Norwegian / norsk – Disney Terms of Use

Hvis du befinner deg i Norge og benytter deg av produkter eller tjenester fra Disney som er rettet mot Norge, se vilkår for bruk for Norge.

Print
Download PDF

Vilkår for bruk

Sist oppdatert 10 juli, 2014

Disney Interactive er glad for å kunne stille til rådighet for deg sine nettsteder, programvare, applikasjoner, innhold, produkter og tjenester (”Disney Services”), som kan bære varemerkene Disney, ABC, ESPN, Marvel, Lucasfilm, Club Penguin, Playdom eller et annet varemerke som The Walt Disney Company eier eller har lisens på. Disse vilkårene regulerer din bruk og vår leveranse av de Disney Services hvor disse vilkårene offentliggjøres, samt Disney Services vi gjør tilgjengelige på tredjeparters nettsteder og plattformer dersom du blir gjort kjent med disse vilkårene i forbindelse med din bruk av Disney Services. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE NØYE FØR DU BRUKER DISNEY SERVICES.

EN EVENTUELL TVIST MELLOM DEG OG OSS SKAL LØSES GJENNOM INDIVIDUELL BINDENDE VOLDGIFT. VENNLIGST LES VOLDGIFTSBESTEMMELSEN I DISSE VILKÅRENE SIDEN DEN PÅVIRKER DINE RETTIGHETER I HENHOLD TIL DENNE KONTRAKTEN.

INTET I DISSE VILKÅRENE HAR TIL HENSIKT Å PÅVIRKE DINE RETTIGHETER I HENHOLD TIL LOVVERKET PÅ DITT HJEMSTED. DERSOM DET ER MOTSTRID MELLOM DE RETTIGHETENE OG DISSE VILKÅRENE, SKAL DINE RETTIGHETER I HENHOLD TIL GJELDENDE LOKAL LOVGIVNING HA FORRANG.

1.      Kontrakt mellom deg og oss

Dette er en kontrakt mellom deg og Disney Interactive, et selskap i California som har adressen 500 South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, USA, eller mellom deg og den tjenesteyteren som er angitt for en spesiell Disney Service dersom det ikke er den samme. Du må lese og samtykke til disse vilkårene før du benytter Disney Services. Dersom du ikke samtykker, kan du ikke benytte Disney Services. Disse vilkårene beskriver det begrensede grunnlaget for tilgjengeligheten av Disney Services og erstatter tidligere avtaler eller ordninger.

Tilleggsvilkår og -bestemmelser vil kunne gjelde for noen Disney Services, som for eksempel regler for en spesiell konkurranse, tjeneste eller annen aktivitet, eller vilkår som vil kunne gjelde et bestemt innhold eller en bestemt programvare som er tilgjengelig gjennom Disney Services. Tilleggsvilkår og -bestemmelser vil bli gjort kjent for deg i forbindelse med den aktuelle konkurransen, tjenesten eller aktiviteten. Eventuelle tilleggsvilkår eller -bestemmelser kommer i tillegg til disse vilkårene, og i tilfelle av uoverensstemmelse, har de forrang foran disse vilkårene.

Vi har anledning til å endre disse vilkårene. Enhver slik endring vil tre i kraft tretti (30) dager etter at vi enten har sendt deg en melding om dette eller publisert endringen på Disney Services. Dersom du ikke samtykker til noen endring av disse vilkårene, må du slutte å bruke Disney Services. Representantene for vår kundetjeneste har ingen myndighet til å endre noen bestemmelser i disse vilkårene, verken muntlig eller skriftlig.

Vi kan si opp denne kontrakten med deg (inklusive tilgangen til Disney Services) med øyeblikkelig virkning, dersom du ikke overholder noen bestemmelse i disse vilkårene.

2.      Disney Services

Disney Services tilbys for din personlige, ikke-kommersielle bruk og er kun beregnet på informasjons- og underholdningsformål. De gir ingen juridiske, økonomiske, yrkesmessige, medisinske eller helserelaterte råd eller diagnoser og kan ikke benyttes for slike formål. For å sikre jevn drift av Disney Services over store geografiske områder kan aspekter av visse aktiviteter, som for eksempel spill, simuleres for å unngå forsinkelser.

Disney Services er vår opphavsrettslige eiendom eller våre lisensgiveres eller lisensinnehaveres opphavsrettslige eiendom, og alle varemerker, tjenestemerker, varenavn, vareutseende og andre immaterielle rettigheter i Disney Services eies av oss eller våre lisensgivere eller lisensinnehavere. Bortsett fra hva vi måtte bli spesifikt enige om skriftlig, kan ikke noe element i Disney Services brukes eller utnyttes på noen annen måte enn som en del av de Disney Services som tilbys deg. Du kan eie de fysiske mediene som Disney Services leveres på, men vi beholder det hele og fulle eierskapet til Disney Services. Vi overdrar ikke eierskapet til noen del av Disney Services til deg.

Innholds- og programvarelisens

Dersom en Disney Service er konfigurert for å muliggjøre bruk av programvare, innhold, virtuelle artikler eller annet materiale som vi eier eller har gitt lisens på, gir vi deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-viderelisensierbar, ikke overførbar lisens til å få tilgang til og benytte programvaren, innholdet, den virtuelle artikkelen eller annet materiale kun for din personlige, ikke-kommersielle bruk.

Du har ikke rett til å omgå eller sette ut av funksjon noe system for innholdsbeskyttelse eller driftsteknologi relatert til digitale rettigheter som benyttes for noen som helst Disney Service, eller oppløse, rekonstruere, demontere eller på annen måte redusere noen som helst Disney Service til en menneskelig lesbar form, eller fjerne identifikasjon, opphavsrett eller andre kunngjøringer vedrørende eiendomsrett, eller aksessere eller benytte noen som helst Disney Service på en ulovlig eller ikke godkjent måte eller på en måte som antyder en tilknytning til våre produkter, tjenester eller varemerker. Du kan ikke få tilgang til eller benytte noen Disney Service i strid med amerikanske krav vedrørende eksportkontroll og økonomiske sanksjoner. Ved å erverve tjenester, innhold og programvare gjennom Disney Services erkjenner og garanterer du at din tilgang til og bruk av tjenestene, innholdet eller programvaren vil skje i henhold til disse kravene.

Fraskrivelser og ansvarsbegrensning

DISNEY SERVICES LEVERES ”SOM DE ER” OG ”I DEN FORM DE ER TILGJENGELIGE.” VI FRASKRIVER OSS ALLE BETINGELSER, PÅSTANDER OG GARANTIER SOM IKKE ER UTTRYKKELIG BESKREVET I DISSE VILKÅRENE.

VI SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIGE OVERFOR DEG FOR INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE SKADER ELLER FØLGESKADER, INKLUSIVE TAPT FORTJENESTE OG SKADE PÅ EIENDOM SELV OM VI BLE GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, OG VI SKAL HELLER IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR FORSINKELSE ELLER YTELSESSVIKT SOM SKYLDES ÅRSAKER UTENFOR DET VI MED RIMELIGHET KAN HA KONTROLL OVER. IKKE I NOE TILFELLE SKAL VÅRT TOTALE ANSVAR OVERFOR DEG FOR ALLE SKADER, TAP ELLER SØKSMÅLSGRUNNLAG OVERSTIGE ETT TUSEN US DOLLAR (US $ 1 000).

DISSE FRASKRIVELSENE OG BEGRENSNINGENE PÅVIRKER IKKE DINE RETTIGHETER SOM FORBRUKER ELLER INNEBÆRER NOEN BEGRENSNING AV ANSVAR SOM IKKE KAN UTELUKKES I HENHOLD TIL LOVVERKET PÅ DITT HJEMSTED.

Endringer i Disney Services

Disney Services utvikler seg stadig og vil endre seg over tid. Dersom vi gjør vesentlige endringer i Disney Services, vil vi varsle deg i rimelig tid, og du vil da ha rett til å si opp denne kontrakten.

Tilleggsbegrensninger for bruk av Disney Services

Vi tillater ikke bruk av Disney Services som er kommersiell eller forretningsrelatert, eller som annonserer eller tilbyr å selge produkter eller tjenester (enten formålet er fortjeneste eller ikke), eller som utgjør anmodninger til andre (inklusive anmodninger om bidrag eller donasjoner). Du samtykker til  ikke å bevisst eller ubetenksomt plassere virus eller andre skadelige komponenter, eller på annen måte tukle med, forringe eller skade noen Disney Service eller noe tilknyttet nettverk, eller gripe forstyrrende inn i noen persons eller enhets bruk eller benyttelse av noen Disney Service. Du samtykker til  ikke å benytte noen programvare eller innretning som tillater automatisert spill, fremskyndet spill eller annen manipulasjon av spill eller spillkunde, og du samtykker til ikke å jukse eller på annen måte endre en Disney Service eller spillopplevelse for å skape en fordel for én bruker fremfor en annen. Dessuten samtykker du til å  ikke aksessere, overvåke eller kopiere eller tillate noen annen person eller enhet til å få tilgang til, overvåke eller kopiere noe element fra Disney Services ved hjelp av en robot, edderkopp, skraper eller noe annet automatisert metode eller manuell prosess uten vår uttrykkelige skriftlige tillatelse.

Tredjepartstjenester og -innhold

Disney Services kan integrere, bli integrert med eller tilbys i forbindelse med tredjepartstjenester og -innhold. Vi kontrollerer ikke disse tredjepartstjenestene eller -innholdet. Du bør lese avtalene vedrørende vilkårene for bruk og personvernspolicyen som gjelder slike tredjepartstjenester og -innhold.

Dersom du får tilgang til  en Disney Service ved hjelp av en innretning som drives av Apple iOS, Android eller Microsoft Windows eller Microsoft Xbox One, skal henholdsvis Apple Inc., Google Inc. eller Microsoft Corporation være en tredjepartsbegunstiget hva angår denne kontrakten. Disse tredjepartsbegunstigede er imidlertid ikke kontraktsparter og er ikke ansvarlige for levering av eller støtte for Disney Services. Du sier deg enig i at din tilgang til Disney Services ved hjelp av disse innretningene også skal være underlagt vilkårene for bruk som er beskrevet i vedkommende tredjepartsbegunstigedes vilkår for tjenestene.

Mobile nettverk

Når du får tilgang til Disney Services gjennom et mobilt nettverk, vil nettverks- eller roamingleverandørens satser og avgifter for meldinger, data og andre tjenester gjelde. Nedlasting, installering og bruk av visse Disney Services kan forbys eller begrenses gjennom nettverksleverandøren din, og det er ikke sikkert at alle Disney Services fungerer gjennom din nettverksleverandør eller innretning.

3.      Ditt innhold og din konto

Brukergenerert innhold

Disney Services vil kunne gi deg muligheten til å kommunisere, presentere, laste opp eller på annen måte gjøre tekst, bilder, lyd, video, konkurransepåmeldinger eller annet innhold (”brukergenerert innhold”) tilgjengelig, som publikum generelt vil kunne få tilgang til eller se. Tilgang til disse innslagene vil kunne være underlagt aldersbegrensninger. Du kan ikke presentere eller laste opp brukergenerert innhold som er injurierende, trakasserende, truende, trangsynt, hatsk, voldelig, vulgært, uanstendig, pornografisk, eller på annen måte fornærmende, eller som skader eller med rimelighet kan ventes å skade noen person eller enhet, uansett om dette materialet er lovbeskyttet eller ikke.

Vi krever ikke å få eierskapet til brukergenerert innhold. Imidlertid gir du oss en ikke-eksklusiv, viderelisensieringsbar, ugjenkallelig og vederlagsfri verdensomspennende lisens i henhold til alle opphavsretter, varemerker, patenter, forretningshemmeligheter, personverns- og publiseringsrettigheter og andre åndsverksrettigheter til å bruke, reprodusere, overføre, trykke, publisere, vise offentlig, stille ut, distribuere, redistribuere, kopiere, indeksere, kommentere, modifisere, tilpasse, oversette, skape avledede arbeider basert på, fremføre offentlig, gjøre tilgjengelig og på annen måte utnytte slikt brukergenerert innhold, helt eller delvis, i alle mediaformater og kanaler som er kjent nå eller som senere blir funnet opp (inklusive i forbindelse med Disney Services og på tredjepartsnettsteder og plattformer som for eksempel Facebook, YouTube og Twitter), i et hvilket som helst antall eksemplarer og uten noen begrensning når det gjelder tid, måte og brukshyppighet, uten ytterligere melding til deg, med eller uten tillegg, og uten krav om tillatelse fra deg eller betaling til deg eller noen annen person eller enhet.

Du gir uttrykk for og garanterer at ditt brukergenererte innhold er i samsvar med disse vilkårene, og at du eier eller har de nødvendige rettigheter og tillatelser, uten at du må betale noen annen person eller enhet, til å bruke, utnytte og til å gi oss rett til å bruke og utnytte ditt brukergenererte innhold på alle måter som er nevnt i disse vilkårene. Du samtykker til å  erstatte og holde oss og vårt datterselskap og tilknyttede selskaper, samt alle deres respektive ansatte og ledere, skadesløse for alle fordringer, tap, alt ansvar, alle krav eller utgifter (inklusive advokathonorarer) som fremsettes mot oss av noen tredjepart på grunn av eller i forbindelse med vår bruk og utnyttelse av ditt brukergenererte innhold. Du samtykker også til  ikke å gjøre gjeldende noen moralske rettigheter, tilleggsrettigheter eller lignende rettigheter i eller til det brukergenererte innholdet mot oss eller våre lisensinnehavere, distributører, agenter og andre godkjente brukere og sier deg enig i å skaffe til veie det samme samtykket om ikke å gjøre gjeldende slike rettigheter fra andre som måtte ha slike rettigheter.

I den grad vi godkjenner at du lager, offentliggjør, laster opp, distribuerer, viser offentlig eller offentlig fremfører brukergenerert innhold som krever bruk av produkter vi har opphavsretten til, gir vi deg en ikke-eksklusiv lisens til å lage et avledet produkt ved hjelp av produkter som vi har opphavsretten til i den grad det er nødvendig for å lage materialet, under forutsetning av at denne lisensen skal være betinget av at du overdrar alle rettigheter til det produktet du lager til oss. Dersom slike rettigheter ikke overdras til oss, skal lisensen til å lage avledede produkter ved hjelp av produkter vi har opphavsretten til, være ugyldig.

Uten forhåndsmelding til deg har vi rett, men ikke plikt til å overvåke, sortere, offentliggjøre, fjerne, modifisere, lagre og gjennomgå brukergenerert innhold eller kommunikasjon som blir sendt gjennom en Disney Service, når som helst og av hvilken som helst grunn, inklusive å sørge for at det brukergenererte innholdet eller kommunikasjonen er i samsvar med disse vilkårene. Vi er ikke ansvarlige for og støtter ikke eller går god for de meningene, oppfatningene, rådene eller anbefalingene som brukere offentliggjør eller sender.

Kontoer

Noen Disney Services tillater eller krever at du oppretter en konto for å delta eller sikre ytterligere fordeler. Du samtykker til å fremskaffe og opprettholde nøyaktig, løpende og fullstendige opplysninger, inklusive kontaktopplysninger for meldinger og annen informasjon fra oss, samt dine betalingsopplysninger. Du samtykker til ikke å utgi deg for eller gi et misvisende bilde av din tilknytning til noen person eller enhet, inklusive bruk av en annen persons brukernavn, passord eller annen kontoinformasjon, eller en annen persons navn eller likhet, eller gi foreldre eller verger feilaktige opplysninger. Du sier deg enig i at vi kan sette i verk tiltak for å få bekreftet hvor nøyaktig den informasjonen du fremskaffer er, inklusive kontaktinformasjon for foreldre eller verger.

Vi har innført og implementert en policy som legger til rette for oppsigelse, under egnede omstendigheter, av kontoene til brukere som gjentatte ganger har brutt opphavsretten. Vi kan også suspendere eller si opp kontoen din og avslutte din tilgang til å bruke Disney Services hvis du involverer deg i, oppfordrer til eller forsvarer ulovlige handlinger, eller hvis du ikke overholder disse vilkårene eller eventuelle tilleggsvilkår.

Passord og sikkerhet

Du er ansvarlig for å iverksette rimelige tiltak for å ivareta konfidensialiteten til brukernavnet og passordet ditt. Du er også ansvarlig for alle aktiviteter under kontoen din som du har rimelig kontroll over. Du samtykker til å informere oss umiddelbart om all uautorisert bruk av ditt brukernavn, passord eller annen kontoinformasjon, eller om ethvert annet brudd på sikkerhet som du blir oppmerksom på når du bruker kontoen din eller Disney Services.

Sikkerheten, integriteten og konfidensialiteten av din informasjon er ekstremt viktig for oss. Vi har implementert tekniske, administrative og fysiske sikkerhetstiltak som er utformet for å beskytte din informasjon mot uautorisert tilgang, redegjørelse for, bruk og endring av den.

4.      Betalte transaksjoner

Selgerens identitet

Salg utføres av Disney Interactive eller selgeren som er identifisert på salgstidspunktet, hvis disse er ulike. Vennligst ta kontakt med selgeren på adressen som er oppgitt hvis du har spørsmål om ordren din og denne vil hjelpe deg. Noen utstillingsvindu på Disney Services betjenes av tredjeparter. I så fall kan andre eller ytterligere salgsvilkår gjelde. Disse bør du lese når du gis tilgang til dem.

Digitalt innhold og virtuelle elementer

Vi kan gjøre applikasjoner, spill, programvare eller annet digitalt innhold tilgjengelig på Disney Services for at du skal få lisens til disse mot et éngangsgebyr. Når du kjøper lisens for å få tilgang til slikt materiale fra en Disney Service, vil det pålegges gebyrer på tjenesten før du får fullfører kjøp av lisensen.

Ditt kjøp av et virtuelt element eller spillvaluta er betaling for en begrenset, ikke-overførbar lisens for tilgang til og bruk av slikt innhold eller en slik funksjon i Disney Services. Virtuelle elementer (inkludert karakterer og navn på karakterer) eller spillvaluta som kjøpes eller gjøres tilgjengelig for deg i Disney Services, kan bare brukes i forbindelse med Disney Services der du skaffet dem eller der de ble utviklet av deg som følge av spilldeltakelse. Disse elementene kan ikke innløses eller refunderes og kan ikke omsettes utenfor Disney Services for penger eller andre elementer av verdi. Vi kan når som helst endre eller suspendere virtuelle elementer eller spillvaluta.

Abonnementer

Noen Disney Services krever betalte abonnementer for at du skal få tilgang til dem. Ved å bestille abonnement, samtykker du til at abonnementet ditt fornyes automatisk.  Med mindre du sier opp abonnementet ditt, autoriserer du oss til å belaste din betalingsmetode for fornyelsesterminen. Perioden med automatisk fornyelse vil være den samme som din innledende abonnementsperiode med mindre du har fått annen informasjon på salgstidspunktet. Prisen for fornyelse vil ikke være mer enn prisen for den foregående abonnementsperioden, f. eks. alle kampanje- og rabattpriser, med mindre vi informerer deg om prisendring før den automatiske fornyelsen.  Fra tid til annen kan vi tilby et gratis demoabonnement for en Disney Service. Hvis du registrerer deg for et gratis demoabonnement, vil vi begynne å fakturere kontoen din når gratisabonnementet utløper, med mindre du sier opp abonnementet før den tiden.

Ordreprosessen

Du vil ha muligheten til å se gjennom og bekrefte ordren din, inkludert leveringsadressen (hvis aktuelt), betalingsmetode og produktinformasjon. Vi sender deg beskjed når vi godkjenner ordren din, og vår godkjenning vil anses som fullstendig og i alle henseender ha vært formidlet til deg effektivt på tidspunktet da vi sender beskjeden. På det tidspunktet vil salgskontrakten inngås og være bindende for både deg og oss. Risikoen for tap ved varer du kjøper og ansvaret for å forsikre dem, overdras til deg når de relevante varene leveres.

Vi forbeholder oss retten til å avslå eller annullere enhver ordre før levering. Noen situasjoner som kan resultere i at ordren annulleres, er bl.a. system- eller typografiske feil, unøyaktigheter i produkt- eller prisinformasjon eller produkttilgjengelighet, rettferdighet blant kunder der tilfanget av varer er begrenset, eller problemer som påvises av våre kreditt- eller svindelavdelinger. Vi kan også kreve ytterligere verifisering eller informasjon før vi aksepterer en ordre. Vi tar kontakt med deg hvis en del av ordren din annulleres eller hvis ytterligere informasjon kreves for å akseptere ordren din. Betalingen din vil bli refundert hvis ordren din annulleres etter at vi har behandlet betalingen, men før levering.

Betalinger og fakturering

Når du oppgir betalingsinformasjon, fremstiller du og garanterer at informasjonen er nøyaktig, at du er autorisert til å bruke betalingsmetoden som er oppgitt, og at du vil informere oss om endringer i betalingsinformasjonen. Vi forbeholder oss retten til å benytte tredjeparter som kredittkortoppdateringstjenester for å skaffe gjeldende utløpsdatoer på kredittkort. Rett til oppsigelse; retur av varer

Når du abonnerer på en Disney Service, har du rett til å kansellere kontrakten innen fjorten (14) dager etter at du har mottatt og akseptert disse vilkårene, og du vil få full refusjon av abonnementsgebyret som er betalt. For halvårs- og årsabonnementer, hvis varsel om oppsigelse er mottatt innen de første tretti (30) dagene etter den første faktureringsdatoen, vil du få refundert abonnementsgebyret som er betalt. Hvis vi refunderer deg abonnementsavgiften, vil du likevel være forpliktet til å betale andre gebyrer som er påløpt. .

Hvis du kjøper en lisens for å få tilgang til digitalt innhold eller virtuelle elementer, får du en mulighet til å samtykke til levering på kjøpstidspunktet. Ved å samtykke til levering erkjenner du at du har mistet retten til å kansellere, og lisensgebyret refunderes ikke..

Innen tretti (30) dager fra datoen da du mottar de fysiske varene, har du rett til å annullere vår kontrakt med deg og returnere varene. Denne retten gjelder ikke varer som vi i Disney Services oppgir at ikke kan returneres, inkludert lyd- og videoopptak, dataprogramvare og CD-er, DVD-er eller andre fysiske medier som ikke lenger er forseglet. Hvis du returnerer varer som ikke er defekte, kan det hende du må betale for kostnaden ved å returnere varene til oss, og det kan hende vi trekker fra et rimelig beløp hvis du bruker varene.

Hvis du ønsker å kansellere, må du gjøre det ved å følge kanselleringsinstruksene for den spesielle Disney Service. Et eksempel på et kanselleringsformular finnes her.

Spesialtivirkede varer

Vær oppmerksom på at rett til å annullere og returnere ikke kan anvendes på spesialtilvirkede varer. Annulleringer og endringer av spesialtivirkede varerer kan ikke utføres når du først har sendt inn ordren din, og spesialtilvirkede varer kan ikke returneres med mindre det er en produksjonsfeil eller produktdefekt. Vi forbeholder oss retten til å avslå ordrer av spesialtivirkede varer etter vårt forgodtbefinnende. Uegnet bruk av vår spesialtilvirkningstjeneste vil føre til at ordren din annulleres og all betaling refunderes.

Pris; Avgifter

Vi kan revidere prisene på produkter og tjenester vi tilbyr. Hvis du betaler et periodisk abonnementsgebyr for en Disney Service, gir vi deg rimelig varsel om endringer i gebyrene eller faktureringsmetodene før den effektive datoen. Du vil kunne si opp abonnementet ditt før en slik endring trer i kraft. Når du sender inn ordren, beregner vi avgiften og inkluderer denne i summen for enkelhets skyld. Det faktiske avgiftsbeløpet som vil bli belastet ordren din og betalingsmetoden, er basert på beregninger på forsendelsesdatoen, uansett når ordren ble lagt inn.

Internasjonal frakt; Toll

Når du bestiller varer for levering til andre land enn der selgeren befinner seg, må du kanskje betale importavgifter og skatt. Disse og eventuelle tilleggsgebyrer for tollklarering må bæres av deg. For varer som sendes internasjonalt, merk at produsentgarantier kanskje ikke vil være gyldige; alternative produsenttjenester vil kanskje ikke være tilgjengelige; håndbøker, instruksjoner og sikkerhetsadvarsler vil kanskje ikke foreligge på destinasjonslandets språk; varene og de ledsagende materialene vil kanskje ikke være utformet i samsvar med destinasjonslandets standarder, spesifikasjoner og krav til merking; og varene vil kanskje ikke samsvare med destinasjonslandets spenning (og kreve anvendelse av adapter eller omformer). Du er ansvarlig for å sikre at varene kan importeres til destinasjonslandet på lovlig måte. Når mottakeren bestiller fra oss, er vedkommende den registrerte importøren og må overholde alle lover og forskrifter som gjelder i destinasjonslandet.

5.      Konkurranser

Konkurranser som du deltar i på en Disney Service kan ha flere regler og bestemmelser, men følgende generelle regler gjelder i fravær av motstridende vilkår i alle supplerende regler eller bestemmelser for konkurransen.

Påmeldinger

Din påmelding til konkurransen er brukergenerert innhold og underlagt alle bestemmelsene i disse vilkårene som styrer din registrering og vår bruk av ditt brukergenererte innhold. Vi kan diskvalifisere påmeldinger som er sene, feilrettet, ufullstendige, korrupte, tapt, uleselige eller ugyldige eller der aktuell samtykke fra foreldre ikke er gitt. Konkurransepåmeldinger er begrenset til én per person, og påmeldinger via agenter eller tredjeparter eller bruk av flere identiteter er ikke tillatt. Bruk av automatiske påmeldinger, stemmer eller andre programmer er forbudt, og alle slike påmeldinger (eller stemmer) vil bli diskvalifisert.

Vi forbeholder oss retten til å endre, suspendere, annullere eller avslutte en konkurranse eller forlenge eller gjenoppta påmeldingsperioden eller diskvalifisere enhver deltaker eller påmelding når som helst uten å gi forhåndsvarsel. Vi vil gjøre det hvis det ikke kan garanteres at konkurransen kan utføres på rettferdig eller riktig måte av tekniske, juridiske eller andre årsaker, eller hvis vi har mistanke om at noen har manipulert påmeldinger eller resultater, gitt feil informasjon eller handlet uetisk. Hvis vi annullerer eller avbryter en konkurranse, kan premier gis slik vi anser det rettferdig og hensiktsmessig, i samsvar med lokale lover som gjelder for konkurransen.

Kvalifiserbarhet

For å delta i konkurransen må du være en registrert bruker av Disney Services og ha en aktiv konto med gjeldende kontaktinformasjon. Ingen kjøp kreves for å delta i en konkurranse, og et kjøp vil ikke gi deg bedre muligheter for å vinne. Konkurranser er ikke åpne for våre ansatte (eller deres nærmeste familie) eller noen andre som har profesjonell tilknytning til konkurransen. Hvis du er under 18 år (eller myndighetsalderen under gjeldende lov) og konkurransen er åpen for deg, må vi kanskje innhente samtykke fra en forelder eller foresatt før vi kan godkjenne påmeldingen din. Vi forbeholder oss retten til å be om bevis på identitet eller verifisere betingelser for kvalifikasjon og potensielle vinnerbidrag, og tildele en pris til en vinner personlig. Konkurranser er ugyldige der de forbys eller begrenses ved lov. Potensielle vinnere som er bosatt i jurisdiksjoner der konkurranser krever et element av ferdighet, kan måtte besvare en matematisk oppgave for å være kvalifisert for å vinne en premie.

Premier

Ingen kontantpremier eller alternative premier foreligger, bortsett fra at vi (eller parten som besørger en premie) forbeholder oss retten til å erstatte den med en lignende premie av lik eller større verdi. Premier kan ikke overdras (bortsett fra til et barn eller et annet familiemedlem) eller selges av vinnere. Bare antall premier som er oppgitt i forbindelse med konkurransen, kan vinnes. Alle premier vil bli tildelt, forutsatt at et tilstrekkelig antall kvalifiserte påmeldinger er mottatt og at premier gjøres krav på innen datoen som er oppgitt i forbindelse med konkurransen. Deretter vil ingen alternative vinnere bli valgt eller premier tildelt som ikke er gjort krav på. Med mindre annet er oppgitt i premiebeskrivelsen før påmelding, er vinnere ansvarlige for alle kostnader og utgifter som er forbundet med å gjøre krav på en premie. Alle avgifter er utelukkende den enkelte vinnerens ansvar, selv om vi forbeholder oss retten til å holde tilbake gjeldende avgifter, og hver vinner samtykker i å fylle ut alle obligatoriske avgiftsskjemaer.

Ved å motta en pris godtar du å delta i publisitet innenfor rimelighetens grenser i tilknytning til konkurransen, og gir oss ubetinget rett til å bruke ditt navn, din by eller stat, provins eller land, likhet, prisinformasjon og uttalelser av deg om konkurransen i publisitet, reklame og salgsfremmende hensikter og som er i samsvar med gjeldende lover og reguleringer, alt uten ekstra tillatelse eller kompensasjon. Som en betingelse for å motta en pris, kan vinnere (eller deres foreldre eller verger) måtte signere og returnere en beediget, skriftlig erklæring om at vinneren har nødvendig rett, fritak for erstatningsansvar og publisitet.

6.      Tilleggsbestemmelser

Retningslinjer for innsendelser og uoppfordrede ideer

Våre mangeårige retningslinjer for selskapet gjør det ikke mulig for oss å godta eller vurdere uoppfordrede kreative ideer, forslag eller materialer. Når du sender inn noe til oss – om det så gjøres etter vår oppfordring eller ikke – godtar du at kreative ideer, forslag eller annet materiale du sender inn ikke gjøres i fortrolighet eller tillit, og at det ikke på noen måte opprettes noe fortrolighets- eller tillitsforhold mellom deg og oss, og at du ikke kan forvente deg en evaluering, kompensasjon eller overveielse av noe slag.

Påstander om overtredelse av opphavsrett

Meldinger om påstander om overtredelse av opphavsrett og motsvar må sendes til vår angitte agent:

TWDC Designated Agent
The Walt Disney Company
500 South Buena Vista Street
Burbank, California 91521, USA
Telefon: +1 818-560-1000
Faks: +1 818-560-4299
E-post: designated.agent@dig.twdc.com

Vi er kun i stand til å godta meldinger på språkene som disse vilkårene er gjort tilgjengelige på.

Vi vil reagere raskt på krav om opphavsrettskrenkelser ved bruk av Disney Services som rapporteres til vår oppnevnte opphavsrettsagent, nevnt ovenfor, i samsvar med USAs Digital Millennium Copyright Act av 1998 (“DMCA”) eller, om det passer, annet lovverk.  Hva gjelder Disney Services på servere i USA, må disse meldingene inkludere den nødvendige informasjonen som er fastsatt i DMCA og beskrevet i detalj her.

Bindende voldgift og fraskrivelse av gruppesøksmål

Du og Disney Interactive godtar å avgjøre alle konflikter mellom oss ved voldgift, bortsett fra i konflikter i tilknytning til ivaretakelse av våre åndsverksrettigheter. Konflikter innebærer alle konflikter, handlinger  eller andre kontroverser mellom deg og oss som gjelder Disney Services eller disse vilkårene, det være seg kontrakt, erstatningsrettslige forhold, garanti, lover eller forskrifter eller annet lovmessig eller rettferdig grunnlag.

Du og Disney Interactive gir voldgiftsdommeren eksklusiv autoritet til å løse enhver tvist relatert til fortolkningen, gyldigheten eller håndhevelsen av disse bestemmelsene eller etableringen av denne kontrakten, herunder voldgiftsmuligheten for en tvist og ethvert krav om at alle eller noen av disse bestemmelsene er ugyldige eller omstøtelige.

I tilfelle en konflikt, må du eller Disney Interactive sende den andre parten en konfliktmelding, hvilket er en skriftlig erklæring som angir navnet, adressen og kontaktinformasjonen til den parten som gir meldingen, bakgrun for konflikten og løsningen som ønskes. Du må sende alle konfliktmeldinger til Disney Interactive, 500 South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, USA, merket Legal/Arbitration Notice. Vi vil sende alle konfliktmeldinger til deg til kontaktinformasjonen vi har på deg. Du og Disney Interactive vil forsøke å løse en konflikt gjennom uformell forhandling innen seksti (60) dager fra datoen da konfliktmeldingen blir sendt. Etter seksti (60) dager kan du eller vi begynne megling. Du kan også gå til sak ved småkravsprosess dersom konflikten oppfyller kravene for småkravsprosess, uavhengig om du har forhandlet uformelt først.

Dersom du eller Disney Interactive ikke blir enige ved uformell forhandling eller ved småkravsprosess, vil alle forsøk på å løse konflikten utføres utelukkende gjennom bindende voldgift. DU GIR FRA DEG RETTIGHETEN TIL Å GÅ TIL SAK MED EN KONFLIKT I EN ALMINNELIG DOMSTOL FORAN EN DOMMER ELLER JURY. Alle konflikter vil i stedet løses foran en nøytral voldgiftsdommer, og hans eller hennes avgjørelse vil være endelig, bortsett fra det som følger av en begrenset ankerettighet i henhold til U.S Federal Arbitration Act. Voldgift vil utføres av det amerikanske voldgiftsforbundet (American Arbitration Association – AAA) i henhold til  deres kommersielle voldgiftssregler og tilleggsprosedyrer for forbrukerrelaterte konflikter. For mer informasjon, besøk www.adr.org, eller ring 800-778-7879 dersom du befinner deg i USA. Voldgift kan utføres personlig, gjennom innsending av dokumenter, over telefon eller på nettet. Voldgifstdommeren kan tildele deg den samme erstatningen individuelt som en domstol kunne gjort, inkludert fastsettelsesdom eller rettspåbud , men kun i den grad som er nødvendig for å møte ditt individuelle krav.

Med mindre voldgiftsdommeren mener at voldgiften var grunnløs og frembrakt av gal hensikt, vil Disney Interactive betale for alt papirarbeid, AAA og voldgoftsdommerens honorar og utgifter. Dersom voldgiftsdommeren tildeler deg en erstatning som er større enn verdien i det siste skriftlige forlikstilbudet som ble gjort før en voldgiftsdommer ble valgt (eller dersom vi ikke kom med et forlikstilbud før en voldgiftsdommer ble valgt), da vil vi betale deg erstatningen eller 1000 amerikanske dollar, avhengig av hva som er høyest, og betale for din advokat, dersom du har noen, og for advokatens honorar og refundere alle utgifter (inkludert honorar og kostnader for ekspertvitner) som du eller din advokat med rimelighet har pådratt under etterforskningen av, forberedelsene til og prosessen med å forfølge ditt krav ved voldgift.. Vi fraskriver oss retten til å søke erstatning for advokathonorarer og -utgifter i forbindelse med eventuell ikke-grunnløs voldgift mellom deg og oss.

Dersom du bor i USA, vil voldgiften finne sted på et sted som er beleilig for deg. For fastboende utenfor USA skal voldgiften initieres i det administrative distriktet Manhattan, New York, New York, USA, og du og Disney Interactive godtar å underkaste dere den personlige domsmyndigheten i de føderale og delstatlige domstolene som er plassert der for å fremtvinge voldgift, fortsette saksgangen i påvente av voldgift eller bekrefte, endre, flytte eller gå inn i vurderingen av løsningen som er angitt av voldgiftsdommeren.

RETTERGANGFOR Å LØSE ELLER GÅ TIL SAK MED EN KONFLIKT I ETHVERT FORUM VIL UTFØRES PÅ INDIVIDUELL BASIS. Verken du eller Disney Interactive vil søke å få konflikten behandlet som et gruppesøksmål, privat søksmål eller i en annen forhandling der en av partene opptrer eller foreslår å optre i en representerende rolle. Ingen voldgift eller forhandling kan kombineres med en annen uten at skriftlig tillatelse er gitt på forhånd av alle partene i voldgiften eller forhandlingen. Dersom gruppesøksmålfraskrivelsen viser seg å være ulovlig eller ikke kan håndheves når det gjelder hele eller noen deler av konflikten, vil disse delene tas ut og gjøres gjenstand for søksmål i en ordinær  domstol, mens de gjenværende delene fortsatt behandles ved voldgift.

Valg av forum

Du samtykker til at ethvert rettergangsskritt etter lovgivningen eller ut fra rimelighetsbetraktninger som oppstår fra eller relatert til disse bestemmelsene eller Disney Services som ikke er gjenstand for voldgiftsbehandling, skal fremmes for, og verneting er kun, de føderale domstolene i bydelen Manhattan, New York, New York, USA, og du samtykker til og underlegger deg den personlige jurisdiksjonen til slike domstoler med det formål å ha rettergang for slikt søksmål.

Valg av lovverk

Disse bestemmelsene reguleres og fortolkes i samsvar med lovverket i delstaten New York og lovverket i USA uten at dette gis virkning på konflikter mellom lovkonfliktsprinsipper.

Delvis ugyldighet

Dersom noen av bestemmelsene i disse vilkårene er ulovlige, ugyldig eller av noen grunn ikke kan håndheves, skal denne bestemmelsen anses atskillelig disse vilkårene og skal ikke påvirke gyldigheten og håndhevingen av de resterende  bestemmelsene.

Overlevelse

Bestemmelsene i disse vilkårene som etter sin natur skal overleve opphør av disse vilkårene, skal overleve slikt opphør.

Fraskrivelse

Ingen fraskrivelse av noen bestemmelse i disse vilkårene fra oss skal bli ansett som en videre eller kontinuerlig fraskrivelse av en slik bestemmelse eller en annen bestemmelse, og unnlatelse av å håndheve noen  rettighet eller bestemmelse under slike vilkår skal ikke utgjøre en fraskrivelse av en slik rettighet eller bestemmelse.