Belgium Dutch – Disney Terms of Use

Als u zich in België bevindt en wereldwijde producten of diensten van Disney gebruikt, raadpleegt u onze Wereldwijde gebruiksvoorwaarden.

Print
Download PDF

 
 

Gebruiksvoorwaarden

Gedateerd: 2009 Augustus 18

1.      INLEIDING

Welkom op de websites van de Disney Interactive Media Group (de “Sites”). De Sites omvatten Disney.be en andere websites waarop deze voorwaarden worden vermeld. De Sites zijn eigendom van en worden beheerd door Disney Interactive Media Group, onderdeel van The Walt Disney Company Limited, een onderneming geregistreerd in Engeland en Wales (hierna genoemd “wij”, “ons”, “onze” of “Disney”) met maatschappelijke zetel te 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, London W6 9PE, United Kingdom (registratienummer 00530051; btw-nummer 539293808).

GELIEVE ONDERSTAANDE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG TE LEZEN ALVORENS DE SITES TE GEBRUIKEN. Door gebruik van een Site of het aanklikken van een keuzevakje of een link die vermeldt dat u akkoord gaat met deze voorwaarden, geeft u aan dat u akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden. U mag deze Sites niet gebruiken indien u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden.

ALS U ALS OUDER OF VOOGD DE REGISTRATIE VAN UW KIND OP EENDER WELKE WEBSITE GOEDKEURT, STEMT U ERMEE IN DAT U GEBONDEN BENT AAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR WAT BETREFT HUN GEBRUIK VAN DE SITES.

Merk op dat speciale voorwaarden van toepassing zijn op sommige diensten die op de Sites worden aangeboden, zoals regels voor specifieke wedstrijden of andere opties of activiteiten. Deze voorwaarden worden vermeld in samenhang met de toepasselijke service. Dergelijke voorwaarden zijn een aanvulling op deze Gebruiksvoorwaarden. Bij conflict hebben deze voorwaarden voorrang op de Gebruiksvoorwaarden.

U bevestigt dat u deze Gebruiksvoorwaarden redelijk en zorgvuldig in overweging neemt, de ontvangst en geschiktheid worden hierbij bevestigd. Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande, bevestigt u dat een dergelijke overweging uw gebruik van de Sites omvat, alsook het op of via de Sites ontvangen van hun inhoud, toepassingen, materialen en beschikbare informatie, de mogelijkheid dat wij uw Registraties (zoals hieronder bepaald in Hoofdstuk 3, genaamd “REGISTRATIES”) gebruiken of weergeven, en de mogelijkheid voor publiciteit en promotie voor ons gebruik of onze weergave van uw Registraties.

SPECIALE VOORWAARDEN VOOR MOBIELE TELEFOONDIENSTEN
KLIK HIER OM DE SPECIFIEKE VOORWAARDEN TE BEKIJKEN VOOR TOEGANG TOT EEN WEBSITE VIA UW MOBIELE TELEFOON.
Voor het gebruik van mobiele telefoondiensten worden kosten voor gegevensoverdracht en andere kosten in rekening gebracht. Klik hier voor meer informatie.

KLIK OP ONDERSTAANDE LINKS OM BIJKOMENDE VOORWAARDEN TE BEKIJKEN
2. Gebruik van de sites en inhoud
3. Registraties
4. Toegang tot een website via uw mobiele telefoon
5. Accounts
6. Disney Points Scheme
7. Openbare forums en communicatie
8. Gedragsregels
9. Samenwerking; Registraties verwijderen
10. Afwijzing van aansprakelijkheid
11. Verantwoordelijkheid voor uw account(s)
12. Onze aansprakelijkheid
13. Gebeurtenissen buiten onze wil
14. Recht En Wetgeving
15. Aanvullingen op deze Gebruiksvoorwaarden
16. Beëindiging
17. Privacybeleid
18. Algemene bepalingen


2.      GEBRUIK VAN DE SITES EN INHOUD

De Sites zijn enkel voor persoonlijk gebruik. U mag de Sites niet gebruiken voor commerciële doeleinden of op eender welke onwettige manier. Het gebruik mag, naar ons oordeel, ons, een andere persoon of entiteit geen schade toebrengen.

Alle informatie, materialen, functies en andere inhoud en toepassingen (inclusief Registraties, zoals bepaald in Hoofdstuk 3, genaamd “REGISTRATIES”) (“Inhoud”) op de Sites vallen onder ons copyright of dat van onze licentiegevers of licentiehouders. Alle handelsmerken, servicemerken, handelsnamen en trade dress zijn onze eigendom en / of die van onze licentiegevers of licentiehouders.

We mogen steeds, op welke manier dan ook en ongeacht de reden, de Sites aanpassen en Inhoud of opties verwijderen.

Behalve met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag geen Inhoud van eender welke Site worden gebruikt anders dan als onderdeel van de Site, worden gereproduceerd, overgedragen, verdeeld of op eender welke andere manier worden gebruikt, behalve wanneer de Site is geconfigureerd om het downloaden van bepaalde Inhoud mogelijk te maken. U mag één kopie van deze Inhoud op een enkele computer of mobiele telefoon (wat van toepassing is) voor persoonlijk, niet-commercieel thuisgebruik downloaden, op voorwaarde dat u (a) de copyright- en andere eigendomsboodschappen intact laat, (b) eender welke afgeleide werken gebaseerd op de Site of de Inhoud niet geheel of gedeeltelijk wijzigt, verhuurt, least, uitleent, verkoopt, verdeelt, kopieert (behalve om één kopie voor uw eigen back-updoeleinden te maken), en (c) de Inhoud niet gebruikt op een manier die een verband suggereert met eender welke van onze producten, diensten of merken. Elk zakelijk gebruik, “re-mailing” of geautomatiseerd hoogvolumegebruik van de Sites of overdracht van eender welke Inhoud aan eender welke computer of mobiele telefoon is verboden.

Wanneer we u softwaredownloads op een Site aanbieden, en u dergelijke software, inclusief alle bestanden of afbeeldingen die in de software zijn ingebouwd of hierdoor worden aangemaakt, en gegevens bij de software, downloadt (gezamenlijk de “Software”), wordt de Softwarelicentie door ons of door externe licentiegevers slechts verstrekt voor uw persoonlijk, niet-commercieel thuisgebruik. Wij verstrekken u geen eigendomsrechten voor de Software. Behalve indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving, mag u de Software niet verdelen of op een andere manier benutten, de broncode van de Software niet onderwerpen aan reverse-engineering, deze decompileren of disassembleren of op een andere manier herschrijven tot een voor de mens leesbare vorm.

U erkent en gaat ermee akkoord dat niets in deze Gebruiksvoorwaarden het effect heeft van overdracht van de eigendom van alle handelsmerken, servicemerken, handelsnamen of andere eigendomsrechten in de Sites of Inhoud, of een onderdeel daarvan, aan u of aan derden. U onderneemt geen handelingen of stappen die inconsistent zijn met of op eender welke manier afbreuk dreigen te doen aan deze eigendom.


3.      REGISTRATIES

In deze Gebruiksvoorwaarden gebruiken we het woord “Registraties” voor tekst, boodschappen, ideeën, ontwerpen, pitches, suggesties, verhalen, screenplays, draaiboeken, formats, artwork, foto’s, tekeningen, video’s, audiovisuele werken, muzikale composities (inclusief teksten), geluidsopnamen, programmaformats, karakteriseringen, uw naam en / of die van andere personen, gelijkenissen, stemmen, gebruikersnamen, profielen, handelingen, verschijningen, opvoeringen en / of andere biografische informatie of materiaal, en / of andere gelijkaardige materialen die u indient, post, uploadt, insluit, weergeeft, overmaakt of op een andere manier verdeelt (gezamenlijk “Verdelen”) op of via een van de Sites.

Er zijn twee soorten Registraties: Gevraagde Registraties en Ongevraagde Registraties. “Gevraagde registraties” zijn de Registraties (a) waar we uitdrukkelijk om vragen of die u ons kunt bezorgen via eender welke optie of activiteit op een Site, zodat we deze registraties kunnen controleren en bekijken, in overweging kunnen nemen of voor een compensatie kunnen zorgen “gezamenlijke Overweging” (zoals prijzen of andere waarden in spelletjes, sweepstakes en promoties); en (b) die u verdeelt op of via eender welke Site zonder Overweging (zoals in onze Guest Services en Openbare Forums (zoals hieronder bepaald in Hoofdstuk 7, genaamd “OPENBARE FORUMS EN COMMUNICATIE”)). “Ongevraagde registraties” zijn alle Registraties die niet onder de subparagrafen (a) of (b) van deze paragraaf vallen.

VERSPREID GEEN ONGEVRAAGDE REGISTRATIES.

Binnen ons reeds lang bestaande bedrijfsbeleid kunnen wij ongevraagde creatieve ideeën, suggesties of materialen niet aanvaarden of overwegen. Gelieve dus geen Ongevraagde registraties te verspreiden op of via een van de Sites. We hopen dat u begrijpt dat dit beleid bedoeld is ter vermijding van eventuele latere misverstanden wanneer projecten die door ons of onder ons toezicht worden ontwikkeld gelijkenissen vertonen met eigen creatief werk.

Als, ondanks ons verzoek, u ons bedoeld of onbedoeld Ongevraagde registraties toestuurt op of via een van de Sites, doet u dit ook al is er geen enkele overeenkomst tussen ons voor wat betreft elke vorm van het overwegen of bekijken van uw Ongevraagde registraties of enige compensatie of overweging van eender welk type. In feite stemt u ermee in dat het indienen van elke Registratie niet gebeurt in vertrouwen, en dat er geen vertrouwelijke of fiduciaire rechtsverhouding wordt bedoeld of ontstaat tussen u en ons op welke manier dan ook, en dat u geen enkele vorm van beoordeling, vergoeding of overweging verwacht.

Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze Gebruiksvoorwaarden zijn de bepalingen ervan ook van toepassing op Ongevraagde en Gevraagde registraties. Bijgevolg zijn wij, onze licentiehouders,verdelers, agenten, vertegenwoordigers en andere bevoegde gebruikers gerechtigd om alle Registraties te gebruiken en bekend te maken, en zullen wij niet aansprakelijk zijn voor u of elke andere persoon die via u enig gebruik of bekendmaking van eender welke Registratie claimt.

Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, verleent u ons (en onze licentiehouders, verdelers, agenten, vertegenwoordigers en andere bevoegde gebruikers), zonder het vereiste tot enige toelating van of betaling aan u of elke andere persoon of entiteit, een permanente, niet-exclusieve, onherroepelijke, volledig betaalde, royaltyvrije, voor een onderlicentie in aanmerking komende en wereldwijd overdraagbare licentie onder elk copyright, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten die u bezit of controleert om deze Registraties, geheel of gedeeltelijk, te gebruiken, te reproduceren, over te dragen, af te drukken, te publiceren, weer te geven, tentoon te stellen, te verdelen, opnieuw te verdelen, te kopiëren, te hosten, te bewaren, in cache te plaatsen, te archiveren, te indexeren, te categoriseren, te becommentariëren, uit te zenden, te streamen, te bewerken, te wijzigen (inclusief, zonder enige beperking, het verwijderen van liedjesteksten en muziek van elke Registratie of de liedjesteksten en de muziek in elke Registratie te vervangen door muziek en liedjesteksten door ons gekozen), aan te passen, te vertalen, afgeleide werken op basis hiervan te creëren en openbaar uit te voeren, in alle mediaformaten en kanalen die nu bekend zijn of in de toekomst ontstaan (inclusief, zonder beperking, op sites van de Disney group, op websites van derden, op onze televisie- en kabelnetwerken en onze stations en op onze breedband- en draadloze platformen, -producten en -diensten, op fysieke media en in bioscoopreleases) voor alle doeleinde in eender welk mediaformaat en via eender welk mediakanaal, inclusief, zonder beperking, nieuws-, advertentie-, promotie-, marketing-, publiciteits- of handelsdoeleinden of commerciële doeleinden, en zonder voorafgaande kennisgeving aan u en met of zonder toewijzing (de “Registratielicentie”).

Door een Registratie kenbaar te maken, geeft u aan en garandeert u dat de Registratie en het kenbaar maken daarvan door uzelf conform verlopen met de Gedragsregels (hieronder uiteengezet in Hoofdstuk 8, genaamd “GEDRAGSREGELS”) en andere vereisten van deze Gebruiksvoorwaarden, en dat u over de nodige rechten, licenties, goedkeuringen en toestemmingen beschikt, zonder dat enige toelating van of betaling aan eender welke persoon of entiteit is vereist voor gebruik en goedkeuring voor gebruik van de Registratie die wij door deze Gebruiksvoorwaarden (inclusief de Onderlicentie) op alle manieren beogen. Deze Gebruiksvoorwaarden (inclusief de Registratielicentie) beperken geen vroegere of toekomstige rechten, toestemmingen, goedkeuringen, toewijzingen en verklaringen van afstand die door u vroeger werden of door u in de toekomst worden verleend met betrekking tot de Registraties.

Voor zover een Registratie ingediend door uzelf originele liedjes of opnamen bevat, geeft u hierbij aan dat u deel uitmaakt van de Mechanical and/or Performing Rights Society, en dat alle muzikale composities (inclusief liedjesteksten) die in deze Registraties zijn opgenomen, geschikt zijn om hiervoor aan ons (en aan onze licentiehouders, verdelers, agenten, vertegenwoordigers en andere bevoegde gebruikers) rechtstreeks van dergelijke societies een licentie te verlenen. Niettegenstaande het voorgaande, ongeacht of u deel uitmaakt van een deze Society, verleent u ons (en onze licentiehouders, verdelers, agenten, vertegenwoordigers en andere bevoegde gebruikers) een permanente, niet-exclusieve, onherroepelijke, volledig betaalde, royaltyvrije, voor een onderlicentie in aanmerking komende en wereldwijd overdraagbare licentie voor het openbaar uitvoeren van elke muzikale compositie (inclusief liedjesteksten) en geluidsopnamen die zijn opgenomen in zulke Registraties.

Voor zover we Registraties vragen via functies of handelingen op de Sites (inclusief, zonder beperking, spelletjes, sweepstakes, wedstrijden, promoties en Openbare Forums (hieronder gedefinieerd in Hoofdstuk 7, genaamd “PUBLIEKE FORUMS EN COMMUNICATIE”) die het gebruik van onze auteursrechtelijk beschermde werken vereisen (geheel of gedeeltelijk), verlenen we u hierbij een niet-exclusieve licentie om een afgeleid werk te creëren door onze auteursrechtelijk beschermde werken (geheel of gedeeltelijk) te gebruiken; echter op voorwaarde dat een dergelijke licentie afhankelijk wordt gesteld van uw toewijzing van alle rechten in het werk dat u creëert voor ons (en onze licentiehouders, verdelers, agenten, vertegenwoordigers en andere bevoegde gebruikers). Wanneer dergelijke rechten niet aan ons (en aan onze licentiehouders, verdelers, agenten, vertegenwoordigers en andere bevoegde gebruikers) worden toegewezen, maakt dit uw licentie om materiaal te creëren met gebruik van onze auteursrechtelijk beschermde werken (geheel of gedeeltelijk) niet-bindend en ongeldig. U stemt in met de voorgaande verlening van rechten, toestemmingen, goedkeuring en toewijzingen, ongeacht of uw Registraties door ons worden gebruikt.

U stelt ons hierbij aan als uw agent, met volledige bevoegdheid om eender welk document te openen en uit te voeren en / of om eender welke handeling te stellen die we geschikt achten om het verlenen van de rechten, toestemmingen, goedkeuringen, toewijzingen en verklaringen van afstand die in deze Gebruiksvoorwaarden worden bepaald, te bevestigen.

U stemt ermee in dat elke Registratie die u doet niet gebeurt in vertrouwen, en dat er op geen enkele manier een vertrouwelijke of fiduciaire rechtsverhouding ontstaat tussen u en ons. Voor zover enige “morele rechten”, “nevenrechten” of gelijkaardige rechten in of voor de Registraties bestaan, en wij geen exclusieve eigenaar zijn en voor zover u deze rechten onder het toepasselijke recht wel kunt bezitten, gaat u ermee akkoord dergelijke rechten niet uit te oefenen jegens ons of onze licentiehouders, verdelers, agenten, vertegenwoordigers en andere bevoegde gebruikers, en zult u er tevens mee instemmen dergelijke rechten niet op te leggen aan anderen die ook over dergelijke rechten beschikken.

Zonder beperking van de omvang van de Registratielicentie of in de toekomst door u te verlenen rechten, toestemmingen, goedkeuringen, toewijzingen en verklaringen van afstand met betrekking tot Registraties, bekrachtigt u hierbij alle rechten, toestemmingen, goedkeuringen, toewijzingen en verklaringen van afstand die u met betrekking tot door u aan ons overgemaakte Registraties hebt verleend.


4.      TOEGANG TOT EEN WEBSITE VIA UW MOBIELE TELEFOON

Voor toegang tot een Site via uw mobiele telefoon, en voor het krijgen van een licentie voor en het downloaden van Inhoud van een Site moet u (i) toestemming hebben van de persoon die de kosten betaalt, (ii) beschikken over een WAP-compatibel telefoontoestel, (iii) de WAP-functie hebben geactiveerd via uw netwerkprovider en (iv) beschikken over voldoende krediet als klant van een netwerkprovider.

U verkrijgt toegang tot de Disney.co.uk website via uw mobiele telefoon door ofwel een tekstbericht met “Disney” of een ander specifiek trefwoord te verzenden naar 83335, u ontvangt dan van ons een bericht met een link naar een dergelijke website, ofwel “www.disney.co.uk” in te geven in de browser van uw toestel. Voor het tekstbericht dat u naar 83335 hebt verstuurd om toegang tot Disney.co.uk te vragen wordt uw standaardtarief voor tekstberichten in rekening gebracht.

KOSTEN VOOR HET GEBRUIK VAN EEN SITE VIA UW MOBIELE TELEFOON

Alle kosten en vergoedingen die ontstaan door het gebruik van een Site via uw mobiele telefoon worden geïnd via uw mobiele account. Dit betekent dat uw netwerkprovider namens ons het respectievelijke bedrag van u int. Deze maakt dit vervolgens aan ons over.

KOSTEN VOOR GEGEVENSOVERDRACHT

Bij toegang tot alle Sites via uw mobiele telefoon zijn de standaardtarieven van uw netwerkprovider voor tekstberichten, gegevensoverdracht en andere kosten van toepassing. U dient bij uw netwerkprovider na te gaan welke tariefplannen beschikbaar zijn en hoeveel deze kosten.

Daarnaast kan het downloaden, installeren of gebruiken van bepaalde diensten die we aanbieden via uw mobiele telefoon (de “Mobiele diensten”) verboden of beperkt zijn door uw netwerkprovider. Mogelijk werken niet alle Mobiele diensten bij alle netwerkproviders of op elk mobiel telefoontoestel. U dient bij uw netwerkprovider na te gaan of Mobiele diensten beschikbaar zijn voor uw mobiele telefoon, en welke eventuele beperkingen van toepassing zijn op uw gebruik van deze Mobiele diensten.

BIJKOMENDE KOSTEN

We stellen Inhoud, zoals spelletjes, voor u beschikbaar op de Sites waarvoor u een licentie kunt krijgen en die u kunt downloaden. Bij het aankopen van een licentie voor het gebruiken en downloaden van bepaalde Inhoud van een Site kunnen kosten naast de standaardtarieven voor gegevensoverdracht met betrekking tot het voorgaande van toepassing zijn voor dit soort Inhoud (“Bijkomende kosten”). Alle Bijkomende kosten worden duidelijk aan u kenbaar gemaakt op de Sites alvorens u de relevante licentie aankoopt. De Bijkomende kosten worden aangegeven inclusief belasting over de toegevoegde waarde (btw) en gelijkaardige consumptiebelasting. Ze kunnen worden gewijzigd.

We kunnen bepaalde Inhoud aanbieden zonder Bijkomende kosten, of tegen verlaagde Bijkomende kosten. Hiervoor moet u een advertentie bekijken of ontvangt u andere marketing voor of na gebruik van dergelijke Inhoud. Door het openen, downloaden of enig ander gebruik van dergelijke Inhoud stemt u ermee in om dit soort advertenties of andere marketing te ontvangen telkens u de relevante Inhoud gebruikt. Als u niet langer inhoud zoals advertenties of andere marketingcommunicatie wenst te ontvangen, moet u stoppen met het gebruiken van deze Inhoud en hem verwijderen van uw mobiele telefoon.

Telkens u online Inhoud gebruikt, zijn de normale tarieven van uw netwerkprovider van toepassing op de manier die wordt verklaard in het bovenstaande hoofdstuk “Kosten voor Gegevensoverdracht”. Hiervan verwittigen we u telkens wanneer u online moet gaan om dit soort Inhoud te gebruiken.

VERLENEN VAN LICENTIE VOOR MOBIELE INHOUD

Om voor elke mobiele Inhoud beschikbaar op de Sites een licentie te verlenen, moet u de instructies op het scherm volgen. Door te klikken op de relevante link of knop maakt u een bindend aanbod voor het verlenen van een licentie voor de gekozen Inhoud tegen de prijs op het scherm (indien van toepassing) bindend.

Zorg ervoor dat u de correcte Inhoud hebt gekozen alvorens te klikken op de relevante link of knop. Sites laten u namelijk niet toe om uw bestelling te wijzigen nadat u hebt geklikt.

Als Disney uw offerte aanvaardt, zal de gekozen Inhoud voor u beschikbaar zijn op uw mobiel telefoontoestel. Er worden overeenkomstige Bijkomende kosten, indien van toepassing, en kosten voor gegevensoverdracht aangerekend zoals aangegeven op de Sites. U moet mogelijk de Inhoud op uw mobiele telefoon bewaren nadat deze aan uw werd geleverd. Opgeslagen inhoud zal voor u beschikbaar blijven tot u deze verwijdert, of tot u uw mobiel telefoontoestel vervangt of weggooit. De Inhoud wordt niet vervangen zodra u deze van uw mobiele telefoon hebt verwijderd.

U erkent en gaat ermee akkoord dat, zoals beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden, zodra aan u een licentie werd verleend voor de Inhoud, we de relevante services onmiddellijk ter beschikking stellen. Bijgevolg stemt u ermee in dat u niet in aanmerking komt voor een bedenktijd om de licentieovereenkomst in te trekken, behalve wanneer uitdrukkelijk toegestaan door de lokale wetgeving.

Behalve indien wettelijk toegestaan, is de Inhoud niet omwisselbaar of terugbetaalbaar.


5.      ACCOUNTS

Een Site kan van u vereisen dat u een account aanmaakt om deel te nemen aan bepaalde activiteiten of ter garantie van bijkomende voordelen. U stemt ermee in om juiste, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf aan te bieden, te onderhouden en bij te werken zoals wordt gevraagd door onze registratieprocessen (de Registratiegegevens”). Het is verboden om u uit te geven voor een andere persoon of entiteit, uw identiteit of band met eender welke persoon of entiteit te vervalsen, of om de gebruikersnaam, het wachtwoord of andere accountinformatie van een andere persoon te gebruiken, of om de naam, gelijkenis, stem, afbeelding of foto van een andere persoon te gebruiken, of om valse gegevens voor een ouder of voogd te verschaffen daar waar ons registratieproces zulke informatie vereist. U erkent en gaat ermee akkoord dat we stappen kunnen ondernemen om de juistheid van de door u opgegeven informatie na te gaan, inclusief het uitvoeren van steekproeven op elk door u voor een ouder of voogd opgegeven mobiel nummer. U stemt er ook mee in om ons onmiddellijk te verwittigen op het adres vermeld in Hoofdstuk 18 bij ongeoorloofd gebruik van uw gebruikersnaam, wachtwoord of andere accountgegevens, of elke andere inbreuk op de veiligheid die op opmerkt betreffende elk van de Sites. Bovendien stemt u ermee in op het einde van iedere sessie uw account af te melden.

We kunnen uw account en uw mogelijkheid om de Sites of gedeelten daarvan te gebruiken opschorten of beëindigen wegens het zich valselijk uitgeven voor een andere persoon of entiteit of het op andere wijze vervalsen van de eigen identiteit, wegens een andere inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden of alle andere speciale voorwaarden betreffende een bepaalde service, voor inbreuk op het auteursrecht of voor eender welke andere reden.


6.      DISNEY POINTS SCHEME

Van tijd tot tijd kunnen we een programma aanbieden waarmee u punten kunt verdienen met het tijd doorbrengen op de Sites, het downloaden van inhoud of het deelnemen aan activiteiten op de Sites (het “Points Scheme”). Deze punten kunnen worden omgewisseld in ruil voor Inhoud die we u via het Points Scheme aanbieden.

Wanneer het Points Scheme beschikbaar is, wordt de informatie hierover en over hoe u punten kunt verdienen vermeld op de relevante Sites. We behouden ons het recht voor om de voorwaarden te wijzigen of om het Points Scheme te allen tijde naar ons definitief oordeel te verwijderen zonder dat wij u daarover mededeling doen.


7.      OPENBARE FORUMS EN COMMUNICATIE

“Openbaar forum” betekent een gebied, site of functie die als een gedeelte van een Site wordt aangeboden en het de gebruikers of bezoekers van de Site mogelijk maakt om Registraties te Verspreiden zodat ze door een of meerdere gebruikers of bezoekers van de Site, inclusief chatzone, prikbord, instant messaging, mobile messaging, sociale netwerkomgeving, profielpagina, conversatiepagina, blog, e-mailfunctie (inclusief e-cards en het versturen van send-to-a-friend e-mails), kunnen worden bekeken.

U bevestigt dat Openbare Forums en opties hierin aangeboden gewoonlijk dienen voor openbare en niet voor private communicatie. U dient er rekening mee te houden dat wanneer u persoonlijke informatie online verspreidt via een Openbaar Forum, deze informatie kan worden verzameld en gebruikt door onbekenden. We kunnen de beveiliging of privacy van eender welke informatie die u via eender welk van deze media wenst bekend te maken niet garanderen; u verspreidt deze gegevens op eigen risico. We raden aan dat u geen persoonlijke informatie verspreidt (bijv. telefoonnummer, e-mail of huisadres) over uzelf of over iemand anders via een Openbaar Forum. Onderstaand Hoofdstuk 17 biedt informatie over ons Privacybeleid (bijv. voor persoonlijke informatie ingegeven tijdens registratie om deel te nemen aan een Openbaar Forum).

U bent en blijft de enige verantwoordelijke voor Registraties die onder uw gebruikersnaam worden geregistreerd en / of worden gepost en Verspreid op of via een van de Sites, of door uzelf worden geregistreerd en / of worden gepost in eender wel Openbaar Forum, en voor de gevolgen van het registreren en posten hiervan.

U bevestigt dat u eender welke Registratie die werd gepost in een Openbaar Forum op eigen risico gebruikt. We zijn bijvoorbeeld niet verantwoordelijk voor en ondersteunen geen meningen, adviezen of aanbevelingen die werden gepost of verzonden door gebruikers in eender welk Openbaar Forum, en we doen uitdrukkelijk afstand van elke en iedere aansprakelijkheid in dit verband.

We behouden ons het recht voor Registraties te screenen, te weigeren deze te posten, te verwijderen of te wijzigen, om welke reden dan ook, zonder beperking, indien uw Registratie niet conform is met de Gedragsregels, naar ons definitief en enige oordeel zonder voorafgaande kennisgeving, hoewel we niet verplicht zijn om dit te doen of om eender welk Openbaar Forum te controleren. Als we ervoor kiezen om Registraties te screenen, kan dit terwille van een beoordelingsproces, leiden tot het vertraagd posten van dit soort inhoud in een Openbaar Forum. Als we vragen hebben over uw Registraties inclusief, zonder beperking, het copyright, kunnen we u contacteren voor verdere informatie inclusief, bijvoorbeeld, nagaan of u het copyright bezit of in het andere geval toelating hebt gekregen om het materiaal te posten.

Bij deelname aan een Openbaar Forum mag men nooit veronderstellen dat mensen zijn wie ze zeggen te zijn, weten wat ze zeggen te weten of verwant zijn aan diegene van wie ze zeggen eraan verwant te zijn. Informatie die u in een Openbaar Forum hebt verkregen, kan onbetrouwbaar zijn. Het is geen goed idee om enige handeling, inclusief het verhandelen of nemen van investeringsbeslissingen, te stellen die louter of grotendeels is gebaseerd op informatie die u niet kunt staven. We zijn niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van eender welke Registraties vervat in een Openbaar Forum. We zijn niet verantwoordelijk voor handels- of investeringsbeslissingen of andere beslissingen die u neemt of handelingen die u al dan niet stelt op basis van dit soort informatie of inhoud.

Uw toegangs- en browsemogelijkheid voor Openbare Forums en / of voor het registreren en / of posten van Registraties binnen een Openbaar Forum kan onderworpen zijn aan bepaalde leeftijdsbeperkingen en / of gerelateerde procedures en voorwaarden die we naar ons eigen oordeel te allen tijde en om eender welke reden kunnen herzien. Dergelijke leeftijdsbeperkingen, procedures en voorwaarden zullen worden vermeld op het Openbaar Forum indien van toepassing.


8.      GEDRAGSREGELS

De volgende Gedragsregels zijn van toepassing op de Sites. Door de Sites te gebruiken, stemt u ermee in geen enkele Registratie te verspreiden die:

  1. (a) lasterlijk, fout, grof, bedreigend is, of een inbreuk vormt op het recht op privacy van een andere persoon; (b) onverdraagzaam, haatdragend, racistisch of agressief is; (c) gewelddadig, vulgair, obsceen, pornografisch of seksueel expliciet is; of (d) schade toebrengt aan eender welke persoon of entiteit;
  2. illegaal is of illegale activiteit of de discussie van illegale activiteiten met bedoeling ze uit te voeren aanmoedigt of verdedigt, inclusief een Registratie die een vorm is van, of een poging tot betrokkenheid hierin vormt, kinderpornografie, stalking, ongewenst seksueel gedrag, fraude, handel in obsceen of gestolen materiaal, het verhandelen en / of misbruiken van drugs, geweldpleging, diefstal of samenzwering of samenzwering voor het plegen van eender welke criminele activiteit;
  3. elke inbreuk of schending van het recht van een derde partij, inclusief: (a) copyright, patent, handelsmerk, handelsgeheim of andere eigendomsrechten of contractuele rechten; (b) recht op privacy (specifiek mag u geen persoonlijke informatie van andere personen verspreiden zonder hun uitdrukkelijke toestemming), of publiciteit; of (c) eender welke geheimhoudingsplicht;
  4. is commercieel, zakelijk gerelateerd of adverteert of biedt aan om eender welke producten, services of andere (al dan niet winstgevend) te verkopen, of verzoekt anderen (inclusief verzoeken om bijdragen of donaties);
  5. bevat een virus of een andere schadelijke component, of knoeit met, schaadt of beschadigt een van de Sites of een aangesloten netwerk, of op een andere wijze het gebruik of genot van een andere persoon of entiteit van de Sites hindert;
  6. 6.

  7. is asociaal, verstorend, of destructief, inclusief “flaming”, “spamming”, “flooding”, “trolling” en “griefing”. Dit zijn algemeen gebruikte termen op internet; of
  8. 7.

  9. past over het algemeen niet bij het toegewezen topic of thema van het relevante Openbare Forum.

U erkent en gaat ermee akkoord dat, wanneer u de Sites gebruikt, u blootgesteld kunt zijn aan de Registraties van uiteenlopende bronnen, en dat we niet verantwoordelijk zijn voor de juistheid, het nut, de veiligheid of de intellectuele eigendomsrechten van of betreffende dergelijke Registraties.

We kunnen en zullen niet garanderen dat andere gebruikers de voorgaande Gedragsregels of enige andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden volgen of zullen volgen. U kunt worden blootgesteld aan onjuiste, agressieve, onfatsoenlijke en aanstootgevende Registraties. Tussen u en ons aanvaardt u hierbij elk risico op schade of verwonding als gevolg van een dergelijke inbreuk op de regels.


9.      SAMENWERKING; REGISTRATIES VERWIJDEREN

Zonder afbreuk te doen aan een van onze andere rechten bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden of bepaald bij wet, behouden we het recht voor, maar erkennen we geen enkele verplichting of aansprakelijkheid, om (a) te weigeren om eender welke Registratie te posten, door te geven of te verwijderen van eender welke van de Sites omwille van inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden (inclusief de Gedragsregels) en (b) voor zover we dit kunnen doen volgens de van kracht zijnde wet, iedere gebruiker aan derden kunnen identificeren en / of elke Registratie of persoonlijk identificeerbare informatie kunnen tonen aan derden, wanneer we te goeder trouw geloven dat dergelijke identificatie of publicatie zowel (i) het voldoen aan wetten zal vergemakkelijken, inclusief, bijvoorbeeld, het voldoen aan een rechterlijke beslissing of dagvaarding, of (ii) helpen om toe te zien op deze Gebruiksvoorwaarden (inclusief de Gedragsregels) en / of onze wedstrijd, sweepstakes, promoties en spelregels, en / of het beschermen van de veiligheid of beveiliging van enige persoon of eigendom, inclusief de Sites. Bovendien behouden we alle rechten om te allen tijde omwille van elke of geen reden dan ook Registraties te verwijderen.

Als u een Registratie in strijd acht met deze Gebruiksvoorwaarden (inclusief de Gedragsregels), kunt u de Registratie bij ons melden door de procedure vermeld op de Sites te volgen. Na dergelijke melding kunnen wij (maar zijn we niet verplicht om) actie (te) ondernemen zoals we dit naar ons definitief oordeel geschikt achten.


10.      AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

DE INFORMATIE, INHOUD EN MATERIALEN OP DE SITES WORDEN “AS IS” GELEVERD. WE BIEDEN GEEN VERKLARING EN GARANTIE VOOR WAT DERGELIJKE INFORMATIE, INHOUD EN MATERIALEN BETREFT. IN HET BIJZONDER GARANDEREN WE NIET DAT DE FUNCTIES IN DEZE INFORMATIE, INHOUD EN MATERIALEN OP DE SITES (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, REGISTRATIES) JUIST, VOLLEDIG OF ACTUEEL ZIJN OF ONONDERBROKEN EN FOUTLOOS ZULLEN ZIJN; DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN HERSTELD OF DAT DE SITES OF DE SERVERS OF EENDER WELKE SOFTWARE OF EEN ANDER TOESTEL DAT DERGELIJKE INFORMATIE, INHOUD EN MATERIALEN BESCHIKBAAR STELT, VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ONDERDELEN. BOVENDIEN AANVAARDT U DE VOLLEDIGE KOSTEN VAN ALLE NODIGE ONDERHOUD, HERSTELLINGEN OF CORRECTIE. WE GARANDEREN OF DOEN GEEN VERKLARINGEN BETREFFENDE HET GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN EENDER WELKE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN, PRODUCTEN OF DIENSTEN IN, AANGEBODEN, BESCHIKBAAR GESTELD DOOR OF OP EENDER WELKE ANDERE MANIER GERELATEERD AAN DE SITES, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, REGISTRATIES OF ENIGE DAARAAN GERELATEERDE SITES VAN OF DIENSTEN VAN DERDEN VAN EENDER WELKE SITES VOOR WAT BETREFT HUN JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID, BETROUWBAARHEID, VEILIGHEID OF ANDERE. BIJ DE TOEPASSELIJKE WETGEVING IS MOGELIJK DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES VERBODEN. BOVENSTAANDE UITSLUITING IS MOGELIJK DUS NIET OP U VAN TOEPASSING. MERK OP DAT DIT NIET RAAKT AAN UW WETTELIJKE RECHTEN.

De Sites bevatten mogelijk (of u kunt via een Site worden doorverwezen) links naar andere sites (“Sites van Derden”) alsook artikels, advertenties, foto’s, tekst, grafieken, afbeeldingen, ontwerpen, muziek, geluid, software van informatietoepassingen en andere inhoud of items die afkomstig zijn van derden (“Inhoud van Derden”). We erkennen uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid, geschiktheid of beschikbaarheid van de informatie, inhoud en materialen die u vond op Sites van Derden of in de Inhoud van Derden. We kunnen niet garanderen dat u tevreden zult zijn met eender welke producten of diensten die u van een Site van Derden aankoopt die linkt naar of van een Site of informatie van derden, inhoud of materialen op onze Sites (inclusief, zonder beperking, Registraties in Openbare Forums). We ondersteunen geen merchandise en ondernemen geen stappen om de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van alle informatie, inhoud of materialen vermeld op een Site van Derden of in Inhoud van Derden te bevestigen. DAARDOOR VERSCHAFFEN WIJ GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VOOR WAT BETREFT SITES VAN DERDEN OF WELKE ANDERE SITES DAN OOK IN ELK VAN ONZE MAPPEN OF ELKE INHOUD VAN DERDEN. WE KUNNEN NIET VERANTWOORDELIJK WORDEN GESTELD VOOR DE INHOUD, BESCHIKBAARHEID, JUISTHEID, RELEVANTIE, INSCHIKKELIJKHEID MET HET COPYRIGHT, WETTELIJKHEID OF FATSOEN VAN HET MATERIAAL OP WELKE SITE VAN DERDEN OF IN EENDER WELKE INHOUD VAN DERDEN DAN OOK. WE BIEDEN GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VOOR WAT BETREFT DE VEILIGHEID VAN EENDER WELKE INFORMATIE, INHOUD OF MATERIALEN (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, KREDIETKAART EN ANDER PERSOONLIJKE INFORMATIE) DIE U KUNNEN WORDEN GEVRAAGD DOOR WELKE DERDE PARTIJ DAN OOK. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, ziet u hierbij onherroepelijk af van om het even welke claim tegen ons voor wat betreft informatie, inhoud en materialen op onze Sites (inclusief, zonder beperking, Registraties), vermeld op de Sites van Derden of in om het even welke Inhoud van Derden, en om het even welke informatie, inhoud en materialen die u aanbiedt aan om het even welke Sites van Derden (inclusief, zonder beperking, kredietkaart en andere persoonlijke informatie). We raden ten stelligste aan dat u om het even welk onderzoek dat u nodig of geschikt acht, onderneemt alvorens door te gaan met enige online of offline transactie met elke van deze derden.

Verder is om het even welke inhoud betreffende gezondheidsgerelateerde of medische kwesties niet bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies. Raadpleeg steeds uw arts voor al uw vragen betreffende een medische kwestie. Bel onmiddellijk uw arts of de nooddiensten als u denkt dat er sprake is van een medisch noodgeval. Vertrouwen op de informatie op de Sites is strikt op eigen risico.


11.      VERANTWOORDELIJKHEID VOOR UW ACCOUNT(S)

U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw gebruikersna(a)m(en), wachtwoord(en) en uw account(s), alsook de activiteiten die onder uw account(s) gebeuren. Hierbij gaat u akkoord om ons, onze ondernemingen (zoals gedefinieerd in de United Kingdom Companies Act 1985), en de licentiegevers, licentiehouders, verdelers, agenten, vertegenwoordigers en andere bevoegde gebruikers van ons en onze ondernemingen, en elk van de respectievelijke verkopers, verdelers, dienstverleners en leveranciers van de voorgaande entiteiten, en alle respectievelijke functionarissen, directeurs, eigenaars, werknemers, agenten, vertegenwoordigers en cessionarissen van de voorgaande entiteiten (gezamenlijk de “Schadeloos gestelde partijen”), schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren voor en tegen alle verlies, schade, aansprakelijkheden, claims, straffen, boetes, uitgaven en kosten (inclusief afwikkelingskosten en alle wettelijke of andere uitgaven en kosten om acties of dreigende acties te onderzoeken of te verdedigen) van Gevrijwaarde partijen in verband met claims die voortvloeien uit uw inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden of claims voortkomend uit uw gebruik van de Sites en/of uw account(s). U moet naar beste vermogen met ons samenwerken ter verdediging tegen claims. We behouden ons het recht voor om, op eigen kosten, afzonderlijk advies aan te wenden, en aanvaarden de exclusieve verdediging en controle van om het even welke kwestie die een ander geval zou zijn onderworpen aan uw schadeloosstelling.


12.      ONZE AANSPRAKELIJKHEID

WE BEPERKEN OP GEEN ENKELE WIJZE ONZE AANSPRAKELIJKHEID VOOR LETSEL OF OVERLIJDEN VEROORZAAKT DOOR ONZE NALATIGHEID, VOOR ONZE GROVE NALATIGHEID OF VOOR ONZE FRAUDULEUZE VERKEERDE VOORSTELLING OF GEHEIMHOUDING OF VOOR ELKE ANDERE AANSPRAKELIJKHEID DIE NIET DOOR DE WETGEVING VAN TOEPASSING KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT.

ONDERWORPEN AAN DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WET AANVAARDEN WIJ, ONZE ONDERNEMINGEN, DE LICENTIEGEVERS OF LICENTIEHOUDERS, EN HUN RESPECTIEVELIJKE VERKOPERS, VERDELERS, DIENSTVERLENERS OF LEVERANCIERS, GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GELEDEN VERLIES, SCHADE, KOSTEN OF UITGAVEN IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN SOFTWARE, TOEPASSINGEN, TOESTELLLEN OF ALLE ANDERE MATERIALEN AAN U GELEVERD IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE SITES, OF VOOR ALLE VERLIEZEN DIE GEEN ONMIDDELLIJK EN REDELIJK VOORZIENBAAR GEVOLG ZIJN VAN HET (A) GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID TOT HET GEBRUIK VAN DE SITES OF INHOUD, OF (B) HET ONLINE OF OFFLINE GEDRAG OF DE ACTIES VAN GEBRUIKERS VAN DE SITES OF ELKE ANDERE PERSOON OF ENTITEIT, ZELFS ALS WE WERDEN GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

DAAR WAAR U DE SITES GEBRUIKT VOOR MOBIELE DIENSTEN ZIJN WE OP GEEN ENKELE MANIER AANSPRAKELIJK VOOR HET FALEN VAN DE SITES OF MOBIELE DIENSTEN, INCLUSIEF WANNEER UW MOBIELE TELEFOON NIET COMPATIBEL IS MET DE INHOUD DIE U HEBT BESTELD, BIJ HET FALEN VAN DE CONNECTIVITEIT VAN UW MOBIELE TELEFOON OF WANNEER U EEN ONJUIST TELEFOONNUMMER OPGEEFT.

WE KUNNEN DE SITES WIJZIGEN OF INHOUD OF FUNCTIES OF EENDER WELKE SERVICES VOORZIEN VIA DE SITES OP EENDER WELKE WIJZE, TE ALLEN TIJDE EN MET OF ZONDER WELKE REDEN DAN OOK.

DE BEPERKINGEN, UITSLUITINGEN EN DISCLAIMERS IN DIT HOOFDSTUK EN ELDERS IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN GELDEN VOOR DE MAXIMALE OMVANG TOEGESTAAN ONDER HET TOEPASSELIJKE RECHT.


13.      GEBEURTENISSEN BUITEN ONZE WIL

We zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor vertragingen in of het niet naleven van onze verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden indien de vertraging of de niet-naleving voortvloeit uit overmacht, inclusief, zonder beperking, Handelingen door derden, zoals netwerkproviders. Deze voorwaarde raakt niet aan uw wettelijke rechten.


14.      RECHT EN WETGEVING

Deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden geregeld door en worden opgenomen conform de wetten van Engeland en Wales, en de rechtbanken van Londen, Engeland hebben een niet-exclusieve rechtsbevoegdheid met betrekking tot handelingen of claims onder deze Gebruiksvoorwaarden, en hierbij stemt u toe en onderwerpt u zich aan de individuele rechtspraak van dergelijke rechtbanken; op voorwaarde dat niets hierin de toepassing en de handhaving van de toepasselijke wetgeving in de weg staat. We doen geen verklaringen over het feit dat informatie, inhoud en materialen op de Sites (inclusief Registraties) geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op een specifieke locatie. Als u toegang tot de Sites kiest, is dit op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetten, inclusief alle toepasselijke lokale wetten.


15.      AANVULLINGEN OP DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om, naar ons eigen oordeel, te allen tijde, en tijdelijk of permanent, delen van deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. Wanneer we dit doen, zullen we u op de hoogte brengen van dergelijke wijzigingen, toevoegingen of verwijderingen door een e-mail te sturen naar het laatste adres dat u ons hebt bezorgd, en / of door dergelijke wijzigingen, toevoegingen of verwijderingen duidelijk aan te kondigen op de Sites. Dergelijke wijzigingen, toevoegingen of verwijderingen zullen van kracht worden op de eerste van zeven (7) kalenderdagen volgend op de verzending van een elektronisch bericht naar u of zeven (7) kalenderdagen volgend op de aankondiging van een dergelijk bericht op de Sites gedekt door deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met permanente wijzigingen, kunt u uw account annuleren.

Merk op dat u te allen tijde verantwoordelijk bent voor het bijwerken van uw persoonsgegevens, zodat u ons uw huidige e-mailadres kunt bezorgen. Wanneer het laatste e-mailadres dat u ons hebt bezorgd ongeldig is, of we u, ongeacht de reden het bovenstaande bericht niet kunnen bezorgen, zal onze verzending van een dergelijk e-mailbericht evenwel een geldige aankondiging van de wijzigingen, toevoegingen of verwijderingen beschreven in de aankondiging zijn.


16.      BEËINDIGING

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht totdat ze door u of door ons worden beëindigd. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde beëindigen door te stoppen met het gebruik van de Sites en alle materialen verkregen op de Sites, alle verwante documenten en alle kopieën en installaties hiervan, ongeacht of deze werden gecreëerd onder deze Gebruiksvoorwaarden of op een andere wijze, te vernietigen.

Ten opzichte van u kunnen wij deze Gebruiksvoorwaarden naar ons definitief oordeel, zonder beperking, onmiddellijk beëindigen (inclusief uw toegang tot de Sites en alle Disney Group sites), indien u de essentiële voorwaarden of bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden schendt of hier niet aan voldoet. Na beëindiging moet u stoppen met het gebruik van de Sites en alle materialen die u hebt verkregen van de Sites en alle kopieën, ongeacht of deze werden gecreëerd onder deze Gebruiksvoorwaarden.

We hebben een beleid aanvaard en geïmplementeerd dat voorziet in het onder gepaste omstandigheden beëindigen van de accounts van gebruikers die het copyright herhaaldelijk overtreden. Frauduleuze, beledigende of om het even welke andere illegale activiteiten kunnen naar ons eigen oordeel ook aanleiding zijn voor de beëindiging van uw account. U kunt door ons worden aangegeven bij de aangewezen wetshandhavingdiensten.

De bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, die door hun aard blijven gelden na de beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden blijven na een beëindiging gelden.


17.      PRIVACYBELEID

Een Site kan om Registraties vragen via features of activiteiten, zoals wedstrijden of Openbare Forums. Als we vragen om persoonlijke gegevens, en u die ons verstrekt als onderdeel van welke Registratie dan ook (exclusief Openbare Forums waarin u ervoor kiest persoonlijke gegevens openbaar te maken zoals beschreven in Hoofdstuk 7 hierboven), zal ons Privacybeleid, of een dergelijk Privacybeleid zoals bepaald op de Site op het moment van gegevensverzameling, meestal van toepassing zijn.

Zie ons Privacybeleid voor andere informatie met betrekking tot de wijze waarop we welke persoonlijke gegevens dan ook die u ons bij gebruik van de Sites verschaft verzamelen en opslaan.


18.      ALGEMENE BEPALINGEN

Als een van de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of om welke reden dan ook onuitvoerbaar is, zal die bepaling scheidbaar van deze Gebruiksvoorwaarden worden geacht, en dit zal ze geen invloed hebben op de geldigheid en de uitvoerbaarheid van de resterende bepalingen. Als u deze Gebruiksvoorwaarden schendt en we geen actie tegen u ondernemen, geven we onze rechten met betrekking tot uw inbreuk niet op. We zullen ook nog steeds het recht hebben om onze rechten en middelen te gebruiken in elke andere situatie waarin u deze Gebruiksvoorwaarden schendt.

Behalve waar uitdrukkelijk het tegendeel wordt vermeld, zijn deze Gebruiksvoorwaarden niet bedoeld ten voordele van, en niet uitvoerbaar door personen die hierin geen partij zijn, onder toepasselijke wetten of andere, behalve dat onze ondernemingen bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden kunnen afdwingen alsof ze er deel van uitmaken.

U kunt op elk moment toegang krijgen tot deze Gebruiksvoorwaarden op https://disneytermsofuse.com/dutch-belgium/.

Als u vragen hebt, kunt u ons schrijven op:
Legal Department
Disney Interactive Media Group
3 Queen Caroline Street
London W6 9PE
United Kingdom