Sweden – Disney Terms of Use

Om du befinner dig i Sverige och bereder dig åtkomst till globala produkter eller tjänster från Disney gäller våra globala användningsvillkor.

Print
Download PDF

 
 

Användarvillkor.

Daterat: 2009 August 24

1.      INTRODUKTION
Välkommen till Disney Interactive Media Group webbplatser (“Webbplatserna”). Webbplatserna omfattar Disney.se och andra webbplatser där dessa uppgifter anges. Webbplatserna ägs och drivs av Disney Interactive Media Group, som är en del The Walt Disney Company Limited, ett företag som är registrerat i England och Wales (häri refererat till som “vi”, “oss”, “vårt” eller “Disney”) med ett registrerat kontor på with 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, London W6 9PE, Storbritannien (registreringsnummer 00530051; momsnummer 539293808).

VAR VÄNLIG LÄS DESSA ANVÄNDARVILLKOR NOGA INNAN DU ANVÄNDER NÅGON AV WEBBPLATSERNA.

Om du använder en Webbplats eller klickar i en ruta eller på en länk som anger att du accepterar eller samtycker till dessa villkor, betyder det att du godkänner dessa användarvillkor. Om du inte godkänner dessa användarvillkor kan du inte använda Webbplatserna.

OM DU ÄR EN FÖRÄLDER ELLER FÖRMYNDARE OCH DU GER DITT SAMTYCKE TILL ATT DITT BARN REGISTRERAR SIG PÅ NÅGON AV WEBBPLATSERNA, GÅR DU MED PÅ ATT DINA BARN MÅSTE RESPEKTERA DESSA ANVÄNDARVILLKOR VID ANVÄNDNING AV WEBBPLATSERNA.

Observera att särskilda villkor gäller för vissa tjänster som erbjuds på Webbplatserna, såsom regler för speciella tävlingar eller andra funktioner eller aktiviteter. Dessa villkor anges i samband med den tillämpliga tjänsten. Alla sådana villkor utgör ett tillägg till dessa användarvillkor och, i händelse av en dispyt, gäller de framför dessa användarvillkor.

Du tillstår att dessa användarvillkor understöds av rimlig och värdefull kompensation, vars mottagande och lämplighet härmed bekräftas. Utan att begränsa allmängiltigheten i föregående nämnda, godkänner du att sådan kompensation omfattar din rätt till användning av Webbplatserna och nedladdning av innehåll, applikationer, material och information som finns tillgänglig på eller via Webbplatserna, möjlighet för oss att använda eller visa era Inskick (enligt vad som definieras i Sektion 3 med titeln ”INSKICK”) och möjlighet till publicitet och marknadsföring till följd av användning eller presentation av era Inskick.

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR MOBILTELEFON

KLICKA FÖR ATT SE SPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅTKOMST TILL EN WEBBPLATS FRÅN DIN MOBILTELEFON.

Användning av mobiltelefon åsamkar ändring av data och övriga avgifter. För mer information, klicka här.

KLICKA PÅ LÄNKARNA NEDAN FÖR ATT SE YTTERLIGARE VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

2. Användning av webbplatser och dess innehåll
3. Inskick
4. Åtkomst till Webbplats från din mobiltelefon
5. Konton
6. Disney poängschema
7. Allmänna forum och kommunikation
8. Uppföranderegler
9. Samarbete; Avlägsnande av Inskick
10. Friskrivningsklausuler
11. Ansvar för ditt (dina) konto(n)
12. Vårt ansvar
13. Händelser bortom vår rimliga kontroll
14. Lag och behörig domstol
15. Ändringar av dessa användarvillkor
16. Uppsägning av avtal
17. Sekretesspolicy
18. Allmänna bestämmelser


2.      ANVÄNDNING AV WEBBPLATSER OCH DESS INNEHÅLL

Webbplatserna är endast till för ditt privata bruk. Du får inte använda Webbplatserna för kommersiella ändamål eller på något sätt som strider mot lagen, eller som skadar oss eller någon annan person eller enhet, enligt vad vi fastställt enligt eget godtycke.

All information, material, funktion och annat innehåll samt applikationer (inklusive Inskickat material, enligt vad som definieras i Sektion 3, under titeln ”INSKICK”) (“Innehåll”) som finns på Webbplatserna är vår egendom enligt upphovsrätt eller tillhör våra licensgivare eller licenstagare enligt upphovsrätt. Alla varumärken, servicemärken, varunamn och s.k. trade dress ägs av oss och/eller våra licensgivare eller licenstagare.

Vi kan ändra Webbplatserna eller radera deras innehåll eller funktioner när som helst och hur vi vill utan någon särskild anledning.

Med undantag för vad vi särskilt samtycker till skriftligen, får inget Innehåll från någon Webbplats användas annat som en del av Webbplatsen, återskapat, överfört, distribuerat eller på något annat sätt utnyttjat, förutom då en Webbplats konfigureras för att möjliggöra nedladdning av specifikt Innehåll och du får ladda ned en kopia av sådant Innehåll till en enda dator eller mobiltelefon, (såsom tillämpligt) endast för personligt, icke-kommersiellt bruk i hemmet, förutsatt att du (a) håller all upphovsrätt och övrig skyddad information intakt, (b) inte gör några modifikationer i, och inte hyr ut, leasar, säljer, distribuerar, kopierar (förutom att skapa en säkerhetskopia för eget ändamål) eller skapa några härledda arbeten baserat på en Webbplats eller dess Innehåll, delvis eller i sin helhet, och (c) inte använder Innehållet på ett sätt som antyder ett samband med någon av våra produkter, tjänster eller varumärken. All företagsanvändning, ”remailing” eller automatiserad användning av stora volymer av Webbplatserna eller överföring av eventuellt Innehåll till någon annan dator eller mobiltelefon är förbjudet.

I den händelse vi erbjuder nedladdningar av programvara på en Webbplats och du laddar ned sådan programvara, beviljas du licens för programvaran, inklusive alla filer, bilder som är en del av eller genereras av programvaran samt data som medföljer programvaran (kollektivt benämnt ”Programvara”) av oss eller av tredje parts licensgivare för ett privat, icke-kommersiellt, bruk i hemmet. Vi överför inte äganderätten till Programvaran till dig. Förutom vad som tillåts enligt tillämplig lag, kan du inte distribuera eller på annat sätt utnyttja Programvaran eller dekompilera, omvända tekniken, montera isär eller på annat sätt reducera Programvaran till ett mänskligt läsbart format.

Du godkänner och samtycker till att inget i dessa användarvillkor ska kunna leda till att ägarskap till varumärken, servicemärken,varumärken eller andra äganderättigheter på Webbplatserna eller dess Innehåll eller någon del därav kan överföras till dig eller någon tredje part. Du förbinder dig att inte vidta någon åtgärd eller göra något som är oförenligt med eller som sannolikt kan vara till men för sådan äganderätt.


3.      INSKICK

I dessa användarvillkor använder vi ordet ”Inskick” för att ange text, meddelanden, idéer, koncept, pitchar, förslag, historier, filmmanus, bearbetningar, format, konstverk, fotografier, ritningar, videor, audiovisuella arbeten, musikaliska kompositioner (inklusive texter), ljudinspelningar, programformat, karakteriseringar, ditt och/eller andra personers namn, porträtt, röster, användarnamn, profiler, handlingar, framträdanden, uppvisningar och/eller övrig biografisk information eller material, och/eller liknande material som du skickar in, skickar med post, laddar upp, lagrar, visar, kommunicerar eller på annat sätt distribuerar (kollektivt benämnt ”Distribuera”) på eller via någon av Webbplatserna.

Det finns två typer av Inskick: Begärda och icke-begärda inskick. ”Begärda inskick” innebär de Inskick (a) som vi uttryckligen begär eller möjliggör för er att förse oss med via någon funktion eller aktivitet på en Webbplats för vidare granskning av oss eller uppvisning och möjligen specifikt fastställd ersättning eller kompensation (gemensamt benämnt “Ersättning”) (såsom priser eller andra värden i spel, sweepstakes, tävlingar och marknadsföringskampanjer ); och (b) att du distribuerar på eller via någon av Webbplatserna för vilket du inte söker Ersättning (till exempel i vår Guest Services [Gästtjänster] och i Allmänna forum (enligt vad som definieras nedan i Sektion 7, under rubriken ”ALLMÄNNA FORUM OCH KOMMUNIKATION”)). ”Icke-begärda inskick” är alla typer av Inskickade material som inte faller inom underavsnitten (a) eller (b) i denna paragraf.

DISTRIBUERA INTE NÅGRA ICKE BEGÄRDA INSKICK.
Vår mångåriga företagspolicy tillåter oss inte att acceptera eller beakta icke-begärda kreativa idéer, förslag eller material, så var vänlig distribuera inte Icke-begärda bidrag på eller via någon av Webbplatserna. Vi hoppas att du förstår att avsikten med denna policy är att undvika möjlighet till framtida missförstånd om projekt som utvecklats av oss eller under ledning av oss kan tyckas ha likheter med andra personers kreativa arbeten.

Om du trots vår anmodan, avsiktligen eller oavsiktligt, skickar in Icke-begärda bidrag till oss på eller via någon av Webbplatserna, gör du så trots att det inte finns någon överenskommelse mellan oss avseende någon ersättning eller granskning av era Icke-begärda bidrag eller någon kompensation av något slag. Faktum är att du samtycker till att alla Inskickningar du gör inte görs i förtroende eller god tro och att det inte på något sätt finns eller skapas något konfidentiellt förhållande eller förtroende mellan dig och oss, samt att du inte kan ha några förväntningar på granskning, kompensation eller ersättning av något slag.

Förutom vad som uttryckligen fastställts i dessa användarvillkor, gäller bestämmelserna i dessa användarvillkor likvärdigt för Icke-begärda inskick och Begärda inskick. Följaktligen ska vi, våra licenstagare, distributörer, agenter, ombud och övriga auktoriserade användare ha rätt att begagna sig av och avslöja allt Inskickat material, och vi kan inte hållas ansvariga inför dig eller någon person som via dig kräver sina rättigheter till följd av utnyttjande eller avslöjande av Inskickat material.

Utan att begränsa det förut nämnda, ger du oss härmed (och våra licenstagare, distributörer, agenter, ombud och övriga auktoriserade användare) , utan krav på tillstånd från eller betalning till dig eller någon annan person eller organisation, en löpande, icke-exklusiv, oåterkallelig, helt betald, royaltyfri licens som går att utfärdas till tredjepart och överlåtas globalt under all copyright, varumärken, patent, handelshemligheter och övriga immateriella rättigheter som du äger eller kontrollerar, för att använda, reproducera, överföra, skriva ut, publicera, visa, ställa ut, distribuera, återdistribuera, kopiera, vara värd för, lagra, buffra, arkiviera, registrera, kategorisera, kommentera om, sända, streama, redigera, ändra, modifiera (inklusive, utan begränsning, ta bort sångtexter och musik från andra Inskick eller byta ut sångtexter och musik i några Inskick mot musik och sångtexter som valts ut av oss), anpassa, översätta, skapa härledda arbeten som är baserade på och offentligt spela upp och på annat sätt utnyttja sådana Inskick, helt eller delvis, i all typer av mediaformat och ej kända kanaler eller härefter uppkomna (inklusive, utan begränsning, på Disney-gruppens webbplatser, på tredje parts webbplatser, hos våra sändnings- och kabelnätverk och stationer samt via våra bredbands- och trådlösa plattformar, produkter och tjänster, på fysisk media och i teater premiärer ) för alla typer av ändamål och i alla typer av mediaformat samt via alla nya mediakanaler inklusive, och utan begränsning, nyheter, annonsering, reklam, marknadsföring, publicitet, handel eller kommersiella ändamål, allt utan något närmare meddelande till dig och med eller utan tillskrivning ( ”Submissions Licence”).

Genom att kommunicera ett Inskick, representerar du och garanterar att Inskicket och din kommunikation om det Inskickade bidraget överensstämmer med Uppförandereglerna (som framläggs nedan i Sektion 8 under rubriken ”UPPFÖRANDEREGLER”) och övriga krav i dessa användarvillkor och att du äger eller innehar nödvändiga rättigheter, licenser, medgivanden och tillstånd, utan behov av något tillstånd från eller någon betalning av någon annan person eller organisation, för att utnyttja, samt auktorisera oss att utnyttja, ett sådant Inskick på alla sätt och vis som omnämns i dessa användarvillkor (inklusive the Submissions Licence). Dessa användarvillkor (inklusive the Submissions Licence) begränsar inte något tidigare eller framtida beviljande av rättigheter, tillstånd, avtal, överlåtelser och upphävanden som du kan ha gjort eller gör med hänsyn till Inskick.

I den utsträckning som eventuella Inskick/Bidrag som skickas in av dig innehåller originalsånger eller inspelningar, bekräftar du härmed att du är en medlem av ett tillämpligt samfund för mekaniska rättigheter och/eller uppträdanderätter och att alla musikaliska kompositioner (inklusive sångtexter) som finns i dessa Inskick finns tillgängliga för att licensgivning till oss (och våra licenstagare, distributörer, ombud, representanter och övriga auktoriserade användare) direkt från sådana samfund. Trots det förut nämnda, oavsett om du är en medlem av ett sådant samfund, ger du härmed oss (och våra licenstagare, distributörer, ombud, representanter och övriga auktoriserade användare) a löpande, icke-exklusiv, oåterkallelig, helt betald, royaltyfri licens som går att utfärdas till tredjepart och överlåtas global för att offentligt framföra varje musikalisk komposition (inklusive sångtexter) och ljudinspelningar som är en del av sådana Inskick/Bidrag.

I den utsträckning vi efterfrågar Inskick via funktioner eller aktiviteter på någon av Webbplatserna inklusive, och utan begränsning, spel, sweepstakes, tävlingar, marknadsföringskampanjer och allmänna forum (definierade nedan i Sektion 7 under ”ALLMÄNNA FORUM OCH KOMMUNIKATIONER”) som erfordrar användning av våra upphovsrättsskyddade arbeten (helt eller delvis), beviljar vi dig härmed en icke-exklusiv licens för att skapa ett härlett arbete med hjälp av våra upphovsrättsskyddade arbeten (helt eller delvis); licensen ska beviljas dig under den förutsättning att du tilldelar oss alla dina rättigheter till arbetet som du skapat (samt till våra licenstagare, distributörer, ombud, representanter och övriga auktoriserade användare). Om sådana rättigheter inte tilldelas oss (och våra licenstagare, distributörer, ombud, representanter och övriga auktoriserade användare), kommer din licens för att skapa material med hjälp av våra upphovsrättsskyddade arbeten (helt eller delvis) att ogiltigförklaras. Du samtycker till ovan nämnda beviljande av rättigheter, tillstånd, avtal, och överlåtelser vare sig dina Inskickade bidrag används av oss eller inte.

Du utnämner härmed oss som ditt ombud med full makt att gå in i och verkställa alla dokument. Vi utser dig härmed till vår agent med fullständig rätt att underteckna och verkställa dokument och/eller att vidta åtgärder som vi anser vara lämpliga för att bekräfta beviljandet av rättigheter, samtycken, avtal, tilldelningar och avsägelser, enligt vad som nämns i dessa användarvillkor.

Du samtycker till att alla Inskick du gör inte görs i förtroende eller god tro och att det inte på något sätt avses eller skapas något konfidentiellt förhållande eller förtroende mellan dig och oss. I den mån några ”moraliska rättigheter”, ”tillkommande rättigheter ” eller liknande rättigheter existerar i eller för Inskicken och de inte ägs exklusivt av oss och i den utsträckning du kan göra så under tillämplig lagstiftning, samtycker du till att inte hävda några sådana rättigheter gentemot oss eller våra licenstagare, distributörer, ombud, representanter och övriga auktoriserade användare, och du ska utverka samma överenskommelse för att inte hävda dina rättigheter från andra som innehar sådana rättigheter.

Utan att begränsa syftet med Inskickslicens eller något framtida beviljande av rättigheter, tillstånd, avtal, överlåtelser och upphävanden som du kan ha gjort eller gör med hänsyn till Inskick, ratificerar du härmed eventuellt tidigare beviljanden av rättigheter, tillstånd, avtal, överlåtelser och upphävanden som du kan ha gjort eller gör med hänsyn till Inskick som du skickat in till oss.


4.      ÅTKOMST TILL EN WEBBPLATS FRÅN DIN MOBILTELEFON

För att få åtkomst till Webbplatsen från din mobiltelefon samt för att licensera och ladda ned Innehåll från Webbplatsen måste du (i) ha förälders tillstånd om du är under 18 år, (ii) ha tillstånd från den person som betalar telefonräkningen, (iii) ha en WAP-kompatibel mobiltelefon , (iv) ha aktiverat WAP-funktionen via din nätverksoperatör , samt (v) ha tillräckligt med kredit hos en nätverksoperatör.

KOSTNADER VID ANVÄNDNING AV EN WEBBPLATS FRÅN DIN MOBILTELEFON
Alla avgifter och kostnader som uppstår vid användning av en Webbplats från din mobiltelefon betalas via ditt mobiltelefonkonto. Detta innebär att din nätverksoperatör debiterar dig för respektive summa för vår räkning och vidarebefordrar det därefter till oss.

DATAKOSTNADER
När du går in på någon av Webbplatserna från din mobiltelefon, gäller din nätverksoperatörs standardavgifter för sms, data och övrigt. Du bör höra med din nätverksoperatör för att ta reda på vilka olika planer som finns tillgängliga och hur mycket de kostar.

Dessutom kan nedladdning, installation eller användning av visa tjänster som tillhandahålls av oss via din mobiltelefon (”Mobila tjänster”) vara förbjudna eller begränsade av din nätverksoperatör, och det kan hända att alla Mobila tjänster inte fungerar med alla nätverksoperatörer eller telefoner. Du bör höra med din nätverksoperatör för att ta reda på vilka olika Mobila tjänster som finns tillgängliga för din mobiltelefon och vilka begränsningar, om sådana finns, som kan gälla vid användning av sådana Mobila tjänster.

EXTRA KOSTNADER
Vi kan göra Innehåll, till exempel spel, tillgängliga på Webbplatserna för dig att licensera och ladda ned. Vid köp av en licens för användning och nedladdning av visst Innehåll från en Webbplats kan extra avgifter förutom avgifterna för standarduppgifter som omnämns ovan gälla för sådant Innehåll (”Extra avgifter”). Du underrättas tydligt om alla Extra avgifter på Webbplatserna innan du slutför det relevanta licensköpet. De Extra avgifterna anges inklusive moms och liknande konsumtionsskatter och de kan variera. Du ges möjlighet att avsluta din användning av Innehållet ifråga, om vi ökar de tillämpliga Extra avgift(erna).

Vi kan erbjuda visst Innehåll helt utan Extra avgifter eller till en reducerad extra kostnad, med hänsyn till detta kan uppmanas att titta på en annons eller ta emot annat marknadsföringsmaterial före eller efter att du använt detta Innehåll. Genom att få åtkomst till, ladda ned eller på annat sätt använda sådant Innehåll, samtycker du till att ta emot denna typ av annons eller annat marknadsföringsmaterial varje gång du använder det relevanta Innehållet. Om du inte längre önskar få denna typ av annonser eller annat marknadsföringsmaterial ska du sluta använda Innehållet och radera det från din mobiltelefon.

Varje gång du använder Innehåll online, kommer din normala nätverksoperatörs priser att gälla enligt vad som förklarades i avsnittet om ”Datakostnader” ovan och vi kommer att meddela dig om detta varje gång du behöver koppla upp dig online för att använda sådant Innehåll.

LICENSERING AV MOBILT INNEHÅLL
Följ de instruktioner som anges för att licensera eventuellt mobilt Innehåll som finns tillgängligt på Webbplatserna. Du binder dig att licensera det utvalda Innehållet till det pris som visas (om tillämpligt) genom att klicka på relevant länk eller knapp.

Var vänlig säkerställ att du har valt ut rätt Innehåll innan du klickar på den relevanta länken eller knappen eftersom det inte går att ändra en beställning på Webbplatserna när du väl har klickat på den.

Om Disney godkänner din beställning kommer det utvalda Innehållet att finnas tillgängligt för dig i din mobiltelefon. Du kommer att debiteras för de fastställda Extra avgifterna om tillämpligt och dataavgifter enligt vad som anges på Webbplatserna. Det kan hända att du behöver spara Innehållet i din mobiltelefon efter att det har skickats till dig. Det sparade Innehållet kommer att finnas tillgängligt för dig tills du raderar det eller fram tills du byte ut eller kasserar din mobiltelefon. När du väl har raderat Innehållet från din mobiltelefon går det inte att återställa det.

Du godkänner och samtycker till att när Innehållet väl har licenserats till dig enligt vad som beskrivs i dessa användarvillkor, åtar vi oss att omedelbart förse dig med de relevanta tjänsterna. Följaktligen samtycker du till att du inte har rätt att kräva någon ångerperiod för att återkalla licensavtalet såvida inte annat uttryckligen tillåts enligt lokal tvingande lagstiftning.

Innehåll är inte utbytbart eller återbetalningsbar, såvida det inte tillåts enligt gällande lagstiftning.


5.      KONTON
En Webbplats kan kräva att du skapar ett konto för att delta i vissa aktiviteter eller för att dra nytta av extra fördelar. Du samtycker till att tillhandahålla, bibehålla och uppdatera sannfärdiga, exakta, aktuella och kompletta uppgifter om dig själv enligt vad du uppmanas i våra registreringsförfaranden (”Registreringsuppgifter”). Registreringsuppgifterna kommer att hanteras i enlighet med vår sekretesspolicy. Du får inte uppträda som någon annan person eller organisation eller oriktigt framställa din identitet eller anknytning till någon person eller organisation, inklusive en annan persons användarnamn, lösenord eller övriga kontouppgifter, eller en annan persons namn, skepnad, röst, bild eller fotografi eller uppge felaktiga uppgifter om en förälder eller förmyndare, när vi efterfrågar sådan information under registreringsförfarandet. Du godkänner och samtycker till att vi vidtager åtgärder för att verifiera att de uppgifter du anger är korrekta, vilket omfattar stickkontroller av de mobilnummer du har angett för en förälder eller förmyndare. Du samtycker också till att omedelbart meddela oss på den adress som anges i Sektion 18, om eventuellt oauktoriserad användning av ditt användarnamn, lösenord, övrig kontoinformation, eller eventuella säkerhetsbrott som du upptäcker och som involverar eller relaterar till någon av Webbplatserna. Dessutom samtycker du till att lämna ditt konto i slutet av varje session.

Vi kan tills vidare avstänga eller säga upp ditt konto och din möjlighet att använda Webbplatserna eller delar därav för att ha uppträtt som en annan person eller organisation eller på annat sätt ha förvrängt din identitet, för att annorledes ha underlåtit att följa dessa användarvillkor eller några särskilda villkor avseende en specifik tjänst, för brott mot upphovsrättslagen eller till följd av något annat skäl.


6.      DISNEYS POÄNGSCHEMA

Vi kan emellanåt erbjuda ett schema där du kan samla poäng för att du spenderar tid på Webbplatserna, laddar ned innehåll eller deltar i aktiviteter på Webbplatserna (”Poängschema”). Dessa poäng kan bytas ut mot Innehåll som vi erbjuder dig via Poängschemat.

När Poängschemat finns tillgängligt, kommer information om hur det fungerar och hur du kan samla poäng att publiceras på de relevanta Webbplatserna. Vi förbehåller oss rättigheten att göra ändringar i villkoren för, eller ta bort Poängschemat när som helst och utan någon förvarning, enligt vårt godtycke. Om du inte samtycker till dessa ändrade villkor kan du säga upp Poängschemat.


7.      ALLMÄNNA FORUM OCH KOMMUNIKATION

”Allmänna forum” innebär ett område, en sajt eller funktion som erbjuds som en del av en Webbplats och som gör det möjligt för användare och besökare på Webbplatsen att distribuera Inskick för granskning av en eller flera användare eller besökare på Webbplatsen, inklusive ett chattrum, en anslagstavla, snabbmeddelanden, sms, en social gemenskap, profilsida, konversationssida, blogg, e-postfunktion (inklusive elektroniska gratulationskort och e-postmeddelande att skicka till en vän).

Du samtycker till att Allmänna forum och de funktioner som erbjuds däri vanligtvis är till för offentliga och inte privata kommunikationer. Kom ihåg att när du delger personuppgifter online i ett Allmänt forum kan den informationen samlas in och användas av personer du inte känner. Vi kan inte garantera någon säkerhet eller sekretess i den information du väljer att avslöja via någon av dessa typer av media; du gör sådana avslöjanden på egen risk. Vi rekommenderar att du inte avslöjar personuppgifter (t.ex. telefonnummer, e-postaadress eller hemadress) om dig själv eller någon annan i dessa Allmänna forum. Sektion 17 nedan ger information om vår Sekretesspolicy (t.ex. avseende personuppgifter som tillhandahålls under registrering för att delta i ett Allmänt forum).

Du är och förblir ensam ansvarig för de Inskick du distribuerar på eller via någon av Webbplatserna och som skickats in och/eller publicerats under ditt användarnamn eller på annat sätt av dig i ett Allmänt forum och för konsekvenserna av inlämning och publicering av detsamma.

Du godkänner att användning av eventuella Inskick som publicerats i ett Allmänt forum sker på din egen risk. Vi ansvara till exempel inte för, och understödjer inte, synpunkter, råd eller rekommendationer som lagts upp eller skickats in av användare i ett Allmänt forum och vi friskriver oss särskilt allt ansvar i samband därmed.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst gallra bort, neka att publicera, ta bort eller redigera Inskick och av vilket skäl som helst inklusive, och utan begränsning, om ditt Inskick inte överensstämmer med Uppförandereglerna, enligt vårt godtycke och utan förvarning. Om vi väljer att kontrollera Inskick, kan det uppstå en försening i publicerandet av sådant innehåll i ett Allmänt forum för att tillåta ett granskningsförfarande. Om du har frågor om Inskick inklusive, och utan begränsning, till upphovsrätt kan vi kontakta dig för ytterligare information för att, tillexempel, verifiera att du äger upphovsrätten eller på annat sätt erhållet tillstånd att publicera materialet.

Vid deltagande i ett Allmänt forum ska du aldrig lita på att personer är vem de utger sig för att vara, vet vad de pratar om eller är anknutna till dem de säger sig vara I partnerskap med. Information som erhålls i ett Allmänt forum kanske inte är tillförlitlig och det är ingen bra idé att vidta några åtgärder, inklusive göra några affärer eller investeringsbeslut baserat enbart eller till stor del på information som du inte kan bekräfta. Vi kan inte hållas ansvariga för riktigheten i några Inskick som finns i ett Allmänt forum, och vi ansvarar inte för några affärer, investeringar eller andra beslut som görs eller åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserat på sådan information eller innehåll.

Din möjlighet att få åtkomst till och kunna bläddra i Allmänna forum och/eller skicka in och/eller lägga upp Inskick i ett Allmänt forum kan lyda under visa åldersbegränsningar och/eller relaterade förfaranden eller villkor och bestämmelser som vi när som helst kan revidera enligt vårt godtycke och av vilket skäl som helst. Alla sådana åldersrestriktioner, förfaranden samt villkor och bestämmelser publiceras i det Allmänna forumet, enligt vad som är tillämpligt.


8.      UPPFÖRANDEREGLER

Följande Uppförandereglerna gäller på Webbplatserna. Vid användning av Webbplatserna samtycker du till att du inte kommer att distribuera något Inskick som

  1. (a) är ärekränkande, otidigt, trakasserande, hotande eller ett intrång i en annan persons rätt till sekretess, (b) är trångsynt, hätskt, rasistiskt eller på annat sätt stötande, (c) är våldsamt, vulgärt, oanständigt, pornografiskt eller på annat sätt uttryckligen sexuellt, eller (d) på annat sätt skadar någon person eller organisation.
  2. Om det är olagligt eller uppmuntrar eller förespråkar olagliga aktiviteter med avsikt att begå brott, inklusive ett Inskick som är, eller utgör ett försök till att engagera sig i barnpornografi, förföljelse och trakassering, sexuellt överfall, bedrägeri, handel med oanständigt eller stulet material, droghandel och/eller drogmissbruk, trakasserier, stöld eller konspiration till att begå kriminella aktiviteter,
  3. gör intrång i eller bryter mot tredje parts rättigheter vilket omfattar (a) copyright, patent, varumärken, handelshemligheter eller andra äganderättigheter eller avtal, (b) rätt till sekretess (du får i synnerhet inte distribuera andra personers personuppgifter utan deras uttryckliga tillstånd) eller publicitet, eller (c) alla krav på konfidentialitet.
  4. Om det är kommersiellt, affärsrelaterat, annonser eller erbjudanden att sälja produkter, tjänster eller annat (vare sig för lönsamhet eller ej), eller värvar andra (inklusive uppmaningar om bidrag eller donationer).
  5. innehåller ett virus eller en skadlig komponent, eller manipulerar på annat sätt med, försämrar eller skadar någon av Webbplatserna eller eventuellt anslutna nätverk, eller hindrar på annat sätt någon person eller organisations möjlighet att använda eller ha nöje av Webbplatserna,
  6. är asocial, omstörtande eller destruktiv, inklusive ”flejming”, ”spamning”, ”flooding”, ”trolling”, och ”griefing” eftersom dessa termer vanligtvis förstås och används på Internet, eller
  7. inte allmänt sett tillhör det avsedda ämnet eller temat i det relevanta Allmänna forumet.

Du godkänner och samtycker till att du vid användning av Webbplatserna kan utsättas för Inskick från en mängd olika källor, och att vi inte kan hållas ansvariga för noggrannhet, användbarhet, säkerhet eller immateriella rättigheter för eller avseende sådana Inskick.

Vi kan inte och garanterar inte att andra användare följer eller kommer att följa ovan nämnda Uppföranderegler eller andra föreskrifter i dessa användarvillkor, och du kan utsättas för Inskick som är felaktiga, offensiva, oanständiga eller på annat sätt anstötliga. Vad gäller förhållandet mellan dig och oss, åtar du dig härmed all risk för skada eller oförrätt som är ett resultat av brist på efterlevnad av sådana regler.


9.      SAMARBETE; AVLÄGSNANDE AV INSKICK

Utan förfång för några av våra övriga rättigheter under dessa användarvillkor eller enligt gällande lagstiftning, förbehåller vi oss rättigheten, men friskriver oss all förpliktelse eller ansvar, att (a) neka att publicera, kommunicera eller ta bort eventuella Inskick från Webbplatserna som strider mot dessa användarvillkor (inklusive Uppförandereglerna) och (b) identifiera eventuella användare för tredje part, och/eller avslöja eventuella Inskick eller personuppgifter för tredje part, i den mån vi kan göra så enligt tillämplig lagstiftning, när vi i god tro är övertygade om att denna identifiering eller avslöjande av personuppgifter antingen (i) kan underlätta överensstämmelse med gällande lagstiftning, inklusive efterlevnad av, till exempel, ett domstolsbeslut eller en stämning , eller (ii) kan hjälpa till att vidmakthålla respekten för dessa användarvillkor (inklusive Uppförandereglerna) och/eller reglerna i våra tävlingar, sweepstakes, marknadsföringskampanjer och spel, och/eller skydda en persons eller egendoms säkerhet och trygghet, inklusive Webbplatserna. Vidare förbehåller vi oss alla rättigheter att när som helst ta bort Inskick och av vilket skäl som helst.

Om du anser att ett Inskick inte överensstämmer med dessa användarvillkor (inklusive Uppförandereglerna), kan du rapportera Inskicket till oss genom att följa det förfarande som framställs på Webbplatserna. Efter en sådan rapport kan vi (men är inte tvungna att) vidta de åtgärder vi anser lämpliga enligt vårt eget godtycke.


10.      FRISKRIVNINGSKLAUSULER

INFORMATION, INNEHÅLL OCH MATERIAL PÅ WEBBPLATSERNA TILLHANDAHÅLLS “SOM DE ÄR” OCH VI GÖR INGET ÅTAGANDE OCH LÄMNAR INGEN GARANTI VAD GÄLLER DENNA TYP AV INFORMATION, INNEHÅLL OCH MATERIAL. VI GER I SYNNERHET INGEN GARANTI FÖR ATT DE FUNKTIONER SOM FINNS I INFORMATION, INNEHÅLL OCH MATERIAL PÅ WEBBPLATSERNA (INKLUSIVE INSKICK UTAN BEGRÄNSNING) ÄR RIKTIGA, KOMPLETTA ELLER AKTUELLA ELLER ATT DE ÄR OAVBRUTNA OCH FELFRIA, ATT DEFEKTER KOMMER ATT RÄTTAS TILL, ELLER ATT WEBBPLATSERNA ELLER ANDRA ENHETER SOM GÖR DENNA TYP AV INFORMATION, INNEHÅLL OCH MATERIAL TILLGÄNGLIGT ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. DESSUTOM ÅTAR DU DIG ATT UPPBÄRA ALLA KOSTNADER FÖR NÖDVÄNDIG SERVICE, REPARATION ELLER KORRIGERING, I DEN MÅN DET ÄR TILLÄMPLIGT ENLIGT LOKAL LAGSTIFTNING. VI LÄMNAR INGA GARANTIER OCH GÖR INGET ÅTAGANDE AVSEENDE ANVÄNDNING ELLER RESULTAT AV ANVÄNDNING AV ALLA TYPER AV INFORMATION, INNEHÅLL, MATERIAL PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM FINNS PÅ ELLER ERBJUDS, GÖRS TILLGÄNGLIGA VIA, ELLER PÅ ANNAT SÄTT RELATERAR TILL WEBBPLATSERNA, INKLUSIVE, OCH UTAN BEGRÄNSNING, TILL INSKICK ELLER TREDJE PARTS WEBBPLATSER ELLER TJÄNSTER DET FINNS LÄNKAR TILL FRÅN NÅGON AV WEBBPLATSERNA VAD GÄLLER DERAS RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET, TILLFÖRLITLIGHET, SÄKERHET OCH ANNAT. TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING KANSKE INTE TILLÅTER UTESLUTANDE INDIREKTA GARANTIER, SÅ DEN OVAN NÄMNDA UTESLUTNINGEN KANSKE INTE GÄLLER FÖR DIG.. VAR DOCK VÄNLIG NOTERA ATT DETTA INTE PÅVERKAR DINA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER I EGENSKAP AV KONSUMENT.

Webbplatserna kan innehålla (eller du kan skickas vidare till en Webbplats) länkar till andra webbplatser (”Tredje parts webbplatser”) såväl som programvaror för artiklar, annonser, fotografier, texter, grafik, bilder, design, musik, ljud, informationapplikationer och övrigt innehåll eller poster som har sitt ursprung från tredje parter (”Tredje parts innehåll”). Vi friskriver oss uttryckligen från allt ansvar vad gäller riktighet, fullständighet, lämplighet eller tillgänglighet till information, innehåll och material som finns på Tredje parts webbplatser eller i Tredje parts innehåll. Vi kan inte garantera att du blir tillfredsställd med de produkter eller tjänster du köper på en Tredje parts webbplats som har länkar till eller från en Webbplats eller tredje parts information, innehåll och material som finns på våra Webbplatser (inklusive och utan begränsning till Inskick son finns i Allmänna forum). Vi understödjer inte några varor, ej heller har vi vidtagit några åtgärder för att bekräfta riktighet, fullständighet eller tillförlitlighet i alla typer av information, innehåll eller material som finns på Tredje parts webbplatser eller i Tredje parts innehåll. FÖLJAKTLIGEN GÖR VI INGET ÅTAGANDE OCH LÄMNAR INGA GARANTIER AVSEENDE TREDJE PARTS WEBBPLATSER ELLER NÅGRA ANDRA WEBBPLATSER SOM ANGES I NÅGRA AV VÅRA REGISTER ELLER FÖR NÅGOT TREDJE PARTS INNEHÅLL OCH KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR INNEHÅLL, TILLGÄNGLIGHET, NOGGRANHET, RELEVANS, ÖVERENSSTÄMMELSE MED UPPHOVSRÄTT, LEGALITET ELLER ANSTÄNDIGHET I DET MATERIAL SOM FINNS PÅ TREDJE PARTS WEBBPLATSER ELLER I TREDJE PARTS INNEHÅLL OCH VI GÖR INGET ÅTAGANDE OCH LÄMNAR INGA GARANTIER VAD GÄLLER SÄKERHETEN I DENNA TYP AV INFORMATION, INNEHÅLL ELLER MATERIAL (INKLUSIVE OCH UTAN BEGRÄNSNING TILL KREDITKORT OCH ÖVRIGA PERSONUPPGIFTER) SOM KAN BEGÄRAS AV NÅGON TREDJE PART. Du avstår härmed oåterkalleligen från eventuella krav gentemot oss med hänsyn till information, innehåll och material som finns på våra Webbplatser (inklusive och utan begränsning till Inskick), på Tredje parts webbplatser eller i Tredje parts innehåll, samt all information, innehåll och material du tillhandahåller eventuella Tredje parts webbplatser (inklusive och utan begränsning till kreditkort och övriga personuppgifter). Vi råder dig starkt att göra de undersökningar du finner nödvändiga eller lämpliga innan du gör någon transaktion online eller offline med tredje part.

Dessutom är allt Innehåll som handlar om hälsa eller medicinska spörsmål inte avsett att utgöra en ersättning för yrkesmässig medicinsk rådgivning. Rådfråga alltid din läkare om du har några frågor angående ditt hälsotillstånd. Om du tror att du är i behov av akut läkarvård ska du omedelbart ringa din läkare eller närmaste akutmottagning. Förlitande till eventuell information som finns på Webbplatserna sker helt på egen risk.


11.      ANSVAR FÖR DITT (DINA) KONTO(N)

Du ansvarar för att ditt (dina) användarnamn, lösenord konto(n) halls konfidentiella såväl som alla aktiviteter som sker på ditt (dina) konto(n). Du samtycker härmed till att skydda, försvara och hålla oss, vår företagsgrupps åtaganden (enligt vad som definierats i bolagslagen av 1985) samt oss och våra företagsåtagandens licensgivare, licenstagare, distributörer, ombud, representanter och övriga auktoriserade användare, samt var och en av ovan nämnda organisationers respektive återförsäljare, distributörer, serviceoperatörer och leverantörer, liksom alla ovan nämnda enheters respektive tjänstemän, chefer, ägare, anställda, agenter, representanter och ombud (kollektivt hänvisade till som ”Skyddade parter”) fria från ansvar i samband med all slags förluster, skador, förpliktelser, fordringar, skadestånd, böter, utgifter och kostnader (inklusive förlikningskostnader och eventuella juridiska kostnader eller övriga avgifter och utgifter för undersökning eller försvar vid rättsliga åtgärder eller hot om åtal) som någon Skyddad part ådragit sig i samband med eventuella fordringar till följd av brott mot dessa användarvillkor från din sida eller fordringar till följd av din användning av Webbplatserna och/eller ditt (dina) konto(n). Du skall anstränga dig så vitt det är möjligt att samarbeta med oss vid försvar mot eventuella krav. Vi förbehåller oss rättigheten att, på vår egen bekostnad, odelat försvara och ta kontroll över alla spörsmål där du annars skulle anses ersättningsskyldig.


12.      VÅRT ANSVAR

VI BEGRÄNSAR INTE PÅ NÅGOT SÄTT VÅRT ANSVAR FÖR DÖD ELLER PERSONSKADA SOM ORSAKATS PÅ GRUND AV FÖRSUMMELSE FRÅN VÅR SIDA ELLER FÖR BEDRÄGLIGA FÖRFARANDEN ELLER DÖLJANDE ELLER FÖR NÅGON ANNAN ANSVARSSKYLDIGHET SOM INTE GÅR ATT UTESLUTA ELLER BEGRÄNSAS MED HJÄLP AV TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING.

LYDANDE UNDER TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING ACCEPTERAR VI, VÅR FÖRETAGSGRUPPS ÅTAGANDEN, VI OCH VÅR FÖRETAGSGRUPPS LICENSGIVARE ELLER LICENSTAGARE SAMT DERAS RESPEKTIVE ÅTERFÖRSÄLJARE, DISTRIBUTÖRER, SERVICEOPERATÖRER ELLER LEVERANTÖRER, INGEN ANSVARSSKYLDIGHET FÖR EVENTUELLT DIREKTA FÖRLUSTER ELLER SKADOR, KOSTNADER ELLER UTGIFTER I SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING AV EVENTUELLA PROGRAMVAROR, APPLIKATIONER, ENHETER ELLER ALLT ANNAT MATERIAL SOM DU FÅTT TILLGÅNG TILL I SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSERNA TILL FÖLJD AV DIN EGEN FÖRSUMMLESE, ELLER FÖR FÖRLUSTER SOM INTE ÄR EN DIREKT OCH RIMLIGEN FÖRUTSÄGBAR FÖLJD AV (A) ANVÄNDNING AV, ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA, WEBBPLATSERNA ELLER DESS INNEHÅLL, ELLER (B) EVENTUELLA ANVÄNDARE ELLER NÅGON ANNAN PERSON ELLER ORGANISATIONS UPPFÖRANDE ELLER HANDLINGAR PÅ WEBBPLATSERNA, ANTINGEN ONLINE ELLER OFFLINE, FASTÄN VI UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR.

NÄR DU ANVÄNDER DESSA WEBBPLATSER FÖR MOBILA TJÄNSTER ANSVARAR VI INTE PÅ NÅGOT SÄTT FÖR EVENTUELLA FEL PÅ WEBBPLATSERNA ELLER DE MOBILA TJÄNSTERNA INKLUSIVE OM DIN MOBILTELEFON INTE ÄR KOMPATIBEL MED DET INNEHÅLL DU HAR BESTÄLLT, FÖR EVENTUELLA ANSLUTNINGSPROBLEM I DIN MOBILTELEFON ELLER OM DU GER ETT FELAKTIGT MOBILNUMMER.

VI KAN GÖRA ÄNDRINGAR PÅ WEBBPLATSERNA ELLER TA BORT INNEHÅLL ELLER FUNKTIONER ELLER EVENTUELLA TJÄNSTER SOM PÅ NÅGOT SÄTT TILLHANDAHÅLLITS VIA WEBBPLATSERNA, NÄR SOM HELST OCH AV VILKET SKÄL SOM HELST.

BEGRÄNSNINGAR, UTESLUTANDEN OCH FRISKRIVNINGSKLAUSULER I DETTA AVSNITT OCH ANNORSTÄDES I DESSA ANVÄNDARVILLKOR GÄLLER I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING.


13.      HÄNDELSER BORTOM VÅR RIMLIGA KONTROLL

Vi ansvarar inte för och kan inte hållas ansvarsskyldiga för eventuella förseningar eller underlåtenheter att efterfölja våra förpliktelser enligt dessa användarvillkor om denna försening eller detta problem orsakats av något som ligger bortom vår rimliga kontroll inklusive, och utan begränsning, åtgärder av tredje part såsom nätverksoperatörer. Dessa villkor påverkar inte dina lagstadgade rättigheter i egenskap av konsument.


14.      LAG OCH BEHÖRIG DOMSTOL

Dessa användarvillkor regleras av och upprättas i enlighet med lagstiftningen i England och Wales, samt domstolarna i London, England, ska äga ensam jurisdiktion med hänsyn till åtgärder och fordringar under dessa användarvillkor och du samtycker härmed till och underordnar dig sådana domstolars personliga jurisdiktion; förutsatt att ingenting häri skall förhindra tillämpning och verkställande av föreskriven och tillämplig lagstiftning. Vi gör inga utfästelser om att information, innehåll och material på Webbplatserna (inklusive Inskick) är lämplig eller tillgänglig för användning på någon speciell plats. Om du väljer att gå in på Webbplatserna gör du så på eget initiativ och är ansvarig för att det överensstämmer med all tillämplig lagstiftning, inklusive tillämplig lokal lagstiftning.


15.      ÄNDRINGAR AV DESSA ANVÄNDARVILLKOR

Vi förbehåller oss rättigheten att, efter vårt eget godtycke, när som helst ändra, modifiera, lägga till eller ta bort delar av dessa användarvillkor både tillfälligt och temporärt. I den händelse vi gör så, kommer vi att underrätta dig om alla sådana ändringar, modifieringar, tillägg eller raderingar via e-postmeddelande till den e-postadress du senast get oss och/eller genom att tydligt offentliggöra alla sådana ändringar, modifieringar, tillägg eller raderingar på Webbplatserna. Alla eventuella ändringar, modifieringar, tillägg eller raderingar ny kommer att träda i kraft tidigast sju (7) kalenderdagar efter vårt utskick av ett e-postmeddelande till dig eller sju (7) kalenderdagar efter att vi offentliggjort ett sådant meddelande på Webbplatserna som täcks av dessa användarvillkor. Om du inte samtycker till några permanenta ändringar kan du annullera ditt konto.

Var vänlig notera att du alltid är ansvarig för att uppdatera dina personuppgifter för att tillhandahålla oss med din nuvarande e-postadress. I den händelse den senaste e-postadress du gett oss inte är giltig, eller om det av någon annan orsak inte går att skicka ovan nämnda kungörelse till dig, kommer vårt allmänna e-postutskick trots allt att utgöra ett effektivt meddelande om de ändringar, modifieringar, tillägg eller raderingar som beskrivs i kungörelsen.


16.      UPPSÄGNING AV AVTAL

Dessa användarvillkor är i kraft tills de sägs upp antingen av dig eller oss. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att sluta upp att använda Webbplatserna och förstöra allt material som erhållits från Webbplatserna och all tillhörande dokumentation samt alla kopior och installationer därav, vare sig de gjorts under dessa användarvillkor villkor eller på annat sätt.

Vi kan omedelbart säga upp dessa användarvillkor gentemot dig (inklusive din åtkomst till Webbplatserna och alla webbplatser inom Disney Group) efter vårt eget godtycke vilket, utan begränsning, omfattar ett eventuellt brott mot eller underlåtenhet att följa bestämmelser eller föreskrifter i dessa användarvillkor från din sida. Vid uppsägning av ditt konto, måste du sluta använda Webbplatserna och förstöra allt material som erhållits från Webbplatserna och alla kopior därav, vare sig de gjorts under dessa användarvillkor eller på annat sätt.

Vi har anammat och implementerat en policy som under lämpliga omständigheter vidtar åtgärder för uppsägning av konton för de användare som ständigt bryter mot upphovsrättslagen. Alla bedrägliga, missbrukande eller på annat sätt olagliga aktiviteter kan även ge anledning till uppsägning av ditt konto enligt vårt godtycke och vi kan välja att rapportera dig till vederbörande brottsbekämpande myndighet.

Bestämmelserna i dessa användarvillkor, som till följd av sin natur bör leva kvar efter uppsägning av dessa användarvillkor, ska sålunda fortleva efter en uppsägning.


17.      SEKRETESSPOLICY

En Webbplats kan efterfråga Inskick via inslag och aktiviteter, t.ex. tävlingar eller Allmänna forum. Om vi efterfrågar och du ger oss dina personuppgifter som en del av ett Inskick (med undantag för Allmänna forum där du väljer att delge personuppgifter till allmänheten enligt vad som beskrivs i Sektion 7 ovan) gäller normalt sett vår Sekretesspolicy enligt vad som specificerats på Webbplatsen vid insamlingstillfället.

Var vänlig se vår Sekretesspolicy för mer information om hur vi samlar in och lagrar de personuppgifter du förser oss med när du använder Webbplatserna.


18.      ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Om någon föreskrift i dessa användarvillkor är olaglig, ogiltig eller på något annat sätt omöjlig att göra gällande, skall den föreskriften anses som avlägsnad från dessa användarvillkor och inte påverka giltigheten av och möjligheten att verkställa de återstående föreskrifterna. Om du bryter mot dessa användarvillkor och vi inte vidtar några åtgärder emot dig, innebär det inte att vi har övergett våra rättigheter med hänsyn till din lagöverträdelse och vi har fortfarande rätt att utöva våra rättigheter och korrigerande åtgärder i alla andra situationer där du bryter mot dessa användarvillkor.

Förutom där det motsatta uttryckligen föreskrivs, är dessa användarvillkor inte avsedda att gynna, och ska ej heller kunna hävdas, av någon person som inte är en part i avtalet, under någon tillämplig lagstiftning eller annat, med undantag för att vår företagsgrupps eventuella åtaganden kan driva igenom föreskrifter i dessa användarvillkor som om den vore en part i dessa villkor och bestämmelser.

Du har alltid åtkomst till dessa användarvillkor på https://disneytermsofuse.com/swedish-sweden/.

Om du har några frågor kan du skriva till oss på:
Legal Department
Disney Interactive Media Group
3 Queen Caroline Street
London W6 9PE
Storbritannien