Vietnamese / tiếng Việt – DMCA Notices

Print
Download PDF

 

Các thông báo DMCA

Căn cứ Chuẩn luật 17 về quyền tác giả của Hoa kỳ (Title 17, United States Code), tại Mục 512(c)(2), các thông báo về khiếu nại xâm phạm quyền tác giả phải được gửi đến Đại Diện Được Chỉ Định của Bên Cung Cấp Dịch Vụ.

Thông báo phải được nộp đến Đại Diện Được Chỉ Định sau đây: Bên Cung Cấp Dịch Vụ: Disney Interactive

Tên Đại Diện Được Chỉ Định Nhận Thông Báo Về Khiếu Nại Xâm Phạm: TWDC Designated Agent

Địa chỉ đầy đủ của Đại Diện Được Chỉ Định để gửi thông báo: 500 South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, USA

Số điện thoại của Đại Diện Được Chỉ Định: +1 818-560-1000

Số fax của Đại Diện Được Chỉ Định: +1 818-560-4299

Địa chỉ email của Đại Diện Được Chỉ Định: designated.agent@dig.twdc.com

Để có hiệu lực, thông báo phải là thông tin liên lạc dưới dạng văn bản bao gồm các chi tiết sau:

  1. Chữ ký sống hoặc chữ ký điện tử của người được phép hành động thay mặt cho chủ sở hữu của quyền độc quyền bị cáo buộc xâm phạm;
  2. Đặc điểm nhận biết của tác phẩm có quyền tác giả bị khiếu nại là đã bị xâm phạm, hoặc, nếu nhiều tác phẩm có quyền tác giả tại một trang trực tuyến duy nhất được nêu trong một thông báo duy nhất, thì một danh sách đại diện liệt kê các tác phẩm đó tại trang đó;
  3. Đặc điểm nhận biết của tài liệu bị khiếu nại là xâm phạm hoặc là đối tượng của hoạt động xâm phạm và phải bị gỡ bỏ hoặc việc truy cập vào đó phải bị vô hiệu, và thông tin đầy đủ hợp lý để cho phép chúng tôi xác định vị trí của tài liệu;
  4. Thông tin đầy đủ hợp lý để cho phép chúng tôi liên lạc với bên khiếu nại, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại, và, nếu có, địa chỉ thư điện tử mà theo đó có thể liên hệ được với bên khiếu nại;
  5. Tuyên bố ghi rằng bên khiếu nại tin ngay tình rằng hành vi sử dụng tài liệu theo cách thức bị khiếu nại không được chủ sở hữu quyền tác giả, đại diện của chủ sở hữu quyền tác giả, hoặc pháp luật cho phép; và
  6. Tuyên bố ghi rằng thông tin trong thông báo là chính xác, và theo quy định về hình phạt khai man, rằng bên khiếu nại được phép hành động thay mặt cho chủ sở hữu quyền độc quyền bị cáo buộc xâm phạm.

Chúng tôi có thể đưa cho bạn thông báo rằng chúng tôi đã gỡ bỏ hoặc vô hiệu việc truy cập vào tài liệu xác định thông qua phương thức thông báo chung trên bất kỳ Dịch Vụ Disney nào, thư điện tử gửi đến địa chỉ thư điện tử của người sử dụng như lưu trong hồ sơ của chúng tôi, hoặc bằng văn bản thông tin được gửi bằng đường thư hạng nhất đến địa chỉ thực tế của bạn trong hồ sơ của chúng tôi. Nếu bạn nhận được thông báo nêu trên, bạn có thể đưa ra thông báo ngược lại bằng văn bản gửi đến đại diện được chỉ định trong đó bao gồm các thông tin dưới đây. Để có hiệu lực, thông báo ngược lại phải là văn bản thông tin bao gồm các chi tiết sau:

  1. Chữ ký sống hoặc chữ ký điện tử của bạn;
  2. Đặc điểm nhận biết tài liệu đã được gỡ bỏ hoặc bị vô hiệu truy cập, và địa điểm đã xuất hiện tài liệu trước khi tài liệu bị gỡ bỏ hoặc bị vô hiệu truy cập;
  3. Tuyên bố từ bạn theo quy định của hình phạt khai man, rằng bạn tin ngay tình rằng tài liệu đã được gỡ bỏ hoặc vô hiệu do có lỗi sai sót hoặc do xác định sai đặc điểm nhận biết của tài liệu được gỡ bỏ hoặc vô hiệu; và
  4. Họ tên, địa chỉ thực tế và số điện thoại của bạn và tuyên bố rằng bạn đồng ý với thẩm quyền tài phán của Tòa sơ thẩm liên bang Hoa Kỳ đối với hạt tư pháp mà địa chỉ thực tế của bạn nằm trong khu vực đó, hoặc nếu địa chỉ thực tế của bạn nằm ngoài Hoa Kỳ, đối với bất kỳ hạt tư pháp nào mà có thể tìm thấy Disney Interactive, và rằng bạn sẽ chấp nhận việc tống đạt các văn bản tố tụng từ người đã đưa ra thông báo về tài liệu bị cáo buộc xâm phạm hoặc đại diện của người đó.