Hebrew / עברית – Sample Cancellation Form

Print
Download PDF

 
 

טופס ביטול לדוגמה

אל: Disney Interactive, 500 South Buena Vista Street, Burbank, California 91521 USA, [מלא כתובת דוא”ל] או נא ציין במקום זה את שמה של חברת Disney ממנה ביצעת את הרכישה:__________________________________________________________________________

הנני מוסר הודעה על פיה הנני מבטל את הסכם המכירה עליו חתמתי בנוגע לטובין הבאים או לשירות Disney

הבא: _______________________________________________________________

הוזמן/התקבל ביום: ___________________________________________________________

שמי: ______________________________________________________________________

כתובת מקום מגוריי: ___________________________________________________________

כתובת הדוא”ל שלי: ___________________________________________________________

חתימתי (אם הטופס נמסר במסמך נייר):_____________________________________________

תאריך: __________________________________________________________________________