Swedish / svensk – Disney Terms of Use

Om du befinner dig i Sverige och bereder dig åtkomst till produkter eller tjänster från Disney som vänder sig till den svenska marknaden gäller våra användningsvillkor för Sverige.

Print
Download PDF

Användarvillkor

Senast updaterad 10 juli 2014

Disney Interactive har nöjet att kunna erbjuda er våra webbplatser, programvaror, applikationer, innehåll, produkter och tjänster (“Disney Services”), vilka kan vara märkta med varumärkena Disney, ABC, ESPN, Marvel, Lucasfilm, Club Penguin, Playdom eller något annat varumärke som ägs eller licensieras av Walt Disney Company. Dessa villkor reglerar er användning av och vårt tillhandahållande av Disney Services, som även omfattar de Disney Services vi gör tillgängliga på tredje parts webbplatser och plattformar, om dessa villkor visas i samband med er användning av Disney Services. VAR GOD LÄS DESSA VILLKOR NOGGRANT INNAN NI ANVÄNDER DISNEY SERVICES.

VARJE MÖJLIG SKILJAKTIGHET MELLAN ER OCH OSS MÅSTE LÖSAS GENOM ENSKILT BINDANDE SKILJEDOMSFÖRFARANDE. VAR GOD LÄS SKILJEDOMSKLAUSULERNA I DESSA VILLKOR EFTERSOM DE PÅVERKAR ERA RÄTTIGHETER UNDER DETTA KONTRAKT.

INGENTING I DESSA VILLKOR ÄR AVSETT ATT PÅVERKA ERA RÄTTIGHETER ENLIGT DEN LAGSTIFTNING SOM GÄLLER I ER HEMVIST. I HÄNDELSE AV KONFLIKT MELLAN SÅDANA RÄTTIGHETER OCH DESSA VILLKOR KOMMER ERA RÄTTIGHETER ENLIGT TILLÄMPLIG LOKAL LAGSTIFTNING ATT GÄLLA.

1.      Kontraktet mellan er och oss

Detta är ett kontrakt mellan er och Disney Interactive, ett bolag i Kalifornien med säte på adressen 500 South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, USA, eller mellan er och den tjänsteleverantör som tillhandahåller en viss Disney Services-tjänst, om dessa inte är samma part. Ni måste läsa och godkänna dessa villkor innan ni använder Disney Services. Om ni inte samtycker får ni inte använda Disney Services. Dessa villkor beskriver den begränsade grund på vilken Disney Services är tillgängliga och ersätter tidigare överenskommelser eller arrangemang.

Kompletterande villkor kan komma att gälla för vissa Disney Services-tjänster, som till exempel regler för en viss tävling, tjänst eller annan aktivitet, eller villkor som kan tänkas följa med ett visst innehåll eller programvara som är åtkomlig genom Disney Services. Kompletterande villkor meddelas i samband med den tillämpliga tävlingen, tjänsten eller aktiviteten. Samtliga eventuella kompletterande föreskrifter och villkor ska ses som tillägg till dessa villkor och ska gälla framför dessa villkor i händelse av en konflikt.

Vi kan komma att ändra dessa villkor. Varje sådan ändring blir gällande trettio (30) dagar efter att vi antingen skickar er ett meddelande eller lägger ut ändringen på Disney Services. Om ni inte godkänner någon ändring av dessa villkor måste ni sluta använda Disney Services. Vår kundtjänst har inte behörighet att ändra någon bestämmelse i dessa villkor, vare sig muntligt eller skriftligt.

Vi kan komma att omedelbart avsluta detta kontrakt med er (inklusive er tillgång till Disney Services) om ni underlåter att följa någon bestämmelse i dessa villkor.

2.      Disney Services

Disney Services är till för er personliga, icke-kommersiella användning och är endast avsedda för informations- och underhållningsändamål. De utgör ingen juridisk, ekonomisk, fackmannamässig, medicinsk eller hälsovårdsrelaterad rådgivning eller diagnos och kan inte användas för sådana ändamål. För att underlätta smidigt bedrivande av Disney Services över stora geografiska områden kan delar av vissa aktiviteter, som till exempel spel, simuleras för att undvika fördröjningar.

Disney Services är vår upphovsrättsskyddade egendom eller upphovsrättsskyddad egendom som tillhör våra licensgivare eller licensinnehavare och alla varumärken, firmanamn, design och andra immateriella rättigheter avseende Disney Services ägs av oss eller våra licensgivare eller licensinnehavare. Med undantag för vad som uttryckligen skriftligen överenskommits, får ingen del av Disney Services användas eller utnyttjas på något annat sätt än som en del av de Disney Services som har erbjudits till er. Ni får äga det fysiska mediet på vilka delar av Disney Services levereras till er, men vi behåller helt och hållet ägandet av Disney Services. Vi överför ingen äganderätt till någon del av Disney Services till er.

Licens för innehåll och programvara

Om en Disney Services-tjänst är konfigurerad till att möjliggöra användningen av programvara, innehåll, virtuella artiklar eller annat material som ägs eller är licensierat av oss ger vi er en begränsad, icke-exklusiv, icke-vidarelicensierbar, icke-överförbar licens för att få tillgång till och använda sådant program, innehåll, virtuell artikel eller annat material, endast för er personliga, icke-kommersiella användning.

Ni får inte kringgå eller inaktivera något innehållsskyddande system eller digital hanteringsteknik för rättigheter som används tillsammans med någon Disney Services-tjänst; dekompilera, bakåtutveckla, demontera eller på annat sätt minska någon Disney Services-tjänst till en läsbar form; avlägsna identifiering, upphovsrätts-e eller andra ägandemeddelanden; komma åt eller använda någon Disney Services-tjänst på ett olagligt eller obehörigt sätt, eller på ett sätt som antyder ett samband med våra produkter, tjänster eller varumärken. Ni får inte bereda er tillgång till eller använda någon Disney Services-tjänst i strid med kraven för USA:s exportkontroll och ekonomiska sanktioner. Genom att förvärva tjänster, innehåll eller programvara genom Disney Services garanterar ni att er tillgång till och användning av tjänsterna, innehållet eller programvaran kommer att efterleva dessa krav.

Friskrivningsklausuler och ansvarsbegränsning

DISNEY SERVICES TILLHANDAHÅLLS “I BEFINTLIGT SKICK” OCH “ALLTEFTER TILLGÄNGLIGHET.” VI FRISKRIVER OSS FRÅN ALLA VILLKOR, FRAMSTÄLLNINGAR OCH GARANTIER SOM INTE UTTRYCKLIGEN ANGES I DESSA VILLKOR.

VI ANSVARAR INTE GENTEMOT DIG FÖR INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, INKLUSIVE VINSTBORTFALL OCH EGENDOMSSKADA, ÄVEN OM VI VAR INFORMERADE OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR, EJ HELLER ANSVARAR VI FÖR DRÖJSMÅL ELLER BRISTANDE FULLGÖRELSE SOM ORSAKATS AV OMSTÄNDIGHETER BORTOM VÅR RIMLIGA KONTROLL. UNDER INGEN OMSTÄNDIGHET SKA VÅRT SAMMANLAGDA ANSVAR TILL DIG FÖR ALLA SKADOR, FÖRLUSTER OCH ÅTGÄRDSORSAKER ÖVERSKRIDA ETTUSEN AMERIKANSKA DOLLAR (US$ 1000).

DESSA FRISKRIVNINGSKLAUSULER OCH BEGRÄNSNINGAR PÅVERKAR INTE ERA RÄTTIGHETER I EGENSKAP AV KONSUMENT OCH GÖR INTE ANSPRÅK PÅ ATT BEGRÄNSA ANSVAR SOM INTE FÅR UTESLUTAS ENLIGT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING DÄR NI HAR ER HEMVIST.

Ändringar av Disney Services

Disney Services utvecklas hela tiden och kommer att förändras med tiden. Om vi gör en väsentlig ändring av Disney Services kommer vi att ge er besked inom rimlig tid och ni kommer att ha rätt att avsluta detta kontrakt.

Tillkommande begränsningar i användningen av Disney Services

Vi tillåter inte kommersiell eller affärsrelaterad användning av Disney Services eller annonsering eller erbjudande att sälja produkter eller tjänster (oavsett om det är för vinst) eller att värva andra (inklusive övertalningar att ge bidrag eller donationer). Ni samtycker till att inte avsiktligt eller vårdslöst införa ett virus eller annan skadlig komponent eller att i övrigt manipulera, försämra eller skada någon Disney Services-tjänst eller anslutet datanät eller att störa någon person eller enhets användning av någon Disney Services-tjänst. Ni samtycker till att inte använda någon programvara eller apparat som tillåter automatiserat spelande, påskyndat spelande eller annan manipulering av spelande eller spelklient och ni samtycker till att inte fuska eller på annat sätt modifiera en Disney Services-tjänst eller spelupplevelse för att skapa en fördel för en användare över en annan. Dessutom samtycker ni till att inte gå in på, övervaka, kopiera eller tillåta annan person att komma åt, övervaka eller kopiera någon beståndsdel av Disney Services genom att använda en robot, spindel, skavare eller andra automatiserade metoder eller manuella procedurer utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande.

Tredje parts tjänster och innehåll

Disney Services kan eventuellt integrera, vara integrerat i eller tillhandahållas i samband med tredje parts tjänster och innehåll. Vi kontrollerar inte dessa tredje parts tjänster och innehåll. Ni bör läsa användarvillkor och sekretessregler som gäller för sådana tredje parts tjänster och innehåll.

Om ni har tillgång till en Disney Services-tjänst genom att använda en Apple iOS, Android, Microsoft Windows-driven apparat eller Microsoft Xbox One ska Apple Inc., Google Inc. samt Microsoft Corporation vara tredje parts-förmånstagare avseende detta kontrakt. Sådana tredje parts-förmånstagare är emellertid inte parter till detta kontrakt och är inte ansvariga för bestämmelser eller underhåll avseende Disney Services. Ni samtycker till att er tillgång till Disney Services genom användning av dessa apparater också är föremål för de användarvillkor som framgår av sådan tredje parts tjänstevillkor.

Mobila datanät

När ni går in på Disney Services genom ett mobilt datanät, ert datanäts eller er roaming-leverantörs meddelandehantering, kommer data-avgifter och andra taxor och avgifter att gälla. Nedladdning, installation eller användning av vissa Disney Services kan eventuellt vara förbjudet eller begränsat av ert nättjänstföretag och eventuellt kommer inte alla Disney Services att fungera med ert nättjänstföretag eller er apparat.

3.      Ditt innehåll och konto

Användarskapat innehåll

Disney Services kan komma att tillåta er att kommunicera, skicka in, ladda upp eller på annat sätt göra tillgängligt texter, bilder, ljud, video, tävlingsbidrag eller annat innehåll (“Användarskapat innehåll”) som kan komma att vara tillgängligt och synligt för allmänheten. Tillgång till dessa funktioner kan bli föremål för åldersbegränsningar. Ni får inte skicka in eller ladda upp Användarskapat innehåll som är nedsättande, trakasserande, hotfullt, fanatiskt, hatfullt, våldsamt, vulgärt, oanständigt, pornografiskt eller i övrigt förolämpande eller som skadar eller rimligtvis kan förväntas skada någon person eller organisation, oavsett om sådant material är skyddat av lag.

Vi gör inte anspråk på ägande av ert Användarskapat r innehåll. Ni ger oss emellertid en icke-exklusiv, vidarelicensierbar, oåterkallelig och royalty-fri världsomfattande licens för samtliga upphovsrätter, varumärken, patent, affärshemligheter, sekretess- och publiceringsrättigheter och andra immateriella rättigheter att använda, återge, överföra, trycka, publicera, visa för allmänheten, ställa ut, distribuera, omfördela, kopiera, indexera, kommentera, modifiera, anpassa, översätta, skapa deriverade arbeten baserade på, utföra för allmänheten, göra tillgängligt och i övrigt utnyttja sådant Användarskapat innehåll, helt eller delvis, i alla medieformat och kanaler nu kända eller i framtiden utformade (däribland i samband med Disney Services och på tredje parts webbplatser och plattformar som till exempel Facebook, YouTube och Twitter), i obegränsat antal kopior och utan begränsning vad gäller tid, sätt och frekvens för användning, utan ytterligare meddelande till dig, med eller utan tillskrivning, och utan krav på medgivande från eller betalning till er eller någon annan person eller enhet.

Ni intygar att ert Användarskapat innehåll överensstämmer med dessa villkor och att ni äger eller har nödvändiga rättigheter och tillstånd, utan betalningskrav till någon annan person eller organisation, för att använda och nyttja samt att godkänna att vi använder och nyttjar ert Användarskapat innehåll på alla sätt under dessa villkor. Ni samtycker till att hålla oss och våra dotter- och koncernbolag och deras respektive anställda och ledning skadelösa från krav, förluster, ansvar, anspråk eller kostnader (inklusive legala arvoden) som görs gällande mot oss från tredje part på grund av eller i samband med vår användning och vårt nyttjande av Användarskapat innehåll. Ni samtycker även till att inte åberopa några ideella rättigheter, tillhörande rättigheter eller liknande rättigheter i eller till Användarskapat innehåll gentemot oss eller våra licenstagare, distributörer, agenter, representanter eller andra godkända användare och ni samtycker till att skaffa samma överenskommelse med andra som kan besitta sådana rättigheter.

I den utsträckning som vi godkänner att ni skapar, skickar, laddar upp, distribuerar, offentligt visar eller offentligt presenterar Användarskapat innehåll som kräver användning av vårt upphovsrättsskyddade material ger vi er en icke-exklusiv licens för att skapa en härledd produkt med hjälp av de av våra upphovsrättsskyddade produkter som krävs för att skapa material utifall sådan licens kommer förutsättas vid er upplåtelse till oss av alla rättigheter i produkten som ni skapat. Om sådana rättigheter inte förutsätts kommer er licens att skapa härledda produkter med våra upphovsrättsskyddade produkter vara ogiltig.

Vi har rätt men är inte skyldiga att övervaka, undersöka, skicka, ta bort, modifiera, förvara och granska Användarskapat innehåll eller kommunikation som skickats genom en Disney Services-tjänst, när som helst och oavsett anledning, inklusive i syfte att fastställa att Användarskapatinnehåll eller kommunikation överensstämmer med dessa villkor, utan förvarning till er. Vi är inte ansvariga för och stödjer inte och garanterar inte synpunkter, uppfattningar, råd eller rekommendationer som offentliggörs eller skickas in av användare.

Konton

Vissa Disney Services ger er tillstånd att skapa eller erfordrar att ni skapar ett konto för att delta eller för att säkerställa ytterligare förmåner. Ni samtycker till att inlämna och upprätthålla exakt, aktuell och fullständig information, inklusive era kontaktuppgifter för meddelanden och annan information från oss samt era betalningsuppgifter. Ni samtycker till att inte framställa eller förvränga er anknytning till någon person eller organisation, inklusive användningen av annan persons användarnamn, lösenord eller andra kontouppgifter eller någon annan persons namn eller liknande eller tillhandahålla falska uppgifter gällande en förälder, målsman eller förmyndare. Ni samtycker till att vi kan vidta åtgärder för att verifiera sanningsenligheten i den information som ni tillhandahåller, inklusive kontaktuppgifter till förälder, målsman eller förmyndare.

Vi har antagit och implementerat en policy som, under lämpliga omständigheter, ombesörjer avslutning av användarkonton som upprepande gör intrång i upphovsrätt. Utöver detta kan vi stänga av eller avsluta ert konto och er möjlighet att använda Disney Services om ni ägnar er åt, uppmuntrar eller förespråkar olagligt utövande eller om ni underlåter att iaktta dessa villkor eller tilläggsvillkor.

Lösenord och säkerhet

Ni ansvarar för att vidta rimliga åtgärder för att hemlighålla ert användarnamn och lösenord. Ni ansvarar även för samtliga aktiviteter på ert konto som ni rimligen kan kontrollera. Ni samtycker till att omedelbart informera oss om eventuell obehörig användning av ert användarnamn, lösenord eller andra kontouppgifter, och andra säkerhetsöverträdelser som involverar ditt konto eller Disney Services som kommer till er vetskap.

Era uppgifters säkerhet, integritet och sekretess är oerhört viktigt för oss. Vi har implementerat tekniska, administrativa och fysiska säkerhetsåtgärder som är avsedda att skydda era uppgifter från obehörig åtkomst, avslöjande, användning och ändring.

4.      Betalda transaktioner

Säljarens identitet

Försäljningar görs av Disney Interactive eller av den säljare som identifieras vid tidpunkten för försäljningen, om annan. Om ni har frågor kring er beställning ber vi er att kontakta säljaren på den adress som angivits för att bistå er vidare. Vissa butiksfasader inom Disney Services drivs av tredje parter och, i sådana fall, gäller andra eller ytterligare försäljningsvillkor som ni bör läsa när dessa presenteras för er.

Digitalt innehåll och virtuella artiklar

Vi kan komma att tillgängliggöra applikationer, spel, mjukvara eller annat digitalt innehåll på Disney Services till er för licensiering mot en engångsavgift. Vid köp av licens för tillgång till sådant material från en Disney Services-tjänst kommer avgifterna att redovisas för er i Disney Services-tjänsten innan ni fullföljer licensköpet.

Ert köp av en virtuell artikel eller en spelvaluta är en betalning för en begränsad, icke-överlåtbar licens gällande tillgång till och användning av sådant innehåll eller sådana funktioner i Disney Services. Virtuella artiklar (inklusive karaktärer och karaktärsnamn) eller spelvaluta som köps eller finns tillgängliga för er i Disney Services kan endast användas i anslutning till Disney Services där ni anskaffat dem eller där dessa utvecklats av er som en följd av spelets gång. Dessa artiklar är inte inlösbara och omfattas ej heller av återbetalning och kan inte handlas med mot pengar eller andra värdeartiklar utanför Disney Services. Vi kan komma ändra på eller upphöra med virtuella artiklar eller spelvalutor när som helst.

Prenumeration

Vissa Disney Services-tjänster kräver betalda prenumerationer för att ni ska få tillgång till dem. Genom att registrera er för en prenumeration samtycker ni till att er prenumeration automatiskt kommer att förnyas och såvida ni inte säger upp er prenumeration godkänner ni att vi debiterar er via ert betalningssätt för förnyelseperioden. Den automatiska förnyelseperioden kommer att vara densamma som vid den första prenumerationsperioden såvida inget annat redovisats för er vid tiden för försäljningen. Förnyelseavgifter kommer inte vara högre än priset för den direkt föregående prenumerationsperioden, exklusive eventuella säljfrämjande och rabatterade priser, såvida vi inte meddelar er om en prisändring innan er automatiska förnyelse sker. Från tid till annan kan vi komma att erbjuda en gratis testprenumeration för en Disney Services-tjänst. Om ni registrerar er för en gratis testprenumeration kommer vi att börja debitera ert konto när den gratis testprenumerationen utlöper såvida ni inte säger upp er prenumeration före denna tidpunkt.

Beställningsprocessen

Ni kommer att ha möjlighet att granska och bekräfta er beställning, inklusive leveransadress (om tillämpligt), betalningsmetod och produktinformation. Vi kommer att skicka ett meddelande till er när vi har godkänt er beställning och vårt godkännande kommer att anses slutfört och för alla syften vara effektivt kommunicerad till er vid tidpunkten när vi skickar meddelandet. Vid sådan tidpunkt kommer kontraktet att upprättas och bli bindande för både er och oss. Risken för förlust av någon av de varor ni har köpt och ansvaret att försäkra dessa övergår till er vid leveransen av de aktuella varorna.

Vi förbehåller oss rätten att kunna avvisa eller annullera beställning före leverans. Situationer som kan resultera i att er beställning annulleras innefattar bland annat system- och tryckfel, felaktigheter i produkten, prisinformation eller produkttillgänglighet, skälighet bland kunder där utbuden är begränsade eller där problem har identifierats av våra kredit- eller bedrägeriavdelningar. Vi kan även komma att begära ytterligare verifiering eller information innan vi godkänner en beställning. Vi kommer att kontakta er om någon del av er beställning annulleras eller om ytterligare information krävs för att godta er beställning. Om er beställning annulleras efter det att vi har behandlat er betalning, men innan leverans, kommer vi återbetala er betalning.

Betalning och fakturering

När ni anger betalningsuppgifter intygar ni att informationen är korrekt, att ni godkänner att betalningssättet som angivits får användas samt att ni kommer att meddela oss om eventuella ändringar gällande betalningsuppgifterna. Vi reserverar oss rätten att använda tredje parts tjänster för kreditkortsuppdatering i syfte att anskaffa aktuella upphörandedatum för kreditkort.

Ångerrätt; Returnering av varor

När ni prenumererar på en Disney Services-tjänst har ni rätt att säga upp eller annullera ert kontrakt inom fjorton (14) dagar efter mottagande och godkännande av dessa villkor och ni kommer då att erhålla fullständig återbetalning av den betalda prenumerationsavgiften. För halv- och helårsprenumerationer gäller fullständig återbetalning av betald avgift, om meddelande om ångerrätt eller annullering mottagits inom de första trettio (30) dagarna efter första dagen för första fakturering. Om vi återbetalar er prenumerationsavgift är ni ändå skyldig att betala övriga avgifter som uppkommit.

När du köper en licens för åtkomst till digitalt innehåll eller virtuella artiklar har du möjlighet att ge ditt samtycke till leverans vid tidpunkten för köpet. Genom samtycke till leverans godkänner du att du inte har rätt att avbryta och att licensavgiften inte kan återbetalas.

Ni har rätt att avsluta kontraktet med oss och returnera den fysiska varan inom trettio (30) dagar från det datum då ni mottog varan. Denna rätt gäller inte för artiklar eller produkter som vi på Disney Services har uppgett inte kan returneras, inklusive ljud- och videoinspelningar, datorprogram och cd- och dvd-skivor eller andra fysiska medier som har öppnats. Om du returnerar varor som inte är felaktiga kan du vara skyldig att betala för returfrakt och vi kan debitera en rimlig avgift om varan är använd.

Om du vill avbryta kontraktet måste du följa anvisningarna som gäller den aktuella Disney Services-produkten. Ett formulär för uppsägning finns här.

Personligt anpassade varor

Vänligen observera att rätten att avsluta avtalet och returnera varor inte gäller för personligt anpassade varor. Uppsägning och ändringar i personligt anpassade varor kan inte göras när ni väl har skickat in beställningen och personligt anpassade varor kan inte returneras såvida de inte har ett tillverknings- eller produktfel. Vi förbehåller oss rätten att enligt vårt eget omdöme inte ta emot personligt anpassade beställningar. Olämplig användning av våra personligt anpassade tjänster leder till att er beställning annulleras och eventuellt återbetalas.

Prissättning och moms

Vi kan komma att ändra priserna på de produkter och tjänster som vi erbjuder. Om ni betalar en periodisk prenumerationsavgift för en Disney Services-tjänst får ni ett meddelande om avgiftsändringarna eller faktureringssätten i skälig tid innan de ska betalas så att ni har tid att avsluta prenumerationen innan ändringen träder i kraft. När ni gör er beställning beräknar vi momsen och inkluderar beräkningen i det totala beloppet. Det faktiska momsbelopp som läggs på er beställning och debiteras ert betalningssätt baseras på beräkningar som görs den dag vi skickar produkten, oavsett var beställningen gjordes.

Internationell frakt och tull

När ni beställer varor som ska levereras till ett annat land än det land där säljaren finns kan ni komma att behöva betala importavgifter och skatter. Ni ansvarar för att dessa och eventuellt andra avgifter för tullklarering betalas. Observera att för varor som fraktas internationellt gäller eventuellt inte garantin; tillverkarens servicealternativ kan eventuellt inte vara tillgängliga; handböcker, anvisningar och säkerhetsvarningar kan eventuellt inte vara tillgängliga på det språk som talas i destinationslandet; varorna och medföljande material kan eventuellt inte ha utformats enligt destinationslandets standarder, specifikationer och märkningskrav och varorna är eventuellt inte förenliga med destinationslandets elnät (vilket innebär att adapter eller konverterare måste användas). Ni ansvarar för att säkerställa att varorna kan importeras till destinationslandet på laglig väg. När ni beställer från oss är mottagaren den registrerade importören och denne måste uppfylla alla lagar och bestämmelser i destinationslandet.

5.      Tävlingar

Tävlingar som ni anmäler er till på en Disney Services-tjänst kan ha tilläggsregler och tilläggsvillkor, men följande allmänna regler gäller oavsett om det finns avvikande bestämmelser i tilläggsregler eller tilläggsvillkor för tävlingen.

Tävlingsbidrag

Ditt tävlingsbidrag är Användarskapat innehåll och lyder under alla villkor i detta kontrakt som reglerar ert inskickade bidrag och vår användning av ert Användarskapat innehåll. Vi kan diskvalificera bidrag som inte har lämnats in i tid, är vilseledande, ofullständiga, korrupta, försvunna, olagliga, ogiltiga eller när tillämpligt medgivande från förälder inte har getts. Tävlingsbidragen begränsas till ett per person och bidrag via ombud, tredje part eller användning av flera identiteter tillåts inte. Användning av automatiserade bidrag, röster eller andra program är förbjudet och alla sådana bidrag (eller röster) kommer att diskvalificeras.

Vi förbehåller oss rätten att modifiera, stänga av eller avbryta en tävling eller utöka eller återuppta tävlingstiden eller diskvalificera en deltagare eller ett tävlingsbidrag när som helst utan föregåendemeddelande. Vi kommer att genomföra detta om det inte kan garanteras att tävlingen kan genomföras rättvist eller på rätt sätt av tekniska, juridiska eller andra anledningar eller om vi misstänker att någon har manipulerat tävlingsbidrag eller resultat, tillhandahållit felaktig information eller agerat på ett oetiskt sätt. Om vi avbryter eller avslutar en tävling kan priser delas ut på ett sätt som vi anser är rättvist och lämpligt i enlighet med den lokala lagstiftning som styr tävlingen.

Kvalifikationer

För att delta i en tävling måste ni vara registrerad hos Disney Services och ha ett aktivt konto med aktuell kontoinformation. Ni behöver inte köpa något för att vara med i tävlingen och era chanser att vinna förbättras inte genom ett köp. Våra anställda (och deras närstående) eller någon annan som är yrkesmässigt associerad med tävlingen får inte delta i tävlingen. Om ni är under 18 år (eller myndighetsåldern enligt tillämplig lag) och tävlingen är öppen för er kan vi behöva er förälders eller vårdnadshavares medgivande innan vi kan acceptera ert tävlingsbidrag. Vi förbehåller oss rätten att begära identitetshandlingar eller få bekräftat behörighetskrav och potentiella vinnande bidrag bekräftade och att personligen dela ut pris till vinnaren. Tävlingar gäller inte där de är förbjudna eller begränsas enligt lagstiftning. Potentiella vinnare som bor i jurisdiktioner där tävlingar kräver ett visst mått av kunskap kan behöva göra ett matematiktest för att kunna vinna ett pris.

Priser

Det finns inga kontantpriser eller alternativa priser, bortsett från att vi (eller den part som tillhandahåller priset) förbehåller oss rätten att byta ut ett pris mot ett liknande pris som har samma eller högre värde. Priser kan inte överföras (förutom till ett barn eller annan familjemedlem) eller säljas av vinnarna. Det går endast att vinna det antal priser som har angivits för tävlingen och alla priser kommer att delas ut under förutsättning att tillräckligt antal kvalificerade tävlingsbidrag har inlämnats och priserna har avhämtats på giltigt sätt före det datum som angivits för tävlingen. Efter detta datum kommer inga alternativa vinnare att utses och inga priser som inte hämtats ut kommer att delas ut. Om inget annat anges i beskrivningen av priserna innan tävlingsbidraget skickas in ansvarar vinnarna för alla kostnader och utgifter som associeras med att hämta ut ett pris. Varje vinnare ansvarar själv för alla skatter och vi förbehåller oss rätten att hålla inne betalning av tillämpliga skatter, och varje vinnare samtycker till att fylla i eventuella skatteformulär som krävs.

När ni accepterar ett pris samtycker ni till att i skälig omfattning delta i offentlig publicitet relaterad till tävlingen och ger oss ovillkorlig rätt att använda ert namn, ort, stad, stat, provins, land, bild, porträtt, prisinformation och era uttalanden om tävlingen för publicitet, reklam- och marknadsföringssyften och för att följa tillämplig lagstiftning, utan ytterligare tillstånd eller kompensation. Som villkor för att få ett pris kan vinnarna (eller deras föräldrar eller vårdnadshavare) komma att behöva underteckna och returnera en skriftlig försäkran om behörighet och en ansvars- och publicitetsfriskrivning.

6.      Ytterligare villkor

Policy om insända bidrag och oombedda idéer

Vår långvariga företagspolicy medger inte att vi accepterar eller tar hänsyn till oombedda kreativa idéer, förslag eller material. I anslutning till något ni skickar in till oss – oavsett om vi har bett om det eller inte – samtycker ni till att kreativa idéer, förslag eller annat material som ni skickar in inte gjorts i förtroende och att inget konfidentiellt eller förvaltande förhållande avses eller skapas mellan er och oss på något sätt och att ni inte förväntar er någon granskning, kompensation eller någon form av ersättning.

Krav avseende intrång i upphovsrätten

Meddelanden om krav avseende intrång i upphovsrätten och motsvarande meddelanden måste skickas till vårt utsedda ombud:

TWDC Designated Agent
The Walt Disney Company
500 South Buena Vista Street
Burbank, California 91521, USA
Telefon: +1 818-560-1000
Fax: +1 818-560-4299
E-post: designated.agent@dig.twdc.com

Vi kan endast ta emot meddelanden på samma språk som dessa villkor finns tillgängliga.

Vi kommer att svara direkt på meddelanden om invändning mot intrång i upphovsrätten som rapporteras till utsedd representant nämnd ovan i enlighet med gällande lag i USA (DMCA) eller om tillämpligt andra lagar. Med hänsyn till Disney Services lokalisering i USA måste dessa meddelanden innehålla erforderlig information enligt DMCA och som beskrivs detaljerat här.

Friskrivning från bindande skiljedom och kollektiv stämning

Ni och Disney Interactive samtycker till att alla tvister mellan oss ska lösas genom skiljedomsförfarande, med undantag av tvister som är hänförliga till verkställighet av våra immateriella rättigheter. Med tvist menas alla tvister eller processer mellan er och oss angående Disney Services eller dessa villkor, oavsett om det gäller avtal, skadestånd, garantier, lagstiftning eller föreskrifter eller annan juridisk eller rättslig grund. Du och Disney Interactive överlåter exklusiv behörighet till förlikningsmannen att utreda och förhandla om tolkning, relevans och verkställighet av dessa villkor eller utformning av detta kontrakt inklusive förhandlingsbarhet av varje tvist och krav på att alla eller delar av dessa villkor är eller kan vara ogiltiga.

Om en tvist uppstår måste ni eller Disney Interactive skicka ett meddelande avseende tvisten som ska innehålla namn, adress och kontaktuppgifter till den part som lämnat meddelandet, omständigheterna som gett upphov till tvisten och begärd ersättning. Meddelandet om tvisten ska skickas till Disney Interactive, 500 South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, USA, Attention: Legal/Arbitration Notice. Vi skickar eventuella meddelanden om tvisten till er utifrån de kontaktuppgifter vi har avseende er. Ni och Disney Interactive kommer att försöka lösa tvisten genom informella förhandlingar inom sextio (60) dagar från det datum då meddelandet skickades. Efter sextio (60) dagar kan ni eller vi påbörja skiljedomsförfarandet. Ni kan också väcka talan om en tvist i en domstol som handlägger mindre ärenden om tvisten uppfyller kraven för att tas upp i en domstol som handlägger bagatellmål, oavsett om ni först har genomgått informella förhandlingar eller ej.

Om ni och Disney Interactive inte kan lösa en tvist genom informella förhandlingar eller i en domstol som handlägger bagatellmål skatvisten lösas genom bindande skiljedomsförfarande. NI AVSÄGER ER RÄTTEN ATT VÄCKA TALAN VID ALLMÄN DOMSTOL INFÖR EN DOMARE ELLER JURY. Alla tvister kommer istället att lösas inför en neutral skiljedomare vars beslut kommer att vara slutgiltigt förutom en begränsad rättighet att överklaga enligt skiljedomslagarna i USA. Skiljedomsförfarandet kommer att ledas av American Arbitration Association (“AAA”) under de kommersiella skiljedomsreglerna och dess tilläggsprocedurer för konsumentrelaterade tvister. Ytterligare information finns på www.adr.org, eller ring 800-778-7879 i USA. Skiljedomsförfarandet kan utföras personligen genom att skicka in dokument, per telefon eller online. Skiljedomaren kan tilldöma er som person samma skadeersättning som en domstol kan göra, inklusive fastställelse eller föreläggande, men endast i den utsträckning som krävs för att tillgodose ert enskilda anspråk.

Såvida skiljedomaren inte anser att skiljeförfarandet saknar grund eller framfördes av orättmätigt skäl kommer Disney Interactive att betala alla avgifter och kostnader för registrering, AAA och skiljedomare. Om skiljedomaren tilldömer er ett skadestånd som är högre än värdet på vår senaste skriftliga uppgörelse innan skiljedomaren utsågs (eller om vi inte erbjöd någon uppgörelse innan en skiljedomare utsågs) kommer vi att betala det tilldömda beloppet eller 1000 USD, beroende på vilket belopp som är högre, och om ni har anlitat ett juridiskt ombud, ge denne ersättning för arvode och eventuella utlägg (inklusive avgifter och kostnader för expertvittnen) som ni eller ert juridiska ombud skäligen drar på er för utredning, förberedelse och fullföljande av skadeståndsanspråket i skiljedomsförfarandet. Vi avfärdar alla rättigheter att försöka få ersättning för arvoden och kostnader i anslutning till grundlöst skiljedomsförfarande mellan er och oss.

Om ni är bosatt i USA kommer skiljedomsförfarandet att ske på en plats som är lämplig för er. Om ni bor utanför USA ska skiljedomsförfarandet inledas i stadsdelen Manhattan, New York, New York, USA, och ni och Disney Interactive samtycker till domsforum för personer vid federala eller statliga domstolar tillgängliga där för att genomdriva ett skiljeförfarande, inställa eller vilandeförklara ett pågående skiljedomsförfarande, eller att bekräfta, ändra, frånträda eller avkunna utslag.

FÖRFARANDE FÖR ATT LÖSA ELLER FÖRHANDLA EN TVIST I NÅGOT FORUM KOMMER ATT VARA ANPASSAT TILL DEN ENSKILDA TVISTEN. Varken ni eller Disney Interactive kommer att ansöka om att få tvisten behandlad som en kollektiv stämning, ”class action”, ”private attorney general action” eller något annat rättsligt förfarande där någon av parterna agerar eller föreslår att få agera som representant. Inget skiljedomsförfarande eller rättsligt förfarande kan kombineras utan skriftligt medgivande av alla parter i skiljedomsförfarandet eller det rättsliga förfarandet. Om avsägelsen från kollektiv stämning eller ”class action” anses vara olaglig eller är omöjlig att verkställa avseende hela eller delar av tvisten kommer dessa delar att avskiljas och behandlas i en domstol medan resterande delar behandlasvid ett skiljedomsförfarande.

Val av forum

Du godkänner att varje handling enligt lag eller rätt som grundas på eller relateras till dessa villkor eller Disney Services-produkt som inte är föremål för förlikning skall sparas och att mötesplats är endast den delstat eller federala domstol som är beläget i Manhattan, New York, New York, USA och du godkänner sådan domstols personliga jurisdiktion med förhandling om sådan handling som syfte.

Val av lag

Dessa villkor styrs av och konstrueras i enlighet med lagarna i delstaten New York och USA:s lagar, utan att orsaka av någon konflikt i lagprinciper.

Ogiltighet

Skulle någon bestämmelse i detta kontrakt förklaras olaglig, ogiltig eller av någon annan anledning ej verkställbar, ska detta villkor anses avskilt från kontraktet och detta ska inte påverka giltigheten och upprätthållandet av kvarvarande villkor.

Fortlevande

Villkoren i detta kontrakt, som genom sin beskaffenhet ska fortsätta att gälla även efter att detta kontrakt upphört, ska fortsätta att gälla efter upphörandet.

Avstående/preklusion

Ett eventuellt avstående från oss avseende något villkor i detta kontrakt ska inte anses som en ytterligare eller fortsatt avstående av ett sådant villkor eller något annat villkor och om vi inte lyckas med att göra någon rättighet eller något villkor gällande under detta kontrakt ska detta inte utgöra något avstående från en sådan rättighet eller ett sådant villkor. Underlåtenhet från oss att vid något tillfälle kräva fullgörelse av en enskild bestämmelse i detta kontrakt innebär inte att vi avstår eller förlorar rätten att senare begära att någon bestämmelse i kontraktet ska följas