Czech / čeština – Disney Terms of Use

Pokud se nacházíte v České republice a přistupujete k produktům nebo službám společnosti Disney zaměřeným na Českou republiku, přečtěte si prosím podmínky použití pro Českou republiku

Print
Download PDF

Podmínky užití

Naposledy aktualizováno 10. července 2014

Společnost Disney Interactive vám s potěšením nabízí webové stránky, software, aplikace, obsah, produkty a služby (dále jen „Služby společnosti Disney“), které mohou být poskytovány pod značkou Disney, ABC, ESPN, Marvel, Lucasfilm, Club Penguin, Playdom nebo jakoukoli jinou značkou vlastněnou nebo licencovanou společností Walt Disney Company. Tyto podmínky upravují vaše používání Služeb společnosti Disney a naše poskytování těchto služeb, ve kterých jsou tyto podmínky zveřejněny, a dále Služeb společnosti Disney poskytovaných na webových stránkách a platformách třetích stran, a to pokud jste v souvislosti s vaším použitím služeb společnosti Disney s těmito podmínkami seznámeni. PŘED POUŽITÍM SLUŽEB SPOLEČNOSTI DISNEY SI TYTO PODMÍNKY PEČLIVĚ PŘEČTĚTE.

VŠECHNY SPORY MEZI VÁMI A NÁMI BUDOU ROZHODNUTY INDIVIDUÁLNÍM ZÁVAZNÝM ARBITRÁŽNÍM ŘÍZENÍM. PŘEČTETE SI USTANOVENÍ O ARBITRÁŽNÍM ŘÍZENÍ V TĚCHTO PODMÍNKÁCH, PROTOŽE URČUJE VAŠE PRÁVA PODLE TÉTO SMLOUVY.

ÚMYSLEM ŽÁDNÉHO USTANOVENÍ TĚCHTO PODMÍNEK NENÍ NIJAK OVLIVNIT VAŠE PRÁVA VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONŮ PLATNÝCH V MÍSTĚ VAŠEHO OBVYKLÉHO POBYTU. V PŘÍPADĚ KONFLIKTU TĚCHTO PRÁV A TĚCHTO PODMÍNEK, MAJÍ PŘEDNOST VAŠE PRÁVA VYPLÝVAJÍCÍ Z PŘÍSLUŠNÝCH MÍSTNÍCH ZÁKONŮ.

1.      Smlouva mezi vámi a námi

Toto je smlouva mezi vámi a společností Disney Interactive, kalifornskou společností se sídlem na adrese 500 South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, USA, nebo mezi vámi a poskytovatelem služeb, který byl určen k poskytování určité Služby společnosti Disney, pokud se liší od společnosti Disney Interactive. Před použitím Služeb společnosti Disney si musíte tyto podmínky přečíst a musíte s nimi souhlasit. Pokud s nimi nesouhlasíte, nesmíte Služby společnosti Disney používat. Tyto podmínky stanoví omezený rozsah, v jakém jsou Služby společnosti Disney dostupné, a nahrazují veškeré předchozí smlouvy a ujednání.

Pro některé Služby společnosti Disney mohou platit doplňkové podmínky, jako jsou například pravidla pro konkrétní soutěž, službu nebo další aktivitu nebo podmínky spojené s určitým obsahem nebo softwarem, který je dostupný prostřednictvím Služeb společnosti Disney. Doplňkové podmínky vám budou sděleny v souvislosti s příslušnou soutěží, službou nebo aktivitou. Všechny doplňkové podmínky platí vedle těchto podmínek a v případě konfliktu mají před těmito podmínkami přednost.

Tyto podmínky můžeme změnit. Každá taková změna nabude účinnosti třicet (30) dní po té, co vám předáme příslušné oznámení, nebo po zveřejnění této změny ve Službách společnosti Disney. Pokud s některou změnou těchto podmínek nesouhlasíte, musíte přestat Služby společnosti Disney používat. Naši zástupci pro poskytování služeb zákazníkům nemají oprávnění měnit žádné ustanovené těchto podmínek, a to ani ústně, ani písemně.

Pokud nedodržíte některé z ustanovení těchto podmínek, můžeme tuto smlouvu s vámi ihned ukončit (a to včetně vašeho přístupu ke Službám společnosti Disney).

2.      Služby společnosti Disney

Služby společnosti Disney jsou určeny k vašemu osobnímu, nekomerčnímu použití a mají jen informativní a zábavní účel. Nepředstavují právní, finanční, odborné, lékařské nebo zdravotní poradenství nebo diagnózu a nelze je k těmto účelům použít. Ve Službách společnosti Disney mohou být simulovány aspekty některých aktivit, jako je hraní her, aby se tím umožnilo hladké fungování těchto služeb v rozsáhlých geografických oblastech.

Autorská práva na Služby společnosti Disney a všechny ochranné známky, obchodní názvy služeb, obchodní názvy produktů, celkovou obchodní prezentaci produktů a služeb a další práva k duševnímu vlastnictví ve spojitosti se službami společnosti Disney vlastníme my nebo naši poskytovatelé či nabyvatelé licencí. S výjimkou případů, kdy písemně udělíme výslovný souhlas, nesmí být žádný prvek Služeb společnosti Disney užit nebo využit jinak než v rámci Služeb společnosti Disney, které jsou vám poskytovány. I pokud vlastníte hmotná média, na kterých jsou vám dodávány prvky Služeb společnosti Disney, S služby společnosti Disney však zůstávají plně v našem vlastnictví. Nepřevádíme na vás žádná práva ke Službám společnosti Disney.

Licence na obsah a software

V případě, že je některá Služba společnosti Disney nakonfigurována tak, aby vám umožňovala používat software, obsah, virtuální položky nebo jiný materiál, které jsou v našem vlastnictví nebo na které poskytujeme licenci, udělujeme vám omezenou, nevýhradní, nesublicencovatelnou, nepřevoditelnou licenci na přístup a užívání tohoto softwaru, obsahu, virtuální položky nebo jiného materiálu, a to jen pro vaše osobní, nekomerční užití.

Nesmíte obcházet ani blokovat žádný systém ochrany obsahu ani technologii správy digitálních práv, které jsou používány u Služeb společnosti Disney; nesmíte provádět dekompilaci, zpětnou analýzu, zpětný převod ze strojového kódu nebo jiný převod jakékoli Služby společnosti Disney do formátu čitelného pro lidi; nesmíte odstraňovat prohlášení o identifikaci, autorských právech a dalších majetkových právech; Služby společnosti Disney nesmíte užívat nezákonným nebo neoprávněným způsobem nebo způsobem, který by naznačoval vaši spojitost s našimi produkty, službami nebo značkami. Ke Službám společnosti Disney nesmíte získávat přístup a užívat je způsobem, který porušuje podmínky vývozních omezení a hospodářských sankcí. Získáním služeb, obsahu nebo softwaru prostřednictvím Služeb společnosti Disney se zavazujete k tomu, že váš přístup k těmto službám, obsahu a softwaru a jejich používání budou v souladu s těmito podmínkami.

Zřeknutí se odpovědnosti a omezení odpovědnosti

SLUŽBY SPOLEČNOSTI DISNEY JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ A „PODLE DOSTUPNOSTI“. ZŘÍKÁME SE ODPOVĚDNOSTI ZA VEŠKERÉ PODMÍNKY, PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY, KTERÉ NEJSOU VÝSLOVNĚ UVEDENÉ V TĚCHTO PODMÍNKÁCH.

NENESEME VŮČI VÁM ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU A ŠKODÁCH NA MAJETKU, A TO I KDYŽ JSME NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD BYLI PŘEDEM UPOZORNĚNI, A ANI NENESEME ODPOVĚDNOST ZA ZPOŽDĚNÍ V PLNĚNÍ NEBO NESCHOPNOST PLNIT, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z PŘÍČIN MIMO NAŠI PŘIMĚŘENOU KONTROLU. NAŠE CELKOVÁ ODPOVĚDNOST ZA VŠECHNY ŠKODY, ZTRÁTY A PŘEDMĚTY ŽALOB ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NESMÍ PŘEKROČIT JEDEN TISÍC AMERICKÝCH DOLARŮ (1 000 USD).

TATO ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI NEMAJÍ VLIV NA VAŠE SPOTŘEBITELSKÁ PRÁVA, ANI JEJICH SMYSLEM NENÍ OMEZIT ODPOVĚDNOST, KTEROU PODLE ZÁKONŮ PLATNÝCH V MÍSTĚ VAŠEHO OBVYKLÉHO POBYTU NELZE VYLOUČIT.

Změny Služeb společnosti Disney

Služby společnosti Disney se neustále vyvíjejí a v průběhu času se budou měnit. Provedeme-li podstatnou změnu Služeb společnosti Disney, přiměřeně vás upozorníme a vy budete moci tuto smlouvu ukončit.

Další omezení užití Služeb společnosti Disney

Nepovolujeme komerční nebo obchodní užití Služeb společnosti Disney nebo užití, která inzerují nebo nabízejí prodej produktů nebo služeb (ať už za účelem zisku či nikoli) nebo která usilují o zákazníky (včetně žádostí o příspěvky nebo dary). Souhlasíte s tím, že ani vědomě ani z nedbalosti nebudete šířit viry nebo jiný škodlivý komponent ani nebudete jinak manipulovat se Službami společnosti Disney či připojenou sítí nebo je narušovat či poškozovat ani nebudete rušit užívání Služeb společnosti Disney jinou fyzickou nebo právnickou osobou a jejich požitek. Souhlasíte s tím, že nebudete používat žádný software ani zařízení, které by umožňovalo automatické, zrychlené nebo jinak zmanipulované hraní her nebo manipulaci s herním klientem, a že nebudete ve Službě společnosti Disney nebo hře podvádět nebo tuto službu či hru jinak měnit s cílem vytvořit výhodu jednoho uživatele oproti jinému uživateli. Dále souhlasíte s tím, že bez našeho výslovného písemného souhlasu nebudete pomocí programů typu robot, spider, scraper nebo pomocí jiných automatických prostředků nebo ručního procesu sledovat nebo kopírovat jakýkoli prvek Služeb společnosti Disney a ani k němu tímto způsobem nebudete získávat přístup, a totéž neumožníte provádět ani jiné fyzické nebo právnické osobě.

Služby a obsah třetích stran

Služby společnosti Disney mohou obsahovat služby a obsah třetích stran nebo mohou být do těchto služeb a obsahu integrovány nebo mohou být poskytovány v souvislosti s nimi. Nad těmito službami a obsahem třetích stran nemáme žádnou kontrolu. Měli byste si přečíst podmínky smluv o užívání a zásady ochrany osobních údajů, které se týkají takových služeb a obsahu třetích stran.

Pokud k některé Službě společnosti Disney získáte přístup prostřednictvím zařízení se systémem Apple iOS, Android, resp. Microsoft Windows nebo Microsoft Xbox One, je oprávněnou třetí stranou této smlouvy společnost Apple Inc., Google, Inc., resp. Microsoft Corporation. Tato třetí strana přijímající plnění však není smluvní stranou této smlouvy a není odpovědná za poskytování Služeb společnosti Disney ani za jejich podporu. Vyjadřujete souhlas s tím, že se váš přístup ke Službám společnosti Disney prostřednictvím těchto zařízení bude řídit podmínkami užití stanovenými v příslušných podmínkách pro služby této oprávněné třetí strany.

Mobilní sítě

Při přístupu ke Službám společnosti Disney prostřednictvím mobilní sítě vám budou účtovány poplatky za připojení k síti, roaming, přenos zpráv, přenos dat a další poplatky. Váš poskytovatel sítě může zakazovat nebo omezovat stahování, instalování nebo používání určitých Služeb společnosti Disney a ne všechny Služby společnosti Disney mohou ve vaší síti či ve vašem zařízení fungovat.

3.      Váš obsah a účet

Obsah vytvořený uživatelem

Služby společnosti Disney vám mohou umožnit předávat, odesílat nebo jinak zpřístupňovat texty, obrázky, zvukové záznamy, videa, záznamy výsledků soutěží a další obsah (dále jen „Obsah vytvořený uživatelem“) a tyto položky mohou být dostupné pro veřejnost a veřejnost je může zobrazovat. Přístup k těmto funkcím může být omezen na základě věku uživatele. Nesmíte předávat ani odesílat Obsah vytvořený uživatelem, který je hanlivý, obtěžující, výhružný, fanatický, nenávistný, násilný, vulgární, obscénní, pornografický nebo jinak urážlivý nebo který poškozuje nebo se důvodně dá předpokládat, že poškodí, jinou fyzickou či právnickou osobu, a to bez ohledu na to, zda je takový materiál chráněn zákonem.

Vlastnictví k vašemu Obsahu vytvořenému uživatelem si nenárokujeme; udělujete nám však nevýhradní, sublicencovatelnou, neodvolatelnou a bezplatnou celosvětovou licenci ke všem autorským právům, ochranným známkám, patentům, obchodním tajemstvím, právům k utajení a zveřejnění a dalším právům k duševnímu vlastnictví na používání, reprodukování, přenos, tisk, publikování, veřejné vystavení, prezentaci na veřejnosti, rozšiřování, opětovné rozšiřování, kopírování, indexování, komentování, modifikování, přizpůsobování, překládání, vytváření odvozených děl, veřejné provozování, zpřístupňování či jiné využívání takového Obsahu vytvořeného uživatelem – ať celého nebo jeho části – poskytovaného prostřednictvím médií všech formátů a kanálů nyní známých nebo později vyvinutých (včetně těch souvisejících se Službami společnosti Disney na webech a platformách třetích stran, jako jsou například Facebook, YouTube a Twitter), a to v libovolném množství kopií a bez omezení délky, způsobu a frekvence užívání a bez nutnosti vás dále upozorňovat, ať s přiznáním vašeho autorství, či bez něho, a bez nutnosti vyžádat si od vás nebo libovolné jiné fyzické či právnické osoby svolení a bez nutnosti vám nebo jiné fyzické či právnické osobě za uvedené využívání platit.

Prohlašujete a zaručujete se, že váš Obsah vytvořený uživatelem splňuje tyto podmínky a že vlastníte nebo máte k dispozici nezbytná práva a svolení bez nutnosti platit jakékoli jiné fyzické či právnické osobě za užívání či využívání tohoto Obsahu vytvořeného uživatelem a za to, že nás oprávníte k jeho užívání a využívání, a to všemi způsoby uvedenými v těchto podmínkách. Prohlašujete, že odškodníte a zajistíte nás a naše dceřiné a spřízněné společnosti a všechny jejich zaměstnance a pracovníky proti všem požadavkům, náhradám ztrát, závazkům, nárokům nebo výdajům (včetně nákladů na právní zastoupení) uplatňovaným vůči nám třetí stranou, které vyplývají z nebo souvisí s naším užíváním nebo využíváním vašeho obsahu vytvořeného uživatelem. Rovněž prohlašujete, že vůči nám, držitelům našich licencí, našim distributorům, zástupcům, představitelům nebo dalším oprávněným uživatelům nebudete vymáhat osobnostní práva, související práva nebo podobná práva v Obsahu vytvořenému uživatelem nebo k němu.

V rozsahu, ve kterém vám povolíme vytvářet, publikovat, odesílat, distribuovat, veřejně vystavovat nebo veřejně předvádět Obsah vytvořený uživatelem, který vyžaduje použití našich autorskoprávně chráněných děl, vám udělujeme nevýhradní licenci k vytváření odvozených děl s využitím našich autorskoprávně chráněných děl, jak je požadováno pro účely vytváření materiálů, za předpokladu, že tato licence bude podmíněna převedením všech práv na vámi vytvořená díla na nás. Pokud na nás tato práva nebudou převedena, vaše licence k vytváření odvozených děl s využitím našich děl chráněných autorským právem bude neplatná.

Máme právo, nikoli však povinnost, kdykoli a z jakéhokoli důvodu bez předchozího upozornění sledovat, prověřovat, publikovat, odebírat, měnit, ukládat a kontrolovat Obsah vytvořený uživatelem nebo komunikaci odeslanou prostřednictvím Služby společnosti Disney, včetně nutnosti zajištění, aby Obsah vytvořený uživatelem nebo komunikace odpovídaly těmto podmínkám. Neodpovídáme za názory, stanoviska, rady a doporučení, které publikují naši uživatelé, ani takové publikování neschvalujeme a neručíme za něj.

Účty

Některé Služby společnosti Disney umožňují nebo vyžadují vytvoření účtu za účelem účasti nebo zajištění dalších výhod. Souhlasíte s poskytnutím a udržováním přesných, aktuálních a úplných informací, včetně kontaktních údajů pro oznámení a další komunikaci z naší strany a včetně platebních údajů. Souhlasíte s tím, že se vaše přičlenění nebude vydávat za jinou osobu nebo subjekt, včetně použití jména, hesla nebo jiných informací o účtu či podoby jiné osoby, ani tyto informace nezkreslíte a neposkytnete nepravdivé podrobnosti v souvislosti s rodiči či opatrovníky. Souhlasíte s tím, že můžeme učinit kroky za účelem ověření přesnosti poskytnutých informací, včetně kontaktních údajů rodiče či opatrovníka.

Přijali jsme a implementovali zásadu, která za určitých okolností umožňuje ukončení účtů uživatelů, kteří opakovaně porušují autorská práva. Kromě toho můžeme pozastavit nebo ukončit váš účet a možnost používání Služeb společnosti Disney, pokud budete provádět, podporovat či nabádat k protiprávnímu jednání nebo pokud nedodržíte tyto podmínky či jakékoli doplňující podmínky.

Hesla a zabezpečení

Odpovídáte za podniknutí přiměřených kroků k udržení důvěrnosti svého jména a hesla a dále odpovídáte za všechny aktivity provedené pod vaším účtem, které můžete přiměřeně kontrolovat. Souhlasíte, že nás okamžitě upozorníte na veškerá neoprávněná použití vašeho uživatelského jména, hesla a dalších informací o účtu nebo jakýchkoli jiných narušeních zabezpečení, která zjistíte v souvislosti se svým účtem nebo Službami společnosti Disney.

Zabezpečení, integrita a důvěrnost vašich informací jsou pro nás velmi důležité. Implementovali jsme technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření, která jsou navržena tak, aby ochránila vaše informace před neoprávněným přístupem, zveřejněním, použitím a změnou.

4.      Placené transakce

Identita prodejce

Prodeje provádí společnost Disney Interactive nebo prodejce uvedený v době prodeje, pokud jde o různé subjekty. S případnými dotazy k objednávce se, prosím, obracejte na prodejce na poskytnuté adrese, kde vám bude poskytnuta pomoc. Některá prodejní místa v rámci Služeb společnosti Disney jsou provozována třetími stranami a v takových případech mohou platit odlišné nebo další podmínky prodeje, které byste si měli přečíst, když vám budou poskytnuty.

Digitální obsah a virtuální položky

Ve Službách společnosti Disney můžeme zpřístupňovat aplikace, hry, software a další digitální obsah, který je možné licencovat za jednorázový poplatek. Při nákupu licence k přístupu k takovým materiálům ze Služeb společnosti Disney budete ještě před dokončením nákupu licence informování o poplatcích ve Službách společnosti Disney.

Váš nákup virtuální položky nebo herní měny představuje platbu za omezenou a nepřenosnou licenci k přístupu k takovému obsahu nebo funkci ve Službách společnosti Disney a k jejich použití. Virtuální položky (včetně postav a názvů postav) nebo herní měnu zakoupenou vámi nebo vám zpřístupněnou ve Službách společnosti Disney je možné použít pouze ve spojení se Službami společnosti Disney, ve kterých jste tento obsah získali nebo kde jste jej vytvořili jako výsledek hraní. Tyto položky nelze nijak směnit ani za ně získat náhradu či s nimi obchodovat mimo Služby společnosti Disney za peníze či jiné položky s určitou hodnotou. Virtuální položky a herní měnu můžeme kdykoliv změnit nebo ukončit jejich platnost.

Předplatné

Přístup k některým Službám společnosti Disney vyžaduje předplatné. Zaregistrováním předplatného souhlasíte s tím, že předplatné bude automaticky obnovováno, a pokud předplatné nezrušíte, opravňujete nás ke stržení částky za období obnovení prostřednictvím vašeho způsobu platby. Období automatického obnovení bude stejné jako počáteční období předplatného, pokud vás v okamžiku prodeje neinformujeme jinak. Sazba za obnovení nebude vyšší než sazba bezprostředně předcházející období předplatného, s výjimkou veškerých slev a akčních cen, pokud vás před automatickým obnovením neupozorníme na změnu sazby. Občas můžeme nabízet bezplatné zkušební předplatné Služeb společnosti Disney. Jestliže se zaregistrujete k bezplatnému zkušebnímu předplatnému, začneme po uplynutí zkušebního předplatného účtovat vašemu účtu poplatky, pokud své předplatné předtím nezrušíte.

Postup objednávky

Dostanete příležitost zkontrolovat a potvrdit objednávku, včetně doručovací adresy (pokud je to nutné), způsobu platby a podrobností o produktu. Při přijetí objednávky vám odešleme upozornění a naše přijetí bude považováno za dokončené a pro všechny účely bude považováno za řádně sdělené v době odeslání upozornění. V tomto okamžiku bude uzavřena smlouva o prodeji a stane se pro vás i pro nás závaznou. Riziko škody na jakémkoli zboží, které zakoupíte, a odpovědnost za jeho pojištění přechází na vás při dodání příslušného zboží.

Vyhrazujeme si právo odmítnout nebo zrušit libovolnou objednávku před jejím doručením. Některé situace, které mohou vést ke zrušení objednávky, zahrnují systémové nebo typografické chyby, nepřesnosti v informacích o produktu či ceně nebo dostupnosti produktu, spravedlivý přístup k zákazníkům v případě omezených zásob nebo problémy zjištěné našimi odděleními zajišťujícími platbu a dohlížejícími na podvodné jednání. Před přijetím objednávky také můžeme požadovat další ověření nebo informace. Pokud bude některá část objednávky zrušena nebo pokud budou k přijetí objednávky požadovány další informace, budeme vás kontaktovat. Jestliže dojde ke zrušení objednávky po zpracování platby a před doručením, bude vám platba vrácena.

Platby a fakturace

Poskytováním platebních údajů vyjadřujete a zaručujete se, že údaje jsou přesné, že máte oprávnění k použití zadaného způsobu platby a že nás upozorníte na změny platebních údajů. Vyhrazujeme si právo využít služby zajišťující aktualizace platebních karet provozované třetími stranami za účelem získání aktuálních dat skončení platnosti platebních karet.

Právo na zrušení; vrácení zboží

Pokud si předplatíte Službu společnosti Disney, máte právo smlouvu zrušit do čtrnácti (14) dní po přijetí a schválení těchto podmínek. V takovém případě obdržíte úplnou náhradu za zaplacené poplatky za předplatné. V případě pololetních a ročních předplatných obdržíte náhradu za zaplacené poplatky za předplatné, pokud obdržíme upozornění na zrušení během prvních třiceti (30) dní následujících po prvním dni počáteční platby. I když vám vrátíme poplatek za předplatné, budete stále povinni zaplatit další vzniklé poplatky.

Když si koupíte licenci k přístupu k digitálnímu obsahu nebo virtuálním položkám, budete mít možnost při nákupu odsouhlasit její doručení. Odsouhlasením doručení potvrzujete, že ztrácíte právo na zrušení a že poplatek za nákup je nevratný.

Máte právo během třiceti (30) dní od přijetí fyzického zboží zrušit naši smlouvu s vámi a vrátit zboží. Uvedené právo se nevztahuje na zboží, u kterého je ve Službách společnosti Disney uvedeno, že jsou nevratné, včetně zvukových záznamů a videozáznamů, počítačového softwaru a disků CD a DVD a dalších fyzických médií, u kterých došlo k rozbalení. Pokud vracíte zboží, které není vadné, můžete být požádáni o úhradu nákladů spojených s vrácením zboží, vracenou částku můžeme případně ponížit o přeměřenou částku v případě, že jste zboží používali.

Pokud si přejete smlouvu zrušit, musíte tak učinit podle pokynů pro zrušení týkajících se konkrétní Služby společnosti Disney. Vzor formuláře pro zrušení smlouvy je k dispozici zde odkaz.

Upravené zboží

Upozorňujeme, že právo na zrušení a vrácení se nevztahuje na upravené zboží. Zrušení a změny individuálně upraveného zboží nelze provést, jakmile odešlete objednávku, a upravené položky nelze vrátit, pokud při výrobě nedošlo k chybě nebo produkt nevykazuje výrobní vadu. Vyhrazujeme si právo odmítnout individuálně upravené objednávky na základě našeho uvážení. Nevhodné použití našich služeb pro individuální úpravu způsobí, že objednávka bude zrušena a platba bude vrácena.

Ceny a daně

Ceny produktů a služeb, které poskytujeme, můžeme změnit. Pokud platíte pravidelné poplatky za předplatné za Službu společnosti Disney, poskytneme vám odpovídající upozornění na změny poplatků nebo způsobů fakturace a budete moci předplatné zrušit před provedením takové změny. Když zadáte objednávku, odhadneme daň a podle vašich potřeb zahrneme tento odhad do celkové částky. Skutečná výše daně, která bude uplatněna na objednávku a naúčtována podle způsobu platby, je založena na výpočtech v den odeslání bez ohledu na zadání objednávky.

Mezinárodní přeprava a clo

Při objednání zboží, které má být doručeno do zemí odlišných od země, ve které se nachází prodejce, budete možná muset zaplatit odvody dovozního cla a daní. Náklady na tyto a další poplatky za celní odbavení musíte nést vy. V případě mezinárodně přepravovaného zboží nemusí platit záruka poskytnutá výrobcem, nemusejí být k dispozici možnosti služeb poskytovaných výrobcem, příručky, pokyny a bezpečnostní upozornění nemusejí být v jazyce cílové země, zboží a přiložené materiály nemusejí být navrženy v souladu s normami, specifikacemi a požadavky na značení cílové země a zboží nemusejí odpovídat napětí cílové země (může být vyžadován adaptér nebo měnič). Za zajištění skutečnosti, že zboží je možné legálně dovést do cílové země, odpovídáte vy. Při objednávání od nás je příjemce registrovaným dovozcem a musí splňovat všechny zákony a směrnice cílové země.

5.      Soutěže

Soutěže, do kterých vstoupíte ve Službách společnosti Disney, se mohou řídit doplňujícími pravidly a podmínkami, ale následující obecná pravidla platí vždy v případě, že nejsou v rozporu s doplňujícími pravidly a podmínkami dané soutěže.

Přihlášky

Vaší přihláškou do soutěže je Obsah vytvořený uživatelem a vztahují se na ni všechna ustanovení těchto podmínek, jimiž se řídí vaše přihláška i naše používání vašeho Obsahu vytvořeného uživatelem. Můžeme vyloučit přihlášky, které dorazí pozdě nebo nesprávně, které jsou neúplné, poškozené, ztracené, nečitelné nebo neplatné nebo u kterých nebyl poskytnut náležitý souhlas rodičů. Přihlášky do soutěže jsou omezeny na jednu osobu a nejsou povoleny přihlášky zadané prostřednictvím zástupce nebo třetí strany ani použití několika identit. Využití automatizovaných přihlášek, hlasování nebo jiných programů je zakázáno a všechny takové přihlášky (nebo hlasy) budou vyřazeny.

Vyhrazujeme si právo kdykoliv a bez předchozího upozornění na změnu, pozastavení, zrušení nebo ukončení soutěže nebo prodloužení či obnovení období registrace nebo vyloučení účastníka nebo přihlášky. Tyto kroky podnikneme, pokud nebude možné zaručit spravedlivý a správný průběh soutěže z technických, právních nebo jiných důvodů nebo pokud vznikne podezření, že libovolná osoba manipulovala přihláškami nebo výsledky, poskytla nepravdivé údaje nebo jednala neeticky. Pokud soutěž zrušíme nebo ukončíme, mohou být udělena ocenění libovolným způsobem, jaký budeme považovat za spravedlivý a vhodný v souladu s místními zákony, kterými se soutěž řídí.

Způsobilost

Chcete-li vstoupit do soutěže, musíte být registrovaným uživatelem Služeb společnosti Disney a mít aktivní účet s aktuálními kontaktními informacemi. Pro vstup do soutěže není nutný žádný nákup a nákup nezlepší vaše šance na výhru. Soutěže nejsou otevřeny našim zaměstnancům (ani jejich nejbližším rodinným příslušníkům) ani komukoliv jinému profesně spojenému se soutěží. Pokud jste mladší 18 let (nebo nejste plnoletí podle platných příslušných právních předpisů) a soutěž je pro vás otevřena, můžeme před přijetím vaší přihlášky požadovat souhlas vašeho rodiče nebo zákonného zástupce. Vyhrazujeme si právo požadovat prokázání totožnosti nebo ověřit dodržení podmínek a potenciální vítězné přihlášky a udělit příslušnou cenu vítězi osobně. Soutěže jsou neplatné, pokud jsou zakázány nebo omezeny zákonem. Potenciální vítězové, kteří jsou obyvateli v zemích, v nichž soutěže vyžadují jisté dovednosti, mohou být požádáni o vypracování matematického testu, aby mohli hrát o cenu.

Ceny

K dispozici nejsou žádné peněžní ani alternativní ceny, vyhrazujeme si (nebo strana poskytující cenu) však právo nahradit cenu podobnou cenou stejné nebo vyšší hodnoty. Vítězové nesmějí ceny na nikoho převést (s výjimkou dítěte nebo jiného člena rodiny) ani je nikomu prodat. Vyhrát lze pouze počet cen určený pro soutěž a všechny ceny budou uděleny za předpokladu, že bude přijat dostatečný počet způsobilých přihlášek a že budou ceny platně převzaty k datu stanovenému v souvislosti se soutěží; po tomto datu nebudou vybráni žádní náhradní výherci ani nebude možno vyzvednout udělené ceny. Není-li uvedeno jinak v popisu ceny před vstupem do soutěže, jsou vítězové odpovědní za všechny náklady a výdaje spojené s vyzvednutím ceny. Za uhrazení všech daní jsou výlučně odpovědni jednotliví vítězové, vyhrazujeme si však právo zadržet příslušné daně a všichni vítězové souhlasí s vyplněním všech potřebných daňových formulářů.

Přijetím výhry vyjadřujete svůj souhlas se svou účastí v přiměřené propagaci týkající se soutěže a udělujete nám bezpodmínečné právo použít vaše jméno, město či obec a stát, provincii nebo zemi, podobiznu, informace o ceně a vaše prohlášení o soutěži pro propagační, inzertní a reklamní účely a v souladu s příslušnými zákony a předpisy; to vše bez dodatečného svolení nebo náhrady. Podmínkou přijetí ceny může být, aby vítězové (nebo jejich rodiče či opatrovníci) podepsali a zaslali zpět čestné prohlášení o způsobilosti, zproštění odpovědnosti a svolení k propagaci.

6.      Další ustanovení

Přihlášky a zásady nevyžádaných nápadů

Dlouhodobé zásady naší společnosti nám nedovolují přijímat ani zvažovat nevyžádané kreativní nápady, návrhy nebo materiály. V souvislosti se vším, co nám poskytnete – na naši žádost i bez vyžádání – souhlasíte s tím, že kreativní nápady, návrhy nebo jiné materiály, které předložíte, nejsou vytvářeny v tajnosti ani důvěrnosti a že v žádném případě a žádným způsobem nemáte v úmyslu mezi vámi a námi vytvořit žádný důvěrný ani závislý poměr a že neočekáváte žádné recenze, náhrady ani plnění jakéhokoliv druhu.

Nároky z porušení autorských práv

Oznámení o tvrzeném porušení autorských práv a rozpory musejí být zaslány našemu určenému zmocněnci:

TWDC Designated Agent
The Walt Disney Company
500 SouthBuena Vista Street
Burbank, California 91521, USA
Telefon: +1 818-560-1000
Fax: +1 818-560-4299
E-mail: designated.agent@dig.twdc.com

Jsme schopni akceptovat pouze oznámení v jazycích, ve kterých jsme zveřejnili tyto podmínky.

Na nároky z porušení autorských práv při používání Služeb společnosti Disney, které budou oznámeny námi pověřenému níže uvedenému zástupci pro autorská práva v souladu s americkým zákonem o autorských právech pro digitální tisíciletí (Digital Millennium Copyright Act) z roku 1998 („DMCA“) či jinými příslušnými předpisy, budeme reagovat okamžitě. Pokud jde o Služby společnosti Disney hostované ve Spojených státech, tato oznámení musí obsahovat povinné informace stanovené v DMCA a podrobně popsané zde odkaz.

Závazné rozhodčí řízení a zřeknutí se skupinové žaloby

Vy a společnost Disney Interactive jste se dohodli na rozhodování veškerých sporů mezi námi v rozhodčím řízení, s výjimkou sporů týkajících se výkonu našich práv duševního vlastnictví. Sporem se rozumí jakýkoli spor, jednání či jiná neshoda mezi vámi a námi ohledně Služeb společnosti Disney nebo těchto podmínek, ať už na základě smlouvy, občanskoprávního deliktu, záruky, zákona nebo nařízení nebo jiném zákonném základě či na základě spravedlnosti.

Vy a společnost Disney Interactive udělujete rozhodci výlučnou pravomoc rozhodnout jakýkoli spor týkající se výkladu, použitelnosti nebo vynutitelnosti těchto podmínek či sestavní této smlouvy, včetně arbitrability jakéhokoli sporu a tvrzení, že všechny tyto podmínky nebo jakákoli jejich část jsou neplatné či odvolatelné.

V případě sporu musíte vy nebo společnost Disney Interactive zaslat druhé smluvní straně oznámení o sporu ve formě písemného prohlášení s uvedením jména, adresy a kontaktních informací o smluvní straně podávající oznámení, skutečností, které vedly ke sporu, a požadované náhradě škody. Oznámení o sporu musíte odeslat společnosti Disney Interactive, 500 South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, Spojené státy americké, Attention: Legal/Arbitration Notice. Všechna oznámení týkající se sporu vám zašleme na základě kontaktních informací, které máme k dispozici. Vy a společnost Disney Interactive se pokusíte vyřešit spor prostřednictvím neformálních jednání ve lhůtě šedesáti (60) dnů ode dne odeslání oznámení o sporu. Po šedesáti (60) dnech můžete vy nebo my zahájit rozhodčí řízení. Spor také můžete předložit soudu pro drobné nároky, pokud spor splňuje požadavky pro zahájení slyšení u soudu pro drobné nároky, bez ohledu na to, zda jste nejprve vedli neformální vyjednávání.

Pokud vy a společnost Disney Interactive nevyřešíte spor neformálním jednáním nebo u soudu pro drobné nároky, bude jakákoli snaha o vyřešení sporu prováděna výhradně závazným rozhodčím řízením. VZDÁVÁTE SE PRÁVA NA PROJEDNÁVÁNÍ SPORU U SOUDU PŘED SOUDCEM NEBO POROTOU. Místo toho budou všechny spory řešeny před nezávislým rozhodcem, jehož rozhodnutí bude konečné, s výjimkou omezeného práva na odvolání podle federálního arbitrážního zákona USA. Rozhodčí řízení bude provádět Americká arbitrážní asociace (dále jen „AAA“) v rámci svých Commercial Arbitration Rules (Pravidel obchodní arbitráže) a jejích Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes (Doplňující postupy pro spory v záležitostech spotřebitelů). Další informace naleznete na webu www.adr.org nebo ve Spojených státech volejte na číslo 800-778-7879. Rozhodčí řízení může být provedeno osobně, prostřednictvím předložení dokumentů, telefonicky nebo on-line. Rozhodce vám osobně může přiznat stejnou náhradu škody jako soud, včetně určovací žaloby a nařízení předběžného opatření, ale pouze v rozsahu nezbytném pro uspokojení vašich individuálních nároků.

Pokud rozhodce nerozhodne, že rozhodčí řízení je neopodstatněné nebo nedostatečné, uhradí společnost Disney Interactive veškerá podání i poplatky a výdaje asociace AAA i rozhodce. Pokud rozhodce určí náhradu převyšující hodnotu naší poslední písemné nabídky na vypořádání poskytnuté před volbou rozhodce (nebo pokud jsme žádnou nabídku na vypořádání před volbou rozhodce neučinili), uhradíme vám určenou částku nebo 1 000 USD, podle toho, která částka je vyšší, a uhradíme případnou odměnu vašemu právnímu zástupci, tedy celkovou sumu poplatků za právní zastoupení i veškeré výdaje (včetně poplatků za znalce a náklady), které jste rozumně vynaložili nebo váš právník rozumně vynaložil na vyšetřování, přípravu a uplatnění vašeho nároku v rozhodčím řízení. Vzdáváme se jakéhokoli nároku na úhradu poplatků za právní zastoupení a nákladů v souvislosti s jakýmkoli opodstatněným rozhodčím řízením mezi vámi a námi.

Pokud jste obyvatelem USA, bude rozhodčí řízení probíhat na kterémkoli vhodném místě, které vám bude vyhovovat. Pro obyvatele mimo území USA bude rozhodčí řízení probíhat ve čtvrti Manhattan, New York, New York, Spojené státy americké, a vy i společnost Disney Interactive souhlasíte s podrobením se osobní pravomoci federálních nebo státních soudů se sídlem zde, aby bylo rozhodčí řízení závazné, aby bylo možno přerušit řízení po dobu rozhodčího řízení, aby bylo možno potvrdit, změnit, zrušit nebo vydat rozhodnutí o náhradě vydané rozhodcem.

ŘÍZENÍ K ŘEŠENÍ NEBO PROJEDNÁVÁNÍ SPORU U LIBOVOLNÉHO SOUDU BUDE PROBÍHAT JEDNOTLIVĚ. Ani vy ani společnost Disney Interactive se nebudete snažit o spor formou skupinové žaloby, soukromé žaloby ve veřejném zájmu nebo v jakémkoli jiném řízení, jehož každá strana jedná nebo hodlá jednat v postavení zástupce. Žádné rozhodčí ani soudní řízení nemůže být kombinováno s jiným bez předchozího písemného souhlasu všech účastníků rozhodčího nebo soudního řízení. Pokud je zřeknutí se skupinové žaloby shledáno protiprávním nebo nevymahatelným ohledně všech nebo některých částí sporu, budou tyto části odděleny a řešeny v rámci soudního řízení, zatímco zbývající části budou řešeny v rámci rozhodčího řízení.

Volba soudu

Souhlasíte s tím, že veškeré žaloby či žaloby podle „ekvity“, vzniklé na základě těchto podmínek či Služeb společnosti Disney nebo se k nim vztahující, musejí být podány u příslušného soudu a že příslušným soudem jsou pouze státní nebo federální soudy se sídlem ve čtvrti Manhattan, New York, New York, Spojené státy americké, a souhlasíte a podrobujete se osobní pravomoci těchto soudů za účelem projednání takové žaloby.

Volba práva

Tyto podmínky se řídí a vykládají v souladu s právními předpisy státu New York a zákony Spojených států amerických, bez ohledu na principy kolizního práva.

Oddělitelnost

Pokud by některé ustanovení těchto podmínek bylo protiprávní, neplatné nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelné, bude takové ustanovení považováno za oddělitelné od těchto podmínek a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení.

Přetrvání podmínek

Ustanovení této smlouvy, která by svojí povahou měla zůstat v platnosti po skončení těchto podmínek, zůstanou po skončení v platnosti.

Zřeknutí se práv

Žádné zřeknutí se jakéhokoli ustanovení těchto podmínek z naší strany nesmí být považováno za další nebo pokračující vzdání se takového ustanovení nebo jakéhokoli jiného ustanovení a náš neúspěch při pokusu o prosazení jakéhokoli práva či ustanovení podle těchto podmínek nezakládá vzdání se takového práva nebo ustanovení.