Hebrew / עברית – DMCA Notices

Print
Download PDF

 
 

הודעות על פי ה-DMCA

על פי Title 17, United States Code, Section 512(c)(2), הודעות אודות טענות להפרת זכויות יוצרים תישלחנה לנציג הייעודי של נותן השירות.

יש למסור הודעות לנציג הייעודי הבא: נותן השירות: Disney Interactive

שם הנציג הייעודי לקבלת הודעות אודות טענות להפרה: TWDC Designated Agent

הכתובת המלאה של הנציג הייעודי שאליו יש לשלוח הודעות: 500 South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, USA

מספר הטלפון של הנציג הייעודי: +1 818-560-1000

מספר הפקס של הנציג הייעודי: +1 818-560-4299

כתובת הדוא”ל של הנציג הייעודי: designated.agent@dig.twdc.com

על מנת שתהיה בתוקף, על ההודעה להיות בכתב ולכלול את הפרטים הבאים:

  1. חתימה פיזית או אלקטרונית של אדם המורשה לפעול בשם בעלי הזכות הבלעדית המופרת, לכאורה;
  2. זיהוי היצירה המוגנת בזכויות יוצרים שנטען כי הופרה או, אם מספר יצירות מוגנות בזכויות יוצרים באתר אינטרנט יחיד נכללות בהודעה אחת, אזי רשימה מייצגת של היצירות באותו אתר;
  3. זיהוי החומר שנטען כי הנו מפר או שהנו נשוא מעשה ההפרה, ואשר יש להסירו או שיש למנוע את הגישה אליו, ומידע מספיק באופן סביר על מנת לאפשר לנו לאתר את החומר;
  4. מידע מספיק באופן סביר על מנת לאפשר לנו לפנות את הצד המתלונן, כגון כתובת, מספר טלפון, ובמידה שקיימת, כתובת דואר אלקטרונית שבאמצעותה ניתן לפנות אל הצד המתלונן;
  5. הצהרה על פיה הצד המתלונן סבור בתום לב כי השימוש בחומרים באופן שלגביו התלונן אינו מותר על ידי בעל זכות היוצרים, נציגו או על פי חוק; ו-
  6. הצהרה על פיה המידע בהודעה הנו מדויק, ונמסר תחת שבועה, ועל פיה הצד המתלונן מורשה לפעול מטעם בעל הזכות הבלעדית אשר הופרה לכאורה.

אנו רשאים למסור לך הודעה על כי הסרנו או נטרלנו את הגישה לחומרים מסוימים באמצעות הודעה כללית שתפורסם בכל שירות Disney, בדואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש, כפי שמופיעה ברשומותינו, או במסמך בכתב שיישלח בדואר רשום לכתובתך הפיזית, כפי שמופיעה ברשומותינו. אם תקבל הודעה כאמור, תוכל למסור הודעה נגדית בכתב לנציג הייעודי, הכוללת את המידע המפורט להלן. על מנת שתהא תקפה, על ההודעה הנגדית להיות במסמך בכתב, הכולל את הפריטים הבאים:

  1. חתימתך הפיזית או האלקטרונית;
  2. זיהוי החומרים שהוסרו או שהגישה אליהם נוטרלה, והמיקום שבו הופיעו חומרים כאמור לפני הסרתם או לפני שהגישה אליהם נוטרלה;
  3. הצהרתך בשבועה כי הנך סבור בתום לב שהחומרים הוסרו או נוטרלו כתוצאה מטעות או מזיהוי שגוי של חומרים שיש להסירם או לנטרלם; ו-
  4. שמך, כתובתך הפיזית ומספר הטלפון שלך, והצהרה כי הנך מסכים לסמכות השיפוט של בית המשפט המחוזי הפדרלי של ארצות הברית במחוז השיפוטי שבו נמצאת כתובתך הפיזית, או אם כתובתך הפיזית הנה מחוץ לארצות הברית, אזי לסמכות השיפוט של כל מחוז שיפוטי שבו עשויה להימצא Disney Interactive, וכי תקבל כתבי בי דין מהאדם אשר נתן הודעה אודות חומרים מפרים לכאורה או מנציגו של אדם כאמור.