Serbian / српски – DMCA Notices

Print
Download PDF

 

DMCA obaveštenja

U skladu s Delom 17 zakonika Sjedinjenih država, odeljak 512(c)(2), obaveštenja o navodnom kršenju autorskih prava moraju se poslati Imenovanom zastupniku Vršioca usluga.

Obaveštenja se moraju dostaviti sledećem Imenovanom zastupniku: Vršilac usluga: Disney Interactive

Ime zastupnika imenovanog da dobija obaveštenja o navodnom kršenju autorskih prava: TWDC Designated Agent

Puna adresa Imenovanog zastupnika na koju se šalje takvo obaveštenje: 500 South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, USA

Broj telefona Imenovanog zastupnika: +1 818-560-1000

Broj faksa Imenovanog zastupnika: +1 818-560-4299

E-mail adresa Imenovanog zastupnika: designated.agent@dig.twdc.com

Kako bi imalo dejstvo, obaveštenje mora biti dato u pisanom dokumentu koji obuhvata sledeće:

  1. Fizički ili elektronski potpis lica ovlašćenog da nastupa u ime vlasnika isključivog prava koje je navodno prekršeno;
  2. Identifikovanje dela zaštićenih autorskim pravima za koje se tvrdi da su prekršena ili, ukoliko je više dela zaštićenih autorskim pravima sa jednog vebsajta pokriveno jednim obaveštenjem, reprezentativna lista tih dela na tom sajtu;
  3. Identifikovanje materijala za koji se tvrdi da krši pomenuta prava ili da je predmet kršenja i koji se mora ukloniti ili kome se mora onemogućiti pristup, kao i informacije koje su razumno dovoljne da nam omoguće nalaženje tog materijala;
  4. Informacije koje su razumno dovoljne da nam omoguće da kontaktiramo stranu koja je podnela žalbu, kao što su adresa, broj telefona i, ako postoji, email adresa putem koje se strana koja je uložila žalbu može kontaktirati;
  5. Izjava da strana koja je uložila žalbu nastupa pod uverenjem u dobroj veri da upotreba materijala na način u vezi s kojim se iznosi žalba nije odobrena od strane vlasnika autorskih prava, njegovog zastupnika ili prema zakonu; i
  6. Izjava da su informacije u obaveštenju tačne, i, pod pretnjom kazne za krivokletstvo, da je strana koja ulaže žalbu ovlašćena da nastupa u ime vlasnika isključivog prava koje je navodno prekršeno.

Mi Vam možemo dostaviti obaveštenje da smo uklonili ili onemogućili pristup određenom materijalu putem opšteg obaveštenja u vezi s bilo kojim Disney uslugama, elektronskom poštom na e-mail adresu korisnika koju imamo u evidenciji ili pisanim saopštenjem koje šaljemo preporučenom poštom na Vašu fizičku adresu koju imamo u evidenciji. Ako dobijete takvo obaveštenje, možete dostaviti pisani odgovor na obaveštenje imenovanom zastupniku u kojem se daju dole navedene informacije. Kako bi imao dejstvo, odgovor na obaveštenje mora biti dat u vidu pisanog saopštenja koje obuhvata sledeće:

  1. Vaš fizički ili elektronski potpis;
  2. Identifikaciju materijala koji je uklonjen ili kojem je pristup onemogućen i lokaciju na kojoj se materijal pojavio pre nego što je uklonjen ili pre nego što je pristup istom onemogućen;
  3. Vašu izjavu, koja se daje pod kaznom krivokletstva, da nastupate pod uverenjem u dobroj veri da je materijal uklonjen ili mu je onemogućen pristup usled greške ili pogrešne identifikacije materijala koji treba ukloniti ili onemogućiti; i
  4. Vaše ime, fizičku adresu i broj telefona i izjavu da prihvatate nadležnost američkog federalnog oblasnog suda nadležnog za pravni okrug u kojem se nalazi Vaša fizička adresa ili, ako je Vaša fizička adresa izvan Sjedinjenjih država, bilo kog pravnog okruga u kojem se Disney Interactive može pronaći, i da prihvatate uručenje sudskih dokumenata od lica koje je poslalo obaveštenje o materijalu koji navodno krši prava ili od zastupnika takvog lica.