Vietnamese / tiếng Việt – Sample Cancellation Form

Print
Download PDF

Mẫu Đơn Hủy Bỏ

 

Gửi đến: Disney Interactive, 500 South Buena Vista Street, Burbank, California 91521 USA, [điền vào] HOẶC vui lòng điền vào đây tên của công ty Disney mà bạn đã mua

hàng:________________________________________________________________

Tôi đưa ra thông báo rằng tôi hủy bỏ hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc Dịch Vụ Disney sau đây của
tôi:______________________________________________________

Đặt hàng/Nhận hàng vào ngày :____________________________________________

Họ tên của tôi:__________________________________________________________

Địa chỉ nhà của tôi:______________________________________________________

Địa chỉ email của tôi: ______________________________________________________

Chữ ký của tôi (nếu nộp đơn này trên giấy):____________________________________

Ngày:______________________________________________________________________