Norwegian / norsk – DMCA Notices

Print
Download PDF

 

DMCA-meldinger

I henhold til Kapittel 17, United States Code, Paragraf 512(c)(2) må meldinger om påstått opphavsrettskrenkelse sendes til tjenesteleverandørens oppnevnte agent.

Melding må sendes til følgende oppnevnte agent:  Tjenesteleverandør: The Walt Disney Company

Navn på agent oppnevnt til å motta melding om påstått krenkelse: TWDC Designated Agent

Fullstendig adresse til oppnevnt agent som melding skal sendes til:  500 South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, USA

Telefonnummer til oppnevnt agent:  +1 818-560-1000

Faksnummer til oppnevnt agent:  +1 818-560-4299

E-postadresse til oppnevnt agent:  designated.agent@dig.twdc.com

 

For å få virkning må meldingen være en skriftlig kommunikasjon som inneholder følgende:

  1. En fysisk eller elektronisk signatur til personen autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rettighet som er påstått krenket,
  2. Identifikasjon av det opphavsrettsbeskyttede arbeidet som påstås krenket, eller, hvis det er flere opphavsrettsbeskyttede arbeider på ett enkelt online-nettsted som dekkes av én enkelt melding, en representativ liste over slike arbeider på det nettstedet,
  3. Identifikasjon av det materialet som påstås å være krenket eller å være gjenstand for krenkende aktivitet, og som må fjernes eller dit tilgangen må deaktiveres og rimelig tilstrekkelig informasjon til at vi skal kunne lokalisere materialet,
  4. Informasjon som er rimelig tilstrekkelig til at vi kan kontakte den parten som klager, slik som adresse, telefonnummer og, hvis tilgjengelig, en elektronisk e-postadresse der den parten som klager, kan bli kontaktet.
  5. En erklæring om at den parten som klager, er i god tro om at bruk av materialet som det klages på, ikke er autorisert av opphavsrettseieren, dennes agent eller lovverket, og
  6. En erklæring om at informasjonen i meldingen er korrekt, og under trussel om straff for mened at den parten som klager, er autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rettighet som påstås krenket.

 

Vi skal kunne gi deg melding om at vi har fjernet eller deaktivert tilgangen til visse materialer med en generell melding på en Disney Service, en elektronisk post til en brukers e-postadresse i våre registre eller med skriftlig kommunikasjon sendt som rekommandert post til din fysiske adresse i våre registre.  Hvis du mottar en slik melding, skal du kunne komme med en skriftlig motmelding til den oppnevnte agenten med informasjon som nevnt nedenfor.  For å få virkning må motmeldingen være en skriftlig kommunikasjon som inneholder følgende:

  1. Din fysiske eller elektroniske signatur,
  2. Identifikasjon av materialet som er blitt fjernet eller dit tilgangen er blitt deaktivert og stedet der materialet ble vist før det ble fjernet eller tilgangen ble deaktivert,
  3. En erklæring fra deg under straff for mened at du i god tro har trodd at materialet ble fjernet eller deaktivert som et resultat av en misforståelse eller feilidentifisering av materialet som ble fjernet eller deaktivert, og
  4. Ditt navn, din fysiske adresse og ditt telefonnummer og en erklæring om at du samtykker til U.S. Federal District Courts jurisdiksjon for det rettsdistriktet der din fysiske adresse er, eller hvis din fysiske adresse er utenfor USA, det rettsdistriktet der Disney Interactive befinner seg, og at du vil godta prosessforkynnelse fra den personen som kom med meldingen om påstått krenkende materialer eller en agent for slik person.