami włącznie. Ponadto, zastrzegamy sobie prawo do usuwania Materiałów w dowolnym czasie i z dowolnych powodów lub bez powodu.

Jeśli użytkownik uważa, że określony Materiał nie spełnia niniejszych warunków użytkowania (włącznie z Zasadami Postępowania), użytkownik może poinformować nas o Materiale tego rodzaju, Stosując w tym celu procedurę określoną na Stronach. Po otrzymaniu takiej informacji, możemy (choć nie jesteśmy zobowiązani) podjąć takie kroki, które uznamy za stosowne według naszego wyłącznego uznania.


10.      ZRZECZENIE

INFORMACJE, TREŚCI I MATERIAŁY NA STRONACH SĄ UDOSTĘPNIANE W OBECNEJ FORMIE I NIE SKŁADAMY ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ANI NIE UDZIELAMY JAKICHKOLWIEK GWARANCJI ODNOŚNIE TYCH INFORMACJI, TREŚCI ANI MATERIAŁÓW. W SZCZEGÓLNOŚCI NIE UDZIELAMY GWARANCJI, ŻE ZAWARTE NA STRONACH FUNKCJE, TREŚCI I MATERIAŁY (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, MATERIAŁY NADESŁANE) SĄ PRAWDZIWE, KOMPLETNE, LUB AKTUALNE LUB TEŻ ŻE BĘDĄ STALE DOSTĘPNE I WOLNE OD BŁĘDÓW, ŻE BŁĘDY ZOSTANĄ POPRAWIONE, LUB ŻE STRONY, SERWERY, OPROGRAMOWANIE LUB INNY SPRZĘT UDOSTĘPNIANIU WYŻEJ WYMIENIONYCH INFORMACJI, TREŚCI I MATERIAŁÓW SĄ WOLNE OD WIRUSÓW I INNYCH SZKODLIWYCH KOMPONENTÓW, PONADTO, UŻYTKOWNIK BIERZE NA SIEBIE WSZELKIE KOSZTY KONIECZNEJ OBSŁUGI, NAPRAWY LUB USUNIĘCIA USTEREK. NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ W ODNIESIENIU DO KORZYSTANIA I REZULTATÓW KORZYSTANIA Z JAKICHKOLWIEK INFORMACJI, TREŚCI, MATERIAŁÓW, PRODUKTÓW LUB USŁUG, KTÓRE SĄ ZAWARTE LUB OFEROWANE NA STRONACH BĄDŹ TEŻ SĄ UDOSTĘPNIANE ZA ICH POŚREDNICTWEM LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z NIMI ZWIĄZANE, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, MATERIAŁÓW LUB STRON I USŁUG OSÓB TRZECICH, KTÓRYCH ŁĄCZA ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONACH W ZAKRESIE PRAWDZIWOŚCI, DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA ITD. ODNOŚNE PRAWA MOGĄ NIE POZWALAĆ NA WYŁĄCZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH, TAK WIĘC POWYŻSZE ZRZECZENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ NIEKTÓRYCH UŻYTKOWNIKÓW. PROSIMY JEDNAK O ZWRÓCENIE UWAGI, ŻE NIE MA TO WPŁYWU NA USTAWOWE PRAWA UŻYTKOWNIKA JAKO KONSUMENTA.

Strony mogą zawierać (lub za pośrednictwem stron użytkownik może uzyskać dostęp do) łączy do innych stron („Strony Osób Trzecich”) jak również artykułów, reklam, fotografii, tekstów, grafiki, ilustracji, rozkładu graficznego, muzyki, dźwięku, oprogramowania informacyjnego i innych treści lub elementów pochodzących od osób trzecich („Treści pochodzące od Osób Trzecich”). Kategorycznie nie przyjmujemy odpowiedzialności za dokładność, kompletność, odpowiedni charakter i dostępność informacji, treści i materiałów znajdujących się na Stronach Osób Trzecich lub zawartych w Treściach pochodzących od Osób Trzecich. Nie możemy zapewnić, że użytkownik będzie zadowolony z produktów i usług zakupionych na Stronach Osób Trzecich, które posiadają łącza do Strony, lub których łącza znajdują się na naszych Stronach, ani że użytkownik będzie zadowolony z informacji, treści lub materiałów osób trzecich znajdujących się na naszych Stronach (w tym, bez ograniczenia, z Materiałów znajdujących się na Forach Publicznych). Nie polecamy żadnych artykułów handlowych ani nie powzięliśmy żadnych kroków w celu potwierdzenia prawdziwości, kompletności lub niezawodności informacji, treści lub materiałów zawartych na Stronach Osób Trzecich lub w Treściach pochodzących od Osób Trzecich. ZGODNIE Z POWYŻSZYM, NIE SKŁADAMY ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ANI GWARANCJI ODNOŚNIE OSÓB TRZECICH ANI ŻADNYCH INNYCH STRON ZAMIESZCZONYCH W NASZYCH KATALOGACH ANI ODNOŚNIE TREŚCI POCHODZĄCYCH OD OSÓB TRZECICH I NIE MOŻEMY PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚĆ, DOSTĘPNOŚĆ, DOKŁADNOŚĆ, ZNACZENIE, PRAWA AUTORSKIE, ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI, LEGALNY CHARAKTER, CZY ZGODNOŚĆ Z ZASADAMI PRZYZWOITOŚCI MATERIAŁÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA STRONACH OSÓB TRZECICH LUB ZAWARTYCH W TREŚCI POCHODZĄCYCH OD OSÓB TRZECICH I NIE SKŁADAMY ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ANI GWARANCJI CO DO BEZPIECZEŃSTWA TAKICH INFORMACJI, TREŚCI LUB MATERIAŁÓW (W TYM, BEZ OGRANICZENIA, INFORMACJE DOTYCZĄCE KART KREDYTOWYCH LUB INNYCH DANYCH OSOBISTYCH), O KTÓRYCH PODANIE UŻYTKOWNIK MOŻE ZOSTAĆ POPROSZONY PRZEZ OSOBY TRZECIE. Użytkownik niniejszym zrzeka się nieodwołalnie wszelkich roszczeń przeciwko nam odnośnie informacji, treści i materiałów zawartych na naszych Stronach (w tym, bez ograniczeń, Materiałów nadesłanych), na Stronach Osób Trzecich lub zawartych w Treściach pochodzących od Osób Trzecich, wszelkich informacji, treści i materiałów, które użytkownik dostarczy Stronom Osób Trzecich (w tym, bez ograniczeń, informacji dotyczących kart kredytowych i innych danych osobistych). Usilnie zalecamy, aby użytkownicy powzięli wszelkie konieczne i stosowne środki ostrożności przed zawarciem elektronicznych i internetowych transakcji z wyżej wymienionymi osobami trzecimi.

Ponadto, wszelkie treści dotyczące zdrowia i kwestii medycznych nie mogą zastąpić profesjonalnej porady medycznej. We wszystkich kwestiach dotyczących stanu zdrowia należy zawsze udać się po poradę do lekarza. W nagłych wypadkach należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza lub zadzwonić po pogotowie. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko wynikające z zastosowania informacji zamieszczonych na Stronach.


11.      ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW ZA KONTO(A)

Użytkownik jest odpowiedzialny za przechowywanie i utrzymanie w tajemnicy swoich nazwy/nazw użytkownika, hasła/haseł i konta/kont jak również wszelkich czynności odbywających się na jego koncie/kontach. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę, aby nie obarczać odpowiedzialnością nas, naszą zbiorową działalność gospodarczą (według definicji określonej w polskiej ustawie o spółkach z 5 września 2000 r. (Dziennik Ustaw Nr 94 z 2000 r., poz. 1037 z dalszymi poprawkami) oraz zbiorową działalności gospodarczej naszych licencjodawców, licencjobiorców, dystrybutorów, agentów, przedstawicieli i innych autoryzowanych użytkowników jak również współpracujących z wyżej wymienionymi podmiotami sprzedawców, dystrybutorów, świadczeniodawców, dostawców jak również kierownictwo, dyrektorów, właścicieli, pracowników, agentów, przedstawicieli i wyznaczonych reprezentantów wyżej wymienionych podmiotów (zbiorczo określanych jako „Strony zwolnione od odpowiedzialności”) za wszelkie szkody, odszkodowania, grzywny, roszczenia, kary, koszty i wydatki (łącznie z poniesionymi kosztami ugody lub obsługi prawnej oraz opłatami i kosztami procesowymi związanymi z postępowaniem wyjaśniającym, obronnym lub powódczym) poniesione przez Strony zwolnione od odpowiedzialności w związku z roszczeniami związanymi z naruszeniem przez użytkownika niniejszych warunków użytkowania lub w związku z roszczeniami wynikłymi z korzystania ze Stron przez użytkownika. Użytkownik dołoży ze swej strony wszelkich starań, aby współpracować z nami przy obronie wnoszonych roszczeń. Zastrzegamy sobie prawo, aby na własny koszt wynająć własny zespół adwokacki i prowadzić we własnym zakresie obronę i kontrolę wszelkich kwestii niepodlegających zwolnieniu z odpowiedzialności przez użytkownika.


12.      NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA

NIE JEST OGRANICZONA W ŻADEN SPOSÓB NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA ZA ŚMIERĆ I OBRAŻENIA CIELESNE SPOWODOWANE NIEDOPATRZENIEM LUB FAŁSZYWYM PRZEDSTAWIENIEM LUB UKRYWANIEM BĄDŹ TEŻ Z JAKICHKOLWIEK INNYCH POWODÓW, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ WYKLUCZONE LUB OGRANICZONE NA MOCY ODNOŚNYCH PRAW.

NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W ODNOŚNYCH PRZEPISACH PRAWNYCH, MY, NASZE ZBIOROWE PRZEDSIĘWZIĘCIE GOSPODARCZE, LICENCJODAWCY I LICENCJOBIORCY NASZEGO ZBIOROWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA GOSPODARCZEGO ORAZ ICH SPRZEDAWCY, DYSTRYBUTORZY, ŚWIADCZENIODAWCY, DOSTAWCY NIE PRZYJMUJĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE STRATY, ODSZKODOWANIA, KOSZTY ANI WYDATKI PONIESIONE W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z OPROGRAMOWANIA, APLIKACJI, URZĄDZEŃ BĄDŹ ŻADNYCH INNYCH MATERIAŁÓW DOSTARCZONYCH UŻYTKOWNIKOWI W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM PRZEZ NIEGO ZE STRON LUB ZA WSZELKIE STRATY, KTÓRE NIE NASTĄPIŁY BEZPOŚREDNIO W NASTĘPSTWIE LUB NIE MOGŁY BYĆ W ZASADNY SPOSÓB PRZEWIDZIANYMI KONSEKWENCJAMI (A) UŻYCIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYCIA STRON LUB TREŚCI, LUB (B) POSTĘPOWANIA LUB DZIAŁAŃ, Z WYKORZYSTANIEM LUB BEZ WYKORZYSTANIA INTERNETU, KTÓREGOKOLWIEK UŻYTKOWNIKA STRON BĄDŹ TEŻ INNYCH OSÓB LUB PODMIOTÓW, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY OSTRZEŻENI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH ODSZKODOWAŃ.

JEŚLI UŻYTKOWNIK KORZYSTA ZE STRON ZA POŚREDNICTWEM USŁUG DLA URZĄDZEŃ MOBILNYCH, NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TECHNICZNE PROBLEMY ZWIĄZANE Z UŻYCIEM STRON LUB USŁUG, W TYM ZA PRZYPADKI BRAKU KOMPATYBILNOŚCI POMIĘDZY URZĄDZENIEM MOBILNYM UŻYTKOWNIKA I ZAMÓWIONYMI TREŚCIAMI, ZA BRAK POŁĄCZENIA W URZĄDZENIU MOBILNYM UŻYTKOWNIKA LUB ZA PODANIE NIEWŁAŚCIWEGO NUMERU URZĄDZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA.

MOŻEMY ZMIENIĆ STRONY LUB USUNĄĆ TREŚCI BĄDŹ OPCJE LUB DOWOLNE USŁUGI DOSTARCZANE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZA POŚREDNICTWEM STRON, W DOWOLNYM CZASIE, Z DOWOLNEJ PRZYCZYNY LUB BEZ PRZYCZYNY.

OGRANICZENIA, WYŁĄCZENIA I ZRZECZENIA OKREŚLONE W TEJ CZĘŚCI I W INNYCH CZĘŚCIACH NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYCIA MAJĄ ZASTOSOWANIE W MAKSYMALNYM WYMIARZE DOZWOLONYM PRZEZ ODNOŚNE PRAWO.


13.      WYDARZENIA POZA NASZĄ KONTROLĄ

Nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia i braki w wypełnianiu naszych zobowiązań wynikających z niniejszych warunków użytkowania, jeśli opóźnienie lub brak został spowodowany przyczyną znajdującą się poza naszą kontrolą, w tym, bez ograniczeń, działaniami osób trzecich takich jak operatorzy sieci. Zapis ten nie ma wpływu na ustawowe prawa konsumenckie użytkownika.


14.      PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Niniejsze warunki użytkowania podlegają prawom obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej i będą stosownie do nich interpretowane. Sądy polskie posiadają niewyłączną jurysdykcję w zakresie wszelkiego postępowania i roszczeń wynikających z niniejszych warunków użytkowania. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę i podporządkowuje się jurysdykcji wyżej wymienionego sądu. Nie deklarujemy, że informacje, treści i materiały na Stronach (w łącznie z Materiałami nadesłanymi) są właściwe i dostępne do użytku w określonym regionie. Jeśli użytkownik decyduje się na korzystanie ze Stron, robi to z własnej inicjatywy i jest zobowiązany przestrzegać wszystkich właściwych przepisów, z wszystkimi lokalnymi przepisami włącznie.


15.      ZDOLNOŚĆ DO PRZYJĘCIA WARUNKÓW UŻYTKOWANIA

Rodzice, którzy zgadzają się na udzielenie swoim dzieciom dostępu do Stron powinni pomóc im w założeniu odpowiednich kont i monitorować ich dostęp do Stron. Pozwalając dzieciom korzystać ze Stron, rodzice i opiekunowie przyjmują także na siebie odpowiedzialność za zachowanie ich dzieci w Internecie jak również konsekwencje niezgodnego z warunkami użytkowania Stron przez dzieci. Rodzice i opiekunowie przyjmują również do wiadomości, że dzieci mogą uzyskać dostęp do Materiałów przesyłanych i pomimo podejmowanych przez nas kroków mających na celu selekcję przesłanych Materiałów, mogą one być niestosowne dla dzieci. W związku z powyższym, jako prawni opiekunowie, rodzice opiekunowie mają obowiązek ustalić, czy przesłane Materiały/lub Treści są odpowiednie dla dzieci.


16.      POPRAWKI DO WARUNKÓW UŻYTKOWANIA

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji, dodania lub usuwania części niniejszych warunków użytkowania dla ważnych przyczyn w dowolnym czasie, zarówno tymczasowo jak i na stałe. Jeśli wyżej wymienione poprawki zostaną wprowadzone, powiadomimy użytkowników o wszelkich zmianach, modyfikacjach, dodatkach lub usunięciach tego rodzaju za pośrednictwem wiadomości e-mail na aktualny adres, o którym powiadomił nas użytkownik i/lub zamieszczając w widocznym miejscu na Stronach informację o zmianie, modyfikacjach dodatku lub usunięciu tego rodzaju. Wszelkie zmiany, modyfikacje, dodatki lub usunięcia tego rodzaju wchodzą w życie po siedmiu (7) dniach kalendarzowych od wysłania do użytkowników zawiadomienia poczta elektroniczną lub po siedmiu (7) dniach kalendarzowych od zamieszczenia zawiadomienia o zmianie na Stronach, których dotyczą niniejsze warunki użytkowania. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na żadną stałą zmianę, może zamknąć swoje konto.

Prosimy zauważyć, że użytkownik jest zawsze zobowiązany do aktualizacji swoich danych osobowych, w celu dostarczenia nam aktualnego adresu poczty e-mail. Jeśli ostatni adres e-mail dostarczony nam przez użytkownika jest nieaktualny lub niemożliwe jest przesłanie użytkownikowi wyżej wymienionego zawiadomienia z innych przyczyn, wysłanie przez nas takiego zawiadomienia pocztą elektroniczną jest uważane za wystarczające powiadomienie o planowanych zmianach, modyfikacjach, dodatkach lub usunięciach opisanych w zawiadomieniu.


17.      ROZWIĄZANIE

Niniejsze warunki użytkowania obowiązują do chwili rozwiązania przez użytkownika lub przez nas. Użytkownik może rozwiązać niniejsze warunki użytkowania w dowolnym czasie zaprzestając korzystania ze Stron i usuwając wszystkie materiały uzyskane na Stronach oraz wszelkiej związanej z nimi dokumentacji i kopii i instalacji, niezależnie czy zostały one dokonane na mocy niniejszych warunków użytkowania, czy nie.

Możemy w trybie natychmiastowym rozwiązać niniejsze warunki użytkowania w odniesieniu do użytkownika (włącznie z dostępem użytkownika do Stron i do wszystkich stron należących do Disney Group) według naszego wyłącznego uznania, jeśli użytkownik naruszy lub nie zastosuje się do któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszych warunków użytkowania. Po rozwiązaniu użytkownik musi zaprzestać korzystania ze Stron i zniszczyć wszelkie materiały uzyskane na Stronach jak również ich kopie, niezależnie czy zostały one dokonane na mocy niniejszych warunków użytkowania, czy nie.

Przyjęliśmy i stosujemy zasady, na podstawie których konta użytkowników dopuszczających się więcej niż jeden raz naruszenia praw autorskich będą w określonych okolicznościach rozwiązywane. Wszelkie działania o charakterze oszukańczym, obraźliwym lub inne niedozwolone działania mogą być również powodem rozwiązania konta użytkownika, według naszego wyłącznego uznania, zaś informacja o nielegalnych działaniach może zostać przesłana do odnośnych organów ścigania.

Postanowienia zawarte w niniejszych warunkach użytkowania, które ze swojej natury zachowują ważność po rozwiązaniu niniejszych warunków, zachowają ważność po wyżej wymienionym rozwiązaniu.


18.      POLITYKA PRYWATNOŚCI

Strona może wystosować wezwanie do nadsyłania Materiałów za pośrednictwem swoich opcji lub zadań, np. konkursów lub Forów Publicznych. Jeśli na wezwanie do przesłania Materiałów użytkownik dostarczy nam wraz z Materiałami swoje osobiste dane (nie dotyczy Forów Publicznych, gdzie użytkownicy mogą wybrać czy chcą udostępnić swoje dane osobowe, jak określono w części 7 powyżej) stosowane będą zasady naszej Polityki Prywatności lub też zasady Polityki prywatności określonej dla Strony w chwili przesyłania Materiałów.

Inne informacje dotyczące sposobu pobierania i przechowywania danych osobistych przekazanych nam przez użytkownika w trakcie korzystania ze Stron zawarte są w tekście naszej Polityki Prywatności.


19.      POSTANOWIENIA OGÓLNE

Jeśli któreś z postanowień wchodzących w skład niniejszych warunków użytkowania są niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, wówczas postanowienie to może być wypowiedziane z niniejszych warunków użytkowania i nie będzie miało wpływu na ważność i możliwość egzekwowania pozostałych postanowień. Jeśli po naruszeniu niniejszych warunków użytkowania przez użytkownika nie podejmiemy przeciwko niemu żadnych kroków, nie oznacza to, że zrezygnowaliśmy z egzekwowania naszych praw w odniesieniu do naruszenia przez użytkownika wyżej wymienionych warunków użytkowania i będzie prawo to będzie nam nadal przysługiwać we wszystkich innych sytuacjach, kiedy użytkownik naruszy warunki użytkowania.

Jeśli w sposób wyraźny nie postanowiono inaczej, niniejsze warunki użytkowania nie są przeznaczone do wykorzystania ani nie mogą być egzekwowane przez inne osoby, które nie są ich stronami, na mocy odnośnych przepisów prawnych lub nie, za wyjątkiem biorących udział naszych grupowych przedsięwzięciach gospodarczych mogą egzekwować wszystkie postanowienia wyżej wymienionych warunków użytkowania, jeśli są ich stronami.

Niniejsze warunki użytkowania są zawsze dostępne do wglądu przez użytkownika pod adresem https://disneytermsofuse.com/polish-poland/.

Wszelkie pytania prosimy kierować na piśmie na następujący adres:
Legal Department
Disney Interactive Media Group
3 Queen Caroline Street
London W6 9PE
Wielka Brytania