Czech / čeština – DMCA Notices

Print
Download PDF


Oznámení DMCA

V souladu s hlavou 17 oddílu 512(c)(2) sbírky zákonů Spojených států je třeba oznámení o údajném porušení autorského práva zaslat Zástupci pověřenému poskytovatelem Služby.

Oznámení je třeba podat u níže uvedeného pověřeného Zástupce: Poskytovatel Služby: The Walt Disney Company

Jméno Zástupce pověřeného k přijímání oznámení o údajném porušení: TWDC Designated Agent

Celá adresa pověřeného Zástupce pro zasílání oznámení: 500 South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, USA

Telefonní číslo pověřeného Zástupce:  +1 818-560-1000

Faxové číslo pověřeného Zástupce: +1 818-560-4299

E-mailová adresa pověřeného Zástupce: designated.agent@dig.twdc.com

 

Aby oznámení bylo účinné, musí být učiněno písemně a obsahovat následující:

  1. Fyzický nebo elektronický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka výlučného práva, jež bylo údajně porušeno;
  2. Identifikaci autorské práce, jejíž právo bylo porušeno, nebo v případě, že oznámení pokrývá vícero autorských prací na jedněch online stránkách, zástupný seznam takovýchto prací umístěných na stránkách;
  3. Identifikaci materiálu, jehož právo bylo porušeno, nebo který je předmětem nekalého jednání, a který se má odstranit nebo znepřístupnit, a informace přiměřeně postačující k tomu, abychom směli tento materiál lokalizovat;
  4. Informace přiměřeně postačující k tomu, abychom směli kontaktovat stěžující si stranu, např. adresu, telefonní číslo a případně elektronickou e-mailovou adresu, na kterých lze stěžující si stranu kontaktovat;
  5. Prohlášení o tom, že stěžující si strana je v dobré víře přesvědčená, že použití materiálu tvrzeným způsobem není dovolené vlastníkem autorského práva, jeho zástupcem nebo ze zákona; a
  6. Prohlášení, že informace v oznámení jsou správné a že pod pohrůžkou pokuty za křivé svědectví je stěžující si strana oprávněna jednat jménem vlastníka výlučného práva, které bylo údajně porušeno.

 

Skutečnost, že jsme určitý materiál odstranili nebo k němu znemožnili přístup, vám můžeme sdělit formou veřejného oznámení u jakékoli Služby společnosti Disney, elektronickou poštou na e-mailovou adresu uživatele vedenou v našich záznamech, nebo písemnou komunikací zaslanou renomovanou poštovní službou na fyzickou adresu vedenou v našich záznamech. Pokud obdržíte takové oznámení, můžete pověřenému Zástupci předat písemné protioznámení, které bude obsahovat níže uvedené informace. Aby protioznámení bylo účinné, musí být učiněno písemně a obsahovat následující:

  1. Váš fyzický nebo elektronický podpis;
  2. Identifikaci materiálu, který byl odstraněn nebo znepřístupněn, a místo, na kterém se materiál dříve, než byl odstraněn nebo znepřístupněn, nacházel;
  3. Prohlášení pod pohrůžkou pokuty za křivé svědectví, že jste v dobré víře přesvědčen/a, že materiál byl odstraněn nebo znepřístupněn v důsledku chyby nebo chybné identifikace materiálu, jenž měl být odstraněn nebo znepřístupněn; a
  4. Vaše jméno, fyzickou adresu, telefonní číslo a prohlášení, že souhlasíte se soudní pravomocí Spojených států. Federální okresní soud pro soudní okres, ve kterém se nachází vaše fyzická adresa, nebo pro jakýkoli soudní okres, v němž se Disney Interactive může vyskytovat v případě, že vaše fyzická adresa je mimo Spojené státy, a prohlášení, že přijmete soudní obsílku od osoby, která provedla oznámení o údajném porušení práva materiálu, případně od zástupce takové osoby.