Serbian / српски – Disney Terms of Use

Print
Download PDF

 

Uslovi korišćenja

Poslednja izmena:  July 10, 2014

Disney Interactive Vam sa zadovoljstvom stavlja na raspolaganje svoje sajtove, softver, aplikacije, sadržaj, proizvode i usluge (“Disney usluge”), koji mogu nositi brend Disney, ABC, ESPN, Marvel, Lucasfilm, Club Penguin, Playdom ili bilo koji drugi brend koji poseduje ili licencira The Walt Disney Company. Ovi uslovi odnose se na Vaše korišćenje i naše pružanje Disney usluga na lokacijama koje sadrže ove uslove, kao i Disney usluga koje pružamo preko sajtova i platformi trećih lica ukoliko su Vam ovi uslovi predstavljeni u vezi s Vašim korišćenjem Disney usluga. PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE USLOVE PRE KORIŠĆENJA DISNEY USLUGA.

BILO KOJI SPOR IZMEĐU VAS I NAS MORA SE REŠITI POJEDINAČNOM OBAVEZUJUĆOM ARBITRAŽOM. PROČITAJTE ODREDBU O ARBITRAŽI U OVIM USLOVIMA POŠTO ISTA UTIČE NA VAŠA PRAVA PREMA OVOM UGOVORU.

NIJEDAN DEO OVIH USLOVA NEMA ZA CILJ DA UTIČE NA VAŠA PRAVA PREMA ZAKONIMA NA SNAZI U VAŠEM MESTU PREBILAVIŠTA. UKOLIKO DOĐE DO SUKOBA IZMEĐU TIH PRAVA I OVIH USLOVA, VAŠA PRAVA PREMA VAŽEĆIM LOKALNIM ZAKONIMA SMATRAJU SE MERODAVNIM.


1.      Ugovor između Vas i nas

Ovo je ugovor između Vas i Disney Interactive, korporacije iz Kalifornije sa sedištem na adresi 500 South Buena Vista Street, Burbank, Kalifornija 91521, SAD, ili između Vas i bilo kog drugog vršioca usluga navedenog u vezi s konkretnom Disney uslugom. Morate pročitati i prihvatiti ove uslove pre korišćenja Disney usluga. Ukoliko iste ne prihvatite, nije Vam dozvoljeno da koristite Disney usluge. Ovi uslovi opisuju ograničenu osnovu na kojoj su Disney usluge dostupne i isti zamenjuju sve prethodne sporazume ili aranžmane.

Dodatni uslovi mogu se odnositi na neke Disney usluge, kao što su pravila za konkretni nagradni konkurs, uslugu ili drugu aktivnost ili na uslove koji mogu pratiti određeni sadržaj ili softver dostupan na osnovu Disney usluga. U vezi s takvim nagradnim konkursima, uslugama ili aktivnošću, biće Vam obelodanjeni dodatni uslovi. Svi dodatni uslovi dodaju se ovim uslovima i, u slučaju sukoba, isti se smatraju merodavnim u odnosu na ove uslove.

Ovi uslovi se mogu izmeniti. Sve takve izmene stupaju na snagu u roku od 30 (trideset) dana od datuma kada Vam dostavimo obaveštenje o istom ili od datuma kad pošaljemo izmene Disney usluga. Ukoliko ne prihvatite bilo koju izmenu ovih uslova, morate prestati da koristite Disney usluge. Naši predstavnici za odnose s klijentima nisu ovlašćeni da menjaju bilo koju odredbu ovih uslova, ni usmeno ni pismeno.

Mi imamo pravo da odmah raskinemo ovaj ugovor sa Vama (uključujući i Vaš pristup Disney uslugama) ako se ne usaglasite s bilo kojom odredbom ovih uslova.


2.      Disney usluge

Disney usluge namenjene su za Vašu ličnu, nekomercijalnu upotrebu i mogu se koristiti samo u informativne svrhe i zabavu. Iste ne predstavljaju pravne, finansijske, profesionalne, medicinske ili zdravstvene savete ili dijagnoze i ne mogu se koristiti u te svrhe. Kako bi se obezbedilo glatko pružanje Disney usluga u širokim geografskim oblastima, neki aspekti određenih aktivnosti, kao što su delovi igara, mogu se simulirati kako bi se izbegla kašnjenja.

Disney usluge su naše vlasništvo zaštićeno autorskim pravima ili vlasništvo zaštićeno autorskim pravima lica koja su nama dala licence ili kojima smo mi dali licence, a sve robne marke, uslužne marke, trgovački nazivi, prepoznatljivi izgled i ostala prava intelektualne svojine na Disney uslugama posedujemo mi ili lica koja su nama dali licence ili kojima smo mi dodelili licence. Osim u meri u kojoj se konkretno dogovorimo napismeno, nijedan element Disney usluga ne sme se koristiti ili eksploatisati na bilo koji način sem kao deo Disney usluga koje su Vam ponuđene. Vi možete posedovati fizičke medije na kojima Vam se dostavljaju elementi Disney usluga, ali mi zadržavamo puno i kompletno vlasništvo nad Disney uslugama. Od nas ne dobijate vlasničko pravo na bilo koji deo Disney usluga.

Licence na sadržaj i softver

Ako su Disney usluge konfigurisane tako da omogućavaju upotrebu softvera, sadržaja, virtuelnih stavki ili drugih materijala koje mi posedujemo ili licenciramo, dodeljujemo Vam ograničenu, neekskluzivnu licencu koja se ne može podlicencirati niti dalje prenositi za pristup i upotrebu takvog softvera, sadržaja, virtuelnih stavki ili drugih materijala samo za Vašu ličnu, nekomercijalnu upotrebu.

Vi ne možete zaobići niti isključiti bilo koji sistem za zaštitu sadržaja ili tehnologiju za upravljanje digitalnim pravima koja se koristi u vezi s Disney uslugama; niti da koristite dekompilatore, reverzni inženjering, da rastavite ili na neki drugi način svedete bilo koje Disney usluge na formu razumljivu ljudima; ne možete ukloniti identifikaciju, autorska prava ili druga obaveštenja o vlasništvu nad njima; niti možete pristupiti ili upotrebiti bilo koje Disney usluge na nezakonit ili neovlašćen način ili na način koji ukazuje na vezu s našim proizvodima, uslugama ili brendovima. Ne možete pristupiti niti upotrebiti bilo koje Disney usluge na način kojim biste prekršili kontrolu izvoza i zahteve ekonomskih sankcija Sjedinjenih država. Korišćenjem usluga, sadržaja ili softvera preko Disney usluga, tvrdite i garantujete da će Vaše pristupanje i upotreba usluga, sadržaja ili softvera biti usaglašeni sa navedenim zahtevima.

Odricanje i ograničenje odgovornosti

DISNEY USLUGE SE PRUŽAJU “U VIĐENOM STANJU” I “U SKLADU S RASPOLOŽIVOŠĆU.” ODRIČEMO SE SVIH USLOVA, TVRDNJI I GARANCIJA KOJE NISU IZRIČITO NAVEDENE U OVIM USLOVIMA.

MI SE NEĆEMO SMATRATI ODGOVORNIM PREMA VAMA ZA POSREDNU, SLUČAJNU, SPECIJALNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI IZGUBLJENU DOBIT I OŠTEĆENJA IMOVINE, ČAK I AKO SMO PRETHODNO OBAVEŠTENI DA POSTOJI MOGUĆNOST POJAVE TAKVE ŠTETE, NITI ĆEMO SE SMATRATI ODGOVORNIM ZA KAŠNJENJE U IZVRŠENJU ILI NEIZVRŠENJE USLUGA USLED RAZLOGA IZVAN NAŠE RAZUMNE KONTROLE. NI U KOM SLUČAJU UKUPNA ODGOVORNOST PREMA VAMA ZA SVU ŠTETU, GUBITKE I RAZLOGE ZA POKRETANJE POSTUPKA NEĆE BITI VEĆA OD 1.000 USD (HILJADU DOLARA).

OVA ODRICANJA I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI NE UTIČU NA VAŠA PRAVA KAO POTROŠAČA NITI IMAJU ZA CILJ DA OGRANIČE ODGOVORNOST KOJA SE NE MOŽE ISKLJUČITI PREMA ZAKONU KOJI SE PRIMENJUJE U VAŠEM MESTU PREBIVALIŠTA.

Promene Disney usluga

Disney usluge konstantno evoluiraju i menjaće se tokom vremena. Ako izvršimo bilo kakve materijalno značajne promene na Disney uslugama, dostavićemo vam obaveštenje o istom u razumnom roku, a Vi ćete imati pravo da raskinete ovaj ugovor.

Dodatna ograničenja korišćenja Disney usluga

Mi ne dozvoljavamo korišćenje Disney usluga u komercijalne ili poslovne svrhe ili u okviru oglašavanja ili prodaje proizvoda ili usluga (bez obzira da li se dobit ostvaruje ili ne), niti u okviru zahteva ma koje vrste upućenih trećim licima (uključujući traženje doprinosa ili donacija). Vi prihvatate da ne smete svesno ili nepažnjom da unesete viruse ili neke druge štetne komponente, niti da na bilo koji drugi način utičete, poremetite ili oštetite Disney usluge ili mrežu povezanu s njima, niti da ometate bilo koju osobu ili lice u korišćenju ili uživanju u Disney uslugama. Prihvatate da ne smete da koristite bilo kakav softver ili uređaj koji omogućava automatsko igranje, ekspeditovanu igru ili druge vrste manipulacije igrom ili igračima i prihvatate da ne smete varati ili na neki drugi način modifikovati Disney usluge ili iskustvo tokom igre kako biste stvorili prednost za jednog korisnika u odnosu na druge. Pored toga, prihvatate da ne smete pristupati, pratiti ili kopirati, ili dozvoljavati trećim osobama ili licima da pristupaju, prate ili kopiraju bilo koji element Disney usluga pomoću robota, pauka, skrejpera ili drugih automatizovanih sredstava ili ručnih procesa bez naše izričite pisane dozvole.

Usluge i sadržaji trećih lica

Disney usluge mogu integrisati, biti integrisane ili se mogu pružati u vezi s uslugama i sadržajima trećih lica. Mi nemamo kontrolu nad tim uslugama i sadržajima trećih lica. Vi ste dužni da pročitate uslove upotrebe i politike privatnosti koje se odnose na takve usluge i sadržaje trećih lica.

Ako pristupite Disney uslugama pomoću uređaja koji koriste Apple iOS, Android ili Microsoft Windows, Microsoft Xbox One, Apple Inc., Google, Inc. ili Microsoft Corporation, biće, u zavisnosti od slučaja, treća lica – uživaoci prava prema ovom ugovoru. Međutim, ova treća lica – uživaoci nisu potpisnici ovog ugovora i nisu odgovorni za pružanje ili podržavanje Disney usluga. Vi prihvatate da pristupanje Disney uslugama pomoću tih uređaja takođe podleže uslovima korišćenja navedenim u važećim uslovima korišćenja tih trećih lica – uživalaca.

Mobilne mreže

Kad pristupite Disney uslugama preko mobilne mreže, primenjuju se stope i tarife koje Vaš mrežni ili roming provajder usluga primenjuje na prenos poruka, podataka, itd. Preuzimanje, instaliranje ili upotreba određenih Disney usluga može biti zabranjena ili ograničena kod Vašeg mrežnog provajdera, a moguće je i da se ne mogu sve Disney usluge koristiti kod Vašeg mrežnog provajdera ili na Vašem uređaju.


3.      Vaši sadržaji i nalog

Sadržaj koji generiše korisnik

Disney usluge Vam mogu omogućiti da prenosite, podnosite, učitavate ili na neki drugi način učinite dostupnim tekst, slike, audio i video materijale, prijave za učešće ili drugi sadržaj (“Sadržaj koji generiše korisnik”), kojem javnost može pristupiti ili ga videti. Pristup ovim elementima može podlegati starosnim ograničenjima. Zabranjeno je podnošenje ili učitavanje Sadržaja koji generiše korisnik, a koji je uvredljiv, zlonameran, preteći, zadrt, ako širi mržnju, ako je nasilan, vulgaran, opscen, pornografski ili na neki drugi način vređa ili šteti ili se može razumno očekivati da će naštetiti bilo kom licu ili osobi, bez obzira da li je takav materijal zaštićen zakonom.

Mi nemamo pravo vlasništva nad Vašim Sadržajem koji generiše korisnik; međutim, Vi nam dodeljujete neekskluzivno, neopozivo pravo koje se može podlicencirati i na koje se ne plaćaju tantijeme na svetskom nivou, prema svim autorskim pravima, robnim markama, patentima, trgovačkim tajnama, pravima na zaštitu privatnosti i na objavljivanje i drugim pravima intelektualne svojine, da koristimo, reprodukujemo, prenosimo, štampamo, objavljujemo, javno prikazujemo, izlažemo, distribuiramo, redistribuiramo, umnožavamo, indeksiramo, komentarišemo, modifikujemo, adaptiramo, prevodimo, kreiramo dela prerade na osnovu istog, da javno izvodimo, stavljamo na raspolaganje i na druge načine eksploatišemo takav Sadržaj koji generiše korisnik, u celini ili delimično, u svim medijskim formatima i svim kanalima koji su trenutno poznati ili se naknadno otkriju (uključujući u vezi s Disney uslugama i na sajtovima i platformama trećih lica, kao što su Facebook, YouTube i Twitter), ma u kom broju primeraka i bez ograničenja u pogledu vremena, načina i učestalosti korišćenja, bez obaveze da Vas dalje o tome obaveštavamo, uz navođenje Vašeg imena ili bez njega, i bez obaveze da tražimo dozvolu od Vas ili bilo kog lica ili entiteta i bez obaveze plaćanja prema Vama ili bilo kom licu ili entitu.

Vi tvrdite i garantujete da je Vaš Sadržaj koji generiše korisnik u skladu s ovim uslovima i da posedujete ili imate sva potrebna prava i dozvole, bez potrebe za plaćanjem prema trećim licima ili entitetima, na korišćenje i eksploataciju, i da nas ovlašćujete da koristimo i eksploatišemo Vaš Sadržaj koji generiše korisnik na sve načine koji se razmatraju u ovim uslovima. Prihvatate da nadoknadite štetu i da nas i naše zavisne i povezane kompanije, i sve pripadajuće zaposlene i rukovodioce, oslobodite odgovornosti u slučaju bilo kakvih zahteva, gubitaka, odgovornosti, potraživanja ili rashoda (uključujući i troškove advokata), koje bilo koje treće lice iznese protiv nas, a koji proističu iz ili su u vezi sa našom upotrebom i eksploatacijom Vašeg Sadržaja koji generiše korisnik. Takođe prihvatate da nećete izvršavati bilo koja moralna prava, zavisna prava ili slična prava u vezi sa Sadržajem koji generiše korisnik protiv nas ili protiv lica kojima smo dodelili licence, distributera, zastupnika, predstavnika i drugih ovlašćenih korisnika i prihvatate da ste dužni da obezbedite isti sporazum o neizvršavanju i od trećih lica koja eventualno poseduju takva prava.

U meri u kojoj Vas ovlastimo da kreirate, postavljate, učitavate, distribuirate, javno pokazujete ili izvodite Sadržaj koji generiše korisnik koji zahteva korišćenje naših dela zaštićenih autorskim pravima, mi Vam dodeljujemo neekskluzivnu licencu da stvarate dela prerade korišćenjm naših dela zaštićenih autorskim pravima kako bude potrebno za kreiranje materijala, s tim da je dobijanje takve licence uslovljeno time da nam prenesete sva prava na delima koje kreirate. Ako nam takva prava ne budu preneta, Vaša licenca da stvarate dela prerade korišćejm naših dela zaštićenih autorskim pravima biće ništava.

Mi imamo pravo, ali ne i obavezu, da pratimo, pregledamo, postavljamo, uklanjamo, modifikujemo, skladištimo i pregledamo Sadržaj koji generiše korisnik ili komunikaciju koja se šalje preko Disney usluga u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga, uključujući i kako bismo obezbedili da je Sadržaj koji generiše korisnik ili komunikacija usklađena s ovim uslovima, bez prethodnog obaveštenja o istom. Mi nismo odgovorni za, i ne podržavamo niti garantujemo za mišljenja, stavove, savete ili preporuke koje postave ili pošalju korisnici.

Nalozi

Neke Disney usluge dozvoljavaju ili zahtevaju da kreirate nalog kako biste učestvovali u njima ili dobili dodatne beneficije. Prihvatate da date i održavate tačne, ažurne i potpune informacije, uključujući i Vaše kontakt podatke za potrebe slanja obaveštenja i drugih saopštenja od nas, kao i Vaše informacije za plaćanje. Prihvatate da se nećete predstavljati kao treća lica niti ćete lažno prikazati svoju povezanost s bilo kojim licem ili entitetom, uključujući i korišćenje korisničkog imena, lozinke ili drugih informacija na nalogu trećih lica niti ime ili sliku druge osobe niti ćete davati lažne podatke o roditelju ili staratelju. Prihvatate da možemo da preduzmemo korake kako bismo proverili tačnost informacija koje dostavite, uključujući kontakt podatke roditelja ili staratelja.

Usvojili smo i implementirali politiku koja omogućava gašenje, pod adekvatnim okolnostima, naloga korisnika koji više puta prekrše autorska prava. Pored toga, možemo suspendovati ili ugasiti Vaš nalog i onemogućiti Vam korišćenje Disney usluga ako učestvujete, podstičete ili se zalažete za nezakonito ponašanje ili ako se ne usaglasite s ovim uslovima ili bilo kojim dodatnim uslovima.

Lozinke i bezbednost

Vi ste odgovorni da preduzmete razumne mere kako biste održali poverljivost Vašeg korisničkog imena i lozinke, a odgovorni ste i za sve aktivnosti u okviru Vašeg naloga koje razumno možete da kontrolišete. Prihvatate da nas odmah obavestite o bilo kakvoj neovlašćenoj upotrebi Vašeg korisničkog imena, lozinke ili drugih informacija s naloga ili o bilo kojoj drugoj povredi bezbednosti za koju saznate, a koja obuhvata Vaš nalog ili Disney usluge.

Bezbednost, integritet i poverljivost Vaših informacija izuzetno su nam bitne. Mi smo uveli tehničke, administrativne i fizičke mere sigurnosti koje su osmišljene da zaštite Vaše informacije od neovlašćenog pristupa, obelodanjivanja, korišćenja i modifikacija.


4.      Plaćene transakcije

Identitet prodavca

Prodaju vrši Disney Interactive ili prodavac koji se identifikuje u trenutku prodaje ukoliko se radi o drugom entitetu. Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi s narudžbinom, kontaktirajte prodavca na datoj adresi i on će Vam pomoći. Nekim lokacijama na kojima se mogu kupiti Disney usluge upravljaju treća lica i, u tom slučaju, mogu se primenjivati različiti ili dodatni uslovi prodaje, koje treba da pročitate kada Vam budu prezentovani.

Digitalni sadržaj i virtuelni predmeti

U okviru Disney usluga, možemo Vam ponuditi aplikacije, igre, softver ili drugi digitalni sadržaj za koje možete dobiti licencu uz jednokratnu naknadu. Tokom kupovine licence kako biste pristupili takvom materijalu u okviru Disney usluga, iznosi naknade Vam se prikazuju u okviru Disney usluga pre nego što okončate kupovinu licence.

Vaša kupovina nekog virtuelnog predmeta ili novca u okviru igara predstavlja plaćanje za ograničenu, neprenosivu licencu za pristupanje i korišćenje tog sadržaja ili funkconalnosti u okviru Disney usluga. Virtuelni predmeti (uključujući likove i imena likova) ili novac u igrama koji kupite ili Vam bude dostupan u okviru Disney usluga može se koristiti samo u vezi s Disney uslugama tamo gde ste ih dobili ili ih razvili kao rezultat igranja igre. Ovi predmeti se ne mogu zameniti za stvaran novac niti Vam se na osnovu njih može vratiti novac i istima se ne može trgovati izvan Disney usluga radi dobijanja novca ili drugih vrednih predmeta. Mi možemo da izmenimo ili ukinemo određene virtuelne predmete ili novac unutar igre u bilo kom trenutku.

Pretplata

Neke Disney usluge zahtevaju plaćanje pretplate kako biste im pristupili. Prijavom za pretplatu, prihvatate da se Vaša pretplata automatski obnavlja i, ukoliko je ne otkažete, ovlašćujete nas da Vam automatski naplatimo sa prijavljenog sredstva za plaćanje iznos pretplate za sledeći period. Period automatskog obnavljanja biće isti kao i prvobitni period pretplate ukoliko Vam se drugačije ne navede u trenutku kupoprodaje. Cena obnavljanja ne sme biti veća od cene koja se primenjivala neposredno pre inicijalnog perioda pretplate, isključujući promotivne ponude i popuste, osim ukoliko Vas obavestimo o promeni cene pre automatskog obnavljanja. S vremena na vreme, možemo ponuditi besplatnu probnu pretplatu na Disney usluge. Ako se registrujete za besplatnu probnu pretplatu, počećemo da Vam naplaćujemo pretplatu kada period besplatnog korišćenja istekne ukoliko ne otkažete pretplatu pre tog trenutka.

Proces naručivanja

Imaćete priliku da pregledate i potvrdite svoju porudžbinu, uključujući i addresu isporuke (ako je ima), metod plaćanja i detalje o proizvodu. Mi Vam šaljemo obaveštenje čim prihvatimo Vašu porudžbinu, a naše prihvatanje je potpuno i smatra se, u sve svrhe, da ste efektivno obavešteni o istom u trenutku slanja obaveštenja. U tom trenutku, kupoprodajni ugovor se zaključuje i postaje obavezujući i za Vas i za nas. Rizik od gubitka bilo koje robe koju kupite i odgovornost da istu osigurate prelazi na Vas prilikom isporuke relevantne robe.

Zadržavamo pravo da odbijemo ili otkažemo bilo koju narudžbinu pre isporuke. Neke situacije koje mogu dovesti do otkazivanja Vaše narudžbine obuhvataju sistemske ili tipografske greške, greške u informacijama o proizvodu ili ceni ili dostupnosti proizvoda, pravičan odnos među klijentima kada su količine ograničene ili probleme koje otkrije naše kreditno odeljenje ili odeljenje za prevare. Takođe možemo zahtevati dodatne potvrde ili informacije pre prihvatanja porudžbine. Kontaktiraćemo Vas ukoliko se bilo koji deo Vaše porudžbine otkaže ili ukoliko su potrebne dodatne informacije radi prihvatanja porudžbine. Ukoliko otkažete narudžbinu nakon naše obrade plaćanja koje se izvršili, ali pre isporuke, vratićemo Vam novac.

Plaćanja i fakturisanje

Kad nam dostavite informacije za plaćanje, Vi tvrdite i garantujete da su te informacije tačne, da ste ovlašćeni da koristite navedeni metod plaćanja i da ćete nas obavestiti o promenama u informacijama za plaćanje. Zadržavamo pravo da koristimo servise trećih lica za ažuriranje kreditnih kartica kako bismo saznali aktuelne datume isteka kreditnih kartica.

Pravo otkazivanja; vraćanje robe

Kad se pretplatite na Disney usluge, imate pravo da otkažete ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana od datuma prijema i prihvatanja ovih uslova i dobićete punu refundaciju plaćene pretplate. Kod polugodišnjih i godišnjih pretplata, ukoliko se obaveštenje o otkazivanju ugovora dobije u roku od prvih 30 (trideset) dana od datuma prvog fakturisanja, dobijate refundaciju plaćene pretplate. Ukoliko Vam refundiramo pretplatu, i dalje ste obavezni da platite ostale troškove koji su pretrpljeni.

Kad kupite licencu za pristup digitalnom sadržaju ili virtuelnim predmetima, dobićete priliku da prihvatite isporuku u trenutku kupovine. Prihvatanjem isporuke, potvrđujete da ste izgubili pravo na otkazivanje i da se naknada za kupovinu licence ne refundira.

Imate pravo, u roku od 30 (trideset) dana od datuma prijema fizičke robe, da otkažete naš ugovor s Vama i da vratite robu. Ovo pravo se ne odnosi na robu za koju smo naveli u okviru Disney usluga da je nepovratna, uključujući i audio i video snimke, računarski softver i CD, DVD ili druge fizičke medije koji su raspakovani. Ako vraćate robu koja nema nedostatke, od Vas se može zahtevati da nam platite troškove vraćanja robe, a mi možemo odbiti razumni iznos ukoliko ste koristili robu.

Ako želite da otkažete, to morate učiniti u skladu s uputstvima za otkazivanje za konkretnu Disney uslugu. Primer obrasca za otkazivanje dostupan je ovde.

Personalizovana roba
Napominjemo da se prava na otkazivanje i vraćanje ne primenjuju na personalizovanu robu. Otkazivanje i zamene personalizovane robe ne mogu se vršiti nakon što ste podneli porudžbinu, a personalizovani predmeti se ne mogu vratiti sem u slučaju greške u izradi ili nedostatka na proizvodu. Zadržavamo pravo da odbijemo personalizovane porudžbine po sopstvenom nahođenju. Neadekvatna upotreba personalizovanih usluga dovodi do otkazivanja porudžbine i refundacije primljenih uplata.

Definisanje cena; porezi

Mi možemo da revidiramo cene proizvoda i usluga koje nudimo. Ako platite periodičnu pretplatu na Disney usluge, dostavićemo Vam unapred razumno obaveštenje o promenama tarifa ili načina fakturisanja pre stupanja istih na snagu i moći ćete da otkažete pretplatu pre takvih izmena. Kad plasirate porudžbinu, mi procnjujemo porez i unosimo tu procenu u konačni iznos radi Vašeg lakšeg snalaženja. Stvarni iznos poreza koji se obračunava na Vašu porudžbinu i koji Vam se naplaćuje zasniva se na obračunima na datum otpreme, bez obzira kada je pordužbina plasirana.

Međunarodna otprema; carina

Prilikom poručivanja robe za isporuku u druge zemlje, van zemlje u kojoj se prodavac nalazi, možda ćete morati da platite uvozne dažbine i obračunate poreze. Te i sve dodatne namete vezane za carinjenje morate snositi Vi. Što se tiče robe koje se otprema u inostranstvo, napominjemo da proizvođačke garancije možda tamo neće važiti; možda opcije servisa proizvođača nisu dostupne; priručnici, uputstva i sigurnosna upozorenja mogu biti na drugim jezicima, a ne na jeziku koji se koristi na odredištu; roba i prateći materijali možda nisu dizajnirani u skladu sa standardima, specifikacijama i zahtevima za deklarisanje koji su na snazi u zemlji odredišta; a roba može biti nesaglasna s naponom koji se koristi u zemlji odredišta (što zahteva primenu adaptera ili konvertera). Vi ste dužni da obezbedite da se roba može zakonito uvesti u zemlju odredišta. Prilikom poručivanja od nas, primalac je uvoznik za potrebe knjiženja, i isti se mora usaglasiti sa svim zakonima i propisima u zemlji odredišta.


5.      Nagradni konkursi

Nagradni konkursi za koje se prijavite u okviru Disney usluga mogu sadržati dodatna pravila i uslove, ali se primenjuju sledeća opšta pravila ukoliko ne postoji suprotni uslovi u dodatnim pravilima ili uslovima nagradnog konkursa.

Prijave

Vaša prijava za nagradni konkurs jeste Sadržaj koji generiše korisnik i podleže svim odredbama navedenim u ovim uslovima koji regulišu Vaše podnošenje i našu upotrebu Vašeg Sadržaja koji generiše korisnik. Mi možemo diskvalifikovati prijave koje stignu kasno, koje su pogrešno upućene, nisu kompletne, koje su oštećene, izgubljene, nečitke ili nevažeće ili ukoliko nije naveden adekvatan roditeljski pristanak. Prijave za nagradni konkurs ograničene su na jednu prijavu po učesniku, a prijave preko zastupnika ili trećih lica i upotreba više naloga nije dozvoljena. Upotreba automatskih prijava, glasova ili drugih programa je zabranjena i sve takve prijave (ili glasovi) biće diskvalifikovani.

Zadržavao pravo da izmenimo, suspendujemo, otkažemo ili prekinemo nagradni konkurs ili da produžimo ili nastavimo period za podnošenje prijava ili diskvalifikujemo bilo kog učesnika ili prijavu u bilo kom trenutku bez ikakvog obaveštenja unapred o istom. Ovo ćemo uraditi ukoliko se ne može garantovati da se nagradni konkurs može sprovesti pravično ili ispravno iz tehničkih, zakonskih ili drugih razloga ili ako sumnjamo da je bilo koje lice manipulisalo prijavama ili rezultatima, dalo lažne informacije ili da je postupalo neetički. Ako otkažemo ili prekinemo nagradni konkurs, nagrade se mogu dodeliti na bilo koji način koji smatramo pravičnim i adekvatnim u skladu s lokalnim zakonima koji se odnose na nagradni konkurs.

Kvalifikovanost

Kako biste učestvovali u nagradnom konkursu, morate biti registrovani korisnik Disney usluga i imati aktivan nalog s ažuriranim kontakt podacima. Nije potrebno izvršiti bilo kakvu kupovinu kako biste učestvovali u nagradnom konkursu, a nijedna kupovina Vam neće povećati šanse za pobedu. Na našim nagradnim konkursima ne mogu učestvovati naši zaposleni (ili članovi njihove uže porodice) ili bilo ko ko je profesionalno povezan s nagradnim konkursom. Ako ste mlađi od 18 godina (ili ispod granice punoletstva prema važećim zakonima), a možete učestvovati na nagradnom konkursu, može nam biti potrebna saglasnost Vašeg roditelja ili staratelja pre prihvatanja Vaše prijave. Zadržavamo pravo da tražimo dokaz identiteta ili da proverimo da li ispunjavate uslove za kvalifikovanje i potencijalnu pobedu na konkursu, kao i da lično uručimo bilo koju nagradu dobitniku. Nagradni konkursi su ništavi ukoliko su zabranjeni ili ograničeni zakonima. Od potencijalnih dobitnika kojima je prebivalište u jurisdikcijama u kojima nagradni konkursi obuhvataju i elemente veštine može se tražiti i da odgovore na matematička pitanja kako bi se kvalifikovali za dobijanje nagrade.

Nagrade

Gotovinske ili alternativne nagrade nisu dostupne, osim što mi (ili strana koja obezbeđuje nagrade) zadržavamo pravo da zamenimo slične nagrade za nagrade iste ili veće vrednosti. Nagrade se ne mogu prenositi (sem na dete ili drugog člana porodice) niti ih dobitnici mogu prodati. Na kraju nagradnog konkursa može se dobiti samo onaj broj nagrada koji je naveden u vezi s nagradnim konkursom, a sve nagrade se dodeljuju pod uslovom da je stigao dovoljan broj kvalifikovanih prijava i da se nagrade validno preuzmu do datuma navedenog u vezi s nagradnim konkursom, nakon čega se ne biraju drugi dobitnici niti se dodeljuju nagrade koje nisu preuzete. Ukoliko se drugačije ne navede u opisu nagrada pre prijave, dobitnici su dužni da plate sve troškove i rashode povezane s preuzimanjem nagrada. Svi porezi padaju isključivo na teret dobitnika, iako zadržavamo pravo da odbijemo važeće poreze i svaki dobitnik pristaje da popuni sve potrebne poreske obrasce.

Prihvatanje nagrade predstavlja Vaš pristanak da učestvujete u razumnom publicitetu vezanom za nagradni konkurs i daje nam bezuslovno pravo da koristimo Vaše ime i prezime, grad i državu, pokrajinu ili zemlju, lik, informacije o nagradi i Vaše izjave o nagradnom konkursu za potrebe publiciteta, oglašavanja i u promotivne svrhe i da se usaglasite sa svim primenljivim zakonima i propisima, sve bez ikakvih dodatnih dozvola s Vaše strane ili naknada za navedeno. Kao uslov za dobijanje nagrade, od dobitnika (ili njihovih roditelja ili staratelja) može se tražiti da potpišu i vrate potvrdu o kvalifikovanosti, oslobađanje od odgovornosti i izjavu za medije.


6.      Dodatne odredbe

Politike o prijavama i samostalno dostavljenim idejama

Dugogodišnja politika naše kompanije ne dozvoljava nam da prihvatamo ili razmatramo netražene kreativne ideje, predloge ili materijale. U vezi sa svim materijalima koje nam eventualno dostavite – bez obzira da li smo ih tražili ili ne – Vi prihvatate da kreativne ideje, predlozi ili drugi materijali koje podnesete nisu dati uz obavezu čuvanja poverljivosti niti u poverenju i ne postoji nikakva namera uspostavljanja poverljivog ili fiducijarnog odnosa niti se isti uspostavlja između Vas i nas na bilo koji način, i da nemate nikakva očekivanja vezana za razmatranje, kompenzaciju ili naknadu bilo koje vrste.

Tvrdnje o kršenju autorskih prava

Obaveštenja o kršenju autorskih prava i odgovori na takva obaveštenja moraju se slati našem imenovanom zastupniku:

TWDC Designated Agent
The Walt Disney Company
500 South Buena Vista Street
Burbank, California 91521, USA
Tel: +1 818-560-1000
Faks: +1 818-560-4299
Email: designated.agent@dig.twdc.com

Prihvatamo samo obaveštenja na jezicima na kojima smo mi dali ove uslove.

Na sve tvrdnje o kršenju autorskih prava izvršenom tokom upotrebe Disney usluga koje su dostavljene našem gore navedenom Imenovanom zastupniku za autorska prava odgovorićemo što pre u skladu s američkim milenijumskim zakonom o digitalnim autorskim pravima iz 1998. (“DMCA”) ili, prema slučaju, u skladu s drugim zakonima. U vezi s Disney uslugama koje se nalaze u Sjedinjenim državama, ova obaveštenja moraju sadržati zahtevane informacije navedene u DMCA i detaljno opisane ovde.

Obavezujuća arbitraža i odricanje od prava podnošenja kolektivne

Vi i Disney Interactive prihvatate da arbitražom rešite sve sporove između Vas i The Walt Disney Company ili njenih povezanih kompanija, osim kada se sporovi odnose na izvršenje prava intelektualne svojine The Walt Disney Company ili njenih povezanih kompanija. “Spor” obuhvata sve sporove, postupke ili druga neslaganja između Vas i nas u vezi s Disney uslugama ili ovim uslovima, bez obzira da li se isti zasnivaju na ugovoru, vanugovornom osnovu, garanciji, zakonu ili drugom propisu, ili na nekom drugom osnovu prava ili pravičnosti. Vi i Disney Interactive dajete arbitru isključivo ovlašćenje da reši sve sporove vezane za tumačenje, primenljivost ili izvršivost ovih uslova ili pripremu ovog ugovora, uključujući i arbitrabilnost bilo kog spora i sve tvrdnje da su svi ovi uslovi ili bilo koji deo njih ništavi ili da se mogu poništiti.

U slučaju spora, Vi ili Disney Interactive morate poslati drugoj strani obaveštenje o sporu, koje predstavlja pisanu izjavu u kojoj se navodi ime i prezime, adresa i kontakt podaci strane koja šalje obaveštenje, činjenice iz kojih je spor proistekao i pravni lek koji se traži. Sva obaveštenja o sporu morate poslati na Disney Interactive, 500 South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, USA, Attention: Legal/Arbitration Notice. Mi ćemo Vama slati sva obaveštenja o sporovima u skladu s Vašim kontakt podacima koje imamo. Vi i Disney Interactive dužni ste da pokušate da rešite spor neformalnim pregovorima u roku od 60 (šezdeset) dana od datuma slanja obaveštenja o sporu. Nakon 60 (šezdeset) dana, Vi ili mi možemo pokrenuti arbitražu. Vi možete pokrenuti i spor pred sudom za mala potraživanja ukoliko spor ispunjava zahteve za saslušanje pred sudom za male sporove, bez obzira da li ste prethodno pokušali da neformalno pregovaramo.

Ako Vi i Disney Interactive ne rešite spor neformalnim pregovorima ili pred sudom za mala potraživanja, spor rešava obavezujuća arbitraža, odnosno neutralni arbitar čija će odluka biti konačna osim ograničenog prava žalbe prema američkom zakonu o federalnoj arbitraži. OVIM ODUSTAJETE OD PRAVA DA POKRENETE SPOR PRED SUDOM, BEZ OBZIRA DA LI PRED SUDIJOM ILI PRED POROTOM. Arbitražu vodi Američka arbitražna asocijacija (“AAA”) prema svojim Komercijalnim arbitražnim pravilima i Dodatnim procedurama za potrošačke sporove. Za više informacija, posetite www.adr.org ili, u Sjedinjenim državama, pozovite 800-778-7879. Arbitraža se može voditi lično, dostavljanjem dokumenata, telefonski ili onlajn. Arbitar može odlučiti da se Vama lično mora nadoknaditi šteta u meri u kojoj sud to može, uključujući i deklaratornu ili sudsku zabranu, ali samo u meri u kojoj je to potrebno da se zadovolji Vaše pojedinačno potraživanje.

Ukoliko arbitar ne otkrije da je tokom arbitraže došlo do nepoštovanja suda ili da je pokrenuta u neadekvatne srvhe, Disney Interactive je dužan da plati sve administrativne naknade i naknade i troškove AAA i arbitara. Ukoliko arbitar donese odluku da treba da Vam platimo iznos koji je veći od vrednosti naše poslednje pisane ponude za poravnanje date pre nego što je arbitar odabran (ili ako ne damo ponudu za poravnanje pre imenovanja arbitra), isplatićemo Vam iznos po odluci ili US $1.000, šta god bude veće i platićemo Vašeg advokata, ako ga imate, troškove advokata i nadoknadićemo sve troškove (uključujući troškove i naknade sudskih veštaka) koje ste Vi ili Vaš advokat razumno načinili tokom istraživanja, pripreme i nastojanja da se dobije postupak pred arbitrom. Ovim se odričemo svakog prava da tražimo da Vi platite troškove i naknade naših advokata u vezi s bilo kojim arbitražnim postupkom koji je pristojno vođen između Vas i nas.

Ako ste rezident Sjedinjenih država, arbitraža se može održati na bilo kom razumnom mestu koje Vam odgovara. Za rezidente izvan SAD-a, arbitraža se pokreće u oblasti Menhetn, u Njujorku, država Njujork, Sjedinjene američke države, a Vi i Disney Interactive prihvatate da podnesete lokalnoj jurisdikciji federalnih ili državnih sudova koji se tu nalaze, kako bi se pokrenula arbitraža, proces odlaganja obaveza u očekivanju arbitraže, ili potvrdila, izmenila, poništila ili unela odluka o presudi koju je doneo arbitar.

POSTUPAK ZA REŠENJE ILI RASPRAVU SPORA PRED BILO KOJIM SUDOM SPROVODI SE NA POJEDINAČNOM NIVOU. Ni Vi ni Disney Interactive nećete nastojati da se spor razmatra kao kolektivna tužba, privatan postupak državnog tužioca ili u okviru bilo kog drugog postupka u kojem bilo koja strana učestvuje ili namerava da učestvuje kao predstavnik. Nijedna arbitraža ili postupak ne mogu se kombinovati s drugim postupcima bez prethodne pisane saglasnosti svih strana u arbitraži ili postupku. Ukoliko se utvrdi da je odricanje od kolektivne tužbe nezakonito ili neizvršivo u vezi sa svim ili nekim delovima spora, ti delovi se odvajaju i o njima odlučuje redovan sud, dok preostali delovi ostaju u okviru arbitražnog postupka.

Izbor suda

Prihvatate da nijedan postupak, po pravu ili pravičnosti, koji proističe iz ili u vezi s ovim uslovima ili Disney uslugama, koji ne podleže arbitraži, ne može da se pokrene van državnih ili federalnih sudova u oblasti Menhetn u Njujorku, država Njujork, Sjedinjene američke države, da je to jedino odgovarajuće mesto suđenja i pristajete i podvrgavate se nadležnosti tih sudova za potrebe rešavanja takvih postupaka.

Izbor prava

Ovi uslovi podležu i tumače se u skladu sa zakonima države Njujork i zakonima Sjedinjenih država, bez prihvatanja bilo kojih pravila o rešavanju sukoba zakona.

Odvojivost

Ukoliko je bilo koja odredba u ovim uslovima nezakonita, ništava ili iz bilo kog razloga neizvršiva, ta se odredba ima smatrati odvojivom od ovih uslova i neće uticati na važenje i izvršivost preostalih odredaba.

Ostajanje na snazi

Odredbe ovih uslova koje po prirodi treba da ostanu na snazi i nakon prestanka važenja ovih uslova ostaju na snazi i nakon takvog prestanka.

Odricanje

Nikakvo odricanje od bilo koje odredbe ovih uslova s naše strane neće se smatrati daljim ili stalnim odricanjem od te odredbe ili bilo koje druge odredbe, a činjenica da nismo iskoristili neko pravo ili odredbu prema ovim uslovima ne predstavlja odricanje od tog prava ili odredbe.