Czech Republic – Disney Terms of Use

Pokud se nacházíte v České republice a přistupujete ke globálním produktům nebo službám společnosti Disney, přečtěte si prosím globální podmínky použití.

Print
Download PDF

 
 

Podmínky používání

Dne: 2009 červenec 2

1.      ÚVOD

Vítejte na internetových stránkách skupiny Disney Interactive Media Group (dále jen „stránky“). Patří sem stránky Disney.cz a další internetové stránky, na kterých jsou vyvěšeny tyto podmínky. Stránky vlastní a provozuje Disney Interactive Media Group, která je součástí společnosti The Walt Disney Company Limited, zapsané v obchodním rejstříku Anglie a Walesu (dále jen „my“, „náš“ nebo “Disney“ ve všech pádech, rodech a číslech), se sídlem Queen Caroline Street 3, Hammersmith, London W6 9PE, Spojené Království Velké Británie a Severního Irska, (IČ 00530051, DIČ 539293808).

NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT TYTO STRÁNKY, PŘEČTĚTE SI PROSÍM PEČLIVĚ TYTO PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ. Používáním stránky nebo kliknutím na políčko nebo na odkaz, který uvádí, že souhlasíte s těmito podmínkami nebo na ně přistupujete, dáváte najevo svůj souhlas s těmito podmínkami používání. Jestliže s těmito podmínkami používání nesouhlasíte, nesmíte stránky používat.

POKUD JSTE RODIČ NEBO PORUČNÍK A DÁVÁTE SVÉMU DÍTĚTI SOUHLAS S REGISTRACÍ NA NĚKTERÉ ZE STRÁNEK, SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SE ZAVÁŽE K DODRŽOVÁNÍ TĚCHTO PODMÍNEK PŘI JEJICH POUŽÍVÁNÍ .

Upozorňujeme, že pro některé služby nabízené na stránkách platí zvláštní podmínky, jako např. pravidla soutěží nebo jiných funkcí či aktivit. Tyto podmínky jsou vyvěšeny u příslušné služby. Veškeré zvláštní podmínky doplňují tyto podmínky používání, které jsou v případě sporu určující.

Uznáváte, že tyto podmínky používání jsou podloženy přiměřenou a cennou protihodnotou, jejíž obdržení a přiměřenost tímto potvrzujete. Aniž by tím byla omezena všeobecná platnost výše uvedeného, uznáváte, že tato protihodnota zahrnuje používání stránek a obdržení obsahu, aplikací, materiálů a informací, které jsou vám k dispozici na stránkách nebo jejich prostřednictvím, možnost, že použijeme nebo vyvěsíme vaše příspěvky (které jsou definovány dále v článku 3 nazvané „PŘÍSPĚVKY“) a možnost inzerce a propagace vyplývající z toho, že použijeme nebo vyvěsíme vaše příspěvky.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO MOBILNÍ POUŽÍVÁNÍ

KLIKNUTÍM ZOBRAZÍTE SPECIFICKÉ PODMÍNKY PŘÍSTUPU NA STRÁNKU Z VAŠEHO MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ

Při mobilním používání dojde jak ke změně dat, tak i k dalším změnám. Další informace zobrazíte kliknutím sem.

PRO ZOBRAZENÍ DALŠÍCH PODMÍNEK KLIKNĚTE PROSÍM NA NÍŽE UVEDENÉ ODKAZY .

2. Používání stránky a jejího obsahu
3. Příspěvky
4. Přístup na stránku z vašeho mobilního zařízení
5. Účty
6. Bodový systém stránek Disney
7. Veřejná fóra a komunikace
8. Pravidla etického chování
9. Spolupráce, odstranění přípěvků
10. Odmítnutí odpovědnosti
11. Odpovědnost za váš účet (vaše účty)
12. Naše odpovědnost
13. Případy mimo naši kontrolu
14. Právo a soudní působnost
15. Dodatky k těmto podmínkám používání
16. Ukončení používání
17. Ochrana osobních údajů
18. Všeobecná ustanovení
19. Informace pro operátory vysílání


2.      POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK A JEJICH OBSAHU

Stránky jsou určeny pouze k osobnímu používání. Stránky nelze používat ke komerčním účelům nebo jakýmkoli nezákonným způsobem nebo způsobem, která poškozuje nás, jakoukoli jinou fyzickou nebo právnickou osobu, což určíme podle svého vlastního uvážení.
Veškeré informace, materiály, funkce, další obsah a aplikace (včetně příspěvků, které jsou definovány v článku 3 nazvané „PŘÍSPĚVKY“) (dále jen „obsah”) uvedené na stránkách jsou naším vlastnictví nebo vlastnictvím našich poskytovatelů či uživatelů licence a podléhají autorskému právu. Všechny ochranné známky, značky služeb, obchodní názvy a kostýmy jsou naším majetkem a majetkem našich poskytovatelů, případně majetkem jen jedné z uvedených osob, či majetkem uživatelů licence.

Můžeme kdykoli, jakýmkoli způsobem a s uvedením důvodu nebo bez něj změnit stránky nebo vymazat jejich obsah či funkce.

Kromě přesně stanovených a písemně schválených případů nesmí být obsah žádné stránky použit jinak než jako součást stránky, nesmí být žádným způsobem reprodukován, přenášen, distribuován nebo jinak využíván, s výjimkou případů, kdy je stránka konfigurována tak, aby umožnila stahování určitého obsahu. Tento obsah může být stažen jen jednou na jediný počítač, případně mobilní zařízení, pouze pro vaše osobní, nekomerční domácí použití za předpokladu, že (a) zachováte netknutá všechna upozornění na autorská a jiná vlastnická práva, (b) neprovedete na něm změny, nebudete ho pronajímat, půjčovat, prodávat, přenášet, kopírovat (s výjimkou vytvoření jediné záložní kopie pro své vlastní účely) ani vytvářet žádná odvozená díla na základě stránky nebo obsahu jako celku nebo jejich částí, a (c) nebudete používat obsah způsobem, který naznačuje spojení s jakýmkoli naším produktem, službou nebo značkou. Jakékoli obchodní použití, „přeposílání“ nebo vysokoobjemové, automatizované použití stránek nebo přenášení jakéhokoli obsahu na jakýkoliv jiný počítač nebo mobilní zařízení je zakázáno.

V případě, že na stránce nabídneme stažení softwaru, a vy si tento software stáhnete, získáváte ho včetně všech souborů a obrázků obsažených nebo generovaných tímto softwarem a dat doprovázejících software (společně dále jen „software“) na základě licence, kterou vám poskytujeme nebo kterou vám poskytují poskytovatelé licencí třetích stran, pouze pro vaše osobní, nekomerční domácí použití. Nepřevádíme na vás vlastnictví softwaru. Kromě případů uvedených v příslušném zákoně nesmíte distribuovat ani jinak využívat software nebo dekompilovat, provádět reverzní inženýrství, rozebírat nebo jinak redukovat software do čitelné podoby.

Uznáváte a souhlasíte s tím, že v těchto podmínkách není nic, co by mělo za následek převod vlastnictví jakékoli ochranné známky, značky služeb, obchodního názvu anebo jiných vlastnických práv ke stránkám nebo obsahu nebo k některé z jejich částí na vás nebo na nějakou třetí stranu. Zavazujete se, že neučiníte nic, co je v rozporu s tímto vlastnickým právem nebo co ho může pravděpodobně nějakým způsobem poškodit.


3.      PŘÍSPĚVKY

V těchto podmínkách používání znamená slovo “příspěvky” text, vzkazy, nápady, koncepty, povídání, návrhy, historky, scénáře, pojednání, formáty, umělecké práce, fotografie, kresby, videa, audiovisuální práce, hudební skladby (včetně textu), zvukové nahrávky, programové formáty, charakteristiky, vaše jméno a jména jiných osob, případně jen jedno z nich, zobrazení, hlasy, uživatelská jména, profily, aktivity, podoby, vystoupení a jiné biografické informace, případně jen jedno z nich, či materiál anebo jiné podobné materiály, případně jen jeden z nich, které na některou stránku nebo jejím prostřednictvím podáte, vyvěsíte, přenesete, vložíte, zobrazíte, sdělíte nebo budete jinak distribuovat (společně dále jen “distribuovat“).
Existují dva typy příspěvků: vyžádané a nevyžádané. „“Vyžádané příspěvky” jsou příspěvky, které (a) od vás výslovně požadujeme nebo vám dáme možnost je poskytnout pomocí nějaké funkce nebo aktivity na stránce, abychom je mohli posoudit nebo vystavit, přičemž vy můžete získat přesně určenou protihodnotu nebo odměnu (společně dále jen „odměna”) (např. ceny nebo jiná ocenění ve hrách, sázkách, soutěžích a propagačních akcích), a (b) distribuujete na některé stránce nebo jejím prostřednictvím, aniž byste se domáhali odměny (např. v rámci služeb pro návštěvníky nebo na veřejných fórech (která jsou definována v článku 7 nazvané „VEŘEJNÁ FÓRA A KOMUNIKACE“)). „Nevyžádané příspěvky” jsou veškeré příspěvky, které nespadají pod písmena (a) nebo (b) tohoto odstavce.

NEDISTRIBUUJTE ŽÁDNÉ NEVYŽÁDANÉ PŘÍSPĚVKY.

Naše, časem prověřené, firemní zásady nám neumožňují přijímat nebo odměňovat nevyžádané tvůrčí nápady, návrhy nebo materiály, takže buďte tak laskaví a nedistribuujte nevyžádané příspěvky na některé z našich stánek nebo jejich prostřednictvím. Doufáme, že pochopíte, že záměrem těchto zásad je zabránit v budoucnosti možným nedorozuměním, kdy se jiným může zdát, že se projekty námi vytvořené nebo vytvořené pod naším vedením podobají jejich vlastní tvůrčí práci.

Jestliže nám na některou ze stránek nebo jejich prostřednictvím pošlete záměrně nebo bezděčně nevyžádané příspěvky bez ohledu na náš požadavek, činíte tak, i když mezi námi neexistuje vůbec žádná dohoda o jakékoli odměně či posouzení vašich nevyžádaných příspěvků nebo jakékoli úplatě či odměně jakéhokoli druhu. Souhlasíte vlastně s tím, že veškeré příspěvky, které nám takto poskytnete, nejsou důvěrné povahy, že mezi vámi a námi není v žádném případě zamýšlen ani vytvořen žádný důvěrný vztah, a že neočekáváte žádné posouzení, odměnu nebo úplatu jakéhokoli druhu.

Ustanovení těchto podmínek používání se vztahují stejnou měrou na nevyžádané a vyžádané příspěvky, pokud není výslovně uvedeno jinak. My, naši uživatelé licence, distributoři, agenti, zástupci a jiní oprávnění uživatelé jsme oprávněni využívat a zveřejňovat všechny příspěvky a nebudeme povinní vůči vám nebo jiné osobě, která se domáhá vaším prostřednictvím náhrady za využití nebo zveřejnění některého příspěvku.

Aniž by tím byla omezena platnost výše uvedeného, poskytujete nám (a našim uživatelům licence, distributorům, agentům, zástupcům a jiným oprávněným uživatelům) stálou, nevýhradní, plně uhrazenou, bezúplatnou, dále poskytovatelnou a přenositelnou celosvětovou licenci podle všech autorských práv, práv z ochranných známek, patentů, obchodních tajemství a jiných duševních vlastnictví, která vlastníte nebo kontrolujete, adresně či neadresně používat, reprodukovat, přenášet, tisknout, publikovat, zobrazovat, vystavovat, distribuovat, opakovaně distribuovat, kopírovat, hostovat, uchovávat, ukládat do vyrovnávací paměti, archivovat, indexovat, kategorizovat, připomínkovat, vysílat, přehrávat, editovat, upravovat, pozměňovat (včetně, mimo jiné, odstranění textu a hudby nebo nahrazení textu a hudby v libovolném, námi vybraném, příspěvku), adaptovat, překládat tyto příspěvky a na jejich základě vytvářet odvozená díla a veřejně je předvádět a jinak využívat, vcelku nebo z části, ve všech mediálních formátech a kanálech známých v současnosti nebo později vynalezených (včetně, mimo jiné, stránek skupiny Disney, stránek třetích stran, našich vysílacích a kabelových sítích a stanicích, našich širokopásmových a bezdrátových platforem, produktů a služeb, fyzických médií a divadelních adaptací) za jakýmkoli účelem v jakémkoli mediálním formátu a prostřednictvím jakéhokoli mediálního kanálu včetně, mimo jiné, zpravodajského, reklamního, propagačního, marketingového, obchodního nebo komerčního účelu, aniž bychom vás o tom dále informovali, aniž bychom vás či nějakou jinou fyzickou či právnickou osobu žádali o povolení nebo aniž byste od nás vy či nějaká jiná fyzická či právnická osoba požadovali platbu (dále jen „licence na příspěvky”).

Předáním příspěvku prohlašujete a ujišťujete, že váš příspěvek a jeho předání odpovídá pravidlům etického chování (která jsou stanovena níže v článku 8 nazvané „PRAVIDLA ETICKÉHO CHOVÁNÍ“) a dalším požadavkům těchto podmínek používání, a že jste vlastníkem nebo máte potřebná práva, oprávnění, souhlasy a povolení využít a oprávnit nás k využití tohoto příspěvku všemi způsoby přepokládanými v těchto podmínkách používání (včetně licence na příspěvky), aniž by bylo potřeba jakékoli povolení nějaké další fyzické nebo právnické osoby či platba této další fyzické nebo právnické osobě. Tyto podmínky používání (včetně licence na příspěvky) neomezují žádné minulé nebo budoucí poskytnutí, svolení, souhlasy, postoupení a vzdání se práv, které jste mohli učinit nebo učiníte ohledně příspěvků.

Tímto prohlašujete, že ve všech případech příspěvků, které předkládáte a které obsahují původní písně nebo nahrávky, jste členem příslušné organizace práv záznamu díla pomocí přístroje a/nebo práv živého provozování a že licence na všechny hudební skladby (včetně textů) obsažené v takových příspěvcích je pro nás (stejně tak jako pro naše uživatele licencí, distributory, agenty, zástupce a jiné oprávněné uživatele) dostupná přímo u takové organizace. Podle příslušného zákona, navzdory výše uvedenému a bez ohledu na to, zda jste členem některé takové organizace, nám (a našim uživatelům licencí, distributorům, agentům, zástupcům a jiným oprávněným uživatelům) tímto poskytujete stálou, nevýhradní, nezrušitelnou, plně uhrazenou, bezúplatnou, dále poskytovatelnou a přenositelnou celosvětovou licenci k veřejnému provozování všech hudebních skladeb (včetně textu) a zvukových nahrávek obsažených v těchto příspěvcích.
Tímto vám poskytujeme neexkluzivní oprávnění tvořit odvozené dílo na základě našich autorských děl (v celku nebo z části) v případech, kdy vás žádáme o příspěvky prostřednictvím funkcí a aktivit na některé ze stránek (včetně, mimo jiné, her, sázek, soutěží, propagačních akcí) a veřejných fór (definovaných níže v článku 7 nazvané „VEŘEJNÁ FÓRA A KOMUNIKACE”), kde se vyžaduje použití našich autorských děl (v celku nebo z části); avšak za předpokladu, že tímto souhlasíte s postoupením a tímto nám (a našim uživatelům licencí, distributorům, agentům, zástupcům a jiným oprávněným uživatelům) postupujete všechna převoditelná práva k takovým dílům. Jestliže nám (a našim uživatelům licencí, distributorům, agentům, zástupcům a jiným oprávněným uživatelům) nejsou tato práva postoupena, jste odpovědni za všechny škody nám (anebo našim uživatelům licencí, distributorům, agentům, zástupcům a jiným oprávněným uživatelům) způsobené v souvislosti s tímto nepostoupením práv. Souhlasíte s výše uvedeným poskytnutím práv, svolení, souhlasů a převodů, ať už vaše příspěvky použijeme nebo ne.

Tímto nás ustanovujete svým agentem zplnomocněným sjednat a vyhotovit libovolný dokument anebo provést libovolný úkon, který můžeme považovat za vhodný pro potvrzení poskytnutí práv, svolení, souhlasů, převodů a zřeknutí se práv stanovených v těchto podmínkách používání.

Souhlasíte s tím, že žádný příspěvek, který nám poskytnete, není poskytnut jako důvěrný a že mezi vámi a námi není v žádném případě zamýšlen nebo vytvořen žádný důvěrný vztah. V případech, že existují nějaká „morální“, „dodatečná“ nebo podobná práva pro příspěvky nebo k příspěvkům, která výhradně nevlastníme, a v případech, kdy to můžete podle platného zákona udělat, souhlasíte s tím, že si tato práva nebude vynucovat ani na nás ani na našich uživatelích licencí, distributorech, agentech, zástupcích a jiných oprávněných uživatelích a stejnou dohodu o nevynucování práv získáte od všech ostatních, kteří mohou taková práva vlastnit.

Aniž byste tím omezili rozsah licence na příspěvky nebo jakéhokoli budoucího poskytnutí práv, svolení, souhlasů, převodů a zřeknutí se práv, které můžete ohledně příspěvků učinit, ratifikujete tímto veškerá předchozí poskytnutí práv, svolení, souhlasů, převodů a zřeknutí se práv, která jste ohledně příspěvků nám předložených učinili.


4.      PŘÍSTUP NA STRÁNKU Z VAŠEHO MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ

Pro přístup na stránku z vašeho mobilního zařízení, získání licence a stahování obsahu stránky musíte mít (i) povolení osoby, která platí účet, (ii) mobilní zařízení podporující WAP, (iii) aktivovaný WAP u svého operátora a (iv) dostatečný zákaznický kredit u svého operátora.

POPLATKY ZA POUŽÍVÁNÍ STRÁNKY Z VAŠEHO MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ

Veškeré poplatky a náklady vzniklé při používání stránky z vašeho mobilního zařízení se vybírají prostřednictvím vašeho mobilního účtu. To znamená, že váš operátor sítě od vás vybírá příslušnou částku za nás a pak ji posílá nám.

DATOVÉ TARIFY

Při přístupu na některou ze stránek z vašeho mobilního zařízení budou platit standardní sazby vašeho operátora pro přenos zpráv, dat a jeho další sazby a poplatky. Měli byste si u svého operátora zjistit, jaké má tarify a ceny.
Kromě toho se může stát, že váš operátor zakázal nebo omezil stahování, instalace nebo používání určitých služeb, které vám poskytujeme prostřednictvím mobilního zařízení (dále jen „mobilní služby“) a že ne všechny mobilní služby budou fungovat u všech operátorů nebo zařízení. Ověřte si u svého operátora, zda jsou mobilní služby u vašeho mobilního zařízení k dispozici a jaká případná omezení se vás mohou týkat při jejich využívání.

DOPLŇKOVÉ POPLATKY

Obsah, např. hry, který máte na našich stránkách k dispozici, si můžete stáhnout na základě zakoupení licence. Při nákupu licence umožňující používání a stažení určitého obsahu ze stránky můžete platit za tento obsah kromě standardních sazeb za přenos dat i další poplatky (dále jen „doplňkové poplatky“). Na stránkách dostanete informace o všech doplňkových poplatcích před dokončením nákupu příslušné licence. Doplňkové poplatky jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a podobných spotřebních daní a podléhají změně.
Určitý obsah můžeme nabízet bez doplňkových poplatků nebo za snížené doplňkové poplatky. Pokud chcete tyto výhody využívat, musíte sledovat reklamy nebo dostávat jiné marketinkové informace před anebo po použití takového obsahu. Přístupem, stažením nebo jiným použitím takového obsahu souhlasíte s tím, že budete dostávat tyto reklamy nebo jiná marketinková sdělení pokaždé, když použijete příslušný obsah. Pokud si nepřejete nadále dostávat tyto reklamy nebo jiná marketinková sdělení, musíte přestat používat obsah a vymazat ho ze svého mobilního zařízení.
Kdykoli použijete obsah on-line, budou používány normální sazby vašeho operátora způsobem vysvětleným ve výše uvedené části “Datové tarify” a my vás o tom budeme informovat pokaždé, když budete muset být při používání tohoto obsahu připojeni on-line.

ZÍSKÁNÍ LICENCE PRO MOBILNÍ OBSAH

Chcete-li získat licenci na některý mobilní obsah, který je k dispozici na stránkách, postupujte podle uvedených pokynů. Závaznou objednávku licence na vybraný obsah za zobrazenou cenu (pokud je uvedena) učiníte kliknutím na příslušný odkaz nebo tlačítko.
Ujistěte se prosím, že jste vybrali správný obsah, dříve, než kliknete na příslušný odkaz nebo tlačítko, protože stránky vám neumožní změnit po kliknutí objednávku.
Pokud Disney přijme vaši objednávku, budete mít vybraný obsah k dispozici na vašem mobilním zařízení. Naúčtují se vám případné příslušné dodatečné poplatky a sazby za přenos dat uvedené na stránkách. Je možné, že po dodání obsahu ho budete muset uložit na vaše mobilní zařízení. Uložený obsah vám bude k dispozici, dokud ho nevymažete nebo dokud nevyměníte nebo nezlikvidujete svoje mobilní zařízení. Obsah nebude nahrazen, jakmile ho jednou z vašeho mobilního zařízení vymažete.
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakmile jednou získáte licenci na obsah způsobem popsaným v těchto podmínkách používání, jsme povinni poskytnout vám příslušné služby okamžitě. Stejně tak souhlasíte s tím, že nebudete mít nárok na uplatnění žádného času „na rozmyšlenou“ pro zrušení licenční dohody, pokud místní závazný zákon výslovně nepovoluje něco jiného.
Kromě rozsahu povoleného zákonem, obsah není vyměnitelný nebo refundovatelný.


5.      ÚČTY

Stránka od vás může požadovat, abyste si kvůli účasti v určitých aktivitách nebo zajištění dalších výhod vytvořili účet. Souhlasíte s tím, že o sobě poskytnete pravdivé, přesné, aktuální a úplné informace vyžadované našimi registračními postupy, budete je udržovat a aktualizovat („registrační údaje”). Nesmíte se vydávat za nějakou jinou fyzickou nebo právnickou osobu nebo zkreslit svou totožnost či spojení s nějakou jinou fyzickou nebo právnickou osobu, včetně používání uživatelského jména, hesla či jiné informace týkající se účtu jiné osoby nebo jména, podoby, hlasu, vyobrazení nebo fotografie jiné osoby, nebo poskytnout nepravdivé informace o rodiči či poručníkovi, pokud náš registrační proces tyto informaci vyžaduje. Uznáváte a souhlasíte s tím, že můžeme učinit kroky umožňující ověření přesnosti poskytnutých informací včetně bleskových kontrol některého mobilního čísla na rodiče nebo poručníka, které poskytnete. Souhlasíte také s tím, že nás okamžitě uvědomíte na adrese uvedené v článku 18 o každém neoprávněném použití vašeho uživatelského jména, hesla či jiné informace týkající se vašeho účtu nebo o každém dalším porušení bezpečnosti, kterého si všimnete ve vztahu k některé ze stránek nebo v souvislosti s ní. Kromě toho souhlasíte s tím, že se na konci každé relace ze svého účtu odhlásíte.

Můžeme pozastavit nebo zrušit váš účet a vaši možnost používat stránky nebo jejich část kvůli vydávání se za nějakou jinou fyzickou nebo právnickou osobu, za zkreslování vaší totožnosti, za jiné nedodržení těchto podmínek používání nebo jiných zvláštních podmínek souvisejících s určitou službou, za porušení autorského práva nebo z nějakého jiného důvodu.


6.      BODOVÝ SYSTÉM STRÁNEK DISNEY

Čas od času nabídneme bodování, kde můžete získat body za čas strávený na stránkách, stahování obsahu nebo účast v aktivitách na stránkách (dále jen „bodový systém“). Tyto body se mohou vyměnit za obsah, který vám nabídneme prostřednictvím bodového systému.

Informace o tom, kdy bude bodový systém k dispozici, jak bude vypadat a jak můžete získat body, budou vyvěšeny na příslušných stránkách. Vyhrazujeme si právo změnit podmínky bodového systému nebo ho kdykoli, pouze na základě našeho vlastního uvážení, zrušit. O této skutečnosti vás můžeme, ale nemusíme informovat.


7.      VEŘEJNÁ FÓRA A KOMUNIKACE

„Veřejné fórum“ znamená prostor, stránku nebo funkci nabízené jako součást stránky, které umožní uživatelům nebo návštěvníkům stránky distribuovat příspěvky přístupné jednomu nebo více uživatelům nebo návštěvníkům včetně prostoru pro chatování, vývěsní desky, zasílání textových zpráv on-line, mobilního zasílání textových zpráv, prostředí společenské komunity, profilové stránky, konverzační stránky, blogu, e-mailové funkce (včetně elektronických přání a e-mailů „pošlete příteli“).

Berete na vědomí, že veřejná fóra a funkce, které nabízejí, jsou obvykle pro veřejnost a ne pro soukromou komunikaci. Uvědomte si prosím, že kdykoli poskytnete osobní informace on-line, prostřednictvím veřejného fóra, tuto informaci mohou získat a použít lidé, které neznáte. Nemůžeme zaručit bezpečnost nebo soukromí jakékoli informace, kterou se rozhodnete prozradit pomocí některého z těchto médií. Tyto informace poskytujete na své vlastní riziko. Doporučujeme, abyste neposkytovali žádné své osobní údaje (např. telefon, e-mail nebo adresu bydliště) nebo osobní údaje někoho jiného prostřednictvím veřejného fóra. Níže uvedený článek 17 uvádí podrobné informace o naší ochraně osobních údajů (např. osobní údaje poskytované během registrace k účasti ve veřejném fóru).

Jste a zůstanete výhradně odpovědný za příspěvky, které distribuujete na některé ze stránek nebo jejím prostřednictvím tak, že je zašlete anebo vyvěsíte pod svým uživatelským jménem nebo jinak na některém veřejném fóru, a za následky jejich zaslání a vyvěšení.

Uznáváte, že použití některého příspěvku vyvěšeného na některém veřejném fóru je na vaše vlastní riziko. Například nejsme odpovědni a ani neschvalujeme názory, sdělení nebo doporučení vyvěšené nebo zaslané uživateli na některé veřejné fórum a zvláště odmítáme veškerou odpovědnost v souvislosti s nimi.

Vyhrazujeme si právo, na základě našeho svrchovaného vlastního rozhodnutí a bez předchozího upozornění, kdykoli a s uvedením nebo bez uvedení důvodu včetně, mimo jiné, případu, kdy váš přípěvek neodpovídá pravidlům etického chování, kontrolovat, odmítnout vyvěsit, odstranit nebo editovat příspěvky, i když nemáme žádnou povinnost to provádět nebo monitorovat jakékoli veřejné fórum. Jestliže se rozhodneme kontrolovat příspěvky, může kvůli tomu dojít k prodlení ve vyvěšení jejich obsahu na veřejném fóru. Jestliže budeme mít otázky týkající se vašich příspěvků včetně, mimo jiné, autorského práva, můžeme se s vámi spojit kvůli získání dalších informací včetně např. ověření, že vlastníte autorské právo nebo jinak získané povolení materiál vyvěsit.

Pokud se účastníte veřejného fóra, nikdy nepředpokládejte, že lidí jsou to, co o sobě říkají, že vědí to, co říkají, že vědí nebo že jsou spojeni s tím, o němž říkají, že jsou s ním spojeni. Informace získané z veřejného fóra nemusí být spolehlivé a není dobré činit jakékoliv kroky včetně obchodování nebo rozhodování o investicích, založené výhradně nebo převážně na informacích, které si nemůžete potvrdit. Nemůžeme být odpovědní za přesnost jakéhokoli příspěvku vyvěšeného na veřejném fóru a nebudeme odpovědni za žádný obchod, investici nebo jakákoliv jiná rozhodnutí nebo kroky učiněné nebo neučiněné na základě těchto informací nebo obsahu.

Možnost přístupu do veřejných fór a jejich prohlížení a zasílání a vyvěšování příspěvků v rámci veřejného fóra, případně tyto činnosti samostatně, může podléhat určitému věkovému omezení anebo souvisejícím postupům nebo podmínkám, které můžeme na základě svého vlastního rozhodnutí kdykoli a z jakéhokoli důvodu revidovat. Každé takové věkové omezení, postup a podmínky budou vyvěšeny v rámci příslušného veřejného fóra, jak to bude vhodné.


8.      PRAVIDLA ETICKÉHO CHOVÁNÍ

Na stránkách platí tato pravidla etického chování. Používáním stránek souhlasíte s tím, že nebudete distribuovat žádný příspěvek, který

  1. (a) je nactiutrhačný, urážlivý, obtěžující, výhružný nebo narušuje právo na ochranu osobních údajů jiné osoby, (b) je bigotní, nenávistný nebo rasově či jinak útočný, (c) je agresivní, vulgární, obscénní, pornografický nebo jinak sexuálně otevřený, nebo (d) jinak poškozuje jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu,
  2. je nepřípustný nebo podporuje či hájí nezákonné aktivity nebo diskuze o nezákonných aktivitách s úmyslem se v nich angažovat včetně příspěvku, který je nebo představuje pokus o dětskou pornografii, zlovolné a úmyslné pronásledování a obtěžování, sexuální napadání, podvod, prodávání obscénních nebo kradených materiálů, prodej anebo zneužití drog, sexuální obtěžování, krádež nebo spiknutí za účelem provádění nějaké trestné činnosti,
  3. nedodržuje nebo porušuje některé právo třetí strany včetně (a) autorského práva, patentu, ochranné známky, obchodního tajemství nebo jiných vlastnických či smluvních práv, (b) práva na ochranu osobních údajů (nesmíte distribuovat jakékoli osobní údaje jiné osoby bez jejího výslovného souhlasu) či práva na informace, nebo (c) nějaký důvěrný závazek,
  4. je komerční povahy, obchodně orientován nebo propaguje či nabízí k prodeji jakékoli produkty, služby nebo něčeho jiného (ať už pro zisk nebo ne), nebo prosí o něco jiného (včetně žádostí o příspěvky nebo dary).
  5. obsahuje virus nebo nějaký jinou škodlivou komponentu nebo jinak ovlivňuje, znehodnocuje nebo poškozuje některou ze stránek nebo některou připojenou síť nebo se jinak vměšuje do používání nebo užívání stránek kteroukoli fyzickou nebo právnickou osobou,
  6. je protispolečenský, rušivý nebo zhoubný (do této kategorie patří i „štvavé“ (flaming), „nevyžádané“ (spamming), „zahlcující“ (flooding), „nenávistné“ (trolling) a “provokativní“ (griefing) příspěvky ve smyslu běžně chápaném a používaném na internetu), nebo
  7. se obecně netýká určeného námětu nebo tématu příslušného veřejného fóra.

Uznáváte a souhlasíte s tím, že při používání stránek můžete být vystavení působení příspěvků z různých zdrojů a že nejsme odpovědni za přesnost, užitečnost a zabezpečení těchto příspěvků nebo za práva duševního vlastnictví, která se k nim váží nebo s nimi souvisejí.
Nemůžeme zajistit a nezajistíme ani teď ani v budoucnosti, aby ostatní uživatelé dodržovali výše uvedená pravidla etického chování nebo všechna ostatní ustanovení těchto podmínek používání a abyste nebyli vystavení působení příspěvků, které jsou nepřesné, urážlivé, neslušné nebo jinak nevhodné. Tímto přebíráte veškeré riziko ublížení nebo újmy, které by byly následkem jakéhokoli takového nedodržení podmínek.


9.      SPOLUPRÁCE, ODSTRANĚNÍ PŘÍSPĚVKŮ

Aniž by tím bylo dotčeno kterékoliv z našich dalších práv vyplývající z těchto podmínek používání nebo ze zákona, vyhrazujeme si právo, ale odmítáme jakýkoli závazek nebo odpovědnost, (a) odmítnout vyvěsit či sdělit nebo odstranit libovolný příspěvek z některé stránky, který porušuje tato pravidla používání (včetně pravidel etického chování) a (b) v případech, kdy jsme schopni tak učinit podle platného zákona, identifikovat jakéhokoli uživatele třetí straně anebo prozradit třetím stranám jakýkoli příspěvek nebo osobně identifikovatelné údaje, když se v dobré víře domníváme, že tato identifikace nebo odhalení buďto (i) umožní dodržování zákonů včetně např. vyhovění soudnímu příkazu nebo soudní obsílce nebo (ii) pomůže vymoci tyto podmínky používání (včetně pravidel etického chování) anebo pravidla našich soutěží, sázek, propagačních akcí a her anebo ochrání bezpečnost nebo zabezpečení některé osoby nebo majetku včetně stránek. Kromě toho máme všechna práva odstranit příspěvky kdykoli ať už uvedením důvodu nebo bez něho.

Jestliže usoudíte, že se příspěvek neřídí těmto podmínkám používání (včetně pravidel etického chování), můžete nás o takovém příspěvku informovat postupem uvedeným na stránkách. Po obdržení takové informace můžeme (ale nemusíme) učinit kroky, které považujeme podle svého svrchovaného uvážení za vhodné.


10.      ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

INFORMACE, OBSAH A MATERIÁLY NA STRÁNKÁCH JSOU POSKYTOVÁNY „JAKO TAKOVÉ“ A NEVYDÁVÁME ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ A UJIŠTĚNÍ OHLEDNĚ TĚCHTO INFORMACÍ, OBSAHU A MATERIÁLŮ. ZEJMÉNA NEZARUČUJEME, ŽE FUNKCE OBSAŽENÉ V INFORMACÍCH, OBSAHU A MATERIÁLECH NA TĚCHTO STRÁNKÁCH (VČETNĚ, MIMO JINÉ, PŘÍSPĚVKŮ) JSOU PŘESNÉ, ÚPLNÉ NEBO AKTUÁLNÍ NEBO ŽE BUDOU NEPŘERUŠENÉ ČI BEZ CHYB, ŽE CHYBY BUDOU OPRAVENY, NEBO ŽE STRÁNKY NEBO SERVERY NEBO NĚKTERÝ SOFTWARE NEBO JINÁ ZAŘÍZENÍ, KTERÁ ČINÍ TUTO INFORMACI, OBSAH A MATERIÁLY DOSTUPNÉ, NEOBSAHUJÍ VIRY NEBO JINÉ ŠKODLIVÉ KOMPONENTY. NADTO PŘEBÍRÁTE CELKOVÉ NÁKLADY VEŠKERÉ POTŘEBNÉ ÚDRŽBY, OPRAV NEBO NÁPRAV. NEZARUČUJEME ANI NEVYDÁVÁME ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ OHLEDNĚ POUŽITÍ NEBO VÝSLEDKŮ POUŽITÍ LIBOVOLNÝCH INFORMACÍ, OBSAHU, MATERIÁLŮ, PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB OBSAŽENÝCH NEBO NABÍDNUTÝCH NA STRÁNKÁCH, DOSTUPNÝCH PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNEK NEBO JINAK NĚJAKÝM ZPŮSOBEM SOUVISEJÍ SE STRÁNKAMI VČETNĚ, MIMO JINÉ, PŘÍSPĚVKŮ NEBO STRÁNEK NĚKTERÉ TŘETÍ STRANY NEBO SLUŽEB PŘÍSTUPNÝCH POMOCÍ ODKAZU Z NĚKTERÉ ZE STRÁNEK Z HLEDISKA JEJICH SPRÁVNOSTI, PŘESNOSTI, ÚPLNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, BEZPEČNOSTI NEBO Z JINÉHO HLEDISKA. PLATNÝ ZÁKON NEMUSÍ UMOŽŇOVAT ODEPŘENÍ NEPŘÍMÝCH ZÁRUK, TAKŽE SE VÁS VÝŠE UVEDENÉ ODMÍTNUTÍ ZÁRUK NEMUSÍ TÝKAT. UVĚDOMTE SI PROSÍM, ŽE TÍM NEJSOU NIJAK OVLIVNĚNA VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA SPOTŘEBITELE.

Stránky mohou obsahovat (nebo můžete být posláni prostřednictvím stránky) odkazy na jiné stránky (dále jen „stránky třetích stran”) stejně tak jako články, reklamy, fotografie, text, grafiku, obrázky, designy, hudbu, zvuk, informační aplikační programové vybavení a další obsah nebo položky pocházející od třetích stran (dále jen „obsah třetích stran“). Výslovně odmítáme jakoukoli odpovědnost za přesnost, úplnost, vhodnost nebo dostupnost informací, obsahu a matriálů nacházejících se na stránkách nebo v obsahu třetích stran. Nemůžeme zajistit, abyste byli spokojeni se všemi produkty nebo službami, které koupíte ze stránky třetí strany, ze které je dostupná některá naše stránka nebo která je dostupná z některé naší stránky nebo s informacemi, obsahem nebo materiály třetích stran obsažených na našich stránkách (včetně, mimo jiné, příspěvků obsažených na veřejných fórech). Nepodporujeme žádné reklamy ani jsme neučinili žádné kroky, abychom potvrdili přesnost, úplnost nebo spolehlivost jakékoli z informací, obsahu a materiálů nacházejících se na stránkách nebo v obsahu třetích stran. PROTO NEVYDÁVÁME ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ A UJIŠTĚNÍ OHLEDNĚ STRÁNEK TŘETÍCH STRAN NEBO JAKÝCHKOLI JINÝCH STRAN UVEDENÝCH V NĚKTERÉM Z NAŠICH ADRESÁŘŮ NEBO OBSAHU NĚKTERÉ TŘETÍ STRANY A NEMŮŽEME BÝT POVAŽOVÁNI ZA ODPOVĚDNÉ ZA OBSAH, DOSTUPNOST, PŘESNOST, ZÁVAŽNOST, DODRŽENÍ AUTORSKÝCH PRÁV, ZÁKONNOST NEBO SLUŠNOST MATERIÁLŮ OBSAŽENÝCH NA STRÁNCE NEBO V OBSAHU TŘETÍ STRANY A NEVYDÁVÁME ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ A UJIŠTĚNÍ STRAN ZABEZPEČENÍ LIBOVOLNÉ INFORMACE, OBSAHU NEBO MATERIÁLŮ (VČETNĚ ZEJMÉNA KREDITNÍ KARTY A JINÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ), KTERÉ OD VÁS MŮŽE NĚKTERÁ TŘETÍ STRANA POŽADOVAT. S výhradou platného zákona se pokračováním na stránku třetí strany a provedením v jejím rámci nějakých kroků tímto se neodvolatelně vzdáváte veškerých nároků vůči nám ohledně informací, obsahu a materiálů obsažených na stránkách (včetně zejména příspěvků), na stránkách nebo v obsahu třetích stran a informací, obsahu a materiálů, které poskytnete některé stránce třetí strany (včetně zejména kreditní karty a jiných osobních údajů). Vážně vám doporučujeme, abyste provedli veškerá šetření, o nichž si myslíte, že jsou nezbytná nebo vhodná, ještě před tím, než budete pokračovat v jakékoli onlinové nebo offlinové transakci u některé z těchto třetích stran.

Nadto žádný obsah pojednávající o zdravotnických nebo lékařských záležitostech nemá být náhradou profesionální lékařské rady. S jakoukoli otázkou, kterou můžete mít ohledně zdravotního stavu, se obraťte na svého lékaře. Pokud si myslíte, že se z lékařského hlediska může jednat o naléhavý případ, zavolejte okamžitě svého lékaře nebo pohotovost. Veškeré riziko při spoléhání na jakoukoli informaci, která se objevila na stránkách, nesete výhradně vy sami.


11.      ODPOVĚDNOST ZA VÁŠ ÚČET (VAŠE ÚČTY)

Jste odpovědni za důvěrnost svého uživatelského jména (uživatelských jmen), hesla (hesel) a účtu (účtů) stejně tak jako všech aktivit, které se vyskytují ve vašem účtu (účtech). Tímto souhlasíte s tím, že nás, podniky naší skupiny (které jsou definovány v zákoně o společnostech z roku 1985), podniky našich poskytovatelů či uživatelů licence, distributorů, agentů, zástupců a jiných oprávněných uživatelů, podniky poskytovatelů či uživatelů licence, distributorů, agentů, zástupců a jiných oprávněných uživatelů naší skupiny, všechny příslušné zprostředkovatele, distributory, poskytovatele služeb a dodavatele výše uvedených právnických osob a všechny příslušné úředníky, ředitele, vlastníky, zaměstnance, agenty, zástupce a nabyvatele výše uvedených právnických osob (společně dále jen „odškodňované strany“) odškodníte za veškeré ztráty, odškodné, ručení, nároky, sankce, pokuty, výdaje a náklady (včetně nákladů na vyrovnání a zaplacení jakýchkoli soudních a ostatních poplatků a výdajů za vyšetření nebo obhajobu v případě jakýchkoli sporů nebo hrozících sporů) způsobené jakékoli odškodňované straně v souvislosti s jakýmkoli nárokem vzniklým kvůli tomu, že jste jakkoli porušili tyto podmínky používání, nebo nároky vzniklými kvůli vašemu používání stránek anebo vašeho účtu (účtů), budete je před nimi chránit a neobviníte je z nich. Vynasnažíte se ze všech sil s námi spolupracovat při obraně před jakýmkoli nárokem. Vyhrazujeme si právo zaměstnat na své vlastní náklady zvláštního právního zástupce a převzít výhradní obhajobu a kontrolovat veškeré záležitosti, které jinak budou předmětem odškodnění z vaší strany.


12.      NAŠE ODPOVĚDNOST

ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NEOMEZUJEME NAŠI ODPOVĚDNOST ZA SMRT NEBO OSOBNÍ ZRANĚNÍ ZPŮSOBENÉ NAŠÍ NEDBALOSTÍ NEBO ZA NAŠE PODVODNÉ PŘEKROUCENÍ NEBO ZATAJENÍ NEBO ZA NĚJAKÝ NĚJAKOU JINOU ODPOVĚDNOST, KTERÁ NEMŮŽE BÝT VYLOUČENA NEBO OMEZENA PODLE PLATNÝCH ZÁKONŮ.

S VÝHRADOU PLATNÉHO ZÁKONA MY, PODNIKY NAŠÍ SKUPINY, PODNIKY NAŠICH POSKYTOVATELŮ ČI UŽIVATELŮ LICENCE A JEJICH PŘÍSLUŠNÍ ZPROSTŘEDKOVATELÉ, DISTRIBUTOŘI, POSKYTOVATELÉ SLUŽEB A DODAVATELÉ NEPŘIJÍMÁME ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNOU ZTRÁTU, ODŠKODNÉ, VÝDAJE NEBO NÁKLADY VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM JAKÉHOKOLI SOFTWARU, APLIKACE, ZAŘÍZENÍ NEBO NĚJAKÉHO JINÉHO MATERIÁLU, KTERÝ VÁM BYL POSKYTNUT V SOUVISLOSTI S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM STRÁNEK, ANI ZA ŽÁDNOU ZTRÁTU, KTERÁ NENÍ PŘÍMÝM A PŘIMĚŘENĚ PŘEDVÍDATELNÝM NÁSLEDKEM (A) POUŽÍVÁNÍ ČI NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT STRÁNKY NEBO OBSAH NEBO (B) CHOVÁNÍ ČI KROKŮ, ONLINOVÝCH NEBO OFFLINOVÝCH, NĚKTERÉHO UŽIVATELE STRÁNEK NEBO NĚKTERÉ JINÉ FYZICKÉ NEBO PRÁVNICKÉ OSOBY, I KDYŽ JSME BYLI INFORMOVÁNI O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD.

KDYŽ POUŽÍVÁTE STRÁNKY PRO MOBILNÍ SLUŽBY, NEJSME ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI SELHÁNÍ STRÁNEK NEBO MOBILNÍCH SLUŽEB VČETNĚ PŘÍPADŮ, KDY VAŠE MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ NENÍ KOMPATIBILNÍ S OBSAHEM, KTERÝ JSTE SI OBJEDNALI, ZA ŽÁDNÉ SELHÁNÍ PROPOJITELNOSTI VAŠEHO MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ NEBO KDYŽ JSTE POSKYTLI NESPRÁVNÉ ČÍSLO ZAŘÍZENÍ.

MŮŽEME KDYKOLI, JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM AŤ UŽ S UVEDENÍM DŮVODU NEBO BEZ NĚJ ZMĚNIT STRÁNKY NEBO VYMAZAT JEJICH OBSAH ČI FUNKCE NEBO JAKÉKOLI SLUŽBY POSKYTOVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNEK.

OMEZENÍ, VÝLUKY A NEUZNÁNÍ ODPOVĚDNOSTI NEJEN V TÉTO ČÁSTI, ALE I KDEKOLI JINDE V TĚCHTO PODMÍNKÁCH POUŽÍVÁNÍ PLATÍ V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝM ZÁKONEM.


13.      PŘÍPADY MIMO NAŠI PŘIMĚŘENOU KONTROLU

Podle těchto podmínek používání neručíme ani neneseme odpovědnost za žádné prodlení v plnění svých závazků nebo jejich nesplnění, pokud toto prodlení nebo neplnění vznikne z jakékoli příčiny, které je mimo naši přiměřenou kontrolu včetně, mimo jiné, úkonů třetích stran jako jsou poskytovatelé sítě. Tato podmínka nijak neovlivňuje vaše zákonná práva spotřebitele.


14.      PRÁVO A SOUDNÍ PŮSOBNOST

Tyto podmínky používání se řídí a jsou vykládány podle zákonů Anglie a Walesu, a všechny žaloby nebo nároky vyplývající z těchto podmínek používání budou výhradně spadat do působnosti soudů v Londýně, Anglie, a vy tímto souhlasíte a podřídíte se osobní působnosti těchto soudů za předpokladu, že nic nezbrání uplatnění a prosazení závazného a platného práva. Neposkytujeme žádné ujištění o tom, že informace, obsah a materiály na stránkách (včetně příspěvků) jsou vhodné nebo dostupné k použití na některém určitém místě. Jestliže se rozhodnete vstoupit na stránky, činíte tak ze své vlastní iniciativy a odpovídáte za dodržování všech aplikovatelných zákonů včetně místních.


15.      DODATKY K TĚMTO PODMÍNKÁM POUŽÍVÁNÍ

Vyhrazujeme si právo kdykoli dle svého vlastního uvážení změnit, pozměnit, doplnit nebo vymazat části těchto podmínek používání, jak dočasně tak i trvale. V případě, že tak učiníme, budeme vás informovat o takové změně, pozměnění, dodatku nebo vymazání e-mailem zaslaným na poslední e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli anebo vyvěšením upozornění na takovou změnu, pozměnění, dodatek nebo vymazání na nápadném místě stránek. Každá taková změna, pozměnění, dodatek nebo vymazání vstoupí v platnost buďto sedm (7) kalendářních dnů po odeslání elektronického upozornění na vaši adresu nebo sedm (7) kalendářních dnů po našem vyvěšení tohoto upozornění na stránky, na nichž platí tyto podmínky používání, podle toho, který termín nastane dříve. Jestliže nesouhlasíte s některou trvalou změnou, můžete svůj účet zrušit.

Uvědomte si prosím, že jste vždy odpovědní za aktualizaci svých osobních údajů a za poskytnutí své současné e-mailové adresy. V případě, že poslední e-mailová adresa, kterou jste nám poskytli, neplatí nebo z nějakého jiného důvodu není možné doručit vám výše uvedené upozornění, naše odbavení e-mailu obsahujícího toto upozornění přesto představuje platné upozornění o změnách, pozměněních, dodatcích nebo vymazáních popsaných v upozornění.


16.      UKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ

Tyto podmínky používání jsou platné, dokud vy nebo my jejich platnost neukončíte. Platnost těchto podmínek používání můžete ukončit kdykoli přerušením používání stránek a zničením všech materiálů získaných ze stránek a veškeré související dokumentace a všech jejich kopií a instalací, ať již byly učiněny podle těchto podmínek nebo jinak.

Pokud porušíte nebo nedodržíte některou věcnou podmínku nebo ustanovení těchto podmínek používání, můžeme vám bez jakéhokoli omezení na základě našeho svrchovaného rozhodnutí okamžitě vypovědět tyto podmínky používání (včetně vašeho přístupu na stránky a na všechny stránky Disney Group). Při vypovězení musíte přestat používat stránky a zničit všechny materiály získané ze stránek a všechny jejich kopie, ať již byly učiněny podle těchto podmínek nebo jinak.

Přijali jsme a zavedli politiku dovolující zrušit za příslušných okolností účty uživatelů, kteří opakovaně porušují autorské právo. Jakákoli podvodná, urážlivá nebo jinak nezákonná aktivita může být také důvodem pro zrušení vašeho účtu a můžete být nahlášeni příslušným orgánům vynucujícím dodržování zákona.

Ustanovení těchto podmínek používání, která by svou povahu měla platit i po vypovězení těchto podmínek používání, budou platit i po tomto vypovězení.


17.      OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Stránka si může vyžádat příspěvky prostřednictvím funkcí nebo činností např. soutěží nebo veřejných fór. Jestliže o ně požádáme a vy nám poskytnete osobně identifikovatelné údaje jako součást nějakého příspěvku (s výjimkou veřejných fór, kde pro vaše rozhodnutí prozradit osobní údaje veřejnosti platí ustanovení výše uvedeného článku 7), uplatníme obvykle naši ochranu osobních údajů nebo ochranu osobních údajů uvedenou na stránce na místě, kde se příspěvky odevzdávají.

Další informace o způsobu shromažďování a ukládání veškerých osobních údajů, které nám poskytnete při používání stránek, naleznete v naší Ochraně osobních údajů.


18.      VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Jestliže bude jakékoliv ustanovení těchto podmínek používání nezákonné, neplatné nebo z nějakého důvodu nevymáhatelné, bude toto ustanovení považováno za vydělené z těchto podmínek používání a neovlivní platnost a vymahatelnost jakýchkoliv zbývajících ustanovení. Jestliže porušíte tyto podmínky používání a my proti vám neučiníme žádné kroky, neznamená to, že jsme se vzdali svých práv týkajících se vašeho porušení, a budeme i nadále oprávněni použít svá práva a nápravná opatření v jakékoli jiné situaci, kdy tyto podmínky používání porušíte.

Kromě případů, kdy je výslovně stanoven opak, tyto podmínky používání nemají být ve prospěch jakékoli osoby, která není stranou podmínek, ani nebudou takovou osobou vynutitelné podle žádného platného zákona nebo jinak, s výjimkou případů, kdy si některý z podniků naší skupiny může vynutit jakékoli ustanovení těchto podmínek používání, jako by byl jejich stranou.

Tyto podmínky používání jsou vám kdykoli k dispozici na : https://disneytermsofuse.com/czech-czech-republic/.


19.      INFORMACE PRO OPERÁTORY VYSÍLÁNÍ

  1. Provozovatelem TV kanálů Disney Channel je Disney Channel (Benelux) B.V., organizační složka sídlem na adrese: Mánesova 5, 120 00 Praha 2, Česká republika. S diváckými dotazy se prosím obraťte na: pomoc@disney.cz
  2. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se sídlem na adrese: Škrétova 44/6, 120 00 Praha 2, Česká republika, dohlíží a reguluje provozování televizního vysílání kanálu.”

Jestliže máte nějaké dotazy, můžete nám napsat na adresu:
Legal Department
Disney Interactive Media Group
3 Queen Caroline Street
London W6 9PE
Velká Británie