Bulgaria – Disney Terms of Use

Ако сте в България и получавате достъп до глобални продукти или услуги на Disney, моля, прегледайте глобалните Общи условия

Print
Download PDF

 
 

Условия за използване

от 22-ри Ноември, 2010 г.

1.      ВЪВЕДЕНИЕ

Добре дошли в интернет сайтовете на Disney Interactive Media Group (наричани „Сайтовете“). Сайтовете включват www.disney.bg и други интернет сайтове, на които са публикувани настоящите условия. Сайтовете са собственост и се управляват от Disney Interactive Media Group, част от Walt Disney Company Limited – компания, регистрирана в Англия и Уелс (наричана по-надолу „ние“, „нас“, „наш“, „ни“ или „Дисни“), с адрес на управление Queen Caroline Street, Hammersmith, London W6 9PE, United Kingdom, (регистрационен номер 00530051; ДДС № 539293808).

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ, ПРЕДИ ДА ПОЛЗВАТЕ НЯКОЙ ОТ САЙТОВЕТЕ. Като използвате даден Сайт или като щракнете върху поле или връзка, указваща, че приемате или се съгласявате с настоящите условия, вие всъщност декларирате своето съгласие, че приемате настоящите Условия за използване. Ако не сте съгласни с тях, не можете да използвате Сайтовете.

АКО СТЕ РОДИТЕЛ ИЛИ НАСТОЙНИК И ДАДЕТЕ СЪГЛАСИЕТО СИ ДЕТЕТО ВИ ДА СЕ РЕГИСТРИРА В НЯКОЙ ОТ САЙТОВЕТЕ, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА СПАЗВАТЕ НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОЛЗВАНЕТО НА САЙТОВЕТЕ.

Моля, имайте предвид, че за някои услуги, предлагани на Сайтовете, се прилагат специални условия, като например правилата за конкретни конкурси или други функции или дейности. Настоящите условия се публикуват във връзка с приложимата услуга. Всички такива условия са само допълнителни и в случай на спор преимущество имат настоящите Условия за използване.

Вие приемате, че настоящите Условия за използване са подкрепени от основателна и стойностна насрещна престация, чието приемане и адекватност потвърждавате с настоящето. Без да се ограничава общия характер на гореизложеното, вие приемате, че подобна насрещна престация включва използването на Сайтовете и получаването на съдържание, приложения, материали и информация, налични в или чрез Сайтовете, възможността да използваме или показваме вашите Предадени материали (дефинирани в Раздел 3, „Предадени материали“), както и възможността за рекламиране и промотиране от нашето използване или показване на вашите Предадени материали.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА

МОЛЯ, ЩРАКНЕТЕ, ЗА ДА ВИДИТЕ УСЛОВИЯТА, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ДОСТЪПА ДО САЙТ ОТ ВАШЕТО МОБИЛНО УСТРОЙСТВО.

Използване от мобилно устройство води до генериране на трафик и евентуално начисляване на допълнителни такси. За повече подробности щракнете тук.

МОЛЯ, ЩРАКНЕТЕ ВЪРХУ ВРЪЗКИТЕ ПО-ДОЛУ, ЗА ДА ВИДИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ

2. Използване на Сайта и Съдържанието k
3. Предадени материали
4. Достъп до Сайта от вашето мобилно устройство
5. Акаунти
6. Точкова схема на Дисни
7. Публични форуми и комуникация
8. Правила за поведение
9. Сътрудничество; Премахване на Предадените материали
10. Ограничена отговорност
11. Отговорност за вашия Акаунт(и)
12. Наша отговорност
13. Събития извън наш контрол
14. Законодателство и юрисдикция
15. Изменения на настоящите Условия за използване
16. Прекратяване
17. Политика на поверителност
18. Общи условия


2.      ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТОВЕТЕ И СЪДЪРЖАНИЕТО

Сайтовете са само за ваша лична употреба. Не можете да ги използвате за комерсиални цели или по какъвто и да било незаконен начин или начин, който вреди на нас или друго физическо или юридическо лице, определен по наше собствено усмотрение.

Цялата информация, материали, функции и друго съдържание и приложения (в т.ч. Предадени материали, дефинирани в Раздел 3, „Предадени материали“) („Съдържание“), съдържащи се на Сайта, са защитени с авторски права наша собственост или или собственост на наши лицензодатели/лицензополучатели. Всички търговски марки, марки на услуги, търговски наименования и търговски вид са наша собственост или собственост на наши лицензодатели/лицензополучатели.

Можете да променяте Сайтовете или да изтривате Съдържание или функции по всяко време, по всякакъв начин, по всякаква причина или без причина.

С изключение на случаите, когато има договореност в писмена форма, никакво Съдържание от който и да било Сайт не може да бъде използвано по друг начин, освен като част от Сайта, не може да бъде възпроизвеждано, предавано, разпространявано или използвано по друг начин, като се изключат случаите, когато даден Сайт е конфигуриран да предоставя изтегляне на определено Съдържание – тогава можете да изтегляте по един екземпляр от съответното Съдържание на един компютър или мобилно устройство (според случая) само за ваше лично, некомерсиално ползване в домашни условия, при условие, че (а) запазите целостта на всички предупреждения за авторски права и други права на интелектуална собственост, (б) не извършвате никакви промени и не отдавате под наем, заемате, продавате, разпространявате, копирате (освен за създаване на един-единствен собствен резервен екземпляр), създавате производни творби, основаващи се на Сайт или Съдържанието, като цяло или отчасти, и (в) не използвате Съдържанието по начин, предполагащ асоциация с който и да било от нашите продукти, услуги или търговски марки. Забранява се всякаква употреба за бизнес цели, „препращане по електронна поща“ или мащабно автоматично използване на Сайтовете или прехвърляне на каквото и да било Съдържание към друг компютър или мобилно устройство.

В случай, че предлагаме на даден Сайт софтуер за изтегляне и вие го изтеглите, то ние или трета страна ви предоставяме лиценз за софтуера, в т.ч. и всички файлове, изображения, вградени или генерирани от софтуера, както и данни, придружаващи софтуера (наричани събирателно „Софтуер“), само за ваше лично, некомерсиално ползване в домашни условия. Ние не ви предоставяме правата над Софтуера. Стига да не е позволено от приложимото законодателство, вие не може да разпространявате или да използвате по друг начин Софтуера, или да декомпилирате, да деконструирате, да деасемблирате или да свеждате по какъвто и да било друг начин Софтуера до четим от останалите формат.

Вие приемате и се съгласявате, че нищо в настоящите Условия за използване няма действието на прехвърляне на собствеността над каквито и да било търговски марки, марки на услуги, търговски наименования или други права на интелектуална собственост над Сайтовете или Съдържанието, или каквато и да било част от тях на вас или трета страна. Задължавате се да не правите нищо, което да противоречи или може по някакъв начин да ощети подобни права на собственост.


3.      ПРЕДАДЕНИ МАТЕРИАЛИ

В настоящите Условия за използване ние употребяваме израза „Предадени материали“ със значение на текст, съобщения, идеи, концепции, резюмета, предложения, истории, сценарии, трактовки, формати, илюстрации, фотографии, рисунки, видео, аудиовизуални произведения, музикални композиции (включително текста към тях), звукозаписи, програмни формати, характеризации, вашите и/или на други лица имена, прилики, гласове, потребителски имена, профили, действия, участия, изпълнения и/или други подобни материали, които изпращате, публикувате, качвате, вграждате, показвате, комуникирате или разпространявате по някакъв друг начин (действията, наричани събирателно „разпростраване“) на или чрез който и да било от Сайтовете.

Има два типа Предадени материали: заявени и незаявени. „Заявени предадени материали“ са тези предадени материали, които: (а) ние изрично изискваме или ви даваме възможност да ни предоставите чрез някоя функция или действие на даден Сайт, за да ги прегледаме или покажем и евентуално срещу конкретна определена насрещна престация или компенсация (наричани събирателно „Насрещна престация“) (като например награди или друга стойност в игри, томболи, конкурси и промоции) и (б) вие разпространявате на или чрез някой от Сайтовете, за което няма да търсите Насрещна престация (като например в нашите услуги за гости и публични форуми) (дефинирани по-долу в Раздел 7, „ПУБЛИЧНИ ФОРУМИ И КОМУНИКАЦИЯ“)). „Незаявени предадени материали“са всички Предадени материали, които не попадат в обхвата на подпараграф (а) и (б) от настоящия параграф.

ЗАБРАНЯВА СЕ РАЗПРОСТРАНЯВАНЕТО НА КАКВИТО И ДА БИЛО НЕЗАЯВЕНИ ПРЕДАДЕНИ МАТЕРИАЛИ.

Нашата дългосрочна фирмена политика не ни позволява да приемаме или разглеждаме незаявени творчески идеи, предложения или материали, затова не разпространявайте Незаявени предадени материали в или чрез някой от Сайтовете. Надяваме се да разберете, че тази политика цели да избегне възможността от бъдещи недоразумения, когато разработени от нас или под наше управление проекти биха могли да се сторят на някои хора подобни на техни собствени творби.

Ако въпреки нашата молба вие преднамерено или непреднамерено ни изпратите Незаявени предадени материали в или чрез някой от Сайтовете, вие го правите без между нас да има каквото и да било споразумение по отношение на разглеждане или преглеждане на вашите Незаявени предадени материали или някаква компенсация, или насрещна престация от какъвто и да било тип. Фактически се съгласявате, че всякакви ваши Незаявени предадени материали, не се правят поверително или тайно и не са предвидени или създадени конфиденциални или доверителни взаимоотношения между нас по какъвто и да било начин, и не очаквате някакъв преглед, компенсация или насрещна престация какъвто и да било тип.

Ако не е изрично упоменато в настоящите Условия за използване, клаузите на настоящите условия се прилагат в еднаква степен както за Незаявените предадени материали, така и за Заявените предадени материали. Съответно ние, нашите лицензополучатели, дистрибутори, агенти, представители и други упълномощени потребители имат правото да използват и разгласяват всички Предадени материали и ние няма да носим отговорност пред вас или друго лице, предявяващо искания чрез вас, за каквото и да било използване или разгласяване на някой Предаден материал.

Без да се ограничава с гореизложеното, с настоящето давате на нас (и на нашите лицензополучатели, дистрибутори, агенти, представители и други упълномощени потребители), без изискване за каквото и да било допълнително позволение от или заплащане за вас или друго физическо или юридическо лице, безсрочен, неексклузивен, неотменим, напълно платен, безхонорарен, продлицензируем и с право на прехвърляне лиценз за целия свят с всички авторски права, търговски марки, патенти, търговски тайни и други права на интелектуална собственост, които притежавате или контролирате, за използване, възпроизвеждане, предаване, отпечатване, публикуване, показване, излагане, разпространяване, преразпределяне, копиране, хостване, съхраняване, кеширане, архивиране, индексиране, категоризиране, коментиране, ефирно и/или поточно излъчване, редактиране, променяне (включително, но без ограничение само до премахване на текст и музика от някой Предаден материал или заменяне с избрана от нас музика и текст), адаптиране, превеждане, създаване на производни творби, публично показване и използване по какъвто и да било друг начин на тези Предадени материали изцяло или отчасти, във всички мултимедийни формати и канали, които са познати към този момент или ще бъдат измислени в бъдеще (включително, но без ограничение само до сайтовете на групата компании на Дисни, уеб сайтове на трети страни, нашите ефирни или кабелни мрежи и станции, продукти и услуги, физически носители и театрални представления) за всички цели на всеки мултимедиен формат и чрез всеки медиен канал, включително, но без ограничение само до новинарски, рекламни, промоционални, маркетингови, търговски или комерсиални цели, всичко това без допълнително предизвестие до вас и със или без посочване на авторството (наричан „Лиценз за Предадени материали“).

С изпращането на Предаден материал, вие заявявате и гарантирате, че Предаденият материал и изпращането му отговарят на Правилата за поведение (изложени по-долу в Раздел 8, „ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ“) и останалите изисквания на настоящите Условия за използване и че притежавате или имате необходимите права, лицензи, съгласия и разрешения, без изискване за каквото и да било допълнително позволение от или заплащане за вас или друго физическо или юридическо лице, да експлоатирате и да ни упълномощите ние да експлоатираме този Предаден материал по всички начини, изложени в настоящите Условия за използване (в т.ч. Лиценза за Предадени материали). Настоящите Условия за използване (в т.ч. Лицензът за Предадени материали) не ограничават всяко минало или бъдеще предоставяне на права, съгласия, споразумения, преотстъпвания и откази от отговорност, които може да имате или да направите по отношение на Предадените материали.

В случай, че някой от Предадените материали съдържа оригинални песни или записи, с настоящето заявявате, че сте член на съответната асоциация за правата за механично възпроизвеждане и/или изпълнителските права и че всички музикални композиции (вкл. текстовете) в тези Предадени материали са достъпни за лицензиране за нас (и за нашите лицензополучатели, дистрибутори, агенти, представители и други упълномощени потребители) директно от тези асоциации. Независимо от гореизложеното и без оглед на това дали сте член на подобна асоциация, с настоящето предоставяте на нас (и на нашите лицензополучатели, дистрибутори, агенти, представители и други упълномощени потребители) безсрочен, неексклузивен, неотменим, напълно платен, безхонорарен, продлицензируем и с право на прехвърляне лиценз за целия свят за публично изпълнение на всяка музикална композиция (вкл. текстовете) и звукозаписите, съдържащи се в тези Предадени материали.

В случай, че ние поискаме Предадени материали чрез функции или действия на някой от Сайтовете (включително, но без да се ограничава само до игри, конкурси, промоции и публични форуми (дефинирани по-долу в Раздел 7, „ПУБЛИЧНИ ФОРУМИ И КОМУНИКАЦИЯ“), изискващи използването на наши творби, защитени с авторски права (изцяло или отчасти), с настоящето ви предоставяме неексклузивен лиценз за създаване на производни творби, като използвате наши произведения, защитени с авторски права (изцяло или отчасти), но само ако този лиценз съдържа условието, че прехвърляте всички права над създадената от вас творба на нас (и на нашите лицензополучатели, дистрибутори, агенти, представители и други упълномощени потребители). Ако тези права не бъдат прехвърлени на нас (и на нашите лицензополучатели, дистрибутори, агенти, представители и други упълномощени потребители), то лицензът за създаването на материал с използване на наши произведения, защитени с авторски права (изцяло или отчасти), са невалидни и нямат законова сила. Вие приемате гореописаното предоставяне на права, съгласия, споразумения и прехвърляния, независимо дали сме използвали вашите Предадени материали.

С настоящето ни определяте за ваш агент с всички правомощия да изготвяме и подписваме всякакви документи и/или да извършваме всякакви действия, които сметнем за уместни за потвърждаване на предоставянето на правата, съгласията, споразуменията, прехвърлянията и отказите от отговорност, изложени в настоящите Условия за използване.

Съгласявате се, че всички ваши Предадени материали, не се правят поверително или тайно и не са предвидени или създадени конфиденциални или доверителни взаимоотношения между нас по какъвто и да било начин. В случай че съществуват някакви „морални права“, „допълнителни права“ или други подобни права върху Предадените материали и те не се притежават изключително само от нас и в случай, че можете да го направите според приложимото законодателство, вие приемате да не упражнявате тези права срещу нас или нашите лицензополучатели, дистрибутори, агенти, представители и други упълномощени потребители и се задължавате да осигурите същото съгласие те да не се упражняват и от каквито и да било други лица, притежаващи тези права.

Без да се ограничава обхватът на Лиценза за Предадени материали или всяко бъдещо предоставяне на правата, съгласията, споразуменията, прехвърлянията и отказите от отговорност, които правите по отношение на Предадените материали, с настоящето потвърждавате всяко предоставяне на правата, съгласията, споразуменията, прехвърлянията и отказите от отговорност, направено преди това от вас по отношение на Предадените материали, които сте ни предоставили.


4.      ДОСТЪП ДО САЙТ ОТ ВАШЕТО МОБИЛНО УСТРОЙСТВО

За да получите достъп до Сайт от ваше мобилно устройство и за да лицензирате и изтегляте Съдържание от Сайта, трябва (i)да имате разрешение от лицето, което плаща сметките за това устройство, (ii) да притежавате мобилно устройство, съвместимо със стандартите за WAP, (iii) да сте активирали WAP функциите чрез доставчика ви на мрежови услуги и (iv)да разполагате с достатъчен кредит като клиент на доставчика на мрежови услуги.

ТАКСИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТ ОТ ВАШЕТО МОБИЛНО УСТРОЙСТВО

Всички такси и разходи при използване на Сайт от мобилното ви устройство се събират чрез акаунта ви за мобилни услуги. Това означава, че доставчикът ви на мрежови услуги от наше име събира съответната сума от вас и след това ни я изпраща.

ТАКСИ ЗА ДАННИ

Когато осъществявате достъп до някой от Сайтовете от мобилното си устройство, се прилагат таксите на доставчика ви на мрежови услуги за стандартни съобщения, данни и други. Трябва да проверите при своя доставчик на мрежови услуги какви планове предлага и какви са цените им.

Освен това изтеглянето, инсталирането или използването на определени услуги, предоставяни от нас чрез мобилното ви устройство (наричани „Мобилни услуги“), може да е забранено или ограничено от доставчика ви на мрежови услуги и не всички Мобилни услуги могат да работят с всички доставчици или на всички устройства. Трябва да проверите при вашия доставчик дали Мобилните услуги са налични за мобилното ви устройство и какви ограничения (ако има такива) евентуално се прилагат за използването на тези Мобилни услуги.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ

На Сайтовете може да ви предоставяме Съдържание, като например игри, за лицензиране и изтегляне. При закупуване на лиценз за използване и изтегляне на определено Съдържание от Сайт може да се начисляват допълнителни такси за това Съдържание към стандартните такси за данни, посочени по-горе (наричани „Допълнителни такси“). На Сайтовете ще бъдете ясно информирани за всички Допълнителни такси преди извършването на покупката на съответния лиценз. Допълнителните такси са дадени с включен данък добавена стойност (ДДС) и други подобни потребителски данъци и подлежат на промяна.

Можем да предлагаме определено Съдържание без или при намалени Допълнителни такси, за което от вас може да се изисква да гледате реклама или да получавате други маркетингови материали преди или след използването на това Съдържание. С осъществяването на достъп, изтеглянето или използването по друг начин на това Съдържание вие декларирате съгласието си да получавате подобни рекламни или други маркетингови материали всеки път, когато използвате съответното Съдържание. Ако не желаете повече да получавате тези рекламни или други маркетингови материали, трябва да спрете да използвате Съдържанието и да го изтриете от мобилното си устройство.

Всеки път, когато използвате Съдържание в интернет мрежата, ще се прилагат обичайните такси на доставчика ви на мрежови услуги по начина, обяснен в раздела „Такси за данни“ по-горе, и ще ви уведомяваме всеки път, когато влизате в интернет мрежата, за да използвате това Съдържание.

ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА МОБИЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

За да лицензирате мобилно Съдържание, достъпно от Сайтовете, трябва да следвате показваните инструкции. Вие правите обвързваща поръчка, за да лицензирате избраното Съдържание срещу заплащане на показаната цена (ако това е приложимо), като щракнете върху съответната връзка или бутон.

Уверете се, че сте избрали правилното Съдържание, преди да щракнете върху съответната връзка или бутон, тъй като Сайтовете не ви позволяват да променяте поръчката след щракването.

Ако Дисни приеме поръчката ви, избраното Съдържание ще бъде налично за вас на мобилното ви устройство. Ще ви бъдат начислени съответните Допълнителни такси (ако това е приложимо) и такси за данни, както са посочени на Сайтовете. Може да се наложи да запазите Съдържанието на мобилното си устройство, след като ви бъде доставено. Запазеното Съдържание ще е на ваше разположение, докато не го изтриете или докато не смените или изхвърлите мобилното си устройство. След изтриване на Съдържанието от мобилното си устройство, то няма да бъде заменено с ново Съдържание.

Вие приемате и се съгласявате, че след лицензирането на Съдържанието така, както е описано в настоящите Условия за използване, ние се задължаваме своевременно да ви предоставим съответните услуги. Съответно вие се съгласявате, че нямате право да използвате „пробния период“, за да отмените лицензионното споразумение, стига това да не е изрично разрешено от местното законодателство.

Стига да не е позволено от закона, Съдържанието не може да бъде заменяно и платената сума не подлежи на връщане.


5.      АКАУНТИ

Даден Сайт може да изисква да създадете акаунт, за да участвате в определени дейности или за да получавате допълнителни придобивки. Вие се съгласявате да предоставяте, поддържате и актуализирате вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си, както се изисква при процесите ни за регистрация (наричана„Регистрационни данни“). Не трябва да се представяте за друго физическо или юридическо лице или да представяте по погрешен начин самоличността си или връзката си с друго физическо или юридическо лице, в т.ч. потребителско име, парола или друга информация за акаунт на друго лице или име, прилика, глас, изображение или фотография на друго лице, или да предоставяте фалшиви данни за родител или настойник, когато регистрационният процес изисква такива. Вие приемате и се съгласявате, че може да предприемем стъпки за проверка на точността на предоставената от вас информация, включително и проверка на предоставения от вас номер на мобилния телефон на родител или настойник. Също така се съгласявате своевременно да ни информирате на адреса, посочен в Раздел 18, относно всяко неупълномощено използване на вашето потребителско име, парола, друга информация за акаунта ви или за каквото и да било друго нарушение на сигурността, което ви е станало известното и засяга или се отнася се до някой от Сайтовете. Освен това се съгласявате и да излизате от акаунта си в края на всяка интернет сесия.

Ние можем временно да прекратим достъпа ви или да закрием акаунта ви и блокираме възможността ви да използвате Сайтовете или част от тях заради представяне за друго физическо или юридическо лице или за представяне по погрешен начин на самоличността си, или за неспазване на настоящите Условия за използване или други специални условия, свързани с определена услуга, или за нарушаване на авторски права, или по каквато и да било друга причина.


6.      ТОЧКОВА СХЕМА НА ДИСНИ

От време на време може да предлагаме схема, с която да печелите точки за прекарано време в Сайтовете, сваляне на съдържание или участие в дейности на Сайтовете (наричана„Точкова схема“). Тези точки могат да се разменят за Съдържание, което ви предлагаме чрез Точковата схема.

При наличие на Точкова схема, подробностите за нея и начините за печелене на точки ще бъдат публикувани на съответните Сайтове. Ние си запазваме правото да променяме условията или да премахваме Точковата схема по всяко време, по наше собствено усмотрение, със или без предизвестие.


7.      ПУБЛИЧНИ ФОРУМИ И КОМУНИКАЦИЯ

„Публичен форум“ означава област, сайт или функция, предлагана като част от Сайт и позволяваща на потребителите или посетителите на Сайта да разпространяват Предадени материали за преглеждане от един или повече потребители или посетители на Сайта, включваща област за чат, дъска за съобщения, незабавни съобщения, мобилни съобщения, среда за социално общуване, страница с профил, страница за разговори, блог, функция за електронна поща (в т.ч. електронни поздравителни картички и имейли от типа „изпращане на приятел“).

Вие приемате, че Публичните форуми и предлаганите в тях функции обикновено са за публично, а не за лично общуване. Моля, имайте предвид, че когато разкривате лична информация в интернет мрежата чрез Публичен форум, информацията може да бъде събрана и използвана от лица, които не познавате. Не можем да гарантираме сигурността или поверителността на информация, която сте решили да разкриете чрез някое от тези средства; вие я разкривате на ваш собствен риск. Препоръчваме ви да не разкривате лична информация (напр. телефонен номер, адрес на електронна поща или домашен адрес) за себе си или за някого друг чрез Публичен форум. В Раздел 17 по-долу са изложени подробности за нашата Политика на поверителност (напр. за личната информация, която предоставяте при регистрация за участие в Публичен форум).

Вие сте и оставате еднолично отговорен за Предадените материали, които разпространявате в или чрез някой от Сайтовете, изпратени и/или публикувани под вашето потребителско име или по някакъв друг начин от вас в някой Публичен форум, както и за последствията от тяхното изпращане и публикуване.

Вие приемате, че използването на някой от Предадените материали, публикуван в някой Публичен форум, е на ваш собствен риск. Например, ние не носим отговорност и не подкрепяме мненията, съветите или препоръките, публикувани или изпращани от потребителите в някой Публичен форум, и отхвърляме всякаква отговорност, свързана с това.

Запазваме си правото да подбиране, отказваме да публикуваме, отстраняваме или редактираме Предадени материали по всяко време и по каквато и да било причина, включително, но без да се ограничава само до това, ако вашият Предаден материал нарушава Правилата за поведение, по наше абсолютно и собствено усмотрение, без предизвестие, въпреки че нямаме задължение да го правим или да следим който и да било Публичен форум. Ако решим да подбираме Предадени материали, може да има забавяне при публикуването на такова съдържание в Публичен форум заради процеса на преглеждане. Ако имаме въпроси относно ваши Предадени материали, включително, но без да се ограничава само до авторските права, ние може да се свържем с вас за повече информация, в т.ч. например за потвърждаване дали вие сте собственикът на авторските права или дали сте получили по друг начин разрешение за публикуването на материала.

Когато участвате в Публичен форум, никога не приемайте, че хората са тези, за които се представят; че знаят това, което твърдят; че знаят, или че са свързани с тези, за които твърдят, че са свързани. Информацията, получена в Публичен форум, може да не е надеждна и не е много разумно да предприемате каквото и да било действие, включително и да търгувате или да вземате инвестиционни решения, единствено и предимно въз основа на информация, която не можете да потвърдите. Ние не носим отговорност за точността на който и да е от Предадените материали, съдържащи се в Публичен форум, както и за взети търговски, инвестиционни или други решения или предприети действия въз основа на такава информация или съдържание.

Възможността ви за достъп и разглеждане на Публични форуми и/или изпращане, и/или публикуване на Предадени материали в Публичен форум може да подлежи на определени възрастови ограничения и/или свързани процедури или условия, които може да преразглеждаме по наше собствено усмотрение, по всяко време и по всякаква причина. Всички подобни възрастови ограничения, процедури и условия ще бъдат публикувани в Публичния форум, според случая.


8.      ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ

За Сайтовете се прилагат следните Правила за поведение. Като използвате Сайтовете, вие се съгласявате, че няма да разпространявате какъвто и да било Предаден материал:

  1. (а) който е оклеветяващ, обиждащ, тормозещ, заплашващ или посягащ на правото на поверителност на друго лице; (б) който е фанатичен, насаждащ омраза или радикално или по друг начин оскърбителен; (в) който е насилствен, вулгарен, нецензурен, порнографски или носещ по друг начин явен сексуален характер; или (г) който по друг начин причинява вреда на физическо или юридическо лице;
  2. който е незаконен или насърчава, или защитава незаконна дейност или дискусия за незаконни дейности с намерението да ги извърши, включително и Предаден материал, който е или представлява опит за въвличане в детска порнография, преследване, сексуално нападение, измама, трафик на нецензурни или крадени материали, продажба на наркотици и/или злоупотреба с наркотици, тормоз, кражба или конспирация за извършване на някаква престъпна дейност;
  3. който нарушава някакво право на трета страна, включително: (а) авторско право, патент, търговска марка, търговска тайна или други собственически или договорни права; (б) право на поверителност (и по-конкретно не трябва да разпространявате нечия чужда лична информация от какъвто и да било вид без изричното му съгласие) или публичност; или (в) всяко задължение за конфиденциалност;
  4. който е комерсиален, бизнес ориентиран или рекламира, или предлага за продажба някакви продукти, услуги или нещо друго (независимо дали за печалба), или се опитва да привлече други хора (вкл. срещу вноски или дарения);
  5. който съдържа вирус или друг зловреден компонент или прониква, разваля или уврежда някой от Сайтовете или някоя свързана мрежа, или по друг начин се намесва с използването на Сайтовете от някое физическо или юридическо лице;
  6. който е антисоциален, подривен или деструктивен, включително използващ„флейм“ (flaming), „спам“ (spamming), „флуд“ (flooding), „трол“ (trolling) и „гриф“ (griefing), както тези термини се разбират и използват в интернет пространството; или
  7. който в общи линии не се отнася до определена тема от съответния Публичен форум.

Вие приемате и се съгласявате, че при използването на Сайтовете може да бъдете изложени на Предадени материали от различни източници и че ние не носим отговорност за точността, полезността, безопасността или правата на интелектуална собственост на или свързани с тези Предадени материали.

Ние не можем да гарантираме и не гарантираме, че останалите потребители спазват или ще спазват гореизложените Правила за поведение или някоя друга клауза от настоящите Условия за използване, и по този начин да бъдете изложени на Предадени материали, които са неточни, обидни, непристойни или оскърбителни по някакъв друг начин. Тъй като настоящите Условия за използване са между вас и нас, вие приемате целия риск от вреда или щета в следствие на подобно неспазване.


9.      СЪТРУДНИЧЕСТВО ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕДАДЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ

Без да се отказваме от останалите права по настоящите Условия за използване или дадени по закон, ние си запазваме правото, но не поемамекаквото и да било задължение или отговорност, (а) да отказваме да публикуваме или съобщим, или да премахнем Предаден материал от някой от Сайтовете, който нарушава настоящите Условия за използване (в т.ч. Правилата за поведение) и (б) в степента, в която можем да го направим по приложимото законодателство, да идентифицираме някой потребител пред трети страни и/или да разкрием пред трети страни Предаден материал или информация, позволяваща да се установи самоличността, когато добросъвестно вярваме, че подобно идентифициране или разкриване (i) ще улесни спазването на закона, включително например при съдебно разпореждане или призовка, или (ii) ще помогне за прилагането на настоящите Условия за използване (в т.ч. Правилата за поведение) и/или правилата за наши конкурси, лотарии, промоции, и/или ще защити сигурността или безопасността на някое лице или имущество, включително и Сайтовете. Освен това си запазваме всички права да премахваме Предадени материали по всяко време, по всякаква причина или без каквато и да било причина.

Ако сметнете, че Предаден материал не отговаря на настоящите Условия за използване (вкл. Правилата за поведение), може да ни съобщите за него, като следвате процедурата, посочена в Сайтовете. След като ни изпратите съобщението, ние може (но без да сме задължени) да предприемем действие, каквото смятаме за подходящо по наше собствено усмотрение.


10.      ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАНИЕТО И МАТЕРИАЛИТЕ В САЙТОВЕТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА“, И НИЕ НЕ ПРЕДОСТАВЯМЕ НИКАКВИ ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ, СЪДЪРЖАНИЕ И МАТЕРИАЛИ. ПО-КОНКРЕТНО, НИЕ НЕ ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ ФУНКЦИИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАНИЕТО И МАТЕРИАЛИТЕ НА САЙТОВЕТЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВАТ САМО ДО ПРЕДАДЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ), СА ТОЧНИ, ПЪЛНИ ИЛИ АКТУАЛНИ ИЛИ ЧЕ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕКЪСВАНИ ИЛИ ДА СЪДЪРЖАТ ГРЕШКИ, ЧЕ НЕИЗПРАВНОСТИТЕ ЩЕ БЪДАТ КОРИГИРАНИ, ИЛИ ЧЕ САЙТОВЕТЕ ИЛИ УСЛУГИТЕ, ИЛИ НЯКОЙ СОФТУЕР, ИЛИ ДРУГО УСТРОЙСТВО, КОЕТО СЪЗДАВА ПОДОБНА ИНФОРМАЦИЯ, СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ МАТЕРИАЛИ, НЯМА ДА Е ЗАРАЗЕНО ОТ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ВРЕДНИ КОМПОНЕНТИ. ОСВЕН ТОВА. ВИЕ ПОЕМАТЕ ВСИЧКИ РАЗХОДИ, НЕОБХОДИМИ ЗА СЕРВИЗ, РЕМОНТ ИЛИ КОРЕКЦИЯ. НИЕ НЕ ГАРАНТИРАМЕ И НЕ ПРАВИМ КАКВИТО И ДА БИЛО ДЕКЛАРАЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НЯКАКВА ИНФОРМАЦИЯ, СЪДЪРЖАНИЕ, МАТЕРИАЛИ, ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ ИЛИ ПРЕДЛАГАНИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ДОСТЪП ИЛИ СВЪРЗАНИ ПО ДРУГ НАЧИН СЪС САЙТОВЕТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВАТ САМО ДО ПРЕДАДЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ, ИЛИ САЙТОВЕ ИЛИ УСЛУГИ НА ТРЕТА СТРАНА, ВРЪЗКА КЪМ КОИТО ИМА ОТ НЯКОЙ ОТ САЙТОВЕТЕ, ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТОЧНОСТТА, ПЪЛНОТАТА, НАДЕЖДНОСТТА, БЕЗОПАСНОСТТА ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН. ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО МОЖЕ ДА НЕ ПОЗВОЛЯВА ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ, ЗАТОВА Е ВЪЗМОЖНО ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ ДА НЕ СЕ ПРИЛАГА ЗА ВАС. МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ФАКТА, ЧЕ ТОВА НЕ ЗАСЯГА ЗАКОНОВИТЕ ВИ ПРАВА КАТО ПОТРЕБИТЕЛ.

Сайтовете могат да съдържат (или да ви бъдат изпратени чрез Сайт) връзки към други сайтове (наричани „Сайтове на трети страни“), както и статии, реклами, фотографии, текст, графики, снимки, дизайн, музика, звук, софтуер за информационни приложения и друго съдържание или артикули, произхождащи от трета страна („Съдържание на трета страна“). Ние изрично не носим отговорността за точност, пълнота, уместност или наличие на информация, съдържание и материали, намиращи се на Сайтове на трети страни или в Съдържание на трета страна. Не сме в състояние да гарантираме, че ще останете доволни от каквито и да било продукти или услуги, които купувате от Сайт на трета страна, към или от който има връзка на наш Сайт, или от информация, съдържание или материали на трета страна, намиращи се на нашите Сайтове (включително, но без да се ограничават само до Предадените материали в наши Публични форуми). Ние не утвърждаваме каквито и да било стоки или не сме направили никакви стъпки, за да потвърдим точността, пълнотата или надеждността на информация, съдържание или материали, намиращи се на Сайт на трета страна или в Съдържание на трета страна. ЗАТОВА НЕ ПРЕДОСТАВЯМЕ НИКАКВИ ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ГАРАНЦИИ ОТНОСНО САЙТОВЕТЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ ИЛИ ДРУГИ САЙТОВЕ, ВКЛЮЧЕНИ В НЯКОЙ ОТ УКАЗАТЕЛИТЕ НИ И В СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРЕТА СТРАНА, И НЕ МОЖЕМ ДА БЪДЕМ ДЪРЖАНИ ОТГОВОРНИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, НАЛИЧИЕТО, ТОЧНОСТТА, УМЕСТНОСТТА, СПАЗВАНЕТО НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА, ЗАКОННОСТТА ИЛИ ЛИПСАТА НА МАТЕРИАЛИ, НАМИРАЩИ СЕ НА САЙТ НА ТРЕТА СТРАНА ИЛИ В СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРЕТА СТРАНА, А СЪЩО ТАКА НЕ ПРЕДОСТАВЯМЕ НИКАКВИ ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ГАРАНЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ МАТЕРИАЛИТЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВАТ САМО ДО КРЕДИТНИ КАРТИ И ДРУГА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ), КОИТО МОЖЕ ДА БЪДЕТЕ ПОМОЛЕНИ ДА ПРЕДОСТАВИТЕ НА НЯКОЯ ТРЕТА СТРАНА. С настоящето неотменно се отказвате от всякакви искове срещу нас по отношение на информацията, съдържанието и материалите, намиращи се на нашите Сайтове (включително, но без да се ограничават само до Предадените материали), на Сайтове на трети страни или в Съдържание на трети страни, както по отношение на информацията, съдържанието и материалите, които предоставяте на Сайтове на трети страни (включително, но без да се ограничават само до кредитни карти и друга лична информация). Най-настоятелно ви препоръчваме да направите всякаква проверка, каквато смятате за необходима или уместна, преди да продължите с някаква транзакция в или извън интернет мрежата с тези трети страни.

Освен това, всяко Съдържание, занимаващо се със здравни или медицински въпроси, не е предназначено да замени професионална лекарска консултация. Винаги търсете съвет от вашия лекар по въпроси, засягащи медицинско състояние. Ако считате, че става въпрос за спешен случай, веднага се обадете на вашия лекар или на спешна помощ. Ако се доверявате на информация, намираща се на Сайтовете, товастава на ваш собствен риск.


11.      ОТГОВОРНОСТ НА ВАШИЯ АКАУНТ(И)

Вие отговаряте за конфиденциалността на потребителското ви име/имена, парола/пароли и акаунт/акаунти, както и за всички действия, които се осъществяват от акаунта/акаунтите ви. С настоящето се съгласявате да освободите от отговорност, да защитавате и да предпазвате нас и нашата група компании (според дефиницията в Закона за компаниите от 1985 г. (Companies Act 1985)), а също и нашите, и на нашата група компании лицензодатели, лицензополучатели, дистрибутори, агенти, представители и други упълномощени потребители, както и съответните търговски посредници, дистрибутори, доставчици на услуги на всяко от гореизброените лица, а също и съответните служители, директори, собственици, работници, агенти, представители и правоприемници на всички от гореизброените лица (наричани събирателно „Освободени от отговорност страни“) от всякакви загуби, щети, задължения, искове, наказания, глоби, разходи и разноски (вкл. разходи за уреждане на спор, разноски по дело или други такси и разходи за разследване или защитаване на някакви действия или заплахи за действия), направени от Освободените от отговорност страни във връзка с някой иск, произтичащ от ваше нарушение на настоящите Условия за използване, или искове, произтичащи от вашето ползване на Сайтовете и/или акаунта/акаунтите ви. Длъжни сте да положите всички усилия, за да ни съдействате при защитата от какъвто и да било иск. Запазваме си правото за наша сметка да наемаме отделен адвокат и поемем изключителната защита и контрол над всяко дело, което по друг някакъв друг начин подлежи на освобождаване на отговорност от ваша страна.


12.      НАША ОТГОВОРНОСТ

НИЕ НЕ ОГРАНИЧАВАМЕ ПО НИКАКЪВ НАЧИН ОТГОВОРНОСТТА СИ ЗА СМЪРТ ИЛИ НАРАНЯВАНЕ, ПРИЧИНЕНИ ПО НАША НЕБРЕЖНОСТ, ИЛИ ЗА НАШЕ ПРЕДНАМЕРЕНО ВЪВЕЖДАНЕ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ ИЛИ УМИШЛЕНО УКРИВАНЕ НА ФАКТИ, ИЛИ КАКВАТО И ДА БИЛА ДРУГА ОТГОВОРНОСТ, КОЯТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗКЛЮЧИ ИЛИ ОГРАНИЧИ СПОРЕД ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НИЕ, НАШАТА ГРУПА КОМПАНИИ, А СЪЩО И НАШИТЕ, И НА НАШАТА ГРУПА КОМПАНИИ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ И ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛИ, КАКТО И СЪОТВЕТНИТЕ ИМ ТЪРГОСВКИ ПОСРЕДНИЦИ, ДИСТРИБУТОРИ, ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ, НЯМА ДА НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ЗАГУБИ, ЩЕТИ, РАЗНОСКИ ИЛИ РАЗХОДИ, НАСТЪПИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕР, ПРИЛОЖЕНИЕ, УСТРОЙСТВО ИЛИ ДРУГ МАТЕРИАЛ, ПРЕДОСТАВЕН ВИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО ВИ НА САЙТОВЕТЕ, ИЛИ НА НЯКАКВА ДРУГА ЗАГУБА, КОЯТО НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ПРЯКО И РАЗУМНО ПРЕДВИДИМО СЛЕДСТВИЕ ОТ (А) ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТОВЕТЕ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ (Б) ПОВЕДЕНИЕТО ИЛИ ДЕЙСТВИЯТА, БИЛИ ТЕ В ИЛИ ИЗВЪН ИНТЕРНЕТ МРЕЖАТА, НА НЯКОЙ ПОТРЕБИТЕЛ НА САЙТОВЕТЕ ИЛИ НЯКОЕ ДРУГО ФИЗИЧЕСКО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, ДОРИ ДА СМЕ БИЛИ ПРЕДУПРЕДЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПОДОБНИ ЩЕТИ.

КОГАТО ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТОВЕТЕ ЗА МОБИЛНИ УСЛУГИ, НИЕ НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ПО КАКЪВТО И ДА БИЛО НАЧИН ЗА НЕУСПЕШНО ПОЛЗВАНЕ НА САЙТОВЕТЕ ИЛИ МОБИЛНИТЕ УСЛУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И СЛУЧАИТЕ, КОГАТО МОБИЛНОТО ВИ УСТРОЙСТВО Е НЕСЪВМЕСТИМО СЪС СЪДЪРЖАНИЕТО, КОЕТО СТЕ ПОРЪЧАЛИ, КАКТО И ЗА ВСЯКО НЕУСПЕШНО СВЪРЗВАНЕ НА МОБИЛНОТО ВИ УСТРОЙСТВО ИЛИ В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО СТЕ ПРЕДОСТАВИЛИ ГРЕШЕН НОМЕР НА УСТРОЙСТВОТО.

НИЕ МОЖЕ ДА ПРОМЕНЯМЕ САЙТОВЕТЕ ИЛИ ДА ИЗТРИВАМЕ СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ ФУНКЦИИ, ИЛИ ВСЯКАКВИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ЧРЕЗ САЙТОВЕТЕ, ПО КАКЪВТО И ДА БИЛО НАЧИН, ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, ПО ВСЯКАКВА ПРИЧИНА ИЛИ БЕЗ ПРИЧИНА.

ОГРАНИЧЕНИЯТА, ИЗКЛЮЧВАНИЯТА И ОГРАНИЧАВАНЕТО НА ОТГОВОРНОСТТА В ТОЗИ РАЗДЕЛ И В ДРУГИ ЧАСТИ НА НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ СЕ ПРИЛАГАТ В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА.


13.      СЪБИТИЯ ИЗВЪН НАШ КОНТРОЛ

Ние не носим отговорност за забавяне или неспазване на задълженията ни по настоящите Условия за използване, ако забавянето или неспазването е породено от причина извън разумния ни контрол, включително, но без да се ограничава само до действия на трети страни, напр. доставчици на мрежови услуги. Тази клауза не засяга законовите ви права като потребител.


14.      ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ЮРИСДИКЦИЯ

Настоящите Условия за ползване се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Англия и Уелс, а съдилищата в Лондон, Англия, ще имат изключителна юрисдикция по отношение на всички дела или искове по настоящите Условия за ползване, и вие декларирате съгласието си да се намирате лично под юрисдикцията на тези съдилища, при условие, че нищо в тук изложеното няма да предотвратява прилагането на задължителното и приложимо законодателство. Ние не правим никакви декларации, че информацията, съдържанието и материалите в Сайтовете (в т.ч. Предадените материали) са подходящи или налични за използване от конкретно местоположение. Ако решите да осъществите достъп до Сайтовете, вие го правите по своя собствена инициатива и носите отговорност за спазването на всички приложими закони, включително и на местното законодателство.


15.      ИЗМЕНЕНИЯ НА НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Запазваме си правото по наше собствено усмотрение да променяме, изменяме, добавяме или изтриваме части от настоящите Условия за ползване по всяко време, било то временно или за постоянно. В случай че го направим, ще ви уведомим за подобна промяна, изменение, добавка или изтриване, като ви изпратим съобщение на най-актуалния адрес за електронна поща, който сте ни предоставили, и/или като публикуваме на видно място на Сайтовете известие за подобна промяна, изменение, добавка или изтриване. Всяка такава промяна, изменение, добавка или изтриване влиза в сила до 7 (седем) календарни дни от изпращането на електронното съобщение до вас или 7 (седем) календарни дни от публикуването на известието на Сайтовете, регулирани с настоящите Условия за използване, в зависимост от това, кой срок настъпи пръв. Ако не сте съгласни с условието за постоянно променяне, може да закриете акаунта си.

Моля, имайте предвид, че вие по всяко време носите отговорност да актуализирате личната си информация, за да ни предоставите актуалния си адрес за електронна поща. В случай че последният адрес на електронна поща, който сте ни предоставили, е невалиден или по друга причина не може да ви достави гореописаното уведомление, изпращането на съобщенията ни с това уведомление все пак ще представлява действително известие за промените, измененията, добавките или изтриванията, описани в него.


16.      ПРЕКРАТЯВАНЕ

Настоящите Условия за използване са в сила, докато не бъдат прекратени от нас или от вас. Вие можете да прекратите настоящите Условия за използване по всяко време, като престанете да използвате Сайтовете и унищожите всички материали, получени от Сайтовете, както и цялата свързана документация и всички техни копия и инсталации, независимо дали са направени по силата на настоящите Условия за използване или по друг начин.

Ние можем незабавно да прекратим настоящите Условия за използване по отношение на вас (в т.ч. и достъпа ви до Сайтовете и някой или всички сайтове от Групата компании на Дисни) по наше собствено усмотрение, включително, но без да се ограничава само до случаите, когато нарушавате или не се съобразявате с някое съществено условие или клауза от настоящите Условия за използване. При прекратяване трябва да престанете да използвате Сайтовете и да унищожите всички материали, получени от Сайтовете, и всички техни копия, независимо дали са направени по силата на настоящите Условия за използване или по друг начин.

Ние сме одобрили и приели политика, предоставяща възможност за прекратяване (при съответните обстоятелства) на акаунтите на потребители, които неколкократно са нарушавали авторските права. Всяко измамническо, злоупотребяващо или незаконно по някакъв друг начин действие също може да се смята за основание за прекратяване на акаунта ви по наше собствено усмотрение и ние ще уведомим за това съответните правоохранителни органи.

Клаузите от настоящите Условия за използване, които по естеството си трябва да останат валидни и след прекратяването, остават валидни и след прекратяването.


17.      ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Даден Сайт може да заявява Предадени материали чрез функции или действия, напр. конкурси или Публични форуми. Ако ние заявяваме и вие предоставяте информация, позволяваща да се установи самоличността ви, като част от някакъв Предаден материал (вкл. Публични форуми, където вие преценявате дали да разкривате лична информация за обществено достояние, както е описано в Раздел 7 по-горе), обикновено се прилага нашата Политика на поверителност или такава Политика на поверителност, каквато е посочена на Сайта, където става събирането на информацията.

Моля, прегледайте Политиката ни на поверителност за допълнителна информация относно начина, по който събираме и съхраняваме личната информация, предоставяна ни от вас при използването на Сайтовете.


18.      ОБЩИ УСЛОВИЯ

Ако някоя клауза от настоящите Условия за използване се окаже противоречаща на закона, невалидна или по някаква причина неприложима, тогава тази клауза се счита за отделима от настоящите Условия за използване и няма да се отразява на валидността и приложимостта на останалите клаузи. Ако нарушите настоящите Условия за използване и ние не предприемем действие срещу вас, не трябва да се счита, че сме се отказали от правата си по отношение на нарушението и все още ще сме в правомощията си да използваме правата си и правните средства във всяка друга ситуация, при която нарушавате настоящите Условия за използване.

Освен в случаите, когато изрично е посочено обратното, настоящите Условия за използване няма да целят да бъдат в полза и да бъдат прилагани от друго лице, което не е страна по тях, по което и да било приложимо законодателство или по друг начин, освен ако някоя от нашата група компании не реши да приложи някоя клауза от настоящите Условия за използване сякаш е страна по тях.

Вие имате достъп до настоящите Условия за използване по всяко време на адрес: https://disneytermsofuse.com/bulgarian-bulgaria/.

Ако имате някакви въпроси, може да ни пишете на следния пощенски адрес:
Legal Department
Disney Interactive Media Group
3 Queen Caroline Street
London W6 9PE
United Kingdom