Netherlands – Disney Terms of Use

Als u zich in Nederland bevindt en wereldwijde producten of diensten van Disney gebruikt, raadpleegt u onze Wereldwijde gebruiksvoorwaarden.

Print
Download PDF

 
 

Gebruiksvoorwaarden

Gedateerd: 16 juli 2012

1.      INLEIDING

Welkom op de Internetsites van de Disney Interactive Media Group (de “Sites”). Onder de Sites vallen onder meer disney.nl en andere Internetsites waarop deze voorwaarden gecommuniceerd worden. De Sites zijn eigendom van, en worden beheerd door de Disney Interactive Media Group, onderdeel van The Walt Disney Company Limited, een bedrijf dat in Engeland en Wales geregistreerd is (en waarnaar in deze voorwaarden wordt verwezen als “wij”, “ons”, “onze” of “Disney”) met maatschappelijke zetel in 3 Queen, Caroline Street, Hammersmith, London W6 9PE, United Kingdom (registratienummer 00530051; BTW-nummer 539293808).

LEES ALLE VOORWAARDEN ZORGVULDIG VÓÓR U EEN VAN DE SITES GEBRUIKT. Als u een Site gebruikt, of een vakje of een koppeling aanklikt met de vermelding dat u deze voorwaarden aanvaardt of zich akkoord verklaart, betekent dit dat u zich zult houden aan gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord bent met deze gebruiksvoorwaarden, mag u de Sites niet gebruiken.

ALS U EEN OUDER OF VOOGD BENT EN U GEEFT UW KIND TOESTEMMING ZICH TE REGISTREREN OP EEN VAN DE SITES, VERKLAART U ZICH AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE SITES.

Merk op dat specifieke voorwaarden gelden voor bepaalde diensten op de Sites, bijvoorbeeld voorwaarden voor bepaalde wedstrijden of andere toepassingen en activiteiten. Deze voorwaarden worden gecommuniceerd bij de betreffende dienst. Dergelijke voorwaarden gelden als aanvulling op deze gebruiksvoorwaarden en bij eventuele tegenstrijdigheden hebben ze voorrang op deze gebruiksvoorwaarden.

U erkent dat deze gebruiksvoorwaarden een redelijke en waardevolle tegenprestatie vertegenwoordigen, de ontvangst en geschiktheid waarvan hierbij door u bevestigd wordt. Niettegenstaande het voorgaande, erkent u dat in deze tegenprestatie uw gebruik van de Sites en ontvangst van de beschikbare inhoud, toepassingen, materiaal en informatie die beschikbaar zijn op of via de Sites zijn begrepen, alsmede de mogelijkheid dat wij uw Inzendingen kunnen gebruiken of publiceren (zoals gedefinieerd in artikel 3, “INZENDINGEN”) en de mogelijkheid om uw Inzendingen te gebruiken of openbaar te maken ten behoeve van reclame en promotie.

SPECIALE VOORWAARDEN VOOR MOBIELE TOEGANG

KLIK OM DE SPECIFIEKE VOORWAARDEN WEER TE GEVEN VOOR TOEGANG TOT EEN SITE VIA EEN MOBIEL APPARAAT

Bij mobiele toegang worden kosten in rekening gebracht, onder meer voor dataverkeer. Klik hier voor meer informatie.

KLIK OP DE ONDERSTAANDE KOPPELINGEN OM BIJKOMENDE VOORWAARDEN WEER TE GEVEN

2. Het gebruik van de Site en Content
3. Inzendingen
4. Toegang tot de Site via uw mobiele apparaat
5. Accounts
6. Disney-puntenplan
7. Publieke forums en communicatie
8. Gedragsregels
9. Medewerking; Verwijdering van Inzendingen
10. Afwijzingen
11. Verantwoordelijkheid voor uw account(s)
12. Onze aansprakelijkheid
13. Gebeurtenissen buiten onze redelijke controle
14. Wetgeving en rechtsgebied
15. Aanpassingen aan deze gebruiksvoorwaarden
16. Beëindiging
17. Privacybeleid
18. Algemene bepalingen


2.      HET GEBRUIK VAN DE SITES EN CONTENT

De Sites dienen uitsluitend voor persoonlijk gebruik. U mag de Sites niet gebruiken voor commerciële doeleinden of op een wijze die onrechtmatig of schadelijk is voor ons of een andere persoon of rechtspersoon, zulks naar ons uitsluitend oordeel.

Alle informatie, materiaal, functies en andere inhoud en toepassingen (inclusief Inzendingen, zoals gedefinieerd in artikel 3, “INZENDINGEN”) (“Content”) opgenomen op de Sites zijn ons auteursrechtelijke eigendom of het auteursrechtelijke eigendom van onze licentiegevers of licentiehouders. Alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen en vormgeving zijn ons eigendom en/of van onze licentiegevers of licentiehouders.

Wij kunnen de Sites wijzigen of de Content of toepassingen verwijderen op ieder ogenblik, op iedere wijze, om welke reden dan ook.

Tenzij wij ons uitdrukkelijk schriftelijk akkoord hebben verklaard, mag niets uit de Content van de Sites worden gebruikt voor andere doeleinden dan als onderdeel van de Site, noch worden gereproduceerd, overgedragen, gedistribueerd of op andere wijze geëxploiteerd, tenzij wanneer een Site geconfigureerd is om de download van bepaalde Content mogelijk te maken: in dat geval mag u één kopie van de betreffende Content kopiëren naar één computer of mobiel toestel (indien van toepassing) voor uw persoonlijk, niet-commercieel eigen gebruik, op voorwaarde dat u (a) alle auteursrecht- en andere eigendomsvermeldingen intact houdt, (b) geen wijzigingen aanbrengt aan, niet verhuurt, uitleent, verkoopt, beschikbaar maakt, kopieert (tenzij om één kopie te maken voor back-up doeleinden), en geen afgeleide werken maakt op basis van een Site of de Content, in zijn geheel of een deel ervan, en (c) de Content niet gebruikt op een wijze die een verband suggereert met een van onze producten, diensten of merken. Ieder zakelijk gebruik, “re-mailing” of geautomatiseerd gebruik met hoog volume van de Sites of verplaatsen van enig onderdeel van de Content naar een andere computer of mobiel toestel is verboden.

Indien wij downloads of software aanbieden op een Site en u dergelijke software downloadt, worden de software, inclusief alle bestanden, afbeeldingen opgenomen in, of gecreëerd door de software, en begeleidende gegevens bij de software (gezamenlijk aangduid als de “Software”) door ons of door externe licentiegevers aan u gelicentieerd voor uw persoonlijk, niet-commercieel eigen gebruik. Wij dragen geen rechten op de Software aan u over. Tenzij toegestaan ingevolge de van toepassing zijnde wetgeving, mag u de Software niet beschikbaar maken of op andere wijze exploiteren of decompileren, door middel van reverse engineering bewerken, de-assembleren of de Software op andere wijze terugbrengen tot een vorm die leesbaar is door mensen.

U erkent en verklaart zich akkoord dat niets in deze gebruiksvoorwaarden de mogelijkheid verschaft om de eigendom over te dragen van handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen of andere eigendomsrechten in de Sites of Content danwel enig onderdeel daarvan aan u of aan een derde partij. U verklaart dat u geen handelingen zult verrichten die strijdig zijn met, of hierop een inbreuk kunnen vormen.


3.      INZENDINGEN

In deze gebruiksvoorwaarden gebruiken wij het woord “Inzendingen” voor tekst, berichten, ideeën, concepten, pitches, voorstellen, verhalen, scenario’s, bewerkingen, formats, kunstwerken, foto’s, tekeningen, video’s, audiovisuele werken, muziekcomposities (inclusief songteksten), geluidsopnames, programmaformats, karakterbeschrijvingen, uw naam en/of de naam van andere personen, gelijkenissen, stemmen, gebruikersnamen, profielen, handelingen, uitvoeringen, prestaties en/of andere biografische informatie of materiaal en/of ander soortgelijk materiaal dat u inzendt, publiceert, uploadt, inbouwt, weergeeft, communiceert of op andere wijze beschikbaar maakt (hierna verder aangeduid als: “beschikbaar maken”) op of via één van de Sites.

Er bestaan twee soorten Inzendingen: gevraagde en ongevraagde Inzendingen. “Gevraagde inzendingen” staat voor de Inzendingen (a) die wij expliciet vragen of waarvoor wij u de mogelijkheid bieden ons te verstrekken via een toepassing of handeling op een Site ter beoordeling of publicatie door ons en mogelijk tegen een bepaalde tegenprestatie of vergoeding (“Tegenprestatie”) (zoals prijzen of andere waarde in spelletjes, sweepstakes, wedstrijden en promoties); en (b) die u beschikbaar maakt op of via één van de Sites en waarvoor u geen Tegenprestatie verlangt (zoals in onze Publieke forums (zoals hieronder gedefinieerd in artikel 7, “PUBLIEKE FORUMS EN COMMUNICATIE”)). “Ongevraagde Inzendingen” zijn alle Inzendingen die niet onder subparagraaf (a) of (b) van deze paragraaf vallen.

MAAK GEEN ONGEVRAAGDE INZENDINGEN BESCHIKBAAR

Ons lang gevestigd bedrijfsbeleid laat ons niet toe om Ongevraagde creatieve ideeën, voorstellen of materiaal te aanvaarden of te beoordelen en u mag dus geen Ongevraagde Inzendingen beschikbaar maken op of via een van de Sites. Wij hopen dat u begrijpt dat het de bedoeling van dit beleid is om de kans op toekomstige misverstanden te vermijden wanneer projecten die wij ontwikkeld hebben of namens ons ontwikkeld werden, volgens anderen lijken op hun eigen creatieve werk.

Indien u ons, ondanks ons verzoek bewust of onbewust Ongevraagde Inzendingen op of via één van de Sites doet toekomen, doet u dit zonder dat er enige overeenkomst tussen ons van toepassing is met betrekking tot een eventuele beoordeling of kennisneming van uw Ongevraagde Inzendingen of tot een vergoeding of tegenprestatie van welke aard ook. U verklaart evenwel dat alle Inzendingen die u beschikbaar maakt, niet op vertrouwelijke basis geschiedt en dat geen vertrouwelijke of fiduciaire relatie beoogd of tot stand komt tussen u en ons, op welke wijze dan ook, en dat u geen inzage, vergoeding of tegenprestatie van welke aard dan ook verwacht.

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze gebruiksvoorwaarden, gelden de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden zowel voor Ongevraagde Inzendingen als voor Gevraagde Inzendingen. Dienovereenkomstig hebben wij, evenals onze licentienemers, distributeurs, agenten, vertegenwoordigers en andere bevoegde gebruikers, het recht om alle Inzendingen te exploiteren en te publiceren, en zijn wij op geen enkele wijze aansprakelijk ten opzichte van u of enig ander persoon die een claim namens u indient voor de exploitatie of publicatie van een Inzending.

Niettegenstaande het voorgaande, verleent u ons (en onze licentienemers, agenten, vertegenwoordigers en andere bevoegde gebruikers), zonder verdere benodigde toestemming door, of betaling aan u of een andere persoon of rechtspersoon, een eeuwigdurende, niet-exclusieve, onherroepelijke, volledig betaalde, royalty-vrije, sublicentieerbare en overdraagbare wereldwijde licentie met betrekking tot alle auteursrechten, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten die u heeft of beheert, om de werken te gebruiken, te reproduceren, over te dragen, af te drukken, te publiceren, weer te geven, openbaar te maken, beschikbaar te maken, te distribueren en her-distribueren, te kopiëren, te hosten, op te slaan, op te slaan in caches, te archiveren, te indexeren, te categoriseren, te becommentariëren, uit te zenden, te streamen, te bewerken, te veranderen, te wijzigen (waaronder, doch niet limitatief, songteksten en muziek te verwijderen uit een Inzending of de songteksten of muziek in een Inzending te vervangen door muziek en songteksten die wij geselecteerd hebben), aan te passen, te vertalen, afgeleide werken te creëren en openbaar te maken en de Inzendingen anderzijds, volledig of gedeeltelijk, te exploiteren in alle media en kanalen die nu bekend zijn of in de toekomst zullen worden ontwikkeld (waaronder, doch niet limitatief, op sites van het Disney-concern, op internetsites van derde partijen, op onze uitzendings- en draadloze platforms, -producten en -diensten, op fysieke media, en in bioscopen), voor alle doeleinden, op elke wijze en via alle mediakanalen, waaronder, doch niet limitatief, nieuws, reclame, promoties, marketing, publiciteit, handels- of commerciële doeleinden, alles zonder verdere kennisgeving aan u en met of zonder naamsvermelding (de “Inzendingenlicentie”).

Door een Inzending beschikbaar te stellen, verklaart en garandeert u dat de Inzending en uw communicatie van die Inzending in overeenstemming is met de Gedragsregels (hieronder vermeld in artikel 8 onder “GEDRAGSREGELS”) en andere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden en dat u over de noodzakelijke rechten, licenties en toestemmingen beschikt om, zonder verder benodigde toestemming van, of betaling aan een andere persoon of rechtspersoon, de betreffende Inzending te exploiteren en ons de toestemming te verlenen deze te exploiteren op alle wijzen die worden genoemd in deze gebruiksvoorwaarden (inclusief de Inzendingenlicentie). Deze gebruiksvoorwaarden (inclusief de Inzendingenlicentie) hebben geen beperkende werking op eventuele eerder of toekomstig verleende rechten, toestemmingen, overeenkomsten, overdrachten en afwijzingen met betrekking tot Inzendingen.

Indien een door u ingediende Inzending originele liedjes of opnames bevat, verklaart en garandeert u hierbij dat u aangesloten bent bij de betreffende collectieve beheersorganisatie voor auteurs- of naburige rechten die de rechten op de opname en/of uitvoering beheert en dat alle muziekcomposities (inclusief songteksten) opgenomen in de Inzending door ons (en onze licentienemers, distributeurs, agenten, vertegenwoordigers en andere bevoegde gebruikers) rechtstreeks bij de betreffende collectieve beheersorganisatie onder licentie kunnen worden gebruikt. Niettegenstaande het voorgaande, ongeacht of u een lid bent van een dergelijke beheersorganisatie, verleent u ons (en onze licentienemers, distributeurs, agenten, vertegenwoordigers en andere bevoegde gebruikers) hierbij een eeuwigdurende, niet-exclusieve, onherroepelijke, volledig betaalde, royalty-vrije, sublicentieerbare en overdraagbare wereldwijde licentie voor openbaarmaking van iedere muziekcompositie (inclusief songteksten) en geluidsopname in deze Inzendingen.

Ingeval wij Inzendingen vragen via toepassingen of activiteiten op één van de Sites (waaronder, doch niet limitatief, spelletjes, sweepstakes, wedstrijden, promoties en publieke forums (hieronder in artikel 7 gedefinieerd onder “PUBLIEKE FORUMS EN COMMUNICATIE”) die het gebruik van onze auteursrechtelijke werken vereist (volledig of gedeeltelijk), verlenen wij u hierbij een niet-exclusieve licentie om een afgeleid werk te creëren op basis van onze auteursrechtelijke werken (volledig of gedeeltelijk); zulks echter onder de voorwaarde dat u alle rechten in het werk dat u voor ons creëert, aan ons (en onze licentienemers, distributeurs, agenten, vertegenwoordigers en andere bevoegde gebruikers) overdraagt. Indien deze rechten niet aan ons (en onze licentienemers, distributeurs, agenten, vertegenwoordigers en andere bevoegde gebruikers) worden overgedragen, vervalt uw licentie om materiaal te creëren op basis van onze auteursrechtelijke werken (volledig of gedeeltelijk). U verklaart zich akkoord met de voorafgaande verlening van rechten, toestemmingen, overeenkomsten en overdrachten, ongeacht of uw Inzendingen door ons gebruikt worden.

U wijst ons hierbij aan als uw agent met de volledige machtiging om elke overeenkomst aan te gaan en te ondertekenen en/of elke handeling te verrichten die wij eventueel nodig achten ter bevestiging van de verlening van rechten, toestemmingen, overeenkomsten, overdrachten en afwijzingen als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden.

U verklaart zich akkoord dat iedere Inzending die u beschikbaar stelt, niet vertrouwelijk is of op basis van vertrouwelijkheid geschiedt en dat op geen enkele wijze een vertrouwelijke of fiduciaire relatie beoogd wordt of tussen u en ons tot stand komt. In zoverre “morele rechten”, “voortvloeiende rechten” of soortgelijke rechten in of op de Inzendingen berusten, en niet onze exclusieve eigendom zijn, en de mate waarin dit mogelijk is in het kader van de geldige wetgeving, verklaart u zich akkoord dergelijke rechten niet af te dwingen van ons of onze licentienemers, distributeurs, agenten, vertegenwoordigers en andere bevoegde gebruikers, en zult u dezelfde overeenkomst tot niet-afdwingen sluiten met eventuele anderen die dergelijke rechten bezitten.

Niettegenstaande de reikwijdte van de Inzendingenlicentie of de eventuele toekomstige verlening van rechten, toestemmingen, overeenkomsten, overdrachten en afwijzingen met betrekking tot Inzendingen, bevestigt u hierbij eventuele eerdere verlening van rechten, toestemmingen, overeenkomsten, overdrachten en afwijzingen die u hebt uitgevoerd met betrekking tot Inzendingen die u bij ons hebt ingediend.


4.      TOEGANG TOT EEN SITE VIA UW MOBIELE TOESTEL

Voor toegang tot een Site via uw mobiele toestel, en om Content onder licentie te gebruiken en te downloaden van de Site, moet u (i) toestemming hebben van de persoon die de rekening betaalt, (ii) een WAP-compatibel mobiel toestel hebben, (iii) de WAP-faciliteit activeren via uw netwerkprovider en (iv) voldoende tegoed hebben als klant van een netwerkprovider.

KOSTEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE VIA UW MOBIELE TOESTEL

Alle tarieven en kosten in verband met het gebruik van een site via uw mobiele toestel, worden in rekening gebracht via uw mobiele account. Dit betekent dat uw netwerkprovider het betreffende bedrag namens ons bij u int en vervolgens aan ons doet toekomen.

KOSTEN VOOR DATAVERKEER

Wanneer u zich toegang verleent tot een van de Sites via uw mobiele toestel, gelden de standaardtarieven van uw netwerkprovider voor tekstberichten, data en ander verkeer. Vraag bij uw netwerkprovider na welke pakketten beschikbaar zijn en wat hiervan de kosten zijn.

Verder kan het downloaden, installeren of gebruiken van bepaalde diensten die wij leveren via uw mobiele toestel (de “Mobiele diensten”) verboden of beperkt worden door uw netwerkprovider, en is het mogelijk dat niet alle Mobiele diensten compatibel zijn met alle netwerkproviders of toestellen. Vraag bij uw netwerkprovider na of de Mobiele diensten beschikbaar zijn voor uw mobiele toestel, en welke beperkingen eventueel van toepassing zijn op uw gebruik van dergelijke Mobiele diensten.

BIJKOMENDE KOSTEN

Mogelijk stellen wij op de Sites Content, zoals spelletjes, ter beschikking die u onder licentie kunt gebruiken en downloaden. Als u een licentie aankoopt om bepaalde Content van een Site te gebruiken en te downloaden, gelden mogelijk kosten voor deze Content bovenop de hierboven vermelde standaardgegevenskosten (“Bijkomende kosten”). U wordt op duidelijke wijze ingelicht op de Sites met betrekking tot eventuele Bijkomende kosten voordat u de relevante licentieaankoop uitvoert. De Bijkomende kosten worden weergegeven inclusief de belasting toegevoegde waarde (BTW) en dergelijke verbruiksbelastingen, en kunnen tussentijds worden gewijzigd.

Wij kunnen bepaalde Content vrij van Bijkomende kosten aanbieden, of tegen verminderde Bijkomende kosten. In dit geval kan het vereist zijn om een advertentie te bekijken of andere promotie-uitingen te ontvangen voor of na uw gebruik van deze Content. Als u zich toegang verleent tot dergelijke Content, deze downloadt, of anderzijds gebruikt, stemt u ermee in om deze advertentie of andere marketing communicatie te ontvangen telkens als u de betreffende Content gebruikt. Als u deze advertenties of andere marketing communicatie niet meer wilt ontvangen, dient u uw gebruik van de Content te staken en deze te verwijderen van uw mobiele toestel.

Telkens als u Content online gebruikt, gelden uw normale netwerkprovidertarieven zoals beschreven in het bovenstaande artikel “Gegevenskosten”. Zulks wordt vermeld bij iedere keer dat u online gaat om deze Content te gebruiken.

LICENTIE VAN MOBIELE CONTENT

Om mobiele Content die beschikbaar is op de Sites onder licentie te gebruiken, moet u de bijbehorende instructies volgen. U doet een bindend aanbod om de geselecteerde Content in licentie te nemen tegen de weergegeven prijs (indien van toepassing) door te klikken op de relevante koppeling of knop.

Let op of u de correcte Content geselecteerd hebt voordat u op de relevante koppeling of knop klikt want de Sites laten niet toe uw bestelling te wijzigen nadat u erop geklikt hebt.

Als Disney uw aanbod aanvaardt, wordt de geselecteerde Content beschikbaar gesteld op uw mobiele toestel. Indien van toepassing, worden de toepasselijke Bijkomende kosten u in rekening gebracht, plus de gegevenskosten zoals weergegeven op de Sites. Mogelijk moet u de Content na levering opslaan op uw mobiele toestel. De opgeslagen Content blijft beschikbaar tot hij door u verwijderd wordt of tot u uw mobiel toestel omwisselt of zich ontdoet van uw mobiel toestel. Als u de Content hebt verwijderd van uw mobiele toestel, wordt deze niet vervangen.

U erkent en verklaart zich akkoord dat wij al het mogelijke doen om, zodra de Content door u onder licentie is genomen, u de betreffende diensten onmiddellijk te leveren. Dienovereenkomstig verklaart u zich akkoord dat u geen recht hebt op een “afkoelingsperiode” waarin u zich kunt terugtrekken uit de licentieovereenkomst, tenzij dit expliciet wordt voorgeschreven door de plaatselijke wetgeving.

Tenzij wettelijk voorgeschreven, kan de Content niet worden geruild en kan er geen teruggave voor worden gegeven.


5.      ACCOUNTS

Een Site kan vereisen dat u een account aanmaakt om deel te nemen aan bepaalde activiteiten of om gebruik te kunnen maken van bijkomende voordelen. U verklaart zich akkoord correcte, nauwkeurige, actuele en volledige gegevens over uzelf op te geven, te onderhouden en bij te werken, zoals gevraagd in onze registratieprocedure (de “Registratiegegevens”). U mag zich niet bedrieglijk uitgeven voor een ander persoon of rechtspersoon, noch uw identiteit of uw relatie ten opzichte van een persoon of rechtspersoon onjuist voorstellen, inclusief het gebruik van de gebruikersnaam, wachtwoord of de accountinformatie van een andere persoon, noch de naam, gelijkenis, stem, afbeelding of foto, of onjuiste informatie verstrekken voor een ouder of voogd, waar in de registratieprocedure dergelijke gegevens vereist zijn. U erkent en verklaart zich akkoord dat wij maatregelen kunnen nemen om de nauwkeurigheid van de informatie die u levert, te verifiëren, inclusief het uitvoeren van steekproeven op eventuele mobiele nummers die u vermeldt voor een ouder of voogd. U verklaart zich ook akkoord ons onmiddellijk in te lichten op het adres vermeld in artikel 18 met betrekking tot ieder onbevoegd gebruik van uw gebruikersnaam, wachtwoord, of andere accountinformatie, of iedere inbreuk op de veiligheid die u opmerkt met betrekking tot een van de Sites. U verklaart zich bovendien akkoord uw account af te sluiten aan het einde van iedere sessie.

Wij kunnen uw account en de mogelijkheid om de Sites, of een deel hiervan, te gebruiken tijdelijk of blijvend beëindigen als u zich bedrieglijk uitgeeft voor een ander persoon of rechtspersoon of op een andere wijze uw identiteit onjuist voorstelt, wegens het niet naleven van deze gebruiksvoorwaarden of andere bijzondere voorwaarden in het kader van een bepaalde dienst, voor het overtreden van auteursrechtelijke bepalingen, of om welke andere reden dan ook.


6.      DISNEY-PUNTENPLAN

Mogelijk bieden wij op gezette tijden een plan aan waarbij u punten kunt verdienen voor de tijd die u doorbrengt op de Site, het downloaden van Content of de deelname aan activiteiten op de Sites (het “Puntenplan”). Deze punten kunnen omgewisseld worden voor Content die wij aanbieden via het Puntenplan.

Wanneer het puntenplan beschikbaar is, worden de gegevens van het plan, en de wijze waarop u punten kunt verdienen, gepubliceerd op de relevante Sites. Wij behouden het recht voor de voorwaarden te wijzigen, of het Puntenplan op ieder moment op te schorten, en u daar al dan niet van te verwittigen.


7.      PUBLIEKE FORUMS EN COMMUNICATIE

“Publiek forum” betekent een omgeving, site of toepassing aangeboden als onderdeel van een Site die de gebruikers of bezoekers van de Site de mogelijkheid biedt om Inzendingen beschikbaar te maken ter inzage door een of meer gebruikers of bezoekers van de Site, inclusief een chat-area, message-board, instant messaging, mobiele berichten, sociale community-omgeving, profielpagina, conversatiepagina, blog, e-mailfunctie (inclusief elektronische kaarten en verzenden-naar-een-vriend e-mails).

U erkent dat Openbare forums en functies die in dit kader worden aangeboden in beginsel voor openbare, en niet voorprivé communicatie dienen. Onthoud dat telkens als u persoonlijke informatie publiceert op het internet via een Publiek forum, deze informatie verzameld kan worden door personen die u niet kent. Wij kunnen de veiligheid noch de privacy garanderen van informatie die u publiceert via één van deze media; de publicatie van dergelijke informatie doet u op eigen risico. Wij raden aan in een Publiek forum geen persoonlijke informatie (bijvoorbeeld telefoonnummer, e-mail of huisadres) te vermelden over uzelf of iemand anders. Artikel 17 hieronder biedt informatie over ons Privacybeleid (bijvoorbeeld met betrekking tot informatie ingevuld tijdens de registratie om deel te nemen aan een Publiek forum).

U bent en blijft als enige verantwoordelijk voor de Verzendingen die u beschikbaar maakt op of via een van de sites en/of publiceert onder uw gebruikersnaam of op een andere wijze in een Publiek forum en voor de gevolgen van het indienen en publiceren van deze informatie.

U erkent dat het gebruik van een Inzending die gepubliceerd werd op een Publiek forum op eigen risico gebeurt. Zo zijn wij niet verantwoordelijk voor, en onderschrijven wij niet, de opinies, het advies of de aanbevelingen die gepubliceerd of verzonden worden door gebruikers van een Publiek forum en wij wijzen iedere aansprakelijkheid in dit verband nadrukkelijk af.

Wij behouden het recht voor om Inzendingen zonder voorafgaande kennisgeving nader te onderzoeken, niet te publiceren, te verwijderen of te bewerken, op elk moment en om elke reden of ook zonder reden, waaronder, doch niet limitatief, wanneer uw Inzending, naar ons uitsluitend oordeel, niet voldoet aan de Gedragsregels, hoewel wij geen plicht hebben dit te doen, noch om toezicht te houden op een Publiek forum. Als wij ervoor kiezen om Inzendingen nader te onderzoeken, kan er een vertraging optreden in de publicatie van deze inhoud in een Publiek forum in verband met een controleprocedure. Indien wij vragen hebben over uw Inzendingen, waaronder, maar niet beperkt tot, de auteursrechten, kunnen wij u benaderen voor aanvullende informatie, waaronder, bijvoorbeeld, om te verifiëren dat u houder bent van de auteursrechten of op andere wijze toestemming hebt om het materiaal te publiceren.

Wanneer u deelneemt aan een Publiek forum, mag u nooit van de veronderstelling uitgaan dat personen werkelijk diegene zijn voor wie zij zich uitgeven, dat ze weten wat ze zeggen te weten, of dat ze verbonden zijn aan dat- of diegene waaraan zij zich verbonden verklaren. Informatie verkregen op een Publiek forum is mogelijk niet betrouwbaar, en het is geen goed idee om handelingen te verrichten, waaronder het verhandelen van zaken of het nemen van beleggingsbeslissingen, volledig of grotendeels op basis van informatie die u niet kunt controleren. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de waarheidsgetrouwheid van een Inzending in een Publiek forum, en wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor een beslissing op het gebied van handel, belegging of andere zaken, dan wel een handeling verricht op basis van dergelijke informatie of inhoud.

Voor de mogelijkheid zich toegang te verlenen tot en te browsen in Openbare forums en/of Inzendingen in te zenden en/of te publiceren, kunnen beperkingen gelden op het gebied van leeftijd en/of verwante procedures of voorwaarden, die wij kunnen herzien volgens onze uitsluitend oordeel, op ieder moment, en om welke reden dan ook. Een dergelijke leeftijdsbeperking, procedure of voorwaarde wordt gepubliceerd op het Publiek forum, indien van toepassing.


8.      GEDRAGSREGELS

De volgende Gedragsregels zijn van toepassing op de Sites. Door deze Site te gebruiken, verklaart u zich akkoord om geen Inzendingen beschikbaar te maken die:

  1. (a) lasterlijk, beledigend, storend, bedreigend zijn of een inbreuk vormen op het recht op privacy van een ander persoon; (b) onverdraagzaam, haatdragend of raciaal of op andere wijze beledigend zijn; (c) gewelddadig, vulgair, obsceen, pornografisch of anderszins seksueel expliciet zijn; of (d) een persoon of rechtspersoon op andere wijze schade berokkenen;
  2. onrechtmatig zijn of tot onrechtmatige handelingen, of de bespreking daarvan met het oog op de uitvoering ervan, aansporen of ze verdedigen, inclusief Inzendingen die ten doel hebben, of neerkomen op een poging tot, kinderpornografie, hinderlijk volgen, seksuele aanranding, bedrog, handel in obsceen of gestolen materiaal, drugshandel en/of drugsmisbruik, lastig vallen, diefstal of samenzwering om een misdrijf uit te voeren;
  3. inbreuk vormen op een recht van een derde partij of dergelijk recht schendt, waaronder: (a) auteursrechten, octrooirechten, handelsmerken, handelsgeheimen en andere eigendoms- of contractuele rechten; (b) recht op privacy (met name mag u de persoonlijke informatie van welke aard dan ook van een ander persoon niet publiceren zonder zijn of haar uitdrukkelijke toestemming) of publiciteit; of (c) een verplichting tot geheimhouding;
  4. commercieel zijn, zakelijk van aard of reclame maken voor of een aanbod vormen tot de verkoop van producten, diensten of andere zaken (al dan niet met winstoogmerk), of andere verzoeken bevatten (waaronder verzoeken om bijdragen of donaties);
  5. een virus of ander schadelijk component bevatten, of een Site of een verbonden netwerk op andere wijze saboteren, beperken of beschadigen, of het gebruik of genot van de Sites door een persoon of rechtspersoon op andere wijze verstoren;
  6. antisociaal, storend of afbrekend zijn, inclusief “flaming”, “spamming”, “flooding”, “trolling” en “griefing” in de betekenis zoals deze termen algemeen begrepen en gebruikt worden op het internet; of
  7. in het algemeen geen betrekking hebben op het vastgestelde onderwerp of thema van het betreffende Publieke forum.

U erkent en verklaart zich akkoord dat wanneer u de Sites gebruikt, u blootgesteld kunt worden aan Inzendingen van uiteenlopende herkomst, en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de waarheidsgetrouwheid, nuttigheid, veiligheid of intellectuele eigendomsrechten van, of met betrekking tot dergelijke Inzendingen.

Wij kunnen en zullen niet waarborgen dat andere gebruikers zich (zullen) houden aan de voorgaande Gedragsregels of eventuele andere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, en u kunt blootgesteld worden aan Inzendingen die onjuist, beledigend, onbehoorlijk of op andere wijze aanstootgevend zijn. Wat betreft uw relatie met ons neemt u hierbij alle risico op zich met betrekking tot schade of letsel als resultaat van een dergelijke schending.


9.      MEDEWERKING; VERWIJDERING VAN INZENDINGEN

Onverminderd onze andere rechten krachtens deze gebruiksvoorwaarden dan wel de wet, behouden wij ons het recht voor, maar wijzen iedere verplichting of verantwoordelijkheid af, om (a) publicatie of plaatsing van Inzendingen die deze gebruiksvoorwaarden (waaronder de Gedragsregels) schenden, te weigeren dan wel ze te verwijderen en (b) in zoverre wij dit kunnen doen binnen de geldende wetgeving, een gebruiker te identificeren bij derden, en/of een Inzending of persoonlijk identificeerbare informatie vrij te geven aan derden, wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat een dergelijke identificatie of vrijgave (i) navolging van de wetgeving mogelijk maakt, waaronder, bijvoorbeeld, het voldoen aan een rechterlijke beslissing of dagvaarding, of (ii) bijdraagt aan de afdwinging van deze gebruiksvoorwaarden (waaronder de Gedragsregels) en/of onze wedstrijd-, sweepstake-, promotie- en spelregels en/of de bescherming van de veiligheid of beveiliging van een persoon of eigendom, waaronder de Sites. Wij behouden bovendien alle rechten voor om Inzendingen op ieder moment te verwijderen om welke reden dan ook, of zonder opgave van reden.

Als u van oordeel bent dat een Inzending niet voldoet aan deze gebruiksvoorwaarden (waaronder de Gedragsregels), kunt u ons inlichten over dergelijke Inzendingen, volgens de procedure vermeld op de Sites. Na een dergelijke melding kunnen wij besluiten (doch zijn wij niet verplicht) maatregelen te treffen die wij geschikt achten, naar ons uitsluitend oordeel.


10.      AFWIJZINGEN

DE INFORMATIE, CONTENT EN HET MATERIAAL OP DE SITES WORDT GELEVERD ZOALS DIE IS (“AS IS”) EN WIJ DOEN GEEN UITSPRAKEN OVER EN BIEDEN GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, CONTENT EN HET MATERIAAL; MET NAME GARANDEREN WIJ NIET DAT DE FUNCTIES IN DE INFORMATIE, CONTENT EN HET MATERIAAL OP DE SITES (WAARONDER, DOCH NIET LIMITATIEF, INZENDINGEN) WAARHEIDSGETROUW, VOLLEDIG OF ACTUEEL ZIJN, NOCH DAT ZE ONONDERBROKEN EN FOUTLOOS ZULLEN WERKEN, DAT DEFECTEN GECORRIGEERD ZULLEN WORDEN, OF DAT DE SITES OF DE SERVERS OF DE SOFTWARE OF ANDERE SYSTEMEN DIE DERGELIJKE INFORMATIE, CONTENT EN MATERIAAL TER BESCHIKKING STELLEN, GEEN VIRUSSEN OF SCHADELIJKE COMPONENTEN BEVATTEN. U AANVAARDT BOVENDIEN DE VOLLEDIGE KOSTEN VAN ALLE NOODZAKELIJKE ONDERHOUD, REPARATIE OF CORRECTIE; WIJ BIEDEN GEEN GARANTIES EN DOEN GEEN UITSPRAKEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN INFORMATIE, CONTENT, MATERIAAL, PRODUCTEN OF DIENSTEN OPGENOMEN OP OF AANGEBODEN, TER BESCHIKKING GESTELD VIA, OF OP ANDERE WIJZE GERELATEERD AAN DE SITES, WAARONDER, DOCH NIET LIMITATIEF, INZENDINGEN, OF SITES VAN DERDEN WAARNAAR VERWEZEN WORDT VANAF EEN VAN DE SITES, OP HET GEBIED VAN CORRECTHEID, NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID, BETROUWBAARHEID, VEILIGHEID OF ANDERSZINS. HET IS MOGELIJK DAT DE GELDENDE WETGEVING DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOELAAT, DUS HET IS MOGELIJK DAT DE BOVENSTAANDE UITSLUITING NIET OP U VAN TOEPASSING IS. DIT HEEFT ECHTER GEEN GEVOLGEN VOOR UW WETTELIJKE RECHTEN ALS CONSUMENT.

De Sites kunnen links naar andere Sites (“Sites van derden”) bevatten (of deze links kunnen u via een Site worden toegezonden) en artikelen, reclames, foto’s, tekst, illustraties, ontwerpen, muziek, geluid, informatie, toepassingssoftware en andere content of items afkomstig van derden (“Content van derden”). Wij wijzen uitdrukkelijk iedere verantwoordelijkheid af met betrekking tot de waarheidsgetrouwheid, volledigheid, geschiktheid of beschikbaarheid van informatie, content en materiaal gevonden op Sites van derden of in Content van derden. Wij kunnen niet garanderen dat u tevreden zult zijn met producten of diensten die u aanschaft bij een Site van een derde waarnaar op onze Sites een link is opgenomen of die een link naar onze Sites bevat, of met informatie, Content of materialen van derden die op onze Sites staan (waaronder, doch niet limitatief, Inzendingen op Publieke forums). Wij bevelen geen handelswaar aan, noch hebben wij stappen ondernomen om de waarheidsgetrouwheid, volledigheid of betrouwbaarheid te bevestigen van de informatie, Content of materiaal op Sites van derden of in Content van derden. DIENTENGEVOLGE DOEN WIJ GEEN UITSPRAKEN OVER EN BIEDEN WIJ GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT DE SITES VAN DERDEN OF ANDERE SITES DIE WORDEN VERMELD IN EEN VAN ONZE ADRESSENBESTANDEN OF CONTENT VAN DERDEN EN WIJ KUNNEN NIET VERANTWOORDELIJK GESTELD WORDEN VOOR DE INHOUD, BESCHIKBAARHEID, WAARHEIDSGETROUWHEID, RELEVANTIE, AUTEURSRECHTELIJKE RECHTMATIGHEID, WETTELIJKHEID OF FATSOENLIJKHEID VAN HET MATERIAAL OP EEN SITE VAN EEN DERDE OF IN CONTENT VAN EEN DERDE EN WIJ DOEN GEEN UITSPRAKEN OVER EN BIEDEN GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT DE BEVEILIGING VAN INFORMATIE, CONTENT OF MATERIAAL (WAARONDER, DOCH NIET LIMITATIEF, CREDITCARDGEGEVENS EN ANDERE PERSOONLIJKE INFORMATIE) WELKE U DOOR EEN DERDE GEVRAAGD KUNNEN WORDEN. Hierbij doet u onherroepelijk afstand van elke claim jegens ons met betrekking tot informatie, inhoud en materiaal op onze Sites (waaronder, doch niet limitatief, Inzendingen), op Sites van derden of in Content van derden, en tot alle informatie, Content en materiaal die u beschikbaar stelt aan de Site van een derde (waaronder, doch niet limitatief, creditcardgegevens en andere persoonlijke informatie). Wij raden u ten sterkste aan ieder onderzoek in te stellen dat u noodzakelijk of geschikt acht voordat u overgaat tot een online of offline transactie met een van deze derden.

Verder is inhoud met betrekking tot gezondheid of medische zaken niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies. Win altijd het advies van uw arts in over eventuele vragen die u hebt met betrekking tot een medische toestand. Als u mogelijk met een medische noodsituatie van doen denkt te hebben, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts of de medische nooddiensten. Het vertrouwen op informatie dat verschijnt op de Sites doet u volledig op eigen risico.


11.      VERANTWOORDELIJKHEID VOOR UW ACCOUNT(S)

U bent verantwoordelijk voor het behoud van de vertrouwelijkheid van uw gebruikersnaam of -namen, wachtwoord(en) en account(s), evenals die van alle activiteiten die zich voordoen onder uw account(s). U verklaart zich hierbij akkoord ons, onze concernondernemingen (zoals bedoeld in de “Companies Act 1985”: de Amerikaanse vennootschapswetgeving), de licentiegevers, licentienemers, distributeurs, agenten, vertegenwoordigers en andere bevoegde gebruikers van ons en onze concernondernemingen, en ieder van de respectievelijke wederverkopers, distributeurs, serviceproviders en leveranciers van de bovenstaande rechtspersonen, en alle directieleden, directeurs, eigenaars, werknemers, agenten, vertegenwoordigers en cessionarissen van de bovenstaande rechtspersonen (samen de “Gevrijwaarde partijen”) te vrijwaren van en tegen alle mogelijke verliezen, schadevergoedingen, aansprakelijkheden, schadeclaims, straftarieven, boetes, onkosten en kosten (inclusief vereffeningkosten en alle mogelijke juridische of andere kosten en onkosten voor het onderzoek en verdediging tegen dergelijke procedures of dreigende procedures) opgelopen door een Gevrijwaarde partij in verband met een claim die voortvloeit uit een schending door u van deze gebruiksvoorwaarden of het gebruik van of claims die voortvloeien uit uw gebruik van de Sites en/of uw account(s). U bent gehouden om al het mogelijke te doen om met ons mee te werken bij de verdediging tegen een eventuele claim. Wij behouden ons het recht voor, op eigen kosten, afzonderlijk juristen in dienst te nemen en de exclusieve verdediging en handhaving op ons te nemen met betrekking tot alle zaken die in enig ander opzicht vallen onder de vrijwaring door u.


12.      ONZE AANSPRAKELIJKHEID

WIJ BEPERKEN OP GEEN ENKELE WIJZE ONZE AANSPRAKELIJKHEID VOOR OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAAKT DOOR ONZE NALATIGHEID OF VOOR OPZETTELIJK MISLEIDENDE ONJUISTE VOORSTELLING OF VERHULLING OF VOOR WELKE AANSPRAKELIJKHEID OOK DIE NIET KRACHTENS DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING UITGESLOTEN OF BEPERKT KAN WORDEN.

UITGEZONDERD EVENTUELE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETTELIJKE BEPALINGEN AANVAARDEN WIJ, ONZE CONCERNONDERNEMINGEN, DE LICENTIEGEVERS EN LICENTIENEMERS VAN ONS EN ONZE CONCERNONDERMINGEN EN HUN RESPECTIEVELIJKE WEDERVERKOPERS, DISTRIBUTEURS, SERVICEPROVIDERS OF LEVERANCIERS, GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERLIES, SCHADEVERGOEDING, KOSTEN OF ONKOSTEN GELEDEN IN VERBAND MET HET GEBRUIK DOOR U VAN SOFTWARE, EEN TOEPASSING, TOESTEL OF IEDER ANDER MATERIAAL DAT U GELEVERD WERD IN VERBAND MET HET GEBRUIK DOOR U VAN DE SITES, OF VOOR ELK VERLIES DAT GEEN RECHTSTREEKS EN REDELIJKERWIJS VOORSPELBAAR GEVOLG IS VAN (A) HET GEBRUIK VAN DE SITES OF CONTENT, OF DE ONMOGELIJKHEID DEZE TE GEBRUIKEN, OF (B) HET GEDRAG OF DE HANDELINGEN, ONLINE DAN WEL OFFLINE, VAN EEN GEBRUIKER VAN DE SITES OF EEN ANDERE PERSOON OF RECHTSPERSOON, OOK AL ZIJN WIJ INGELICHT OVER DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJKE SCHADEVERGOEDING.

ALS U DE SITES GEBRUIKT VOOR DE MOBIELE DIENSTEN ZIJN WIJ OP GEEN ENKELE WIJZE AANSPRAKELIJK VOOR EVENTUELE STORINGEN OP DE SITES OF MOBIELE DIENSTEN, WAARONDER IN HET GEVAL DAT UW MOBIELE TOESTEL NIET COMPATIBEL IS MET DE CONTENT DIE U BESTELD HEBT, VOOR HET UITVALLEN VAN DE VERBINDING VAN UW MOBIEL TOESTEL OF ALS U EEN ONJUIST TOESTELNUMMER HEBT OPGEGEVEN.

WIJ KUNNEN DE SITES WIJZIGEN OF CONTENT OF FUNCTIES OF EVENTUELE DIENSTEN VERWIJDEREN DIE OP WELKE WIJZE DAN OOK GELEVERD WORDEN VIA DE SITES, OP IEDER MOMENT EN OM WELKE REDEN DAN OOK, DAN WEL ZONDER REDEN.

DE BEPERKINGEN, UITSLUITINGEN EN AFWIJZINGEN IN DIT ARTIKEL EN ELDERS IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN GELDEN IN DE RUIMSTE MATE WAARIN DIT IS TOEGESTAAN ONDER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING.


13.      GEBEURTENISSEN BUITEN ONZE REDELIJKE CONTROLE

Wij zijn niet aansprakelijk voor, en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor een eventuele vertraging of het niet-nakomen van onze verplichtingen krachtens deze gebruiksvoorwaarden als de vertraging of het niet-nakomen voortvloeit uit een oorzaak die buiten onze redelijke controle valt, waaronder, doch niet limitatief, handelingen door derden, zoals netwerkproviders. Deze voorwaarde heeft geen gevolgen voor uw wettelijke rechten als consument.


14.      WETGEVING EN RECHTSBEVOEGDHEID

Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderhevig aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van Engeland en Wales, en de rechtbanken van Londen, Engeland hebben een niet-exclusieve rechtsbevoegdheid met betrekking tot eventuele procedures of claims in verband met deze gebruiksvoorwaarden, en u onderwerpt zich hierbij aan de rechtsbevoegdheid van deze rechtbanken; zulks onder de voorwaarde dat niets in deze gebruiksvoorwaarden een belemmerende werking kan hebben op de toepassing en geldigheid van dwingendrechtelijke en toepasselijke wetgeving. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie, inhoud en het materiaal op de Sites (waaronder Inzendingen) geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op elke mogelijke locatie. Als u besluit zich toegang te verlenen tot de Sites, doet u dit op uw eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor het naleven van alle van toepassing zijnde wetgeving, inclusief alle van toepassing zijnde lokale wetgeving.


15.      AANPASSINGEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om, naar ons eigen oordeel, delen van de gebruiksvoorwaarden te veranderen, wijzigen, toe te voegen of te verwijderen op elk gewenst moment, tijdelijk of blijvend. Indien wij hiertoe overgaan, lichten wij u in over dergelijke veranderingen, aanpassingen, toevoegingen of verwijderingen door een e-mail te sturen naar het meest recente e-mailadres dat u ons verstrekt hebt, en/of door een kennisgeving van een dergelijke verandering, wijziging, toevoeging of verwijdering te publiceren op een opvallende plaats op de Sites. Iedere dergelijke verandering, wijziging, toevoeging of verwijdering wordt van kracht ofwel zeven (7) kalenderdagen na verzending van een elektronisch bericht naar u danwel zeven (7) kalenderdagen na de publicatie door ons van een dergelijk bericht op de Sites waar deze gebruiksvoorwaarden op van toepassing zijn (al naar gelang welke datum zich het eerst voordoet). Als u niet akkoord bent met een blijvende wijziging, kunt u uw account opzeggen.

Merk op dat u te allen tijde verantwoordelijk bent voor het bijwerken van uw persoonlijke informatie en ons uw huidige e-mailadres moet leveren. Indien het laatste e-mailadres dat u ons geleverd hebt niet geldig is, of indien het om een andere reden onmogelijk is u het hierboven beschreven bericht te verzenden, zal de verzending van de e-mail met dit bericht hoe dan ook als een geldige kennisgeving worden beschouwd van de veranderingen, aanpassingen, toevoegingen of verwijderingen beschreven in het bericht.


16.      BEËINDIGING

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van kracht tot ze door ons of door u worden opgezegd. U kunt deze gebruiksvoorwaarden op ieder moment opzeggen door het gebruik van de Sites te staken en alle materiaal dat u verkregen hebt van de Sites en alle verwante documentatie en alle kopieën en installaties daarvan te vernietigen, ongeacht of ze krachtens deze gebruiksvoorwaarden zijn uitgevoerd of anderszins.

Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden met onmiddellijke ingang aan u opzeggen (waaronder uw toegang tot de Sites en alle Disney Group-sites) volgens ons uitsluitend oordeel, waaronder, doch niet limitatief, als u een essentiële voorwaarde of bepaling van deze gebruiksvoorwaarden schendt of niet nakomt. Bij opzegging moet u het gebruik van de Sites staken en alle materiaal dat u verkregen hebt van de Sites en alle kopieën daarvan vernietigen, ongeacht of deze krachtens deze gebruiksvoorwaarden of anderszins zijn verkregen.

Wij hebben een beleid aangenomen en geïmplementeerd dat voorziet in de beëindiging, in voorkomende gevallen, van accounts van gebruikers die herhaaldelijk auteursrechtelijke bepalingen schenden. Iedere frauduleuze, corrupte of anderszins onrechtmatige activiteit kan eveneens aanleiding vormen tot de beëindiging van uw account, volgens ons uitsluitende oordeel, en u kunt aangegegeven worden bij de toepasselijke overheidsinstantie.

Voorzieningen van deze gebruiksvoorwaarden die omwille van hun aard van kracht moeten blijven na de beëindiging van deze gebruiksvoorwaarden, blijven aldus van kracht.


17.      PRIVACYBELEID

Een Site kan tot Inzendingen uitnodigen via toepassingen of activiteiten, bijvoorbeeld wedstrijden of Publieke forums. Als wij hiertoe uitnodigen en u persoonlijk identificeerbare informatie beschikbaar stelt in verband met de Inzending (uitgezonderd Publieke forums waar u ervoor kiest om persoonlijke informatie vrij te geven aan het publiek zoals beschreven in artikel 7 hierboven) zal in beginsel ons Privacybeleid gelden, dan wel een eventueel op de betreffende Site bij de betreffende invulvelden gespecificeerd Privacybeleid.

Raadpleeg ons Privacybeleid voor nadere inlichtingen over de wijze waarop wij persoonlijke informatie verzamelen en opslaan die u levert wanneer u de Sites gebruikt.


18.      ALGEMENE BEPALINGEN

Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of om een andere reden onafdwingbaar is, wordt die bepaling als afzonderlijk beschouwd van deze gebruiksvoorwaarden en zal dit geen gevolgen hebben voor de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Als u deze gebruiksvoorwaarden schendt en wij geen stappen jegens u ondernemen, mag dit niet beschouwd worden als het afstand doen van onze rechten met betrekking tot uw inbreuk en kunnen wij ons onverminderd beroepen op onze rechten en rechtsmiddelen in een andere situatie waar u deze gebruiksvoorwaarden overtreedt.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld wordt, zijn deze gebruiksvoorwaarden niet bedoeld ten voordele van, noch afdwingbaar door een persoon op wie de gebruiksvoorwaarden niet van toepassing zijn, onder de van toepassing zijnde wetgeving of anderszins, behalve dat elk van onze concernondernemingen een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden kan afdwingen als ware zij partijbij onderhavige voorwaarden.

U kunt deze gebruiksvoorwaarden altijd inzien op https://disneytermsofuse.com/dutch-netherlands/

Als u vragen hebt, kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via:

Legal Department
Disney Interactive Media Group
3 Queen Caroline Street,
London W6 9PE
Verenigd Koninkrijk